497618
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
3
Verwijdering van uw oude apparaat
1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product,
betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn
2002/96/EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het
huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of
gemeente toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat,
neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de
winkel waar u het product heeft gekocht.
Hierdoor verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) vol-
doet/voldoen aan de belangrijkste eisen en andere relevante
voorzieningen van de Europese Richtlijnen 2004/108/EC,
2006/95/EC en 2009/125/EC.
European Standards Centre:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de
gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler
waarbij u dit product gekocht heeft.
Auteursrecht
Opname apparatuur dient alleen gebruikt te worden om legale kopieën te
maken en het is sterk aan te raden om te controleren wat in uw land legaal
kan worden gekopieerd. Het kopiëren van Auteursrechterlijk materiaal zoals
films of muziek is illegaal tenzij het door een wettelijke uitzondering of
toestemming van de rechtenhouder anders is toegelaten.
Dit product bevat Auteursrecht-beveiligingstechnologie die is beschermd door
verschillende U.S. patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en andere rechtenhouders. Gebruik van deze
Auteursrecht beveiligingstechnologie dient te worden goedgekeurd door
Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis-gebruik en andere
beperkende doeleinden, tenzij anderszins toegestaan door Marcrovision
Corporation. Demontage of omgedraaide engineering is verboden.
ALS GEBRUIKER VAN DE RECORDER WAAROP DEZE HANDLEIDING
BETREKKING HEEFT. MOET U ZICH REALISEREN DAT NIET ALLE HOGE
DEFINITIE-TELEVISIETOESTELLEN VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET
DAT DIT PRODUCT EN DIT KAN LEIDEN TOT VERVORMINGEN
WANNEER U MET 625-PROGRESSIVE SCAN GEEN GOEDE
BEELDWEERGAVE KUNT BEREIKEN, ADVISEREN WIJ U DE
VERBINDING NAAR DE STANDAARDDEFINITIE TERUG TE SCHAKELEN.
ALS U VRAGEN HEBT OVER DE COMPATIBILITEIT VAN UW TV-TOESTEL
MET DIT TYPE 625p HDD/DVD/ RECORDER, NEEM DAN CONTACT OP
MET ONS SERVICECENTRUM.
Open bron software melding
Dit product bevat
Freetype bibliotheek : copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
Zlib compressiebibliotheek ontwikkeld door Jean-loup Gailly en Mark Adler.
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly en Mark Adler
Doubly Linked lijst gelicenseerd door Artistic license.
U kunt deze software downloaden van http://freshmeat.net/projects/linklist/
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D
symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
RH399H-P-BNLDLLK-DUT 1/26/12 3:06 PM Page 3
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG RH589H wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info