Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
38
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Tűzeset, személyi sérülés, vagy a termék károsodásának elkerülése érdekében vegye gyelembe a következő
utasításokat:
Olvassa el az utasításokat:
2,4GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző használata előtt mindegyik biztonsági és használati utasítást
olvassa el.
Tartsa meg az utasításokat:
Későbbi használat érdekében őrizze meg a használati utasítást.
Kövesse az utasításokat:
Minden használati utasítást követnie kell.
Víz és nedvesség:
A termék rendeltetése alapján csak beltéri használatra alkalmazható. A készüléket ne tegye ki nedvességnek
vagy víznek, továbbá ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, például vázát a készülék közelébe. A készüléket
ne használja víz közelében, például kádban való fürdésnél, mosogatás közben, medence mellett stb.
Szellőzés:
Gondoskodnia kell a 2,4GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző jól szellőzöttségéről, ezért ne tegye ágyra,
kanapéra, pokrócra, mert ezek eltorlaszolhatják a szellőzőnyílásokat. Ne tegye zárt térbe, mint például
könyvszekrénybe, kabinetbe, mert akadályozhatják a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.
Hő:
Ne tegye a 2,4GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző hőforrások közelébe, mint pl. fűtőnyílások, tűzhelyek
vagy más, hőt termelő berendezés mellé. Nem szabad a készülékre tenni nyílt-lángforrásokat, mint például
meggyújtott gyertyákat.
Áramforrás:
A 2,4 GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző csak a használati utasításban meghatározott típusú hálózati
kimenethez csatlakoztassa.
Kamera és monitor: AC/DC adapterek: 6V 800mA (középső pozitív)
Tisztítás:
A 2,4 GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrzőt száraz pamutruhával portalanítsa. Ne használjon vizet!
Használaton kívüli időszakok:
Ha huzamosabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket:húzza ki az AC adaptereket a
csatlakozóaljzatból.
Tárgy és folyadék bekerülése:
Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen idegen tárgy vagy folyadék ne kerüljön a védőborításba.
Szervizt igénylő meghibásodások:
A 2,4 GHz-es Digitális vezeték nélküli bébiőrzőt akkor szükséges szervizeltetni szakképzett szerelővel, ha:
a. Valamilyen tárgy vagy folyadék került a termékekbe; vagy
b. Az egységeket esővíz érte; vagy
c. Az egységek nem működnek megfelelően, vagy láthatóan megváltozott a teljesítményük; vagy
d. Az egységeket leejtették, vagy megsérült a védőborításuk.
Figyelmeztetés:
a. Ez a készülék nem válthatja fel egy felnőtt személyes felügyeletét a gyermek felett. Rendszeres
időközönként ellenőrizze gyermekét.
b. Soha ne használja a 2,4GHz-es digitális vezeték nélküli bébiőrző úgy, hogy a saját, vagy mások élete
függjön a funkciójától, működésétől A gyártó nem vállal felelősséget haláleset, személyi sérülés vagy kár
esetén, ha a készülék helytelen használata miatt történt.
SZABÁLYOZÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT
Ezek a korlátozások azt a célt szolgálják, hogy védelmet nyújtsanak a lakóterületi alkalmazás során
keletkező káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugároz, és
amennyiben nem az utasításoknak megfelelően szereli be és használja, akkor káros interferenciát okozhat
a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy a megfelelő beszerelést követően nem
jelentkezik interferencia. Ha a készülék a rádió vagy televíziós vételre káros interferenciát okoz, melyet
úgy állapíthat meg, hogy ki- majd pedig bekapcsolja a készüléket, akkor a felhasználó az alábbi lépések
valamelyikével próbálhatja megszüntetni az interferenciát:
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info