Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/81
Nächste Seite
39
Helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között
Olyan áramkörű kimenethez csatlakoztassa a készüléket, amely eltér attól, amire a vevőt csatlakoztatta.
Forduljon a kereskedőhöz vagy rádió-/TV-szerelőhöz ha probléma adódik a készülékkel
A nem jóváhagyott berendezésekkel vagy izolálatlan kábellel történő használat nagy eséllyel okozhat
interferenciát a rádió vagy TV vételében. Felhívjuk a felhasználó gyelmét arra, hogy bármely a készüléken
a gyártó beleegyezése nélkül végrehajtott változtatás vagy módosítás felfüggesztheti a felhasználó jogát a
készülék működtetésére.
FELSZERELÉS
AZ AC/DC ADAPTER FELSZERELÉSE:
1. Csatlakoztassa az AC adapter csatlakozófejét az egység DC jack-csatlakozóaljzatához.
2. Csatlakoztassa az AC adaptert egy szabványos fali AC hálózat kimeneti csatlakozójához.
3. A be-/kikapcsoló gomb segítségével kapcsolja be az egységet.
4. A működésjelző kigyullad.
Figyelem: Csak a csomaghoz melléklet AC adaptereket használja. Az adapter nem megfelelő használata az
egységek meghibásodását okozhatja. Bármilyen kérdés esetén keresse fel a forgalmazót.
AZ ELEMEK HASZNÁLATA:
1. A monitoregység működéséhez Li-ion újratölthető elemre van szükség. Ha nem elfogadott elemeket
használ, akkor NE csatlakoztassa az egységeket a hálózati adapterhez.
2. A csomag EGY Li-ion újratölthető elemet tartalmaz. Az újratölthető elemet akkor használja, ha a
monitoregységet nem a távoli helyen működteti. A hordozható meggyelő funkció fenntartásához
csatlakoztassa a monitoregységet az adapterhez, vagy helyezze a töltőállomásra.
3. Ha a kameraegységhez új Li-ion újratölthető elemre van szüksége, akkor vegye fel a kapcsolatot a kijelölt
helyi forgalmazóval.
A KAMERA HASZNÁLATA
Be-/kikapcsolás
A kamera be-/kikapcsolásához használja a kameraegység alján található csúsztatható be-/kikapcsoló gombot.
Hangvezérelt kamera (KAMERA/AUTO kapcsoló)
Bekapcsoláshoz: A KAMERA/AUTO gombot csúsztassa AUTO állásra a kameraegységen.
Amikor az egység környezetében lévő hangszint eléri a beállított szintet, akkor a kamera megkezdi a felvett
kép továbbítását a monitoregységhez.
Ha az egység környezetében lévő hangszint a beállított szint alatt van, akkor a kamera automatikusan
kikapcsol és a monitoregységen található LCD is kikapcsol.
Kikapcsoláshoz: A KAMERA/AUTO gombot csúsztassa KAMERA állásra a kameraegységen. A
kameraegység megkezdi a kamera jelének folyamatos továbbítását.
Éjszakai szivárványfény
A KI/AUTO/BE gombot csúsztassa BE vagy KI állásra a kameraegységen. Az éjszakai fény folyamatosan
különböző színekben fog égni a kameraegység tetején.
Hangvezérelt (AUTO) éjszakai fény:
Csúsztassa a KI/AUTO/BE gombot AUTO állásra
Amikor az egység környezetében lévő hangszint eléri a beállított szintet, akkor bekapcsol az éjszakai fény.
Amikor az egység környezetében lévő hangszint a beállított szint alatt van, akkor kikapcsol az éjszakai fény.
Automatikus infravörös éjszakai mód
A kameraegység infravörös éjszakai módja lehetővé teszi, hogy a kamera a sötétben is felvételt készítsen. Ez
a funkció automatikusan bekapcsol, ha a kamerát körülvevő fény lecsökken.
A monitor ekkor csak fekete-fehér képet jelenít meg, és csak a 2 méteres távolságon belül lévő tárgyak
láthatók.
A MONITOR HASZNÁLATA
ON/LCD Be-/kikapcsoló gomb
Az ON/LCD Be-/kikapcsoló gombot az egység oldalán az egység és az LCD-kijelző be- és kikapcsolására
használhatja.
39

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info