Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Espresso / Cappuccino apparaat
Model:
MCM-7
Lees deze gebruiksaanwijzingen nauwkeurig door voor het ingebruik nemen van het apparaat.
GEBRUIKSAANWIJZING
picture
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Espresso / Cappuccino apparaat
  Model:

  MCM-7

  picture

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Lees deze gebruiksaanwijzingen nauwkeurig door voor het ingebruik nemen van het apparaat. • Page 2

  Apparaat alleen op een geaard stopcontact aansluiten. De aansluitspanning aangegeven op het typeplaatje
  van het apparaat moet overeenstemmen met de netspanning.
  - Plaats of gebruik dit apparaat niet op een hete ondergrond, zoals een kookplaat of in de buurt van
  een open gasvlam.
  - De met koffiemaalsel gevulde filterhouder niet openen gedurende het doorlopen, daar het apparaat
  onder druk staat.
  - Geen water in het hete apparaat gieten (ca. 10 minuten laten afkoelen).
  - Geen heet water in het waterreservoir gieten.
  - Stekker uit het stopcontact nemen indien er iets ongebruikelijks gebeurt tijdens het
  bereidingsproces. Ook tijdens het schoonmaken van het apparaat moet de stekker uit het
  stopcontact worden genomen.
  - Neem de stekker niet uit het stopcontact door te trekken aan het snoer en hang het snoer niet over
  randen of hoeken.
  - Hete delen van het apparaat (verwarmingsplaat, filterhouder, stoomsproeier) niet aanraken. Snoer
  van de hete delen verwijderd houden.
  - Apparaat nooit onder water dompelen.
  - Apparaat buiten bereik van kinderen
  - Gebruik het apparaat niet als het snoer of het apparaat zelf beschadigd is.

  Espresso / Cappuccino / Espressokoffie
  Espresso is veel sterker en aromatischer dan normale koffie en wordt gedronken uit kleinere kopjes, genaamd
  espressokopjes.
  Bij het zetten wordt heet water onder druk door het koffiemaalsel geperst. Op deze manier ontstaat de kostelijke,
  zwarte koffie met de opwekkende werking. Naast de karakteristieke smaak is het kenmerk van espresso de
  typische, fraaie schuimvorming, genaamd crema. Hiervoor is een hoge druk vereist en goed gebrande
  Espressokoffiebonen en de juiste maling. Wanneer U geen gemalen espressokoffie koopt, maal dan de
  espressobonen met een koffiemolen op de instelling “fijn”.
  Voor u het apparaat in gebruik neemt
  Spoel, vóórdat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, alle onderdelen onder heet water af. Als u het
  apparaat voor het eerst in gebruik neemt, of als het apparaat lang niet gebruikt is, spoel het systeem dan door.
  - Neem het waterreservoir uit het apparaat
  - Vul het waterreservoir
  - Zet het waterreservoir terug in het apparaat met de pijpjes in de bak.
  - Leg één van de twee meegeleverde filterzeven in de filterhouder en draai de filterhouder tegen de wijzers
  van de klok in, vast in de filterkop. (Let op de markeringen)
  - Zet het apparaat aan d.m.v. de aan/uitschakelaar „on / off“ .
  - Het rode controlelampje brandt en geeft aan dat het apparaat aanstaat.
  - Druk vervolgens direct op de knop Coffee / Water.
  - Na 2 minuten dient u nogmaals op de Coffee / Water toets te drukken om het pompen te doen stoppen.
  - Als het groene lampje brandt, is de temperatuur bereikt om de koffie te zetten.
  - Zet een lege kop onder de filter en druk op de knop Coffee / Water om deze te vullen.
  - Als het kopje vol is drukt u weer op de knop Coffee / Water.
  Herhaal deze handelingen 3 a 4 keer om de reiniging goed uit te voeren.

  Het zetten van espresso
  -

  Vul het waterreservoir met water
  Vul de filterhouder met 1 of 2 maatlepeltjes koffie of espressokoffie.
  Druk de koffie in de filterhouder licht aan zodat de koffie evenredig over de filterhouder verdeeld wordt.
  Verwijder evt. koffie van de rand van de filterzeef.
  Draai de filterhouder vast in de filterkop.
  Plaats een of twee voorverwarmde espressokopjes onder de filterhouder.
  Druk op de Coffee / Water knop toets als het groene lampje oplicht, en schenk vervolgens de koffie in het
  kopje.
  Als het kopje vol is drukt u opnieuw op de knop Coffee / Water.

  Als het groene lampje niet brand, dient u te wachten totdat deze wel brand alvorens u het water kunt
  tappen. Het rode lampje dient ten alle tijden te branden tijdens het zetten.

  Het maken van hete stoom • Page 3

  Stoom kan gebruikt worden voor het opschuimen van melk voor cappuccino of het verwarmen van andere dranken.
  Daar er een hogere temperatuur nodig is voor het maken van stoom dan voor het zetten van espresso is het
  raadzaam altijd eerst de koffie te zetten voor u het apparaat stoom laat blazen. Dit om te voorkomen dat
  de koffie in de filterhouder verbrandt. Het kan gebeuren dat er, vóórdat het stoompijpje stoom blaast, heet water uit
  het stoompijpje lekt. U kunt dat in een aparte beker opvangen.
  Het opschuimen van melk voor cappuccino
  -

  -

  Plaats een groter voorverwarmde kop dan voor espresso onder het filter.
  Druk op de knop Steam en vervolgens gaat het groene lampje uit en gaat het gele lampje aan.
  Na een verloop van tijd zal het gele lampje uitschakelen en het groene lampje inschakelen, waarmee wordt
  aangegeven dat er voldoende stoom aanwezig is voor het opschuimen van de melk.
  Schenk ongeveer 100 ml melk in een smalle hoge beker die gemakkelijk onder het stoompijpje past
  Houd het melkkannetje onder het stoompijpje en steek het stoompijpje in de melk (let op: het uiteinde van
  het stoompijpje mag de bodem van het melkkannetje niet raken).
  Draai nu de stoom knop Steam tegen de wijzers van de klok in om de stoom uit het stoompijpje te laten
  komen. Het mondstuk mag de bodem van het melkkannetje niet raken. De stoom moet vrijelijk kunnen
  circuleren.
  Houd een andere beker onder het stoompijpje en zet de draaiknop nogmaals op de stoomstand om
  eventuele melkresten uit het stoompijpje te verwijderen.

  Verwarmen van andere dranken.
  U kunt uit dit apparaat heet water tappen voor het maken van instant dranken.
  - Druk op de knop Steam en vervolgens gaat het groene lampje uit en gaat het gele lampje aan.
  - Na een verloop van tijd zal het gele lampje uitschakelen en het groene lampje inschakelen.
  - Houd het kopje onder het stoompijpje en steek het stoompijpje in het kopje (let op: het uiteinde van het
  stoompijpje mag de bodem van het kopje niet raken).
  - Draai nu de stoom knop Steam tegen de wijzers van de klok in om de stoom uit het stoompijpje te laten
  komen. Het mondstuk mag de bodem van het melkkannetje niet raken. De stoom moet vrijelijk kunnen
  circuleren.

  Ontkalken
  Afhankelijk van de hardheid van het drinkwater in uw leefomgeving dient het espresso-apparaat regelmatig ontkalkt
  te worden. Ontkalk in ieder geval eens in de drie maanden.
  Wanneer u het apparaat vaak gebruikt, ontkalk dan: eens per jaar indien het water in uw omgeving erg zacht is (<
  7° dH); elke 3 maanden indien u water gebruikt met een hardheid van 7-14° dH; elke maand indien het wa ter in uw
  omgeving erg hard is (> 14° dH). Bij twijfel kunt u bij het waterleidingbedrijf informatie inwinnen over de hardheid
  van het water in uw omgeving.
  Uit ecologisch oogpunt raden wij aan uitsluitend natuurlijke ontkalkingmiddelen te gebruiken (citroenzuur of
  wijnsteenzuur - verkrijgbaar bij drogist en apotheek).
  Los 2 eetlepels ontkalkingmiddel op in 0,5 liter water en schenk dit in het waterreservoir. Laat de oplossing door het
  apparaat lopen (zonder koffie in het koffiefilter).
  Herhaal dit evt. een tweede of derde keer. Laat vervolgens nog 1 of 2 waterreservoirs schoon water doorlopen.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MCM7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant MCM7 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info