Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
64
Sursa de curent:
Aparatul de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz trebuie conectat la o sursă de alimentare care să e
doar de tipul descris în instrucţiunile de utilizare:
Unităţi pentru copil şi părinţi: Adaptoare CA/CC: 6V 400mA (centru pozitiv)
Curăţare:
Folosiţi o cârpă din bumbac pentru a îndepărta praful de pe aparatul de monitorizare copii wireless digital de
2,4GHz. Nu folosiţi apă!
Perioade de neutilizare:
Scoateţi întotdeauna adaptoarele CA din priză în timpul perioadelor lungi de neutilizare.
Atenţie:
a. Acest produs nu poate înlocui supravegherea responsabilă a unui copil de către adulţi. Ar trebui să
vericaţi personal activitatea copilului la intervale regulate.
b. Nu utilizaţi niciodată acest aparat de monitorizare copii wireless digital de 2,4 GHz în asemenea măsură
încât viaţa sau sănătatea dumneavoastră, viaţa sau sănătatea altora sau integritatea proprietăţii să
depindă de funcţionarea lui! Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nici reclamaţiile privind
decesul sau rănirea vreunei persoane sau pierderea şi deteriorarea unei proprietăţi datorită funcţionării
sau utilizării defectuoase a produsului.
REGLEMENTĂRI
Aceste limitări au scopul de a oferi protecţie împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială.
Acest echipament produce, utilizează şi poate transmite energie de radiofrecvenţă, iar dacă nu este instalat şi
utilizat conform instrucţiunilor, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea,
nu există nicio garanţie că nu se vor produce interferenţe pe anumite instalaţii. Dacă acest echipament
produce interferenţe dăunătoare semnalului de recepţie radio sau televiziune, care pot  identicate prin
oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul trebuie să încerce să corecteze aceste interferenţe printr-una
sau mai multe din următoarele măsuri:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
Creşteţi distanţa dintre echipament şi receptor.
Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
Funcţionarea cu echipament neaprobat sau cabluri neecranate poate crea interferenţe asupra recepţiei
radio sau TV. Utilizatorul este atenţionat că schimbările şi modicările aduse echipamentului fără aprobarea
producătorului ar putea să-l privească de dreptul de a mai utiliza acest echipament.
INSTALARE
INSTALAREA ADAPTORULUI CA/CC:
1. Instalaţi şa adaptorului pentru CA în şa CC a unităţii.
2. Introduceţi adaptorul pentru CA într-o priză standard pentru CA.
3. Porniţi unitatea de la butonul PORNIT/OPRIT.
4. Indicatorul de alimentare se va aprinde.
Atenţie: Utilizaţi doar adaptoarele CA incluse în pachet. Utilizarea necorespunzătoare a adaptorului va duce la
defectarea unităţilor. Consultaţi furnizorul pentru orice nelămuriri.
UTILIZAREA BATERIILOR:
1. Unitatea pentru părinţi necesită 3 baterii reîncărcabile mărimea AAA.
2. UN pachet de 3 baterii reîncărcabile AAA este oferit la achiziţionare. Utilizaţi bateriile reîncărcabile pentru
a folosi unitatea pentru părinţi departe de suportul pentru încărcare. Reconectaţi unitatea pentru părinţi la
adaptor sau puneţi-o în suportul pentru încărcare ori de câte ori este posibil pentru a întreţine funcţia de
utilizare la distanţă.
3. Dacă doriţi un alt pachet de baterii reîncărcabile pentru unitatea pentru părinţi, vă rugăm să contactaţi
furnizorul dumneavoastră local autorizat.
64

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info