Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Hartelijk dank
Hartelijk dank voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst!
Met het MEDISANA voetbubbelbad comfort FS 885 heeft u een kwaliteitsproduct aangeschaft dat bij
juiste toepassing en onderhoud langdurig aan uw welzijn zal bijdragen. Wij adviseren de hieronder
beschreven aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud zorgvuldig door te lezen, om het gewenste
resultaat te bereiken en voor een langdurig plezier aan uw voetbruisbad.
2.1 Omvang van de levering en verpakking
Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is.
In geval
van twijfel neemt u het toestel niet in bedrijf en neemt u contact op met uw handelaar of uw service-
punt.
Bij de levering horen:
• 1 MEDISANA voetbubbelbad comfort FS 885
• 1 gebruiksaanwijzing
Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte
verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het
uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.
WAARSCHUWING
Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen!
Zij kunnen er in stikken!
2.2 Voetverzorging met de
voetbubbelbad comfort FS 885
Regelmatig verzorgde voeten zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook over het algemeen gezond. Een
paar minuten aandacht per dag zijn al voldoende voor het welzijn van de veel gebruikte voeten, zodat u
de hele dag zonder pijn kunt lopen. Een belangrijk onderdeel van de voetverzorging is een ontspannend
voetbad.
Hiervoor is het
MEDISANA voetbubbelbad comfort FS 885
optimaal. Het maakt een stevige voet-
massage mogelijk, een intensieve reflexzonesmassage en een warmtebestraling met behulp van
rood licht. Door inschakelen van de massagefuncties worden luchtbellen en trillingen geactiveerd. De
rodelampfunctie is hierbij altijd geactiveerd. In ieder geval zult u met behulp van de veelvoudige toepassings-
mogelijkheden een weldagig en ontspannend resultaat voor lichaam en ziel bereiken, zoals door vele
gebruikers is beschreven.
Massage
Door de uitrusting met vibro-noppen
, luchtsproeiers
, uitneembare massagerollen
en een
centrale rolleneenheid
masseert het MEDISANA voetbubbelbad FS 885 de voeten van de zool tot de
wreef. Door indrukken van de Start/Stop-toets
wordt de massagefunctie (luchtbellen/trillingen en rode
lamp) geactiveerd en gedeactiveerd. Door de voetmassage worden de weefsellagen beter met bloed
doordrognen, zodat stuwingen in de vena- en lymfvaten afgewerkt kunnen worden.Verspannen spieren
worden zo ontspannen en gewrichtenkwalen worden verzacht. De stofwisseling binnen de cellen wordt
gestimuleerd.
Warmtebehandeling en rood lichtbestraling
Het MEDISANA voetbubbelbad FS 885 verwarmt het water tot resp. handhaaft de watertemperatuur op
de door u ingestelde temperatuur en zorgt ervoor dat deze tijdens gebruik niet hoger wordt. Stel de voor
u aangenaamste temperatuur in met de toets
.
De rode lamp
wordt door inschakelen van de massagefunctie geactiveerd en door uitschakelen
gedeactiveerd. De rode lamp kan helpen om de bloedcirculatie te bevorderen De straling dringt in de
voetzolen waardoor deze aangenaam warm aanvoelen.
NL
2
Wetenswaardigheden
40
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 40
46

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info