Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
¡· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÚÔÙÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì ÙËÓ
·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜, ·Ó Ë Ù¿ÛË ËÏÂÎÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.
¡· ÌËÓ ÂÌ‚˘ı›˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÓÂÚfi ‹ Û ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿.
Αν τυχόν διεισδύσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής,
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχουν χαλάσει το
καλώδιο ή το βύσμα. Το καλώδιο πρέπει να παραμένει
μακριά από καυτές επιφάνειες.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ Ì ÓÂÚfi Î·È Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛıÂÙÈο ÏÔ˘ÙÚÔ‡ Î·È fi¯È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÁÚ¿.
Μην πιάνετε το φις όταν τα πόδια σας βρίσκονται μέσα
στο νερό.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
ªËÓ Î¿ıÂÛÙ fiÚıÈÔÈ Ì¤Û· ÛÙË Û˘Û΢‹, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ηٷÛ΢·Ûı› ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË Û ÛÙ·ıÂÚ‹
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰·¤‰Ô˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÙÚ·›.
¡· È¿ÓÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ¿ÓÙÔÙ ÌÂ
ÛÙÂÁÓ¿ ¯¤ÚÈ·.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ‹ ÁÈ· Ó·
ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹.
Φροντίζετε πάντα ώστε το καλώδιο να μην είναι κάτω από
τη συσκευή.
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω
των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν
εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανοούν τους προκύπτοντες κινδύνους.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να
διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
¡· ÂÈÙËÚ‹Ù ÙË Û˘Û΢‹, fiÛÔ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ù ÙË Û˘Û΢‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·Ûı›, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
GR
1 √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
56
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 56
62

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info