719362
51
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
SL
Tactile Manicure
ÚVOD
Spoločnosť Lanaform® má tu česť vám ponúknuť svoju najnovšiu novinku v oblasti relaxácie a starostlivosti o
telo.
Balíček na manikúru a pedikúru Tactile Manicure“ je vybavený všetkými doplnkami potrebnými na
modelovanie, opilkovanie a vyleštenie nechtov ako v skutočnom salóne krásy.
Navyše sa vďaka dotykovej technológii pri jeho používaní nikdy neunavíte a budete môcť užiť neuveriteľne
pohodlnú starostlivosť.
Pravidelným používaním tohto výrobku získate jemné a krásne ruky i nohy a vaše nechty budú pevnejšie a
menej lámavé.
PRED PRVÝM POUŽITÍM TOHTO BALÍČKA NA MANIKÚRU/PEDIKÚRU SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE
NÁVOD NA POUŽITIE, NAJMÄ NIŽŠIE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
• Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej siete zodpovedá požiadavkám zariadenia.
Tento prístroj je určený na krátke používanie. Prístroj nepoužívajte dlhšie ako 20 minút. Medzi jednotlivými
použitiami je treba dodržať minimálne 15-minútovú prestávku.
• Pokiaľ je zariadenie v činnosti alebo je zapojené do elektrickej siete, nenechávajte ho bez dozoru.
Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti sú
znížené, alebo pre osoby bez skúseností alebo znalostí, okrem prípadov, keď na ne dozerá osoba zodpovedná
za ich bezpečnosť alebo im poskytne dopredu inštrukcie týkajúce sa používania prístroja. Je vhodné dozerať
na deti, aby sa nemohli so zariadením hrať.
• Uchovávajte toto zariadenie mimo dosah detí.
Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ je poškodený napájací kábel, pokiaľ zariadenie nefunguje správne, pokiaľ
toto zariadenie spadlo alebo pokiaľ je poškodené či dokonca spadlo do vody či inej kvapaliny.
Rovnako ako v prípade iných elektrických zariadení, neodporúčame používať Tactile Manicure“ v priebehu
búrky.
• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vlhkých miest, ako sú umývadlá, výlevky apod.
• V žiadnom prípade neponárajte zariadenie do vody, do vane alebo ho nedávajte pod sprchu.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte zariadenie používať, zapojiť do siete alebo ho zo siete odpojiť, pokiaľ ste v
styku s vodou alebo ste vo vlhkom prostredí. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
• Udržujte kábel mimo dosah horúcich alebo ostrých predmetov.
• Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete.
• Pred každým použitím najskôr skontrolujte teplotu prístroja na citlivom mieste.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti očí či inej citlivej oblasti na vašom tele, ani na zapálených či zranených
miestach.
• Zariadenie nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosólové výrobky nebo kde sa skladuje kyslík.
Toto zariadenie nepoužívajte pod pokrývkou či vankúšom. Mohlo by nastať prehriatie, ktoré by mohlo
vyvolať požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné poranenie.
Neprenášajte tento prístroj za napájací kábel a tento kábel nepoužívajte ani ako rukoväť. Prístroj je treba
prenášať iba za základňu.
• Ak chcete zariadenie vypnúť, nastavte zariadenie do režimu „spánku“.
• Osoby trpiace cukrovkou musí pri používaní balíčka Tactile Manicure“ dávať maximálny pozor.
Zariadenie Tactile Manicure“ nepoužívajte na podráždenú, slnkom spálenú či popraskanú pokožku, ani v
oblasti s akýmkoľvek dermatologickým problémom.
51
51

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lanaform LA130508 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info