Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
70
Θερμοκρασία:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από
πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, μετρητές θερμότητας, κουζίνες ή άλλες συσκευές που παράγουν
θερμότητα. Γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
Πηγή Ισχύος:
Το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz θα πρέπει να συνδέεται με τροφοδοσία
ισχύος μόνο με τον τύπο που περιγράφεται στην παρούσα οδηγία λειτουργίας:
Μονάδες Μωρού και Γονέα: τροφοδοτικά AC/DC: 6V 400mA (κεντράρετε θετικά)
Καθαρισμός:
Χρησιμοποιήστε στεγνό βαμβακερό πανί για να κρατάτε το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας
Μωρού 2.4GHz χωρίς σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε νερό!
Διαστήματα Μη-Χρήσης:
Πάντοτε βγάζετε από την πρίζα τα τροφοδοτικά AC από τις εξόδους τοίχου κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων
μη-χρήσης.
Προσοχή:
α. Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υπεύθυνη γονεϊκή επίβλεψη του παιδιού. Θα πρέπει
εσείς προσωπικά να ελέγχετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
β. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτό το Ψηφιακό Ασύρματο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Μωρού 2.4GHz σε
βαθμό που η ζωή ή η υγεία σας, η ζωή ή η υγεία άλλων, ή ακεραιότητα περιουσίας να εξαρτάται από
τη λειτουργία τους! Ο κατασκευαστής δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση για θάνατο
και τραυματισμό οποιουσδήποτε ατόμου ή για απώλεια και ζημία οιασδήποτε περιουσίας λόγω
δυσλειτουργίας ή εσφαλμένης χρήση του προϊόντος.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αυτοί οι περιορισμοί σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιζήμια παρεμβολή σε
οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια
ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παρεμβολή
δεν θα συμβεί σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη
λήψη ραδιόφωνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να υπολογισθεί σβήνοντας τον εξοπλισμό και ανοίγοντάς
τον, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω μέτρα:
Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή επανατοποθετήστε την κεραία λήψης.
Αυξήστε το διάστημα μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια έξοδο σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο
δέκτης.
Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Λειτουργία με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό ή αθωράκιστα καλώδια είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα
παρεμβολή στη λήψη του ραδιόφωνου ή της τηλεόρασης. Ο χρήστης προειδοποιείται ότι αλλαγές και
τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στον εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή θα μπορούσε
να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να λειτουργεί τον παρόντα εξοπλισμό.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC:
1. Τοποθετήστε το βύσμα του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή DC της μονάδας.
2. Βάλτε το τροφοδοτικό AC σε μία τυπική επιτοίχια έξοδο παροχής ρεύματος AC.
3. Ενεργοποιείστε τη μονάδα με τον διακόπτη ισχύος ON/OFF.
4. Η ένδειξη ισχύος θα φωτιστεί.
Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά AC που παρέχονται στη συσκευασία. Εσφαλμένη χρήση
του τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των μονάδων. Συμβουλευθείτε τον
αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε ερωτήματα.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:
1. Η μονάδα Γονέα χρειάζεται ένα σύνολο 3 επαναφορτιζόμενων μπαταριών μεγέθους AAA για να
λειτουργήσει.
2. ΕΝΑ πακέτο 3 επαναφορτιζόμενων μπαταριών μεγέθους AAA παρέχεται στη συσκευασία.
Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να λειτουργήσετε τη μονάδα Γονέα μακριά από την
70

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info