Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Apparaat alleen op een geaard stopcontact aansluiten. De aansluitspanning aangegeven op het typeplaatje
van het apparaat moet overeenstemmen met de netspanning.
- Plaats of gebruik dit apparaat niet op een hete ondergrond, zoals een kookplaat of in de buurt van
een open gasvlam.
- De met koffiemaalsel gevulde filterhouder niet openen gedurende het doorlopen, daar het apparaat
onder druk staat.
- Geen water in het hete apparaat gieten (ca. 10 minuten laten afkoelen).
- Geen heet water in het waterreservoir gieten.
- Stekker uit het stopcontact nemen indien er iets ongebruikelijks gebeurt tijdens het
bereidingsproces. Ook tijdens het schoonmaken van het apparaat moet de stekker uit het
stopcontact worden genomen.
- Neem de stekker niet uit het stopcontact door te trekken aan het snoer en hang het snoer niet over
randen of hoeken.
- Hete delen van het apparaat (verwarmingsplaat, filterhouder, stoomsproeier) niet aanraken. Snoer
van de hete delen verwijderd houden.
- Apparaat nooit onder water dompelen.
- Apparaat buiten bereik van kinderen
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of het apparaat zelf beschadigd is.
Espresso / Cappuccino / Espressokoffie
Espresso is veel sterker en aromatischer dan normale koffie en wordt gedronken uit kleinere kopjes, genaamd
espressokopjes.
Bij het zetten wordt heet water onder druk door het koffiemaalsel geperst. Op deze manier ontstaat de kostelijke,
zwarte koffie met de opwekkende werking. Naast de karakteristieke smaak is het kenmerk van espresso de
typische, fraaie schuimvorming, genaamd crema. Hiervoor is een hoge druk vereist en goed gebrande
Espressokoffiebonen en de juiste maling. Wanneer U geen gemalen espressokoffie koopt, maal dan de
espressobonen met een koffiemolen op de instelling “fijn”.
Voor u het apparaat in gebruik neemt
Spoel, vóórdat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, alle onderdelen onder heet water af. Als u het
apparaat voor het eerst in gebruik neemt, of als het apparaat lang niet gebruikt is, spoel het systeem dan door.
- Neem het waterreservoir uit het apparaat
- Vul het waterreservoir
- Zet het waterreservoir terug in het apparaat met de pijpjes in de bak.
- Leg één van de twee meegeleverde filterzeven in de filterhouder en draai de filterhouder tegen de wijzers
van de klok in, vast in de filterkop. (Let op de markeringen)
- Zet het apparaat aan d.m.v. de aan/uitschakelaar „on / off“ .
- Het rode controlelampje brandt en geeft aan dat het apparaat aanstaat.
- Druk vervolgens direct op de knop Coffee / Water.
- Na 2 minuten dient u nogmaals op de Coffee / Water toets te drukken om het pompen te doen stoppen.
- Als het groene lampje brandt, is de temperatuur bereikt om de koffie te zetten.
- Zet een lege kop onder de filter en druk op de knop Coffee / Water om deze te vullen.
- Als het kopje vol is drukt u weer op de knop Coffee / Water.
Herhaal deze handelingen 3 a 4 keer om de reiniging goed uit te voeren.
Het zetten van espresso
- Vul het waterreservoir met water
- Vul de filterhouder met 1 of 2 maatlepeltjes koffie of espressokoffie.
- Druk de koffie in de filterhouder licht aan zodat de koffie evenredig over de filterhouder verdeeld wordt.
- Verwijder evt. koffie van de rand van de filterzeef.
- Draai de filterhouder vast in de filterkop.
- Plaats een of twee voorverwarmde espressokopjes onder de filterhouder.
- Druk op de Coffee / Water knop toets als het groene lampje oplicht, en schenk vervolgens de koffie in het
kopje.
- Als het kopje vol is drukt u opnieuw op de knop Coffee / Water.
Als het groene lampje niet brand, dient u te wachten totdat deze wel brand alvorens u het water kunt
tappen. Het rode lampje dient ten alle tijden te branden tijdens het zetten.
Het maken van hete stoom
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Marquant MCM7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Marquant MCM7 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info