Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
NEDERLANDS
HANDLEIDING
AIR
CONDITIONER
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt
en houd deze te allen tijde binnen handbereik.
TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD
www.lg.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING

  AIR
  CONDITIONER

  NEDERLANDS

  Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt
  en houd deze te allen tijde binnen handbereik.

  TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD

  www.lg.com • Page 2

  INHOUDSOPGAVE

  Deze handleiding is gemaakt voor een groep
  producten en kan afbeeldingen of inhoud bevatten
  die afwijken van het model dat u hebt gekocht.
  Deze handleiding is onderhevig aan herziening
  door de fabrikant.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN............................ 3
  Belangrijke veiligheidsinstructies.............................................................. 4

  GEBRUIK................................................................... 9
  Aanwijzingen voor het gebruik................................................................. 9
  Onderdelen en functies............................................................................ 9
  Draadloze afstandsbediening................................................................. 10
  De airconditioner automatisch herstarten............................................... 15
  Gebruik van de functie modus................................................................ 15
  De functie Jet Mode gebruiken............................................................... 17
  De functie Ventilatiesnelheid gebruiken................................................. 18
  De functie luchtstroomrichting gebruiken............................................... 18
  De aan/uit-timer instellen........................................................................ 19
  De Slaapfunctie (optioneel) gebruiken................................................... 20
  De Eenvoudige slaapfunctie (optioneel) gebruiken................................ 20
  De functie Energieweergave (optioneel) gebruiken............................... 21
  De functie Licht uit (optioneel) gebruiken............................................... 21
  De functie Comfortlucht (optioneel) gebruiken....................................... 22
  De functie Energiebesparing (optioneel) gebruiken............................... 22
  De functie Energiecontrole (optioneel) gebruiken.................................. 23
  Speciale functies gebruiken................................................................... 24
  Slimme apparaatverbinding.................................................................... 27

  ONDERHOUD.......................................................... 29
  Reinig de luchtfilter................................................................................. 31
  Reinig de 3M- en Triple-filter (optioneel)................................................ 32

  PROBLEEMOPLOSSING....................................... 33 • Page 3

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of
  schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.
  De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en ' LET OP ' zoals
  hieronder beschreven.
  Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven
  die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool
  zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

  WAARSCHUWING

  Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de
  dood tot gevolg kan hebben.

  LET OP

  Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade
  aan het product tot gevolg kan hebben.

  WAARSCHUWING
  Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel
  of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te
  verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
  op:
  Kinderen in het gezin

  NEDERLANDS

  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
  verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring
  en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd
  zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
  veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen
  dat ze niet met het apparaat spelen.
  Voor gebruik in Europa:
  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen
  met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek
  aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over
  het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker
  mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

  3 • Page 4

  Belangrijke veiligheidsinstructies
  WAARSCHUWING
  Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel
  of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te
  verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende,
  op:
  Installatie
  ••Installeer de airconditioner niet op een onstabiel oppervlak of op een plek waar
  gevaar op vallen bestaat.
  ••Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum voor de installatie of
  verplaatsing van de airconditioner.
  ••Installeer het paneel en de afdekking van de schakelkast veilig.
  ••Installeer de airconditioner niet op een plek waar ontvlambare vloeistoffen of
  gassen zoals diesel, propaan, verfverdunner etc. zijn opgeslagen.
  ••Zorg ervoor dat de buis en voedingskabel die de units binnen en buiten
  verbinden niet te strak getrokken worden bij het installeren van de
  airconditioner.
  ••Gebruik een standaard een stroomonderbreker en zekering die geschikt zijn
  voor de klasse van de air conditioner.
  ••Voer geen gas of lucht in het systeem, met uitzondering van de specifieke
  koelvloeistof.
  ••Gebruik een niet-ontvlambaar gas (stikstof) om op lekkage te controleren en
  lucht te verwijderen; het gebruik van perslucht of ontvlambaar gas kan tot vuur
  of explosie leiden.
  ••De binnen/buitenaansluitingen moeten stevig vastgezet worden en de kabel
  moet correct gelegd worden, zodat er geen spanning op staat en de kabel uit de
  aansluitingen getrokken kan worden. Onjuiste of slechte verbindingen kunnen
  leiden tot warmteproductie of vuur.
  ••Installeer een specifieke elektrische aansluiting en stroomonderbreker, voordat
  u de airconditioner gebruikt.
  ••Sluit de aardekabel niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een
  telefoonaarding.

  4 • Page 5

  Gebruik

  NEDERLANDS

  ••Gebruik alleen de delen die op de lijst met onderdelen staan. Probeer het
  apparaat nooit te wijzigen.
  ••Zorg ervoor dat kinderen niet op de unit buiten klimmen of er op slaan.
  ••Leg lege batterijen op een plek waar geen gevaar op vuur bestaat.
  ••Gebruik alleen de op het label van de airconditioner gespecificeerde
  koelvloeistof.
  ••Onderbreek de stroomtoevoer als er lawaai, stank of rook uit de airconditioner
  komt.
  ••Plaats geen ontvlambare substanties, zoals diesel, benzeen, of verdunner in de
  buurt van de airconditioner.
  ••Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum als de airconditioner
  onder water heeft gestaan bij een overstroming.
  ••Gebruik de airconditioner niet gedurende een langere periode in een kleine
  ruimte, zonder voldoende ventilatie.
  ••In geval van een gaslek (zoals Freon, propaangas, LP-gas etc.) voor het
  opnieuw gebruiken van de airconditioner goed ventileren.
  ••Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum of een dealer voor de
  reiniging van de binnenzijde. Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen
  kan leiden tot corrosie of schade aan de unit.
  ••Zorg voor voldoende ventilatie als de air conditioner tegelijk met een
  verwarmend apparaat, zoals een verwarming, gebuikt wordt.
  ••Blokkeer de luchttoevoer en -uitvoer niet.
  ••Steek geen handen of objecten in de luchttoevoer of -uitvoer als de
  airconditioner aan staat.
  ••Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vuil, los of kapot is.
  ••Zorg ervoor dat u de airconditioner nooit aanraakt of repareert met natte
  handen.
  ••Plaats geen voorwerpen op de stroomkabel.
  ••Plaats geen verwarming of andere verwarmende apparaten in de buurt van de
  stroomkabel.
  ••Wijzig of verleng de stroomkabel niet. Krassen of loslatende isolatie op de
  stroomkabel kan leiden tot vuur of elektrische schok en moet vervangen
  worden.
  ••Onderbreek de stroomtoevoer onmiddellijk in het geval van stroomstoring of
  een onweersbui.

  5 • Page 6

  Onderhoud
  ••Maak het apparaat niet schoon door direct water op het product te spuiten.
  ••Koppel de stroomtoevoer los en wacht tot de ventilator stopt voordat u begint
  met schoonmaken of onderhoud.
  Technische veiligheid
  ••Installatie of reparaties die uitgevoerd worden door ongeautoriseerde personen
  kunnen u en anderen in gevaar brengen.
  ••De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een
  gekwalificeerde technicus, die bekend is met de veiligheidsprocedures en die
  over het juiste gereedschap en testinstrumenten beschikt.
  ••Het niet lezen en opvolgen van alle instructies uit deze handleiding kan leiden
  tot slechte werking van het apparaat, schade aan eigendommen, persoonlijk
  letsel en/of de dood.
  ••Dit apparaat dient geïnstalleerd te worden conform de nationale richtlijnen voor
  de bedrading.
  ••Indien een stroomkabel vervangen moet worden, dienen de werkzaamheden
  hiervoor uitgevoerd te worden door geautoriseerd personeel, dat uitsluitend
  originele reserveonderdelen gebruikt.
  ••Dit apparaat moet correct geaard worden om het risico op een elektrische schok
  te minimaliseren.
  ••Snijd de aardingskabel niet door en verwijder deze niet uit het stopcontact.
  ••Het bevestigen van de aardingsadapter aan de houder van de afdekschroef
  op de muur aardt het apparaat niet, tenzij de afdekschroef van metaal is, niet
  geïsoleerd is en de muurhouder geaard is door de huisbedrading.
  ••Laat de muurhouder en het circuit controleren door een gekwalificeerde
  elektricien als u twijfelt of de airconditioner goed geaard is.
  ••De koelvloeistof en het isolatiegas die gebruikt worden in dit apparaat vereisen
  speciale procedures voor de verwijdering ervan. Neem contact op met een
  onderhoudsmonteur of een gelijksoortig gekwalificeerd persoon voordat u deze
  verwijderd.
  ••Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de
  fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.

  6 • Page 7

  LET OP
  Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade
  aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen
  de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:
  Installatie
  ••Installeer de airconditioner niet in een gebied waar deze direct is blootgesteld
  aan zeewind (zoutnevel).
  ••Installeer de afvoerpijp correct voor een goede afvoer van het condenswater.
  ••Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.
  ••Raak tijdens de installatie of reparatie lekkende koelvloeistof niet aan.
  ••Verplaats de airconditioner met twee of meer personen of gebruik een heftruck.
  ••Installeer de unit buiten op zo'n manier dat deze beschermd is tegen direct
  zonlicht. Plaats de unit binnen niet op een plek waar deze direct blootgesteld is
  aan zonlicht via de ramen.
  ••Verwijder veilig het verpakkingsmateriaal, zoals schroeven, nagels of batterijen
  en gebruik een goede verpakking na installatie of reparatie.
  ••Installeer de airconditioner op een plek waar het lawaai van de unit buiten of de
  uitlaatgassen niet voor overlast bij de buren zorgen. Als u dit niet doet, kan dit
  conflicten met de buren tot gevolg hebben.
  Gebruik

  NEDERLANDS

  ••Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende een langere periode
  niet gebruikt wordt.
  ••Zorg ervoor dat de filter geïnstalleerd is voordat de airconditioner gebruikt
  wordt.
  ••Controleer na installatie of reparatie van de air conditioner of er koelmiddel lekt.
  ••Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
  ••Mix nooit verschillende soorten batterijen, of oude en nieuwe batterijen in de
  afstandsbediening.
  ••Laat de airconditioner niet gedurende lange tijd werken als de luchtvochtigheid
  zeer hoog is of als er een deur of raam open staat.

  7 • Page 8

  ••Gebruik de afstandsbediening niet meer als een batterij vloeistof gelekt heeft.
  Spoel goed af met schoon water als uw kleren of huid blootgesteld zijn aan de
  lekkende vloeistof van de batterij.
  ••Stel geen personen, dieren of planten gedurende langere periodes bloot aan de
  koude of warme wind van de airconditioner.
  ••Indien de lekkende batterijvloeistof ingeslikt wordt: de mond goed spoelen en
  contact opnemen met een arts.
  ••Drink het door de airconditioner afgevoerde water niet.
  ••Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren
  van eten, kunstwerken etc. Dit betreft een airconditioner voor consumenten,
  geen nauwkeurig koelingssysteem. Er bestaat risico op schade of verlies van
  eigendommen.
  ••Laad de batterijen niet opnieuw op en haal ze niet uit elkaar.
  Onderhoud
  ••Raak de metalen onderdelen van de airconditioner niet aan bij het verwijderen
  van het luchtfilter.
  ••Gebruik een stevige stoel of ladder bij het schoonmaken, onderhouden of
  repareren van de airconditioner op hoogte.
  ••Gebruik nooit sterke schoonmaak- of oplosmiddelen bij het reinigen van de
  airconditioner en spuit niet met water. Gebruik een zachte doek.

  8 • Page 9

  GEBRUIK
  Aanwijzingen voor het gebruik
  Suggestie voor energiebesparing
  •• Koel binnen niet op een excessieve manier. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer
  elektriciteit.
  •• Blokkeer zonlicht met gordijnen of luiken als u de airconditioner gebruikt.
  •• Houd ramen en deuren goed dicht als u de airconditioner gebruikt.
  •• Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om lucht binnen te laten circuleren.
  •• Laat de ventilator sneller draaien om lucht binnen snel af te koelen of op te warmen, in een korte periode.
  •• Open de ramen regelmatig om te ventileren, de kwaliteit van de binnenlucht kan verslechteren als de
  airconditioner gedurende langere periodes gebruikt wordt.
  •• Reinig de luchtfilter een keer in de 2 weken. Stof en vuil in de luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of
  de koelende en ontvochtigende functies verslechteren.

  Onderdelen en functies
  Unit binnen

  Unit buiten

  Luchtfilter

  1

  Luchttoevoeropeningen

  2

  Luchttoevoer

  2

  Luchtafvoeropeningen

  3

  Voorpaneel

  4

  Aan-/uitknop

  5

  Luchtdeflector (verticaal rooster)

  6

  Luchtdeflector (horizontale klep)

  7

  Luchtafvoer

  NEDERLANDS

  1

  OPMERKING
  •• Het aantal en de plaats van de lampjes kan afwijken afhankelijk van het model van de airconditioner.
  •• Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

  9 • Page 10

  Draadloze afstandsbediening
  Batterijen plaatsen
  Vervang de batterijen indien het display van de
  afstandsbediening vervaagt. Plaats AAA (1,5V)
  batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt.

  1

  Verwijder het batterijklepje.

  2

  Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat
  de + en - aansluitingen van de batterijen correct
  geplaatst zijn.

  Methode voor gebruik
  Richt om deze te gebruiken de afstandsbediening
  op de signaalontvanger aan de rechterkant van de
  airconditioner.

  OPMERKING
  •• De afstandsbediening kan andere elektronische
  apparaten aansturen, indien deze erop gericht
  wordt. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op
  de signaalontvanger van de airconditioner gericht
  wordt.
  •• Gebruik voor een goede werking een zachte doek
  om de ontvanger en zender van het signaal schoon
  te maken.

  De houder van de afstandsbediening
  installeren
  Plaats om de afstandsbediening te beschermen de
  houder op een plek waar geen direct zonlicht is.

  1
  2

  10

  Kies een veilige en makkelijk toegankelijke plek.
  Bevestig de houder door de 2 schroeven stevig
  vast te draaien met een schroevendraaier.

  •• In het geval een functie niet op het product
  beschikbaar is, zal er ook geen buzzergeluid
  te horen zijn als de knop voor deze functie op
  de afstandbediening wordt ingedrukt. Behalve
  bij de functies Richting luchtstroom(
  ),
  Energieweergave( ), Luchtzuivering( ). • Page 11

  De tijd instellen

  1

  2
  3

  Plaats de batterijen.

  De airconditioner gebruiken zonder
  de afstandsbediening

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  U kunt de ON/OFF knop van de unit binnen
  gebruiken om de airconditioner aan of uit te zetten,
  als de afstandsbediening niet beschikbaar is.

  Druk op de knop
  selecteren.

  of

  om de minuten te

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.

  1

  Open het voorpaneel (Type1) of horizontale klep
  (Type2).

  2

  Druk op de knop ON/OFF.

  Type1

  OPMERKING
  •• De aan/uit-timer is beschikbaar nadat de tijd is
  ingesteld.

  Het gebruik van de °C/°F
  omschakelfunctie (optioneel)

  ON/OFF

  Type2

  Deze functie verandert eenheid tussen °C en °F.
  •• Houd de knop

  ongeveer 5 seconden ingedrukt.
  ON/OFF

  OPMERKING
  •• De stappenmotor kan kapot zijn, als de horizontale
  klep snel opent.
  •• De snelheid van de ventilator is te hoog ingesteld.
  •• Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het
  type model.

  •• Voor modellen die alleen koelen is de temperatuur
  ingesteld op 22 °C.
  •• Voor modellen die koelen en verwarmen is de
  temperatuur ingesteld van 22 tot 24 °C.

  11

  NEDERLANDS

  •• De temperatuur kan niet veranderd worden bij het
  gebruik van deze noodknop voor aan/uit. • Page 12

  Het gebruik van de draadloze afstandsbediening
  U kunt de airconditioner beter gebruiken met de afstandsbediening.

  Knop

  -

  2

  *

  Beeldscherm

  Beschrijving
  Om de air conditioner aan of uit te
  zetten.
  Om de gewenste kamertemperatuur
  voor de koelings-, verwarmings- of
  overgangsmodus aan te passen.

  *

  Om de koelingmodus te selecteren.
  Om de verwarmingsmodus te
  selecteren.

  *
  1

  MODE

  Om de ontvochtigingsmodus te
  selecteren.
  Om de ventilatiemodus te selecteren.
  Om de automatische overgangs-/
  automatische werkingsmodus te
  selecteren.

  RESET

  JET
  MODE

  Om de kamertemperatuur snel te
  veranderen.

  FAN
  SPEED

  Om de ventilatiesnelheid aan te
  passen.
  Om de richting van de luchtstroom
  verticaal of horizontaal aan te
  passen.

  OPMERKING
  •• * knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

  12 • Page 13

  Knop

  2

  *
  *LIGHT
  OFF

  *
  1

  RESET

  Beschrijving
  Om de airconditioner automatisch op
  de gewenste tijd aan of uit te zetten.

  {ptly

  SET/
  CANCEL

  *

  Beeldscherm

  -

  Om de speciale functies en timer in
  te stellen/te annuleren.

  -

  Om de instellingen van de timer te
  annuleren.

  -

  Om de tijd aan te passen.

  -

  Om de helderheid van het scherm op
  de unit binnen in te stellen.

  ROOM
  TEMP

  Om de kamertemperatuur weer te
  geven.

  °C↔°F[5 s]

  Om de eenheid tussen °C en °F te
  veranderen.

  *ENERGY
  SAVING

  Om het stroomverbruik te
  minimaliseren.

  *COMFORT
  AIR
  kW[3 s]

  Om de luchtstroom aan te passen om
  de wind af te buigen.
  -

  Om in te stellen of informatie met
  betrekking tot de energie wel of niet
  weergegeven moet worden.

  *ENERGY
  CTRL

  Om het effect van de
  energiebesparing duidelijk te maken.

  *COMFORT
  SLEEP

  Om een comfortabele slaapomgeving
  te creëren.

  DIAGNOSIS
  [5 s]

  -

  Om eenvoudig de
  onderhoudsinformatie van een
  product te controleren.

  NEDERLANDS

  13 • Page 14

  Knop

  Beeldscherm

  Beschrijving
  Om de lucht op te schonen door
  deeltjes te verwijderen die de unit
  binnen binnendringen.

  2

  Om lawaai van de units buiten te
  reduceren.

  *

  *

  Om de huid gehydrateerd te houden
  door het genereren van ionclusters.
  Om snel de luchtvochtigheid binnen
  te verlagen.

  *

  Om een minimum kamertemperatuur
  te behouden en te voorkomen dat
  voorwerpen in de kamer bevriezen.

  m|ujU

  1

  Anti mug functie.
  Om het vocht te verwijderen dat
  zich aan de binnenzijde van de unit
  binnen gevormd heeft.
  Om een comfortabele slaapomgeving
  te creëren.

  RESET

  RESET

  -

  Om de instellingen van de
  afstandsbediening te initialiseren.

  OPMERKING
  •• Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund
  zijn.
  •• * knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

  14 • Page 15

  De airconditioner
  automatisch herstarten.

  Gebruik van de functie
  modus

  Wanneer de airconditioner weer wordt aangezet na
  een stroomstoring, herstelt deze functie de eerdere
  instellingen.

  Met deze functie kunt u de gewenste functie
  selecteren.

  Automatisch herstarten uitschakelen

  Model Alleen koelen

  1

  Open het voorpaneel (Type1) of horizontale klep
  (Type2).

  Koelmodus

  2

  Druk op de knop ON/OFF en houd deze 6
  seconden ingedrukt, de unit zal twee keer piepen
  en het lampje zal twee keer 4 keer knipperen.

  Modus Automatische werking (AI)

  •• Druk om de functie weer in te schakelen op
  de knop ON/OFF en houd deze gedurende
  6 seconden ingedrukt. De unit zal twee keer
  piepen en het lampje zal 4 keer knipperen.

  Ontvochtigingsmodus

  Ventilatiemodus

  Model Koelen & verwarmen

  Type1

  Koelmodus

  Modus Automatisch omschakelen

  ON/OFF

  Ontvochtigingsmodus

  Type2

  Verwarmingsmodus

  Ventilatiemodus

  ON/OFF

  •• Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het
  type model.
  •• Als u de knop ON/OFF indrukt en gedurende
  3 - 5 seconden ingedrukt houdt, in plaats van
  6 seconden, zal de unit overschakelen op
  het testbedrijf. In het testbedrijf blaast de unit
  gedurende 18 minuten hard koele lucht en schakelt
  dan over op de standaardinstellingen.

  NEDERLANDS

  OPMERKING

  Koelmodus

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Koelmodus te selecteren.
  ••

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  om de gewenste

  15 • Page 16

  Verwarmingsmodus

  Ventilatiemodus

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  In deze modus wordt lucht binnen gecirculeerd,
  zonder de kamertemperatuur te wijzigen.

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Verwarmingsmodus te selecteren.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Ventilatiemodus te selecteren.

  ••

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  ••

  om de gewenste

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop FAN SPEED om de
  ventilatiesnelheid aan te passen.

  Ontvochtigingsmodus
  Deze modus verwijdert het overtollige vocht uit een
  zeer vochtige omgeving of tijdens het regenachtige
  seizoen om schimmelvorming te voorkomen. Deze
  modus past de kamertemperatuur en de snelheid
  van de ventilator automatisch aan om het optimale
  vochtniveau te behouden.

  Modus Automatisch omschakelen

  1

  Zet het apparaat aan.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Ontvochtigingsmodus te selecteren.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Modus Automatisch omschakelen te selecteren.

  ••

  Deze modus verandert de modus automatisch om de
  ingestelde temperatuur op ±2 °C te houden.

  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  •• In deze modus kunt u de kamertemperatuur niet
  aanpassen, deze wordt automatisch aangepast.
  •• De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op
  het beeldscherm.

  16

  Model Koelen & verwarmen

  3
  4

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  temperatuur in te stellen.

  om de gewenste

  Druk op de knop FAN SPEED om de
  ventilatiesnelheid aan te passen. • Page 17

  Automatische werking (Kunstmatige
  Intelligentie)
  Model Alleen koelen
  In deze modus worden de ventilatiesnelheid en
  temperatuur automatisch aangepast, op basis van de
  kamertemperatuur.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Automatische werking te selecteren.
  ••

  3

  wordt weergegeven op het scherm.

  Druk op de knop
  of
  om de gewenste
  werkingscode te selecteren als de temperatuur
  hoger of lager is dan de gewenste temperatuur.

  De functie Jet Mode
  gebruiken.
  De kamertemperatuur snel
  veranderen
  Deze functie zorgt ervoor dat u in de zomer snel de
  binnenlucht af kunt koelen of het snel kunt opwarmen
  tijdens de winter.
  •• Model Koelen & verwarmen: De functie Jet Mode is
  beschikbaar met de modus Koelen, Verwarmen en
  Ontvochtigen.
  •• Model Alleen koelen: De functie Straalmodus is
  beschikbaar met de modus Koelen, Ontvochtigen,
  Ventilatie, Automatische Werkingmodus en de
  Luchtpurificatiefunctie.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  gewenste modus te selecteren.

  3

  Druk op de knop JET MODE.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  Code

  Beschrijving

  2

  Koelen

  1

  Enigszins koelen

  0

  De kamertemperatuur behouden

  -1

  Enigszins verwarmen

  -2

  Verwarmen

  OPMERKING

  •• In de modus Straalkoeling wordt gedurende 30
  minuten een sterke straal lucht geblazen met een
  temperatuur van 18 °C.
  •• In de modus Straalverwarming wordt gedurende 30
  minuten een sterke straal lucht geblazen met een
  temperatuur van 30 °C.
  •• Deze functie kan anders werken vanaf het scherm
  van de afstandsbediening.

  17

  NEDERLANDS

  •• In deze modus kunt u de ventilatiesnelheid niet
  aanpassen, maar u kunt de luchtdeflector instellen
  om automatisch te draaien.

  •• De modus straalverwarming is op sommige
  modellen niet beschikbaar. • Page 18

  De functie Ventilatiesnelheid
  gebruiken
  De ventilatiesnelheid aanpassen
  •• Druk herhaaldelijk op de knop FAN SPEED om de
  ventilatiesnelheid aan te passen.
  Beeldscherm

  Snelheid
  Hoog
  Gemiddeld - Hoog
  Gemiddeld
  Gemiddeld - Laag
  Laag

  -

  Natuurlijke wind

  OPMERKING
  •• De ventilatiesnelheid van natuurlijke lucht wordt
  automatisch aangepast.
  •• De iconen van de ventilatiesnelheid worden op
  sommige units binnen weergegeven.
  •• De weergave op de unit binnen wordt gedurende
  slechts 5 sec getoond en keert op sommige
  modellen dan terug naar de temperatuurinstelling.

  18

  De functie
  luchtstroomrichting
  gebruiken
  Deze functie past de richting van de luchtstroom
  verticaal (horizontaal) aan.
  •• Druk herhaaldelijk op de knop
  selecteer de gewenste richting.

  (

  ) en

  −− Selecteer
  (
  ) om de richting van de
  luchtstroom automatisch aan te passen.
  OPMERKING
  •• Het horizontaal aanpassen van de
  luchtstroomrichting kan afhankelijk van het model
  niet ondersteund zijn.
  •• De luchtdeflector willekeurig aanpassen kan leiden
  tot defecten aan het product.
  •• Als u de airconditioner herstart, begint deze te
  werken met de eerder ingestelde richting van de
  luchtstroom, waardoor de luchtdeflector eventueel
  niet overeenkomt met het op de afstandsbediening
  weergegeven icoon. Druk wanneer dit gebeurt
  op de knop
  of
  om de richting van de
  luchtstroom weer aan te passen.
  •• Deze functie kan anders werken vanaf het scherm
  van de afstandsbediening. • Page 19

  De aan/uit-timer instellen
  Met deze functie wordt de airconditioner in- of
  uitgeschakeld op het gewenste tijdstip.

  De Uit-timer instellen

  1

  Druk herhaaldelijk op de knop

  {ptly

  2
  3

  3

  Druk op de knop
  selecteren.

  of

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.

  {ptly

  om de minuten te

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.

  OPMERKING
  •• Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de
  Eenvoudige timer instelt.

  .

  1

  {ptly

  .

  2

  Druk op de knop SET/CANCEL om de instelling
  te annuleren.

  De timerinstelling annuleren.
  •• Druk op de knop
  timer te annuleren.

  om alle instellingen van de

  19

  NEDERLANDS

  Druk op de knop SET/CANCEL om de instelling
  te annuleren.

  Druk herhaaldelijk op de knop

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  2

  of

  De Uit-timer uitschakelen

  De Aan-timer uitschakelen
  Druk herhaaldelijk op de knop

  Druk op de knop
  selecteren.

  •• Na het instellen van de timer wordt de huidige
  tijd en
  weergegeven op het beeldscherm
  en dat de gewenste tijd is ingesteld.

  om de minuten te

  •• Na het instellen van de timer wordt de huidige
  tijd en
  weergegeven op het beeldscherm
  en dat de gewenste tijd is ingesteld.

  1

  .

  .

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  2

  {ptly

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  De Aan-timer instellen

  1

  Druk herhaaldelijk op de knop • Page 20

  De Slaapfunctie (optioneel)
  gebruiken

  De Eenvoudige slaapfunctie
  (optioneel) gebruiken

  Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer u
  gaat slapen.

  Deze functie schakelt de airconditioner uit wanneer u
  gaat slapen.

  1

  Zet het apparaat aan.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop

  {ptly

  .

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  3
  4

  Druk op de knop
  of
  te selecteren (tot 7 uren).

  om het aantal uren

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  {ptly

  .

  •• Het icoon hieronder knippert onder op het
  scherm.

  3
  4

  Druk op de knop
  of
  te selecteren (tot 7 uren).

  om het aantal uren

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING

  OPMERKING

  ••

  •• Deze functie is uitgeschakeld wanneer u de Timer
  uitschakelt.

  wordt op sommige units binnen weergegeven.

  •• Op het scherm van de unit binnen wordt 1H tot 7H
  weergegeven, gedurende slechts 5 sec en schakelt
  dan terug naar de temperatuurinstelling.
  •• In de Modus Koelen en Ontvochtigen stijgt de
  temperatuur na 30 minuten met 1 °C en na nog
  eens 30 minuten weer met 1 °C voor comfortabel
  slapen.
  •• De temperatuur stijgt met maximaal 2 °C vanaf de
  vooraf ingestelde temperatuur.
  •• Ook al kan de opmerking voor ventilatiesnelheid
  op het beeldscherm gewijzigd zijn, de
  ventilatiesnelheid wordt automatisch aangepast.

  20 • Page 21

  De functie Energieweergave
  (optioneel) gebruiken

  De functie Licht uit
  (optioneel) gebruiken

  Deze functie geeft de hoeveelheid gegenereerde
  elektriciteit weer op het scherm van de unit binnen,
  wanneer het product aan staat.

  De helderheid van het scherm

  Het huidige energieverbruik
  weergeven

  •• Druk op de knop LIGHT OFF.

  1
  2

  U kunt de helderheid instellen van het beeldscherm
  op de unit binnen.

  Zet het apparaat aan.
  Druk op de knop
  en houd deze circa 3
  seconden ingedrukt.
  kW

  of kWh) wordt
  •• Het huidige stroomverbruik (
  een tijdje weergegeven op sommige units
  binnen.

  Het totale energieverbruik weergeven
  (optioneel)

  1
  2

  Zet het apparaat aan.
  Druk twee keer op de knop
  circa 3 seconden ingedrukt.

  en houd deze
  kW

  •• Het totale stroomverbruik(
  kWh) wordt een
  tijdje weergegeven op sommige units binnen.

  OPMERKING
  •• Het wordt niet weergegeven op de draadloze
  afstandsbediening.
  NEDERLANDS

  •• kW heeft betrekking op het huidige stroomverbruik.
  •• kWh heeft betrekking op het totale stroomverbruik.
  •• Als het verbruik meer dan 99 kWh is, wat het
  weergavebereik is, blijft het display 99 kWh
  weergeven.
  •• Het uitschakelen reset de waarde.
  •• Onder 10 kW geeft het display het verbruik per 0,1
  kW(h) weer. Boven 10 kW geeft het display het
  verbruik per 1 kW(h) weer.
  •• De huidige stroom kan afwijken van de
  weergegeven stroom.

  21 • Page 22

  De functie Comfortlucht
  (optioneel) gebruiken

  De functie Energiebesparing
  (optioneel) gebruiken

  Gebruik comfort ventilatorblad

  Deze functie minimaliseert het stroomverbruik tijdens
  het Koelen en verhoogt de ingestelde temperatuur
  naar het optimale niveau voor een comfortabelere
  omgeving. De temperatuur wordt automatisch op 22
  °C gezet, als de kamertemperatuur lager is dan 22
  °C. De temperatuur blijft constant als deze hoger is
  dan 22 °C.

  Deze functie stelt het ventilatorblad handig in op een
  positie om de toegevoerde lucht niet direct op de
  aanwezige personen te blazen.

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop COMFORT AIR
  om de gewenste richting te selecteren.
  ••

  of

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  ••

  of
  wordt op sommige units binnen
  weergegeven.

  •• Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop
  MODE of JET MODE drukt.
  •• Deze functie is uitgeschakeld en het automatisch
  draaien van de verticale richting wordt ingesteld als
  u op de knop
  drukt.
  •• Wanneer deze functie uit staat werkt het
  horizontale ventilatorblad automatisch, afhankelijk
  van de ingestelde modus.

  22

  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop MODE om de
  Koelmodus te selecteren.

  3

  Druk op de knop ENERGY SAVING.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm. • Page 23

  De functie Energiecontrole
  (optioneel) gebruiken
  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk op de knop ENERGY CTRL.
  •• Druk herhaaldelijk op de knop ENERGY CTRL
  om iedere stap te selecteren.

  OPMERKING
  •• 1 stap: De stroomtoevoer wordt met 20%
  gereduceerd in vergelijking met de nominale
  stroomtoevoer.
  −−

  wordt weergegeven op het scherm.

  •• 2 stap: De stroomtoevoer wordt met 40%
  gereduceerd in vergelijking met de nominale
  stroomtoevoer.
  −−

  wordt weergegeven op het scherm.

  •• 3 stap (optioneel): De stroomtoevoer wordt met
  60% gereduceerd in vergelijking met de nominale
  stroomtoevoer.
  −−

  wordt weergegeven op het scherm.

  •• (1 stap),
  (2 stap) wordt op sommige units
  binnen weergegeven.
  •• Deze functie is beschikbaar bij de Koelingsmodus.
  •• De capaciteit kan afnemen als de modus
  Energiecontrole geselecteerd is.
  •• De gewenste temperatuur wordt gedurende 5 sec
  weergegeven als u op de knop FAN SPEED,
  of
  drukt.
  •• De kamertemperatuur wordt gedurende 5 sec
  weergegeven als u op de knop ROOM TEMP drukt.

  NEDERLANDS

  23 • Page 24

  Speciale functies gebruiken
  1

  Zet het apparaat aan.

  2

  Druk herhaaldelijk op de knop FUNC om de
  gewenste functie te selecteren.

  3

  Druk op de knop SET/CANCEL om het te
  voltooien.

  Beeldscherm

  Beschrijving
  Om de lucht op te schonen door
  deeltjes te verwijderen die de unit
  binnen binnendringen.
  Om lawaai van de units buiten te
  reduceren.
  Om de huid gehydrateerd te
  houden door het genereren van
  ionclusters.
  Om snel de luchtvochtigheid
  binnen te verlagen.
  Om een minimum
  kamertemperatuur te behouden en
  te voorkomen dat voorwerpen in de
  kamer bevriezen.
  Anti mug functie.
  Om het vocht te verwijderen dat
  zich aan de binnenzijde van de unit
  binnen gevormd heeft.
  Om een comfortabele
  slaapomgeving te creëren.

  OPMERKING
  •• Sommige functies kunnen afhankelijk van het
  model niet ondersteund zijn.
  •• Sommige functies kunnen anders werken vanaf het
  scherm van de afstandsbediening.

  24 • Page 25

  Speciale functies annuleren

  De Functie stille modus gebruiken

  1

  Druk herhaaldelijk op de knop FUNC om de
  gewenste functie te selecteren.

  Deze functie voorkomt mogelijke klachten van buren
  door het geluid van de units buiten te reduceren.

  2

  Druk op de knop SET/CANCEL om de functie te
  annuleren.

  wordt weergegeven op het scherm.

  ••

  OPMERKING
  •• Deze functie is uitgeschakeld als u op de knop
  MODE of ENERGY CTRL of JET MODE drukt.

  De functie Luchtpurificatie gebruiken
  Deze functies geven schone, frisse lucht door
  iondeeltjes en filters.
  Functie

  Ionisator

  Plasma

  Scherm

  Beschrijving
  Iondeeltjes uit de
  ionisator steriliseren
  de bacteriën in de
  lucht en andere
  schadelijke stoffen.
  Verwijdert volledig
  microscopische
  vervuilende stoffen
  uit de luchttoevoer
  om schone en frisse
  lucht te leveren.

  •• Deze functie is beschikbaar met de modus
  Koelen, Verwarmen, Automatisch omschakelen,
  Automatische werking.

  De functie Ion Care gebruiken
  Deze functie houdt uw huid gehydrateerd door
  ionclusters te genereren, die door de huid worden
  opgenomen.
  ••

  wordt gedurende circa 3 seconden
  weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  •• Deze functie is beschikbaar bij de modus Koelen,
  Ventilatie en de Luchtpurificatiefunctie.

  OPMERKING

  De functie Straaldroger gebruiken.

  •• U kunt deze functie gebruiken zonder de
  airconditioner aan te zetten.

  Deze functie maximaliseert de capaciteit van de
  ontvochtiging.

  •• Zowel de lampjes van het plasma en het koelen
  lichten op sommige modellen op als de Rook weg/
  Plasma aan staat.

  ••

  •• Raak de ionisator niet aan tijdens gebruik.
  •• Deze functie kan anders werken vanaf het scherm
  van de afstandsbediening.

  ,

  worden weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  •• "Deze functie is beschikbaar bij de modus Koelen,
  Ontvochtiging, Automatische Werking, Ventilatie en
  de Luchtpurificatiefunctie."

  •• Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer u op de
  knop MODE drukt.

  25

  NEDERLANDS

  •• Deze functie is niet beschikbaar bij de
  Slaapmodus. • Page 26

  De functie Lage temperatuur
  gebruiken.

  De functie Anti-mug (optioneel)
  gebruiken

  Deze functie zorgt ervoor dat het
  verwarmingssysteem een minimum
  kamertemperatuur behoudt en voorkomt dat
  voorwerpen in de kamer bevriezen, in gevallen waar
  er geen permanente bewoner is, zoals tijdens een
  vakantie.

  Deze functie blaast muggen weg door een golf met
  hoge frequentie te genereren.

  ••

  ,

  worden weergegeven op het scherm.

  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  •• U kunt deze functie gebruiken zonder de
  airconditioner aan te zetten.

  OPMERKING
  •• Deze functie is beschikbaar bij de
  Verwarmingsmodus.
  •• Als u tijdens het LH-bedrijf op knoppen drukt zoals
  ,
  , MODE, FAN SPEED, en dan teruggaat
  naar de Verwarmingsmodus, 30°C, hoge snelheid.
  •• Als de knop JET MODE ingedrukt wordt tijdens
  het LH-bedrijf, wordt deze functie uitgeschakeld
  en wordt de Krachtige verwarmingsmodus direct
  aan gezet. (alleen voor het model krachtige
  verwarming)
  •• In het geval er een fout opgetreden is, kan de
  werking onderbroken worden om het product te
  beschermen.
  •• De knop COMFORT AIR en
  kan niet gebruikt
  worden als de LH-functie aan staat.

  26

  De functie Automatisch reinigen
  gebruiken
  In de modus Koelen en Ontvochtigen wordt vocht
  gevormd in de unit binnen. Deze functie verwijdert
  dergelijk vocht.
  ••

  wordt weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  •• Sommige knoppen kunnen niet gebruikt worden
  terwijl de functie Automatisch reinigen aan staat.
  •• Als u de stroom uitschakelt werkt de ventilator nog
  30 minuten en reinigt de binnenzijde van de unit
  binnen. • Page 27

  De functie Comfort slaap gebruiken
  Deze functie laat de airconditioner automatisch
  werken om voor een comfortabele slaapomgeving te
  zorgen.
  ••

  ,

  worden weergegeven op het scherm.

  OPMERKING
  •• Deze functie is beschikbaar bij de Koelingsmodus.
  •• Het ventilatorblad stopt met draaien en stelt een
  indirecte luchtstroomhoek in, na 30 minuten vanaf
  de start, ook al daalt de kamertemperatuur niet tot
  de optimale temperatuur om te slapen.
  •• Het kan zijn dat een comfortabele slaapomgeving
  niet voor iedereen hetzelfde is.

  Slimme apparaatverbinding
  De functie Wi-Fi-koppeling
  (optioneel) gebruiken
  Als het apparaat via een Wi-Fi-netwerk verbonden
  met internet is in huis, kunt u het apparaat op afstand
  bedienen met de applicatie voor smartphones.
  en JET
  •• Druk tegelijkertijd op de knoppen
  MODE en houd deze gedurende 3 seconden
  ingedrukt.
  OPMERKING
  •• Het wordt niet weergegeven op de draadloze
  afstandsbediening.
  •• Lees voor meer informatie de Wi-Fi-module in de
  handleiding.

  NEDERLANDS

  27 • Page 28

  De functie Slimme diagnose
  (optioneel) gebruiken
  De Slimme diagnose zorgt ervoor dat gebruikers
  eenvoudig de onderhoudsinformatie van een product
  kunnen controleren.
  •• De bedrijfsstatus van de airconditioner eenvoudig
  controleren.
  •• De foutmeldingen eenvoudig begrijpen.
  •• Helpen om de prestaties van het apparaat te
  verbeteren en de levensduur te verlengen.

  1

  Zoek en download LG A/C Smart Diagnosis in
  Google play of de App store.

  2

  Klik op de knop Receive op het hoofdscherm
  van uw telefoon.

  3

  Druk op de knop ROOM TEMP en houd deze
  ingedrukt en gedurende 5 seconden gericht op
  de unit binnen.

  4

  Houd uw telefoon dicht bij de unit binnen.
  •• Uw telefoon zal buzzerpiepjes ontvangen.

  5

  Bevestig de ontvangen informatie op uw telefoon.

  OPMERKING
  •• Zorg ervoor dat het omgevingslawaai minimaal is,
  anders kan de telefoon de buzzerpiepjes niet goed
  ontvangen van de unit binnen.

  28 • Page 29

  ONDERHOUD
  WAARSCHUWING
  •• Schakel voor het onderhoud de stroom uit en trek de stroomkabel eruit; anders bestaat het risico op een
  elektrische schok.
  Droog de airconditioner, indien deze gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, om de airconditioner in de beste
  conditie te houden. Reinig het product regelmatig om optimale prestaties te behouden en een eventuele storing
  te voorkomen.
  •• Droog gedurende 3 of 4 uur de airconditioner in de ventilatiemodus en koppel de stroom los. Er kan schade
  aan de binnenzijde optreden als vocht in de onderdelen achterblijft.
  •• Droog de binnenste componenten van de airconditioner in de ventilatiemodus gedurende 3 of 4 uren, voordat
  u de airconditioner weer gebruikt. Dit helpt de geur die door het vocht gegenereerd wordt te verwijderen.
  Luchtfilter

  •• Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

  NEDERLANDS

  29 • Page 30

  Type
  Luchtfilter

  Beschrijving

  Interval

  Vacuüm reinigen of met de hand.

  2 weken

  Drievoudige filter

  Vacuüm of met een borstel reinigen.

  Iedere 3
  maanden

  3M-filter

  Vacuüm of met een borstel reinigen.

  Iedere 6
  maanden

  Gebruik een droog wattenstaafje om stof te verwijderen

  Iedere 6
  maanden

  Ionisator
  (optioneel)

  Reinig het oppervlak van de unit binnen met een zachte, droge doek.
  Unit binnen

  Unit buiten

  Regelmatig

  Laat de opvangbak van het condenswater professioneel reinigen.

  Een keer per jaar

  Laat de afvoerpijp van het condenswater professioneel reinigen.

  Iedere 4
  maanden

  Vervang de batterijen van de afstandsbediening.

  Een keer per jaar

  Laat de warmtewisselaars en de paneelventilatoren professioneel
  reinigen. (Raadpleeg een technicus).

  Een keer per jaar

  Laat de ventilator professioneel reinigen.

  Een keer per jaar

  Laat de opvangbak van het condenswater professioneel reinigen.

  Een keer per jaar

  Laat door een professional controleren of de ventilatordelen stevig
  vastzitten.

  Een keer per jaar

  Reinig de elektronische componenten met lucht.

  Een keer per jaar

  OPMERKING
  •• Gebruik nooit water dat warmer is dan 40 °C voor het reinigen van de filters. Dit kan voor vervorming of
  verkleuring zorgen.
  •• Gebruik nooit vluchtige substanties bij het reinigen van de filters. Ze kunnen het oppervlak van het product
  beschadigen.
  •• Was de 3M-filter niet met water, want dit kan de filter beschadigen (optioneel).
  •• Was de Drievoudige-filter niet met water, want dit kan de filter beschadigen (optioneel).

  30 • Page 31

  Reinig de luchtfilter
  Reinig de luchtfilters een keer in de twee weken, of
  vaker, indien nodig.
  OPMERKING
  •• De luchtfilter kan kapot gaan, als het gebogen
  wordt.

  Type2
  Als u van bovenaf in de unit binnen kijkt, kunt u de
  bovenste filter eenvoudig monteren.

  1
  2

  Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel
  eruit.
  Houd de knop van de luchtfilter vast en trek deze
  een stukje omhoog.

  •• Als de luchtfilter niet correct geplaatst wordt,
  kunnen stof en andere substanties in de unit
  binnen komen.

  Type1

  1
  2
  3

  Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel
  eruit.
  Open het voorpaneel.

  3

  Haal het uit de unit binnen.

  4

  Reinig de filter met een vacuümreiniger
  of met lauwwarm water met pH-neutraal
  schoonmaakmiddel.
  Droog het filter in de schaduw.

  •• Open de beide zijden van het paneel een
  stukje.
  Houd de knoppen van de luchtfilters vast en trek
  ze een stukje naar beneden en haal ze uit de unit
  binnen.

  5
  4
  5
  6

  Plaats de haken van het luchtfilter in het
  voorpaneel.

  7

  Duw de haken naar beneden om het luchtfilter te
  monteren.

  8

  Controleer de zijde van het voorpaneel om het
  luchtfilter correct te plaatsen.

  Plaats de haken van de luchtfilters in het
  voorpaneel.

  Controleer de zijde van het voorpaneel om de
  luchtfilters correct te plaatsen.

  NEDERLANDS

  7

  Reinig de filter met een vacuümreiniger
  of met lauwwarm water met pH-neutraal
  schoonmaakmiddel.
  Droog de filters in de schaduw.

  6

  31 • Page 32

  Reinig de 3M- en Triple-filter
  (optioneel)
  1
  2
  3

  Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel
  eruit.
  Verwijder de luchtfilters uit de unit binnen.

  5

  Plaats de 3M- en Triple-filters.

  Type1

  Haal de 3M- en Triple-filters uit de unit binnen.

  Type1
  Type2

  Type2

  4

  32

  Reinig de filters met een vacuümreiniger.

  6

  Monteer de luchtfilters.

  7

  Controleer de zijde van het voorpaneel om de
  luchtfilters correct te plaatsen.

  OPMERKING
  •• Het kenmerk en de locaties van de 3M- en Triplefilters kunnen variëren, afhankelijk van het type
  model. • Page 33

  PROBLEEMOPLOSSING
  Functie Zelfdiagnose
  Dit product heeft een ingebouwde zelfdiagnosefunctie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de unit
  binnen met intervallen van 2 seconden. Neem wanneer dit gebeurt contact op met uw plaatselijke dealer of
  servicecentrum.

  Voor het bellen van de service
  Controleer voordat u contact op neemt met het servicecentrum het volgende. Neem contact op met uw
  plaatselijke servicecentrum als het probleem blijft bestaan.
  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  Er komen een verbrandingslucht en
  vreemde geluiden uit de unit.
  Waterlekkage uit de unit binnen, zelfs
  als het vochtniveau laag is.
  De airconditioner
  werkt niet normaal.

  De stroomkabel is beschadigd of
  produceert veel hitte.
  Een schakelaar, stroomonderbreker
  (veiligheid, aarding) of zekering werkt
  niet goed.

  •• Zet de airconditioner uit, trek de
  stroomkabel eruit of koppel de
  stroomtoevoer los en neem contact op met
  uw installateur.

  De unit geeft via de zelfdiagnose een
  foutcode.

  De airconditioner
  werkt niet.

  •• Controleer of de stroomkabel in het
  stopcontact zit of dat de stroomisolatoren
  zijn ingeschakeld.

  Er is een zekering doorgeslagen of
  de stroomtoevoer is geblokkeerd.

  •• Vervang de zekering of controleer of de
  stroomonderbreker geactiveerd is.

  Er is een stroomstoring opgetreden.

  •• Zet de airconditioner uit wanneer er een
  stroomstoring optreedt.
  •• Wacht 3 minuten nadat de stroom terug is
  en zet dan de airconditoner weer aan.

  De spanning is te hoog of laag.

  •• Controleer of de stroomonderbreker
  geactiveerd is.

  De airconditioner is automatisch
  uitgeschakeld op een vooraf
  ingestelde tijd.

  •• Zet de airconditoner aan.

  De instelling van de batterij in de
  afstandsbediening is niet correct.

  •• Controleer of de batterijen correct in de
  afstandsbediening geplaatst zijn.
  •• Vervang, als de batterijen correct geplaatst
  zijn, maar de airconditioner het nog steeds
  niet doet, de batterijen en probeer opnieuw.

  33

  NEDERLANDS

  De airconditioner is niet aangesloten. • Page 34

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  De lucht circuleert niet correct.

  •• Controleer of er geen gordijnen, luiken
  of meubelstukken de voorzijde van de
  airconditioner blokkeren.

  De luchtfilter is vies.

  •• Reinig de luchtfilter een keer in de 2 weken.
  •• Zie 'Reinigen luchtfilter' voor meer informatie.

  De kamertemperatuur is te hoog.

  •• In de zomer kan het enige tijd duren voordat de
  lucht binnen helemaal gekoeld is. Selecteer in
  dit geval de Jet Mode om de lucht binnen snel
  af te koelen.

  De koude lucht verlaat de kamer.

  •• Zorg ervoor dat de koude lucht niet via de
  ventilatiepunten in de kamer wegstroomt.

  De gewenste temperatuur
  is hoger dan de ingestelde
  temperatuur.

  •• Stel de gewenste temperatuur op een lager
  niveau in dan de huidige temperatuur.

  Er is een verwarmingsbron in de
  buurt.

  •• Vermijd het gebruik van warmtegeneratoren,
  zoals elektrische ovens of gasbranders, terwijl
  de airconditioner in bedrijf is.

  De ventilatiemodus is
  geselecteerd.

  •• Tijdens de ventilatiemodus blaast de
  airconditioner lucht zonder dat de binnenlucht
  gekoeld of verwarmd wordt.
  •• Verander de bedrijfsmodus naar de koelmodus.

  De buitentemperatuur is te hoog.

  •• Het koelende effect kan onvoldoende zijn.

  De ventilatiesnelheid
  kan niet worden
  aangepast.

  De Straalmodus of Automatische
  Werkingmodus is geselecteerd.

  •• In sommige bedrijfsmodi kunt u de
  ventilatiesnelheid niet aanpassen.
  Selecteer een bedrijfsmodus waarbij u de
  ventilatiesnelheid kunt aanpassen.

  De temperatuur
  kan niet worden
  aangepast.

  De Ventilatiemodus of Jet Mode
  is geselecteerd.

  •• In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur
  niet aanpassen. Selecteer een bedrijfsmodus
  waarbij u de temperatuur kunt aanpassen.

  De airconditioner is plotseling
  uitgeschakeld.

  •• De timerfunctie kan afgelopen zijn, waardoor
  de unit wordt uitgeschakeld. Controleer de
  instellingen van de timer.

  Er is een stroomstoring
  opgetreden tijdens het bedrijf.

  •• Wacht totdat de stroom weer terug is. Indien
  de Automatische herstartfunctie ingeschakeld
  is, zal de unit enkele minuten nadat de stroom
  terug is verder gaan met het laatste bedrijf.

  De Automatische
  reinigingsfunctie is in gebruik.

  •• Laat de Automatische reinigingsfunctie
  doorwerken, omdat het achtergebleven vocht in
  de unit binnen verwijdert. Als u deze functie niet
  wilt, kunt u de unit uitschakelen.

  De airconditioner
  blaast geen koele
  lucht.

  De airconditioner
  stopt tijdens het
  bedrijf.

  De unit binnen
  werkt nog, zelfs
  als de stroom
  uitgeschakeld is.

  34 • Page 35

  Probleem

  Mogelijke oorzaken

  Oplossing

  De luchtafvoer
  op de unit binnen
  scheidt nevel uit.

  De gekoelde lucht uit de
  airconditioner produceert nevel.

  •• Als de kamertemperatuur afneemt,
  verdwijnt dit fenomeen.

  Er lekt water uit de
  unit buiten.

  Bij het verwarmingsbedrijf druppelt er
  water uit de warmte-uitwisselaar.

  •• Dit symptoom vereist het installeren van
  een afvoerpijp onder de opvangbak. Neem
  contact op met de installateur.

  Er is lawaai of
  vibratie.

  Er kan een klikkend geluid gehoord
  worden als de unit start of stopt,
  vanwege een beweging van de
  terugslagklep.
  Krakend geluid: De plastic delen
  van de unit binnen kraken als
  ze uitzetten of krimpen vanwege
  temperatuurveranderingen.
  Stromend of Blazend geluid: Dit is het
  stromen van de koelvloeistof in de
  airconditioner.

  •• Dit zijn normale symptomen. Het geluid zal
  stoppen.

  De unit binnen geeft
  een geur af.

  Geuren (zoals sigarettenrook) kunnen •• Als de geur niet verdwijnt, moet u de
  geabsorbeerd worden door de unit
  filter reinigen. Neem als dit niet werkt
  contact op met het servicecentrum om uw
  binnen en via de luchtstroom worden
  warmtewisselaar te reinigen.
  afgegeven.

  De airconditioner
  blaast geen warme
  lucht.

  Wanneer de verwarmingsmodus
  start, is de klep bijna gesloten en
  komt er geen lucht uit, zelfs als de
  unit buiten in bedrijf.

  •• Dit is een normaal symptoom. Wacht
  totdat de unit voldoende warme lucht heeft
  gegenereerd om door de unit binnen te
  worden uitgeblazen.

  De unit buiten staat in de
  ontdooiingsmodus.

  •• In de Verwarmingsmodus vormt er zich ijs
  op de spoelen, wanneer de temperatuur
  buiten daalt. Deze functie verwijdert een
  laag ijs op de spoel en zou in circa 15
  minuten klaar moeten zijn.

  De buitentemperatuur is te laag.

  •• Het verwarmende effect kan onvoldoende
  zijn.

  OPMERKING
  •• Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

  NEDERLANDS

  35 • Page 36


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG PM09SP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG PM09SP in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,35 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG PM09SP

LG PM09SP Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

LG PM09SP Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info