Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/758
Nächste Seite
35
BS
Problem Mogući uzroci Korektivne radnje
Unutrašnja jedinica i
dalje radi čak i kada
je napajanje
isključeno.
Funkcija automatskog čišćenja
je u fazi rada.
Dopustite funkciji automatskog
čišćenja da nastavi jer ona uklanja
svu preostalu vlagu u unutrašnjoj
jedinici. Ako ne želite ovu funkciju,
možete isključiti jedinicu.
Otvor za izlaz zraka
na unutrašnjoj
jedinici ispušta
izmaglicu.
Ohlađeni zrak iz klima uređaja
pravi izmaglicu.
Kada se sobna temperatura smanji,
ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz vanjske
jedinice.
U načinu rada grijanja,
kondenzovana voda kaplje iz
izmjenjivača toplote.
Ovaj simptom zahtijeva ugradnju
odvodnog crijeva ispod osnovne
posude. Kontaktirajte instalatera.
Čuje se buka ili
osjeti vibracija.
Zvuk klikanja se može čuti
kada se jedinica pokrene ili
kada se zaustavi zbog kretanja
povratnog ventila.
Zvuk pucketanja: Plastični
dijelovi unutrašnje jedinice
pucketaju prilikom skupljanja
ili širenja zbog iznenadnih
promjena temperature.
Zvuk proticanja ili puhanja:
Radi se o proticanju
rashladnog medija kroz klima
uređaj.
Ti simptomi su normalni. Buka će
prestati.
Unutrašnja jedinica
ispušta miris.
Mirisi (kao dim od cigarete) se
mogu apsorbovati u
unutrašnju jedinicu i ispuštati
s protokom zraka.
Ako miris ne nestane, trebate oprati
filter. Ako to ne djeluje, kontaktirajte
servisni centar radi čišćenja
izmjenjivača toplote.
Klima uređaj ne
emituje topli zrak.
Kada započne način rada za
grijanje, krilca su skoro
zatvorena i nikakav zrak ne
izlazi van, čak i ako vanjska
jedinica radi.
Taj simptom je normalan. Sačekajte
da jedinica generira dovoljno toplog
zraka kako bi ga ispuhala kroz
unutrašnju jedinicu.
Vanjska jedinica je u načinu
rada odmrzavanja.
U način rada za grijanje, led/mraz se
nakuplja na namotajima kada vanjska
temperatura padne. Ova funkcija
odstranjuje sloj mraza na namotajima i
trebala bi završiti za otprilike 15
minuta.
Vanjska temperatura je
preniska.
Efekt grijanja možda nije dovoljan.
755

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln: