497618
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
2
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERMINDEREN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT) NIET.
GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDER-
HOUD DIENEN TE WORDEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD
SERVICE PERSONEEL VOOR ONDERHOUD.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet
geïsoleerd “gevaarlijk voltage” in de kast van het product, van voldoende kracht
om een risico op elektrocutie voor personen te vormen.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van
belangrijke gebruik en onderhoudinstructies in de handleiding van het
apparaat.
WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR,
EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een
boekenkast of gelijkwaardig.
WAARSCHUWING: Blokkeer geen ventilatie openingen.
Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Gleuven en openingen in de
kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het prod-
uct te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen
nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, tapijt, bank of soortgelijk
iets te plaatsen. Dit product mag niet ingebouwd worden waarbij er onvoldoende
ventilatie is, zoals een boekenkast of rek, volg de instructies van de fabrikant op.
WAARSCHUWING: KLASSE 3B ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASER-
STRALING INDIEN GEOPEND EN VERGREN-
DELING OPEN, KIJK NIET IN DE STRAAL.
CAUTION: Dit product gebruikt een Laser Systeem.
Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aan-
dachtig door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat onder-
houd nodig hebben, neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik
van bediening of
afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven
kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe
blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling
indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.
WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats
geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.
WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel
Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten
op toegewezen circuit:
Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra
stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze
handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen
wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte
stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens
gevaarlijk. Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand.
Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van
schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat
de kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel
indien deze beschadigd blijkt te zijn. Bescherm de kabel tegen fysiek of
mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem zitten tussen
een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers, stopcontacten, en het
punt waar de kabel uit het toestel gaat. Trek aan de stekker en niet aan de
kabel voor loskoppeling uit het stopcontact. Plaats het product zo dat de stekker
makkelijk te bereiken is.
Dit apparaat is voorzien van een uitneembare batterij of accu.
U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen:
Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij
het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaren voor
mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack of de accu in de
daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres.
Doe oude batterijen en accu’s nooit samen met het gewone huisvuil weg.
Wij adviseren u gratis batterijen en accu’s te gebruiken die u tegen vergoeding
weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur
van rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.
WAARSCHUWING
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN.
RH399H-P-BNLDLLK-DUT 1/26/12 3:06 PM Page 2
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG RH589H wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info