719362
52
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
SL
Tactile Manicure
• Zariadenie nepoužívajte na vyrážku, bradavice, znamienka krásy či kŕčové žily.
Použitie zariadenia Tactile Manicure“ musí byť príjemné a bezbolestné. Ak pri používaní tohto zariadenia
ucítite akékoľvek podráždenie nechtov alebo pokožky či nepríjemný pocit na rukách, prerušte na určitý čas
používanie zariadenie. Ak budete mať akúkoľvek prudšiu reakciu, obráťte sa na svojho lekára.
• Zariadenie používajte iba v medziach používania, na ktoré je určené a ktoré sú opísané v tejto príručke.
• Použitie Tactile Manicure“ nemôže nahradiť starostlivosť v kozmetickom salóne.
PRVKY, KTORÉ SÚ ČASŤOU BALÍČKA NA MANIKÚRU/PEDIRU (Obr. 1)
A) Zafírová špička
B) Zaoblená zafírová špička
C) Zafírový kužeľ s jemným zrnom
D) Zafírový kužeľ s hrubým zrnom
E) Tenký zafírový tvarovací disk
F) Široký zafírový tvarovací disk
G) Leštiaci kužeľ
H) Hlavná jednotka
I) Dotykový menič rýchlosti (+/-)
J) Dotykové tlačidlo režimu spánku/prevádzky
a ukazovateľ smeru rotácie („zelená“ =
v smere hodinových ručičiek; „červená“ =
proti smeru hodinových ručičiek)
M
AGCDEFL
B
K
H
I
J
K) Snímateľný kryt LED svetla
L) Priezračný ochranný kryt proti „odlietavajúcim“ úlomkom
M) Kufrík so škrtiacim uzáverom
NÁVOD NA POUŽITIE
1) Balíček Tactile Manicure“ sa používa v kombinácii s adaptérom. V prvej rade zapojte koniec zdrojového
kabelu do samičej prípojky, ktorá sa nachádza na hlavnej jednotke. Potom zapojte adaptér do elektrickej
zásuvky.
2) Akonáhle je adaptér pripojený do zariadenia, rozsvietia sa symboly «
», « » a « ». Zaznie tón a
symboly «
» a « » zhasnú. Bude blikať iba kontrolka « », ktorá bude meniť farby zo „zelenej“ na
„červenú“. Balíček Tactile Manicure“ je tak v režime spánku a pripravené na použitie. (Obr. 2)
3) Na hlavicu hlavnej jednotky následne nainštalujte požadovaný nástavec. Na odobranie tohto nástavca stačí
silno potiahnuť za základňu. (Obr. 3)
4) Pokiaľ si prajete zariadenie zapnúť, pohnite prstom v smere šípiek na hlavnej jednotke «
» (obr. 4).
Zariadenie sa tak aktivuje a tlačidlá «
» a « » sa rozsvietia. Pokiaľ si prajete zariadenie vypnúť, pohyb
zopakujte.
5) S pomocou rovnakého pohybu si môžete zvoliť aj požadovaný smer rotácie. Pokiaľ je kontrolka «
»
zelená, zariadenie sa otáča v smere hodinových ručičiek. Keď je táto kontrolka červená, zariadenie sa otáča
proti smeru hodinových ručičiek. (Obr. 5)
6) Aplikáciu spustíte zvolením rýchlosti rotácie s pomocou meniča rýchlosti «
» a « » Zariadenie je
veľmi výkonné. Odporúčame začínať s miernou rýchlosťou, aby ste si na zariadenie zvykli. Na starostlivosť
o nechty na rukách a nohách sa všeobecne odporúča používať nižšiu rýchlosť. Vyššia rýchlosť sa používa na
52
52

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lanaform LA130508 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info