719362
53
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
SL
Tactile Manicure
odstraňovanie stvrdnutej a odumretej kože.
7) Balíček Tactile Manicure“ obsahuje aj demontovateľné svetlo LED. Akonáhle je zariadenie v činnosti, svetlo
sa rozsvieti. Pokiaľ si neprajete svetlo používať, dajte dole jeho kryt. (Obr. 6) Dodržiavajte smer montáže
tohto svetla podľa schémy. (Obr. 7)
8) Toto zariadenie je vybavené aj tlakovým snímačom, ktorý bol špeciálne vytvorený na ochranu proti
poraneniu v oblasti nechtov a kože. Pokiaľ je tlak príliš vysoký, zariadenie sa automaticky vypne. Ozve se
zvukový signál a zariadenie sa uvedie do režimu spánku. Táto funkcia bola vytvorená špeciálne na ochranu
užívateľov s diabetes.
Aby ste dosiahli vyšší účinok a lepšie výsledky, neumývajte si pred aplikáciou ruky ani nohy. Pre jemnejšiu
pokožku vám odporúčame po použití urobiť masáž ošetrených častí hydratačným prostriedkom (nie je súčasť
balíčka). Následne si môžete umyť ruky a/alebo nohy.
Kufrík s manikúrou a pedikúrou sa dodáva s 7 vymeniteľnými nástavcami pre profesionálnu starostlivosť v
pohodlí vášho domova: (Obr. 8)
A) Zafírové kuželi s hrubým nebo jemným zrnom sú ideálnymi prostriedkami na odstraňovanie zrohovatenej
kože. Ľahko pritlačte na zrohovatenú nebo odumretú kožu. Zafírový kužeľ s jemným zrnom je určený na
rovné plochy epidermu. Zafírový kužeľ s hrubým zrnom je dokonalý nástroj na ošetrenej horní časti päty a
zakrivených plôch.
B) So zafírovými špičkami môžete odstraňovať stvrdnutú pokožku, ale aj nedokonalosti okolo lôžka a v okolí
nechtov. Zafírová špička odstraňuje iba stvrdnutú odumretú pokožku a kĺže po jemnej pokožke, ktorú
poškodzuje. Upozornenie: Nedotýkajte sa plochy nechtu.
C) S tvarovacími zafírovými diskami (tenkým a širokým) dáte svojim nechtom tvar podľa chuti, a to omnoho
rýchlejšie ako s klasickým pilníkom. Dostatočne úzky ochranný krúžok vás chráni pred poranením a uľahčuje
prístup do rohov vašich nechtov. Aplikáciu spustite vždy pri nízkych otáčkach.
D) Leštiaci kužeľ sa dá použiť na leštenie nechtov na ruke po manikúre či nechtov na nohe po pedikúre, aby ste
dosiahli vyšší lesk.
ÚDRŽBA ZARIADENIA
1) Po skončení používania uložte zariadenie Tactile Manicure“ na chladnom a suchom mieste.
2) Pred čistením alebo umývaním prístroja vždy vytiahnite adaptér zo zásuvky.
3) Prístroj čistite mäkkou vlhkou handričkou.
4) Zariadenie neponárajte do kvapaliny. Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky, rozpúšťadlá ani čistiace
prostriedky.
RADY Z OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU
Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu
skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné používanie ako sekundárne materiály. Kartón
možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do
triediaceho a recyklačného strediska vašej obce.
Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s princípmi ochrany životného prostredia a v súlade s
právnymi predpismi.
OBMEDZENÁ ZÁRUKA
Spoločnosť LANAFORM® sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od
dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.
53
53

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lanaform LA130508 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info