Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
67
CUPLAREA
ATENŢIE!!
Acest produs a fost deja cuplat din fabrică, iar în condiţii normale, utilizatorii NU TREBUIE să efectueze nicio
procedură de cuplare. Urmaţi aceşti paşi pentru a re-cupla unitatea pentru părinţi cu unitatea pentru copil doar
atunci când este ABSOLUT NECESAR.
1. Porniţi ambele unităţi.
2. Apăsaţi butonul CODE (COD) (11) situat în spatele unităţii pentru copil; LED-ul se va aprinde şi va pâlpâi;
apoi apăsaţi butonul CODE situat în colţul din dreapta jos pe interiorul compartimentului pentru baterii de
pe unitatea pentru părinţi timp de 3 secunde. LED-ul unităţii pentru părinţi devine portocaliu şi pâlpâie.
Cele două unităţi se vor cupla automat. Atunci când cuplarea a reuşit, LED-ul va  din nou verde.
DETECTAREA PROBLEMELOR
Problemă Cauză posibilă – ce poate  făcut/vericat
Unitatea pentru părinţi nu
recepţionează sau nu transmite.
Unitatea nu a fost pornită.
Adaptorul CA/CC nu a fost conectat.
Pachetul de baterii reîncărcabile nu este instalat corect.
Bateria este descărcată. Reîncărcaţi bateria cu adaptorul CA/CC sau
puneţi-o la loc în suportul pentru încărcare.
Este posibil ca unitatea pentru copil să nu transmită.
Unitatea pentru copil nu
recepţionează sau nu transmite.
Unitatea nu a fost pornită.
Adaptorul CA/CC nu a fost conectat.
Nivelul de volum este setat la cel mai mic. Reglaţi butonul pentru
volum.
Lumina de noapte nu se aprinde. Butonul pentru lumina de noapte nu este setat corect.
Rotiţi butonul pentru lumina de noapte pe PORNIT sau AUTO.
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut NUMAI
de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea. Deconectaţi produsul
de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme. Nu
expuneţi produsul apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modicărilor
aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.
Generalităţi:
Designul şi specicaţiile produsului pot  modicate fără o noticare prealabilă.
Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se aă acest marcaj. Acesta semnică faptul că produsele electrice şi electronice nu
trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!
ATENŢIE!
67

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info