Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/199
Nächste Seite
ČESKY
122
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem.
Dojde-li kporuše, odpojte zařízení odnapájení a od ostatních zařízení.
Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.
Údržba:
Kčištění používejte pouze suchý hadřík.
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Záruka:
Při provedení jakýchkoli změn a/nebo úprav výrobku záruka zaniká. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce
nenese odpovědnost za vzniklé škody.
Vyloučení zodpovědnosti:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou
registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
Likvidace:
• Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
Nevyhazujte tento výrobek spolu s běžným komunálním odpadem.
• Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.
Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech
členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specikace a předpisy státu, ve kterém se prodává.
Ociální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identikace produktu), materiálový
bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.
V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:
Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
E-mail: service@nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO
122

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic KN-BM40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic KN-BM40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info