Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/116
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan het apparaat.
nl – NL M.-Nr. 11 059 350
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  Koffieautomaat

  Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  schade aan het apparaat.

  nl – NL

  M.-Nr. 11 059 350 • Page 2

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van een apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle
  materialen. Ze bevatten ook stoffen,
  mengsels en onderdelen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone huisafval
  doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
  gezondheid en het milieu. Doe uw oude
  apparaat daarom nooit bij het gewone
  afval.

  Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
  en wordt er minder afval geproduceerd.
  Uw vakhandelaar neemt de verpakking
  terug.

  Ontkalkingspatroon
  U kunt de Miele-ontkalkingspatroon na
  gebruik bij het huisvuil gooien.
  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk
  zelf verantwoordelijk voor het wissen
  van eventuele persoonlijke gegevens op
  het af te danken apparaat. Bewaar het
  afgedankte apparaat buiten het bereik
  van kinderen.

  2 • Page 3

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ..............................................  2
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.........................................................  7
  Beschrijving van het apparaat ...........................................................................  17
  Achterkant van het apparaat ................................................................................. 18
  Uitpakken en plaatsen ........................................................................................  20
  Koffieautomaat uitpakken ..................................................................................... 20
  Bijgeleverde accessoires....................................................................................... 20
  Koffieautomaat plaatsen en aansluiten ................................................................. 20
  Principe van de bediening ..................................................................................  22
  Touchscreen .......................................................................................................... 22
  Bediening .............................................................................................................. 22
  Symbolen in het display ........................................................................................ 24
  Ingebruikneming van het apparaat....................................................................  26
  Ontkalkingspatroon plaatsen ................................................................................ 26
  Waterhardheid instellen ......................................................................................... 27
  Bonensysteem instellen ........................................................................................ 28
  Het bonensysteem ..............................................................................................  30
  De instellingen van het bonensysteem wijzigen (Bonensoorten) .......................... 31
  De naam van de bonensoort wijzigen ..............................................................  31
  Toewijzing van de bonensoorten wijzigen ........................................................  31
  Waterreservoir vullen ..........................................................................................  33
  In- en uitschakelen ..............................................................................................  34
  Hoogteaanpassing koffie-uitloop ......................................................................  35
  Kopjesverwarming ..............................................................................................  36
  Koffiedranken bereiden ......................................................................................  37
  Een koffiedrank bereiden....................................................................................... 37
  Bereiding afbreken ................................................................................................ 37
  DoubleShot............................................................................................................ 38
  Twee kopjes  bereiden....................................................................................... 38
  Koffiekan: meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden .......................................... 38
  Koffiedranken met melk bereiden......................................................................  41
  De melkkan voorbereiden ..................................................................................... 42
  Melk uit een pak of fles ......................................................................................... 43
  Dranken met melk bereiden .................................................................................. 43
  3 • Page 4

  Inhoud
  Bereiding afbreken ................................................................................................ 43
  Thee ......................................................................................................................  44
  Tea timer................................................................................................................ 44
  Thee bereiden........................................................................................................ 45
  Theebereiding afbreken......................................................................................... 45
  Theepot: meerdere kopjes thee na elkaar bereiden .............................................. 45
  Heet water bereiden............................................................................................  47
  Parameters...........................................................................................................  48
  Koffiehoeveelheid .................................................................................................. 48
  Bereidingstemperatuur .......................................................................................... 48
  Bevochtigen .......................................................................................................... 48
  Bonensoort............................................................................................................ 49
  Maling.................................................................................................................... 49
  Hoeveelheid .........................................................................................................  50
  Dranken resetten .................................................................................................  51
  Profielen ...............................................................................................................  52
  Profiel samenstellen .............................................................................................. 52
  Menu Profielen oproepen en een profiel kiezen .................................................... 52
  Profielen bewerken................................................................................................ 52
  Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken ......................................  54
  Profielen: dranken bereiden ...............................................................................  55
  Expert-stand ........................................................................................................  56
  Instellingen...........................................................................................................  57
  Menu “Instellingen ” oproepen.............................................................................. 57
  Instellingen wijzigen en opslaan ............................................................................ 57
  Overzicht van de mogelijke instellingen ................................................................ 58
  Taal ........................................................................................................................ 61
  Dagtijd ................................................................................................................... 61
  Timer ..................................................................................................................... 61
  Inschakelen om ................................................................................................  62
  Uitschakelen om...............................................................................................  62
  Uitschakelen na ................................................................................................  62
  Weekdagen kiezen (toewijzing weekdagen) .....................................................  62
  Eco-stand .............................................................................................................. 62
  Verlichting.............................................................................................................. 63
  Waterhardheid ....................................................................................................... 63
  4 • Page 5

  Inhoud
  Info (informatie weergeven) ................................................................................... 63
  Apparaat vergrendelen (Vergrendeling )............................................................. 64
  Miele@home .......................................................................................................... 64
  Lichtsterkte............................................................................................................ 64
  Volume................................................................................................................... 64
  Service................................................................................................................... 64
  Verdampen .......................................................................................................  64
  Demo-functie....................................................................................................  64
  Fabrieksinstellingen ............................................................................................... 65
  Instellingen apparaat .......................................................................................  65
  Netwerkconfiguratie .........................................................................................  65
  Netwerk ................................................................................................................  66
  Netwerk instellen (Miele@home)............................................................................ 66
  Netwerk opnieuw instellen .................................................................................... 67
  Afstandsbediening................................................................................................. 67
  MobileStart ............................................................................................................ 68
  RemoteUpdate ...................................................................................................... 69
  Reiniging en onderhoud......................................................................................  70
  Overzicht van de reinigingsintervallen................................................................... 70
  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat......................................................... 71
  Ongeschikte reinigingsmiddelen ........................................................................... 72
  Opvangschaal en afvalbakje reinigen.................................................................... 74
  Opvangrooster reinigen ......................................................................................... 75
  Waterreservoir reinigen.......................................................................................... 76
  Zeef waterreservoir verwijderen en reinigen.......................................................... 76
  Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore reinigen ................................... 77
  Kopjessensor verwijderen en reinigen................................................................... 78
  De roestvrijstalen melkkan reinigen....................................................................... 79
  Melkslang met de hand of met het onderhoudsprogramma reinigen ................... 79
  Bonensysteem reinigen ......................................................................................... 80
  Koffielade reinigen................................................................................................. 80
  Poedertrechter met de stofzuiger reinigen ............................................................ 81
  Behuizing reinigen ................................................................................................. 81
  Onderhoudsprogramma's ..................................................................................... 82
  Apparaat spoelen .................................................................................................. 82
  Melkslang spoelen................................................................................................. 83
  Melkslang reinigen................................................................................................. 83
  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen................................................. 84
  Apparaat ontkalken ............................................................................................... 86

  5 • Page 6

  Inhoud
  Automatisch ontkalken .......................................................................................  89
  Waarmee moet u voor en tijdens het automatische ontkalken
  rekening houden?.................................................................................................. 89
  Miele-ontkalkingspatroon...................................................................................... 90
  Ontkalkingspatroon plaatsen en verwijderen ...................................................  91
  Starttijd voor het automatische ontkalken instellen (Timer ontkalken).................. 92
  Automatisch ontkalken afbreken........................................................................... 93
  Automatisch ontkalken uitschakelen..................................................................... 93
  Nuttige tips...........................................................................................................  94
  Meldingen in het display ....................................................................................... 94
  De koffieautomaat reageert vreemd ...................................................................... 97
  Storingen tijdens het automatische ontkalken .................................................... 102
  Onbevredigend resultaat ..................................................................................... 103
  Service................................................................................................................  106
  Contact bij storingen ........................................................................................... 106
  Garantie ............................................................................................................... 106
  Transporteren ....................................................................................................  107
  Verdampen .......................................................................................................... 107
  Poedertrechter met de stofzuiger en het meegeleverde hulpstuk reinigen
  en de binnenkant reinigen ................................................................................... 108
  Verpakken............................................................................................................ 108
  Accessoires .......................................................................................................  109
  Energie besparen ..............................................................................................  110
  Elektrische aansluiting......................................................................................  111
  Afmetingen van het apparaat ...........................................................................  112
  Technische gegevens........................................................................................  113
  Conformiteitsverklaring ....................................................................................  114

  6 • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
  Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen tot
  gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u
  het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u
  belangrijke instructies met betrekking tot de plaatsing, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.
  Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar!

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Verantwoord gebruik
   Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
  gebruik (of daarmee vergelijkbaar).

   De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de
  koffieautomaat dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, thee, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

   Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
   De koffieautomaat mag tot een hoogte van maximaal 2000 m worden gebruikt.

   Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! De personen die
  het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen in het huishouden
   Verbrandingsgevaar bij de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de
  huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen
  eronder houden.

   Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
   Houd kinderen onder acht jaar op een afstand van het apparaat
  en de aansluitkabel.

   Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een
  foutieve bediening.

   Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
  apparaat bevinden. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

   Kinderen onder acht jaar mogen het apparaat niet reinigen. Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen.

   Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.
   Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid
   Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
  Controleer het voor de plaatsing op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

   Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens
  (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de
  waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
  overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

   De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.

   De betrouwbare en veilige werking van het apparaat is uitsluitend
  gegarandeerd, wanneer het apparaat op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.

   Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het
  elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik
  van het apparaat niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!

   Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
  boot) worden gebruikt.

   Trek de stekker meteen uit de contactdoos als u beschadigingen
  ziet of een vreemde lucht ruikt.

   De aansluitkabel mag niet beklemd raken en niet langs scherpe
  randen schuren.

   De aansluitkabel mag niet op de grond liggen. U kunt struikelen
  en het apparaat kan beschadigd raken.

   Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen
  +16 °C en +38 °C.
  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Plaats de koffieautomaat niet bij een raam met directe zoninstraling of meteen naast een warmtebron. De toegestane omgevingstemperaturen kunnen dan niet worden gewaarborgd.

   Plaats de koffieautomaat op een hoogte van minstens 850 mm
  boven de vloer.

   Oververhittingsgevaar. Zorg voor voldoende ventilatie voor de koffieautomaat. Leg geen doeken of iets dergelijks op het apparaat terwijl dit gebruikt wordt.

   Deze koffieautomaat mag niet in een nis geplaatst worden. Daar
  hopen warmte en vocht zich namelijk op. Dit kan schade aan het apparaat en/of het keukenmeubel veroorzaken.

   Bescherm het apparaat tegen water en spatwater. Dompel het apparaat niet in water.

   Reparaties (ook van de aansluitkabel) mogen uitsluitend worden
  uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

   De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
  een technicus die door Miele is geautoriseerd.

   Alleen van originele Miele-onderdelen kunnen wij garanderen dat
  deze aan de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

   Voor reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij
  worden gemaakt.
  Het apparaat is alleen spanningsvrij:
  – als de stekker uit de contactdoos is getrokken.
  Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
  – als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Open nooit de ommanteling van het apparaat. Als onderdelen
  worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of
  mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de
  gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet meer
  goed functioneert.

   Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik
   Verbrandingsgevaar bij de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.
  Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop en de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg in dit
  verband dat de koffie-uitloop altijd schoon is en altijd correct
  wordt gemonteerd.
  Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.
   Letselrisico voor de ogen!
  Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (zoals een
  loep) in de verlichting.

   Let met betrekking tot het water op het volgende:
  – De waterkwaliteit dient te voldoen aan alle voorschriften die in het
  land van opstelling gelden voor drinkwater.
  – Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Warm
  of heet water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het
  apparaat tot gevolg hebben.
  – Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  – Gebruik geen water dat koolzuur bevat.

   Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Doe
  geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie
  in het reservoir.

   Doe geen vloeistoffen in het bonenreservoir.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of
  koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en
  bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het apparaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken.

   Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! Gebruik
  geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld
  zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat.

   Doe uitsluitend gemalen koffie in de koffietrechter.
   Gebruik geen gekaramelliseerde gemalen koffie. De daarin aanwezige suiker kan vastplakken en het filtersysteem verstoppen. De reinigingstablet voor het ontvetten van het filtersysteem lost deze afzettingen en verstoppingen niet op.

   Gebruikt u na een drank met cafeïne bonen zonder cafeïne dan
  kunnen er nog resten van de bonen met cafeïne in de molen of in de
  filterkamer zitten. Als u cafeïnevrije koffie wilt bereiden, gooi dan het
  eerste kopje koffie weg.

   Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkslang.

   Gebruik alleen gepasteuriseerde melk als u dierlijke melk gebruikt.
   Als u thee zet, volg dan de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.

   Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop.
  De kunststof onderdelen van de automaat kunnen vlam vatten en
  smelten.

   Plaats geen open vuur (zoals een kaars) op of naast het apparaat.
  De automaat kan vlam vatten en brand veroorzaken.

   Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen.

  14 • Page 15

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Reiniging en onderhoud
   Reinig de koffieautomaat en de melkkan dagelijks, met name voor
  het eerste gebruik.

   Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van
  nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging
  vermeerderen.

   Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger.
  De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning
  staan en zo kortsluiting veroorzaken.

   Als u geen gebruik maakt van automatische ontkalking dient u de
  koffieautomaat regelmatig met de hand te ontkalken. Miele is niet
  aansprakelijk voor schade die ontstaat als er te weinig wordt ontkalkt, er verkeerde ontkalkingsmiddelen of niet geschikte concentraties gebruikt worden.

   Ontvet het filtersysteem regelmatig met reinigingstabletten. Bij een
  koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken.

   Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

  15 • Page 16

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Voor apparaten met roestvrijstalen oppervlakken geldt:
   Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen delen.

   De roestvrijstalen delen zijn krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen
  krassen veroorzaken.

  16 • Page 17

  Beschrijving van het apparaat

  a Aan/Uit-toets 
  b Sensortoets “Terug” 
  c Touchscreen
  d Kopjesverwarming
  e Waterreservoir
  f Bonensysteem met 3 bonenreservoirs
  g Bewaarplek melkslang
  h Schuifknop maling
  i Koffielade met geïntegreerde koffieschep
  j Filtersysteem
  k In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
  l Opvangschaal met deksel en afvalbakje
  m Onderste paneel met opvangrooster
  n Roestvrijstalen melkkan met melkslang
  17 • Page 18

  Beschrijving van het apparaat
  Achterkant van het apparaat

  a Afdekking
  b Houder ontkalkingspatroon
  c Adapter
  d Miele-ontkalkingspatroon

  18 • Page 19

  Beschrijving van het apparaat
  Koffie-uitloop in detail

  a Uitloop voor koffie en melk
  b Kopjessensor
  c Heetwatertap
  d Roestvrijstalen afdekking

  19 • Page 20

  Uitpakken en plaatsen
  Koffieautomaat uitpakken
   Pak de koffieautomaat uit.
   Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies en instructiebladen.
  Tip: bewaar de originele verpakking en
  de piepschuimdelen, voor het geval u
  het apparaat later nog eens wilt vervoeren.
  Het opvangrooster zit in de doos met
  accessoires.

   Verwijder de beschermfolie van de
  opvangschaal en plaats de schaal in
  het onderste paneel.

  Bijgeleverde accessoires
  De volgende accessoires worden meegeleverd:
  – Roestvrijstalen melkkan MB-CM (volledig volume 0,5 l)
  – Reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem (startset)
  – Miele-ontkalkingstabletten (startset)
  – Miele-ontkalkingspatroon
  – Reinigingsborstel
  – Hulpstuk voor reiniging van de poedertrechter
  20

  Koffieautomaat plaatsen en
  aansluiten
   Gevaar voor oververhitting door
  onvoldoende ventilatie.
  Bij onvoldoende ventilatie kan de
  koffieautomaat oververhit raken.
  Zorg voor voldoende ventilatie voor
  de koffieautomaat.
  Leg geen doeken of iets dergelijks
  op het apparaat terwijl dit gebruikt
  wordt.
  Als de koffieautomaat in een inbouwnis geplaatst wordt, hopen warmte
  en vocht zich op. Dit kan schade aan
  het apparaat en/of het keukenmeubel veroorzaken.
  Plaats het apparaat niet in een inbouwnis.
  Let op de volgende aanwijzingen voor
  de plaatsing:
  – De plaats van opstelling moet droog
  zijn en goed worden geventileerd.
  – De omgevingstemperatuur op de
  plaats van opstelling dient tussen
  +16 °C en +38 °C te liggen.
  – Plaats de koffieautomaat niet bij een
  raam met directe zoninstraling of
  meteen naast een warmtebron. De
  toegestane omgevingstemperaturen
  kunnen dan niet worden gewaarborgd.
  – De koffieautomaat staat op een horizontaal oppervlak. Dit moet waterbestendig zijn. • Page 21

  Uitpakken en plaatsen
  – Let er bij de opstelling van het apparaat op dat u de deur helemaal moet
  kunnen openen om het filtersysteem
  te kunnen uitnemen.
   Plaats de koffieautomaat.
   Reinig het apparaat grondig, voordat
  u de koffieautomaat met drinkwater
  en koffiebonen vult.
   Steek de stekker van het apparaat in
  de contactdoos (zie hoofdstuk: “Elektrische aansluiting”).
   Neem het waterreservoir uit het apparaat en vul het met vers, koud water.
  Let op de markering “max.” en plaats
  het waterreservoir terug.

  Tip: U kunt de melkslang (melkleiding)
  als u deze niet gebruikt achter de deur
  van het apparaat opbergen.

  21 • Page 22

  Principe van de bediening
  Touchscreen

  Bediening

  Het display kan door puntige of
  scherpe voorwerpen (zoals pennen)
  bekrast raken.
  Tip het display alleen met uw vingers
  aan.

  U kunt alleen opties kiezen die lichtgrijs
  oplichten.
  Als u een mogelijke keuze aantipt, kleurt
  het betreffende veld gedeeltelijk of helemaal oranje.

  Als uw vingers koud zijn, reageert het
  display mogelijk niet.

  Functie / instelling kiezen of menu
  oproepen

  Dranken

   Raak met uw vinger het gewenste
  veld in het display aan.
  Bladeren
  U kunt met de pijltoetsen  en   naar
  links en rechts bladeren.
   Raak de pijltoets aan voor de gewenste richting.

  Profielen
  Het display bestaat uit drie delen.
  Bovenaan staan links de naam van het
  actuele menu en rechts de tijd. Daar
  tussenin kan, afhankelijk van de grootte
  van het menu een scrollbalk verschijnen.
  In het midden vindt u het actuele menu
  met de mogelijke opties. In het menu
  Dranken zijn de gangbare koffiedranken
  met symbolen afgebeeld (zie hoofdstuk:
  “Principe van de bediening”, paragraaf:
  “Symbolen in het display”).
  Onderaan vindt u de pijltoetsen  en ,
  waarmee u kunt bladeren. Links en
  rechts van de pijltoetsen vindt u contextgebonden functies of menu's.

  22

  Menu verlaten (sensortoets “Terug”
  )
   Tip de sensortoets  aan om naar
  het vorige scherm te gaan.
  Alle instellingen die u tot dat moment
  heeft uitgevoerd en niet met OK heeft
  bevestigd, worden niet opgeslagen. • Page 23

  Principe van de bediening
  Cijfers invoeren
  U kunt cijfers via het cijferblok invoeren,
  bijvoorbeeld als u de timertijden wilt
  vastleggen. Het cijferblok verschijnt automatisch in de desbetreffende menu's.

  Spatie
  Opslaan

   Kies de gewenste letters of cijfers.
   Druk op Opslaan.

   Tip de betreffende cijfers aan.
  Als u een geldige waarde heeft ingevoerd, wordt de toets OK groen.
   Tip OK aan.
  Met de pijltoets kunt u stap voor stap
  wissen.
  Letters invoeren
  Profielnamen of namen van eigen dranken voert u via een toetsenbord in.
  Kies korte namen (maximaal 8 tekens).
  Andere letters of tekens kunt u via de
  pijltoetsen  en  laten weergeven. Cijfers vindt u onder de toets 123.

  23 • Page 24

  Principe van de bediening
  Symbolen in het display
  Naast de teksten en de dranksymbolen kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:
  Symbool


  24

  Verklaring
  Dit symbool markeert “Taal” in het menu “Instellingen”.  Instellingen, zoals de lichtsterkte van het display en het volume van de geluidssignalen, stelt u met behulp van een
  balkje in.  Dit symbool geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig de meldingen met
  OK.  Timer Inschakelen om is geactiveerd (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”). Het symbool verschijnt 23:59
  uur eerder in het display, alsmede de gewenste inschakeltijd, voor zover voor de dagtijdweergave Aan of Nachtschakeling is gekozen.  De kookwekker TeaTimer is gestart (zie hoofdstuk: “Thee”,
  paragraaf: “Tea timer”). De resterende tijd om de thee te laten trekken staat naast het symbool.  Dit symbool verschijnt als de vergrendeling is geactiveerd.
  Het apparaat kan niet worden gebruikt.  Dit symbool verschijnt tijdens het ontkalken.
  (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan de
  markering vullen.)  Dit symbool verschijnt als u het menu Profielen opvraagt. • Page 25

  Principe van de bediening
  Symbool

  Verklaring  Als er een storing optreedt, verschijnt het symbool met de
  foutcode.  De kwaliteit van de WiFi-verbinding wordt onder Instellingen |
  Miele@home | Verbindingsstatus weergegeven.Daarbij geven
  symbolen de kwaliteit van de verbinding in gradaties aan
  van goed tot geen verbinding.


  Symbolen in het drankenmenu:


  Espresso  Koffie  Cappuccino  Latte macchiato  Dubbele bereiding

  25 • Page 26

  Ingebruikneming van het apparaat
  Als u het apparaat op de netspanning
  aansluit, verschijnt in het display de
  Duitse tekst “Miele – Willkommen”.  Aan:

  Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, verschijnt er een welkomstscherm en moet u de volgende instellingen uitvoeren:  Uit:  Nachtschakeling:

  – Taal en land
  – Datum
  – Dagtijd
  – Dagtijdweergave
  – Automatisch ontkalken
  – Waterhardheid

  de datum en de dagtijd worden
  altijd weergegeven als het apparaat
  uitgeschakeld wordt.
  het display is donker als het apparaat uitgeschakeld wordt.
  de datum en de dagtijd worden tussen 5:00 en 23:00 uur
  weergegeven.

   Kies de dagtijdweergave en tip OK
  aan.
  Afhankelijk van welke mogelijkheid u
  kiest, verbruikt het apparaat meer of
  minder energie. In het display verschijnt een betreffende melding.

   Tip de Aan/Uit-toets  aan.

  Ontkalkingspatroon plaatsen

  Taal instellen

  In het display verschijnt beknopte informatie over automatisch ontkalken. Meer
  informatie en tips vindt u in het hoofdstuk: “Automatisch ontkalken”.

   Kies de taal en tip daarna OK aan.
   Kies het land en tip daarna OK aan.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Datum instellen
   Stel de actuele datum in en tip OK
  aan.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Dagtijd instellen
   Stel de actuele dagtijd in en tip OK
  aan.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Dagtijdweergave instellen
  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:

  26

   Verwijder het klepje aan de achterkant van de automaat. • Page 27

  Ingebruikneming van het apparaat
   Als u de starttijd wilt veranderen, tip
  dan Starttijd aan en kies de gewenste
  tijd.
  U kunt de starttijd voor het automatische ontkalken ook op een later tijdstip veranderen.

  Waterhardheid instellen
  Het waterleidingbedrijf kan u informatie
  over de waterhardheid in uw regio geven.
  U kunt vier standen instellen:

   Trek de houder van de patroon 
  naar voren en plaats de ontkalkingspatroon  erin. Schuif de patroon omhoog totdat u weerstand
  voelt.
   Schuif de houder weer terug en
  plaats ook het klepje terug.

  °dH

  mmol/l

  ppm
  (mg/l CaCO3)

  Instelling*

  0 – 8,4

  0 – 1,5

  0 – 150

  zacht

  8,4 – 14 1,5 – 2,5

  150 –  250

  gemiddeld

  14 – 21

  2,5 – 3,7

  250 – 375

  hard

  > 21

  >  3,7

  >  375

  zeer hard

  * Het kan zijn dat de aanduidingen voor de waterhardheid in het display afwijken van de aanduiding in uw land. Om de koffieautomaat in te stellen op de waterhardheid bij u dient u beslist gebruik te maken van de waarden in de tabel.

   Kies de gewenste hardheid en tip
  daarna OK aan.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Als u de volgende keer de koffieautomaat uitschakelt, wordt de ontkalkingspatroon met water gevuld. U kunt horen, hoe met korte tussenpozen water in
  de patroon wordt gepompt.

  In het display verschijnt Apparaat voorbereid op Miele@home. U kunt de koffieautomaat met uw WiFi-netwerk verbinden
  (zie hoofdstuk: “Netwerk”)

  Als er al een ontkalkingspatroon is geplaatst, verschijnt er een melding over
  de actueel ingestelde starttijd voor de
  automatische ontkalking.

  Daarmee is de eerste ingebruikneming
  afgerond. U kunt nu het bonensysteem
  vullen.

   Bevestig de melding met OK.

   Tip OK aan.
  27 • Page 28

  Ingebruikneming van het apparaat
  Bonensysteem instellen
  Na de eerste ingebruikneming verschijnt de vraag, of u het bonensysteem
  wilt instellen. De koffieautomaat helpt u
  als u de bonenreservoirs voor het eerst
  wilt vullen en een naam wilt geven.
   Tip Ja aan.
  Als u Nee kiest, verschijnt de assistent
  voor het instellen van het bonensysteem niet meer.
  Bonenreservoir vullen
  Tip: Open telkens slechts 1 deksel om
  te voorkomen, dat de bonensoorten
  vermengd worden.
   Verwijder 1 deksel.
   Vul dit reservoir met de eerste bonensoort.
   Plaats het deksel terug.
   Herhaal deze stappen voor de beide
  andere bonenreservoirs.
  Tip: Noteer eventueel de bonensoorten.
  Als de bonenreservoirs gevuld zijn,
  geeft u de bonensoorten een naam.
  De bonensoorten een naam geven
  De 3 bonenreservoirs verschijnen als
  volgt in het display.

  Soort A
  Soort C

  Soort B

  Als u de naam van de bonenreservoirs
  wijzigt, let dan op het volgende:
  – Kies kernachtige namen (max. 8 tekens).
  – Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde naam geeft (omdat u slechts 1
  soort bonen gebruikt), zorg dan dat u
  de naam op exact dezelfde wijze
  schrijft.
   Voer de gewenste naam voor bonenreservoir Soort A in en tip Opslaan aan.
   Voer nu de naam voor de andere 2
  bonenreservoirs in.
  In het display verschijnt Verder. Nu kunt
  u de bonensoorten aan de koffiedranken toewijzen.
  Bonensoorten toewijzen
  De gekozen koffiedranken worden met
   gemarkeerd.
   Kies een bonensoort.
   Kies nu de koffiedrank, die u met deze bonensoort bereiden wilt.
   Kies de volgende bonensoort en wijs
  deze aan andere koffiedranken toe.

  28 • Page 29

  Ingebruikneming van het apparaat
  Alle overige, niet gekozen koffiedranken
  worden aan de derde bonensoort toegewezen.
  U heeft het bonensysteem geïnstalleerd
  en u kunt de dranken nu bereiden.
  Gooi de eerste twee koffiedranken na
  de ingebruikneming weg, zodat alle
  koffierestanten van de fabriekscontrole uit het filtersysteem verwijderd
  zijn.

  29 • Page 30

  Het bonensysteem
  Voor uw koffie of espresso gebruikt de
  automaat hele, gebrande koffiebonen
  die voor elk kopje vers worden gemalen.
  Uw koffieautomaat heeft een bonensysteem met 3 bonenreservoirs, die u met
  3 verschillende bonensoorten of met
  slechts 1 bonensoort kunt vullen. U
  kunt vervolgens aan elke koffiedrank
  een bonensoort naar wens toewijzen. U
  kunt ook profielen met eigen koffiedranken aanmaken en hieraan een andere
  bonensoort toewijzen dan in het Mielestandaardprofiel.
  U kunt ook koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden (zie hoofdstuk:
  “Koffiedranken bereiden”, paragraaf:
  “Koffiedranken van gemalen koffie”).

   Door incorrect gebruik kan de
  molen beschadigd raken.
  Als u het bonenreservoir vult met ingrediënten, die daarvoor niet geschikt zijn, zoals vloeistoffen, gemalen koffie of bewerkte koffiebonen
  met suiker, karamel en dergelijke,
  raakt de koffieautomaat beschadigd.
  Ook ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met
  ruwe koffiebonen kunnen de molen
  beschadigen. Ruwe bonen zijn erg
  hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van
  het apparaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken.
  Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen.

  30

  Tip: ruwe koffie kunt u met een molen
  voor noten of zaad malen. Dergelijke
  molens hebben meestal een roterend
  roestvrijstalen mes. De gemalen ruwe
  koffie kunt u dan per portie in de koffietrechter doseren om de gewenste
  koffie te bereiden (zie hoofdstuk: “Koffiedranken bereiden”, paragraaf: “Koffiedranken van gemalen koffie”).
  Als u na de bereiding van cafeïnehoudende koffiedranken cafeïnevrije
  koffiebonen gebruikt, kunnen er nog
  cafeïneresten in de molen of de filterkamer zitten.
  Er kunnen minimale restjes cafeïne in
  de eerste koffiedrank zitten. • Page 31

  Het bonensysteem

  Het menu Dranken wordt weergegeven.

  – Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde naam geeft (omdat u slechts 1
  soort bonen gebruikt), zorg dan dat u
  de naam op exact dezelfde wijze
  schrijft.

   Tip  aan.

   Tip Naam wijzigen aan.

   Tip Instellingen  aan en daarna Bonensoorten.

  In het display wordt een editor geopend.

   Kies de bonensoort.

   Voer de gewenste naam in en tip
  daarna Opslaan aan.

  De instellingen van het bonensysteem wijzigen (Bonensoorten)

  U kunt nu de naam of de toewijzing veranderen.
  Tip: als u de bonensoort voor een koffiedrank wilt wijzigen, kunt u onder Parameters wijzigen de bonensoort opnieuw
  toewijzen (zie hoofdstuk: “Parameters”,
  paragraaf: “Bonensoort”).
  De naam van de bonensoort wijzigen
  De 3 bonenreservoirs verschijnen als
  volgt in het display.

  Als u bonensoorten, die standaard
  eenzelfde naam hebben gekregen, een
  verschillende naam geeft, dient u vervolgens de opnieuw benoemde bonensoort aan koffiedranken toe te wijzen.
  Toewijzing van de bonensoorten wijzigen
  Als u naast het Miele-profiel (standaard) nog meer profielen met koffiedranken aangemaakt heeft, kunt u de
  bonensoorten aan de afzonderlijke
  koffiedranken in de desbetreffende
  profielen toewijzen.
   Tip Toewijzing veranderen aan.

  Soort A
  Soort C

  Soort B

  Als u de naam van de bonenreservoirs
  wijzigt, let dan op het volgende:
  – Kies kernachtige namen (max. 8 tekens).

  Als u een of meer profielen aangemaakt
  en minstens 1 koffiedrank opgeslagen
  heeft, kiest u eerst het profiel.
   Kies het profiel, waarin u de bonensoorten wilt toewijzen.
  Alle koffiedranken worden opgesomd.
  De actueel toegewezen dranken zijn
  met  gemarkeerd.
   Verander de toewijzing volgens uw
  wensen en tip OK aan.

  31 • Page 32

  Het bonensysteem
  Tip: als u Alle aantipt, zijn alle koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu de niet
  gewenste dranken demarkeren.
  Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt bij de bereiding de vraag, welke bonensoort u voor de koffiedrank
  wilt gebruiken.

  32 • Page 33

  Waterreservoir vullen
   Gevaar voor de gezondheid door
  ziektekiemen in het water.
  Als water langere tijd in het waterreservoir zit, kunnen er ziektekiemen
  ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.
  Ververs dagelijks het water in het
  waterreservoir.

  Als het waterreservoir niet correct
  geplaatst is, bijv. als het iets hoger of
  scheef staat, kan er water uit het uitloopventiel lopen.
  Controleer dan of het plateau onder
  het reservoir verontreinigd is. Reinig
  zo nodig het plateau onder het waterreservoir.

   Door incorrect gebruik kan het
  apparaat beschadigd raken.
  Niet geschikte vloeistoffen, zoals
  heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het
  apparaat tot gevolg hebben.
  Water met koolzuur veroorzaakt te
  veel kalk in de koffieautomaat.
  Vul het waterreservoir uitsluitend met
  vers, koud drinkwater.

   Open het deksel aan de linker kant
  van de koffieautomaat.
   Trek het waterreservoir aan de greep
  uit het apparaat.
   Vul het reservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering
  “max.”.
   Plaats het waterreservoir terug in het
  apparaat en sluit het deksel.
  33 • Page 34

  In- en uitschakelen
  Koffieautomaat inschakelen

  Koffieautomaat uitschakelen

   Druk op de Aan/Uit-toets .

   Druk op de Aan/Uit-toets .

  Het apparaat warmt op en spoelt de leidingen. Uit de koffie-uitloop stroomt
  heet water.

  Als u al een drank heeft bereid, worden
  de leidingen doorgespoeld, voordat het
  apparaat wordt uitgeschakeld.

  U kunt nu dranken bereiden.

  Bij langdurige afwezigheid

  Als het apparaat al op temperatuur is,
  worden de leidingen bij het inschakelen niet doorgespoeld.
  Bij de bereiding van dranken of bij reinigingsprocessen komt er vocht in de
  koffieautomaat. De interne ventilator
  verwijdert het vocht. Als het vocht in
  het apparaat boven een bepaalde
  waarde komt, draait de ventilator na
  de bereiding of na uitschakeling van
  het apparaat door. U hoort het geluid
  van de ventilator.

  34

  Als u het apparaat lange tijd niet zult
  gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), gaat u als volgt te werk:
   Leeg de opvangschaal, het afvalbakje
  en het waterreservoir.
   Reinig alle onderdelen grondig, ook
  het filtersysteem.
   Trek eventueel de stekker uit de contactdoos om het apparaat van de netspanning los te koppelen.
  De ingestelde dagtijd wordt maximaal
  tien dagen opgeslagen. Daarna moet
  u de tijd opnieuw instellen. Timerinstellingen, profielen en dergelijke blijven wel behouden. • Page 35

  Hoogteaanpassing koffie-uitloop
  U kunt de koffie-uitloop niet handmatig verstellen.
  De koffie-uitloop gaat voor de bereiding
  naar beneden en stopt door de kopjessensor tijdig op de optimale hoogte
  voor de gebruikte kopjes of glazen.

  Hoogteaanpassing in- en uitschakelen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Tip Instellingen  aan.
   Kies Instelling koffie-uitloop.
   Kies de gewenste optie om de hoogteaanpassing in of uit te schakelen.
   Tip OK aan.
  De instelling wordt opgeslagen.

  U kunt de hoogteaanpassing van de
  koffie-uitloop uitschakelen. Vervolgens
  blijft de koffie-uitloop tijdens de bereiding van dranken op de bovenste stand
  staan. Als reinigigingsprogramma's uitgevoerd worden, gaat de koffie-uitloop
  naar de hoogte van de kopjes of naar
  de onderhoudsstand.
  Tip: om de koffie-uitloop in de onderhoudspositie te zetten, raakt u gedurende 3 seconden  aan.
  Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
  kunt u de onderdelen van de koffie-uitloop op elk moment verwijderen en reinigen. De koffie-uitloop bevindt zich
  dan in een middenstand.

  35 • Page 36

  Kopjesverwarming
   Gevaar voor oververhitting door

  Kopjes voorverwarmen

  onvoldoende ventilatie.
  Bij onvoldoende ventilatie kan de
  koffieautomaat oververhit raken.
  Controleer of de koffieautomaat voldoende geventileerd wordt. Leg bijv.
  geen doeken op de kopjesverwarming.
  De smaak van espresso en ander koffiesoorten komt beter tot zijn recht en
  blijft beter behouden in voorverwarmde
  kopjes.
  Hoe minder koffie u bereidt en hoe dikker het kopje is, des te belangrijker is
  het, dat u het kopje voorverwarmt.
  U kunt uw kopjes en glazen op het kopjesplateau voorverwarmen.
  Het plateau wordt continu verwarmd,
  zolang de koffieautomaat is ingeschakeld.

  Kopjesverwarming in- of uitschakelen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Kies Instellingen en daarna Kopjes-verwarming.
   Kies de gewenste instelling om de
  kopjesverwarming in of uit te schakelen.
   Tip OK aan.
  De instelling wordt opgeslagen.
  Bij aflevering is deze optie uitgeschakeld.

  36

   Zet de kopjes of glazen op het plateau. • Page 37

  Koffiedranken bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten zonder melk:
  – Ristretto is een geconcentreerde,
  krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso
  wordt met heel weinig water bereid.
  – Espresso  is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin schuimlaagje (de crema).
  Gebruik voor de bereiding espressobonen.
  – Koffie  onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid en de anders gebrande koffiebonen.
  Gebruik voor de bereiding van koffie
  speciaal hiervoor gebrande koffiebonen.

   Verbrandingsgevaar bij de koffieuitloop en de heetwatertap!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.

  Een koffiedrank bereiden
  Met de pijltoets  kunt u meer dranken
  laten weergeven en kiezen.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.

  – Caffè lungo is een koffie met duidelijk meer water.
  – Long black wordt met heet water en
  twee porties espresso bereid.
  – Caffè americano bestaat uit espresso en heet water. Eerst wordt de espresso bereid, daarna wordt het hete
  water in het kopje gedoseerd.

   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Tip het symbool of de naam van de
  gewenste koffiedrank aan.
  De bereiding start.

  Bereiding afbreken
   Druk op Stop of Afbreken.

  37 • Page 38

  Koffiedranken bereiden
  DoubleShot

  Twee kopjes  bereiden

  Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie kunt u de functie DoubleShot
  kiezen. Daarbij worden na de helft van
  het koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd.

  U kunt met “Dubbele portie”  2 kopjes van een drank gelijktijdig bereiden.

  verschijnt bij de bereiding
  van dranken. De functie is bij alle koffiedranken mogelijk, behalve bij “Ristretto”
  en “Long black”.
  DoubleShot

  Een koffiedrank met DoubleShot bereiden
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Kies de koffiedrank.
  De bereiding start en onder in het display verschijnt:
  DoubleShot

   Tip DoubleShot aan.
  Er worden nu twee porties koffiebonen
  gemalen en de drank wordt gezet.

   Zet een kopje onder elk van de
  schenktuitjes van de koffie-uitloop.
   Tip  aan.
   Kies de gewenste drank.
  Er worden 2 kopjes van de drank bereid.

  Koffiekan: meerdere kopjes
  koffie na elkaar bereiden
  U kunt met de functie Koffiekan automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar
  bereiden (maximaal 1 liter), bijvoorbeeld
  om een koffiekan te vullen. U kunt zo
  maximaal acht kopjes bereiden.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
  U kunt de functie Koffiekan twee keer
  na elkaar gebruiken. Daarna moet de
  koffieautomaat minimaal één uur afkoelen, om te voorkomen dat het apparaat beschadigd raakt.
   Zet een geschikte kan onder de koffie-uitloop.
   Kies Koffiekan.

  38 • Page 39

  Koffiedranken bereiden
   Kies het gewenste aantal kopjes (3
  tot 8).

  Koffiedranken van gemalen
  koffie

   Volg de aanwijzingen in het display.

  U kunt koffiedranken van reeds gemalen koffiebonen bereiden. Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje cafeïnevrije koffie
  bereiden, terwijl in het bonenreservoir
  alleen maar cafeïnehoudende bonen zitten.

  Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Het display toont het verloop van
  de bereiding.
  Koffiekan afbreken
  U kunt de bereiding op elk moment afbreken.
   Tip Afbreken aan.

  Vul in dat geval de koffielade met gemalen koffie. De automaat gebruikt alle
  gemalen koffie voor de volgende bereiding.
  Met gemalen koffie kunt u altijd maar
  een kopje koffie of espresso tegelijk
  bereiden.
  Gemalen koffie doseren

  De koffieschep is in de koffielade geïntegreerd.
   Open de deur van het apparaat.
   Draai de greep (pijl) naar links om de
  koffielade uit het apparaat te halen.

  39 • Page 40

  Koffiedranken bereiden

   Vul de koffieschep met gemalen koffie . Schuif de koffielade horizontaal
  in de poedertrechter.
  Vul de poedertrechter met max. 2 afgestreken scheppen, zodat het filtersysteem niet te vol raakt.
   Draai de greep naar rechts om de
  koffie in het filtersysteem te doseren
  en om de koffietrechter te sluiten.
   Sluit de deur van het apparaat.
  In het display verschijnt Gemalen koffie
  bereiden?.
  Koffiedranken van gemalen koffie
   Tip Ja aan.
  U kunt nu kiezen welke koffiedrank het
  apparaat moet bereiden.
   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Kies de gewenste drank.
  De drank wordt bereid.
  Als u Nee kiest, wordt de gemalen koffie
  ongebruikt in het afvalbakje gegooid.
  Het apparaat spoelt.

  40 • Page 41

  Koffiedranken met melk bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten met melk:
  – Cappuccino  bestaat voor circa
  twee derde uit melkschuim en voor
  een derde uit espresso.
  – Latte macchiato  bestaat voor telkens een derde uit hete melk, melkschuim en espresso.
  – Caffè latte bestaat uit koffie en hete
  melk.
  – Cappuccino italiano bestaat uit
  evenveel melkschuim en espresso als
  gewone cappuccino. Maar nu wordt
  eerst de espresso en pas daarna het
  melkschuim bereid.
  – Espresso macchiato is een espresso met een klein beetje melkschuim.
  Gebruik een kopje met een inhoud
  van minimaal 100 ml.
  – Flat white is een grote cappuccino:
  veel espresso met heel veel melkschuim.

   Verbrandingsgevaar bij de koffieuitloop en de heetwatertap!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  De onderdelen waar de melk doorheen stroomt kunnen verkleven door
  suikerhoudende toevoegingen.
  Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen.
  Na de opwarmfase wordt de aangezogen melk met stoom verwarmd en voor
  melkschuim met lucht opgeschuimd.
  Als u al geruime tijd geen melk meer
  heeft bereid, moet u de melkslang
  voor een volgende bereiding doorspoelen.

  – Café au lait is een espresso met een
  beetje hete melk.
  Daarnaast kunt u hete melk en melkschuim bereiden.
  Tip: voor een perfecte samenstelling
  van het melkschuim gebruikt u koude
  koemelk (< 10 °C) met minimaal 3 procent eiwit.
  U kunt het vetgehalte van de melk naar
  uw persoonlijke smaak instellen. Met
  volle melk (min. 3,5 % vet) wordt het
  melkschuim iets romiger dan met vetarme melk.

  41 • Page 42

  Koffiedranken met melk bereiden
  De melkkan voorbereiden
  De roestvrijstalen melkkan houdt de
  melk langer koel. Alleen koude melk
  (< 10 °C) kan goed worden opgeschuimd.

   Plaats de melkkan naast de koffieautomaat. Steek de melkslang in de
  aansluiting op de koffie-uitloop.

   Steek de roestvrijstalen aanzuigbuis
  in de onderkant van het deksel. Het
  afgeschuinde uiteinde moet naar beneden wijzen.
   Vul de melkkan tot max. 2 cm onder
  de rand met melk. Sluit de melkkan af
  met het deksel.
   Steek de melkslang van bovenaf in
  het deksel. Het aansluitstuk moet
  vastklikken.

  42

  Als de koffie-uitloop zich in de bovenste
  positie bevindt, kunt u de melkslang
  niet zo gemakkelijk insteken.
  Zet de koffie-uitloop in de onderhoudspositie.
   Raak daartoe gedurende 3 seconden
   aan.
   Tip OK aan, om de onderhoudspositie weer te verlaten. • Page 43

  Koffiedranken met melk bereiden
  Melk uit een pak of fles

  Bereiding afbreken
  U kunt de distributie van de afzonderlijke onderdelen van een drank voortijdig beëindigen, bijvoorbeeld als het
  kopje niet groot genoeg is.
  Distributie afzonderlijk onderdeel van
  een drank afbreken
   Tip Stop aan.

  U kunt de melkslang achter de deur van
  het apparaat bewaren.

  Hele bereiding afbreken
   Tip Afbreken aan.

   Steek de melkslang in de aansluiting
  op de koffie-uitloop.
   Plaats een pak of kan met melk naast
  de koffieautomaat.
   Steek de melkslang erin. Zorg dat de
  slang diep genoeg in de melk zit.

  Dranken met melk bereiden
  Het slangetje is met de koffie-uitloop
  verbonden en in voldoende koude melk
  gedompeld.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
   Kies de gewenste drank.
  De bereiding start.
  43 • Page 44

  Thee
   Pas op! U kunt zich branden aan
  de heetwatertap.
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  heetwatertap als u hete vloeistoffen
  of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Dit apparaat is niet geschikt voor professioneel of wetenschappelijk gebruik. Genoemde temperaturen zijn
  circa-temperaturen die afhankelijk van
  de omstandigheden kunnen variëren.
  Voor de bereiding van thee kunt u uit de
  volgende theespecialiteiten kiezen:
  – Groene thee ca. 80 °C
  – Kruidenthee ca. 90 °C
  – Vruchtenthee ca. 90 °C
  – Zwarte thee ca. 90 °C
  Bij elke theesoort hoort een watertemperatuur.
  De genoemde temperaturen zijn de
  door Miele aanbevolen temperaturen
  voor zwarte, groene, kruiden- en
  vruchtenthee.
  Volg de aanwijzingen voor de bereiding van de betreffende fabrikant.

  De hoeveelheid thee en hoe lang deze
  moet trekken is voor elke theesoort anders. Volg de aanwijzingen op de verpakking of van de verkoper. U kunt de
  hoeveelheid heet water aan de theesoort en de grootte van het glas aanpassen (zie hoofdstuk: “Hoeveelheid”).
  Tip: bewaar thee op een zo donker en
  droog mogelijke plek in een afsluitbaar
  blik. Koop bij voorkeur geen kleinere
  hoeveelheden, om het verlies van aroma zo veel mogelijk te beperken.

  Tea timer
  Als u thee bereidt, kunt u met de tea timer een kookwekker starten. Er is standaard een tijd van 2 minuten ingesteld
  om de thee te laten trekken. U kunt deze tijd naar uw eigen wensen wijzigen
  (tussen 1:00 en 23:59 minuten).
  De tea timer kan 2 keer na elkaar gestart worden.
  Als de tea timer gestart is en terwijl de
  thee trekt, kunt u de koffieautomaat gewoon verder gebruiken. Als de thee
  lang genoeg getrokken heeft, klinkt er
  een signaal.
  Als u de geluidssignalen uitgeschakeld
  heeft, krijgt u een waarschuwing, dat
  de thee lang genoeg getrokken heeft.
  Tea timer in- en uitschakelen

  Voor de smaak van thee is de kwaliteit
  van het water essentieel. Het aroma van
  de thee komt het beste tot zijn recht, als
  het water zo zacht mogelijk is.

  Het menu Instellingen  wordt weergegeven.

  Of u losse thee, theemelanges of theezakjes gebruikt, is afhankelijk van uw eigen voorkeuren.  44

   Kies Timer en daarna TeaTimer.
  Aan:

  tijdens de bereiding van het
  theewater verschijnt de TeaTimer. De
  TeaTimer kan na de bereiding gestart
  worden. • Page 45

  Thee


  Uit:

  de tea timer verschijnt niet.

   Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

  Thee bereiden
  De heetwatertap bevindt zich aan de
  rechter kant van de koffie-uitloop.
  Met de pijltoets  kunt u de theesoorten laten weergeven en kiezen. U vindt
  de verschillende theesoorten in het
  drankenmenu na het Melkschuim.

  TeaTimer
   Tip TeaTimer aan.
  Tea timer wordt gemarkeerd. Na de bereiding van het water wordt de editor
  geopend met een tijdsvoorstel.
   Wijzig indien nodig de tijd voor het
  trekken van de thee en tip OK aan.
  Als de thee lang genoeg getrokken
  heeft, klinkt er een signaal.

  Het menu Dranken wordt weergegeven.

   Verwijder nu de theebladeren of het
  theezakje.

   Doseer losse thee in bijvoorbeeld een
  theefilter of neem het theezakje uit de
  verpakking.

  Theebereiding afbreken

   Plaats het gevulde theefilter of het
  theezakje in het kopje.

   Tip Stop of Afbreken aan.

  Theepot: meerdere kopjes thee
  na elkaar bereiden
  U kunt met de functie Theepot automatisch meerdere kopjes thee na elkaar
  bereiden (maximaal 1 liter), bijvoorbeeld
  om een theepot te vullen. U kunt zo
  maximaal acht kopjes bereiden.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Doe de voorbereide thee in de theepot.

   Zet het kopje onder de heetwatertap.

   Zet de theepot (met voldoende inhoud) onder de heetwatertap.

   Kies de theesoort in het display.

   Kies Theepot.

  Het hete water stroomt in het kopje.

   Kies de theesoort.

  U kunt nu de kookwekker voor de tijd,
  dat de thee moet trekken, starten, als
  de tea timer ingeschakeld is.

   Kies het gewenste aantal kopjes (3
  tot 8).

  Tea timer starten

  De theepot wordt gevuld. Het display
  toont het verloop van de bereiding.

  In het display verschijnt links onder TeaTimer.

   Volg de aanwijzingen in het display.

  45 • Page 46

  Thee
  U kunt de bereiding op elk moment
  afbreken:
   Tip Afbreken aan.

  46 • Page 47

  Heet water bereiden
   Pas op! U kunt zich branden aan
  de heetwatertap.
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Het hete water heeft een temperatuur
  van ca. 90 °C.
  U kunt de hoeveelheid heet water aan
  de grootte van het kopje aanpassen (zie
  hoofdstuk: “Hoeveelheid”).
  Het menu Dranken wordt weergegeven.

   Zet een geschikt kopje onder de
  heetwatertap.
   Kies Heet water.
  De bereiding start.

  Bereiding afbreken
   Tip Stop of Afbreken aan.

  47 • Page 48

  Parameters
  U kunt de volgende parameters voor elke koffiedrank zelf instellen:

  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is,

  – Koffiehoeveelheid

  – de espresso of koffie slap smaakt.

  – Bereidingstemperatuur

  Vergroot de koffiehoeveelheid.

  – Bevochtigen

  De koffiehoeveelheid is te groot als

  – Bonensoort

  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,

  Drankparameters wijzigen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Kies Bewerken.
   Tip Drank wijzigen aan.

  – de crema donkerbruin is,
  – de espresso of koffie bitter smaakt.
  Verlaag de koffiehoeveelheid.

   Kies de gewenste drank.

  Bereidingstemperatuur

  U kunt nu de hoeveelheid aanpassen
  (zie hoofdstuk: “Hoeveelheid”) of de
  drankparameters instellen.

  De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk

   Tip Drankparameters aan.

  – van de vraag of u espresso of koffie
  bereidt en

   Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstemperatuur, Bevochtigen of Bonensoort.
   Kies de gewenste instelling en tip OK
  aan.
  Het overzicht van de drankparameters
  verschijnt in het display.
   Tip opnieuw OK aan, om de gewijzigde instellingen op te slaan.

  Koffiehoeveelheid
  De koffieautomaat kan 7,5–12,5 g koffiebonen per kopje malen en zetten.
  Hoe meer koffie u gebruikt, des te sterker wordt de koffiedrank.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de koffiehoeveelheid moet wijzigen:
  De koffiehoeveelheid is te klein als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  48

  – van de gebruikte koffiesoort,

  – van de luchtdruk op de plaats van
  opstelling.
  Tip: sommige koffiesoorten houden niet
  van hoge temperaturen. Deze kunnen
  van invloed zijn op de crema-vorming
  en de smaak.

  Bevochtigen
  Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het
  malen eerst met een kleine hoeveelheid
  heet water bevochtigd. Na korte tijd
  wordt de resterende waterhoeveelheid
  door het vochtige koffiepoeder geperst.
  Het aroma van de koffie komt zo nog
  beter tot zijn recht. • Page 49

  Parameters
  U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten.
  Bij aflevering is de functie uitgeschakeld.

   Open de deur van het apparaat.

  Bonensoort
  U kunt laten weergeven, welke bonensoort op dat moment voor de koffiedrank opgeslagen is of de toewijzing
  wijzigen.

  Maling
  Als het poeder de juiste maling heeft,
  stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.
  De ideale crema is hazelnootbruin van
  kleur.
  De ingestelde maling geldt voor alle
  koffiedranken.

   Duw de schuifknop (achter de deur)
  maximaal één stand naar links (fijnere
  maling) of rechts (grovere maling).
   Sluit de deur van het apparaat.
   Bereid een koffiedrank.
  Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.

  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de maling anders moet instellen.
  De maling is te grof als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is.
  Stel een fijnere maling in.
  De maling is te fijn als
  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,
  – de crema donkerbruin is.
  Stel een grovere maling in.
  De maling wordt voor alle bonensoorten ingesteld.
  49 • Page 50

  Hoeveelheid
  De smaak van de koffiedrank hangt niet
  alleen van de koffiesoort af, maar ook
  van de gebruikte waterhoeveelheid.
  U kunt de waterhoeveelheid voor alle
  koffiedranken, heet water en de theesoorten aanpassen aan de inhoud van
  uw kopjes en aan de gebruikte koffiesoort. De hoeveelheid koffiepoeder verandert daarbij niet.
  Voor koffiedranken met melk kunt u ook
  het melk- en melkschuimaandeel aan
  uw wensen aanpassen. Ook de hoeveelheden voor hete melk en melkschuim kunt u aanpassen.
  De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd
  in het actuele profiel opgeslagen. De
  naam van het actuele profiel verschijnt
  links boven in het display.
  Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de automaat de
  hoeveelheidsprogrammering af. De
  hoeveelheid van dat moment wordt
  niet opgeslagen.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Plaats het gewenste kopje onder de
  koffie-uitloop of de heetwatertap.
   Kies Bewerken.
   Tip Drank wijzigen aan.
   Kies de drank en tip vervolgens Hoeveelheid aan.
  Als u melk of thee bereiden kiest,
  wordt de hoeveelheid meteen geprogrammeerd. U hoeft niet speciaal Hoeveelheid op te roepen.
  De drank wordt bereid en in het display
  verschijnt Opslaan, zodra de minimale
  bereidingshoeveelheid is bereikt.
  50

   Tip Opslaan aan, als het kopje vol genoeg is.
  Als de maximale hoeveelheid bereikt
  is, stopt de bereiding. De maximale
  hoeveelheid wordt opgeslagen.
  Als u de hoeveelheden voor koffiedranken met melk of met heet water wilt wijzigen, slaat u de bestanddelen van de
  drank een voor een tijdens de bereiding
  op.
  Vanaf nu wordt deze drank met deze instellingen bereid. • Page 51

  Dranken resetten
  U kunt de hoeveelheden en de parameters voor afzonderlijke dranken en voor
  alle dranken naar de fabrieksinstellingen
  resetten.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Kies Bewerken.

  Alle dranken resetten
   Tip Alle dranken resetten aan.
  In het display verschijnt Alle dranken weer
  op de fabrieksinstelling zetten?.
   Bevestig met Ja.

  Een drank resetten
   Tip Drank resetten aan.
   Kies de gewenste drank.
  In het display verschijnt De drank op de
  fabrieksinstelling zetten?.
   Bevestig met Ja.

  51 • Page 52

  Profielen
  Naast het standaard drankenmenu
  (Miele-profiel) kunt u ook nog maximaal
  10 eigen profielen aanmaken, passend
  bij de smaak en voorkeuren van verschillende gebruikers.
  U kunt in elk profiel de hoeveelheden en
  de parameters voor koffie- en melkdranken, voor heet water en voor thee
  individueel instellen.
  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  – Naam wijzigen, als u de naam van
  een profiel wilt veranderen.
  – Profiel wissen, als u een profiel wilt
  wissen.
  – Profiel wisselen: met deze functie
  kunt u instellen of de koffieautomaat
  na elke bereiding automatisch moet
  terugschakelen naar het Miele-profiel
  of dat het apparaat bij het laatst gekozen profiel blijft.
   Kies Bewerken.

  Profiel samenstellen

  Naam wijzigen

   Tip Profielen aan.

   Tip Naam wijzigen aan.

   Tip Profiel samenstellen aan.

   Kies het profiel.

  In het display wordt een editor geopend.

   Wijzig de naam en tip daarna Opslaan
  aan.

   Voer de gewenste naam in (max. 8 tekens) en tip Opslaan aan.

  De gewijzigde profielnaam wordt opgeslagen.

  Het profiel is samengesteld. U kunt nu
  dranken samenstellen (zie hoofdstuk:
  “Profielen: eigen dranken samenstellen
  en bewerken”).

  Profiel wissen
   Tip Profiel wissen aan.
   Kies het gewenste profiel en tip daarna OK aan.

  Menu Profielen oproepen en
  een profiel kiezen

  Het profiel wordt gewist.

  Het menu Dranken wordt weergegeven.

  Profiel wisselen

   Tip Profielen aan.
   Kies het profiel.
  U kunt nu dranken uit het profiel bereiden, de parameters van de dranken wijzigen of de profielen bewerken.

  Profielen bewerken
  Als u al minimaal één profiel heeft samengesteld, kunt u onder Bewerken uit
  de volgende mogelijkheden kiezen:
  52

  U kunt het apparaat zo instellen dat het
  na elke bereiding automatisch weer terugschakelt naar het Miele-profiel of dat
  het bij het laatst gekozen profiel blijft.
   Tip Profiel wisselen aan.
  U heeft nu de volgende mogelijkheden:
  – Handmatig: het profiel blijft actief,
  totdat u een ander profiel kiest. • Page 53

  Profielen
  – Na elke bereiding: na elke bereiding
  wisselt het apparaat automatisch
  naar het Miele-profiel.
  – Na elk inschakelen: telkens als u het
  apparaat inschakelt, wordt automatisch het Miele-profiel gekozen, ongeacht welk profiel voor het laatste uitschakelen ingesteld was.
   Kies de gewenste optie en tip OK
  aan.

  53 • Page 54

  Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken
  U kunt vaak bereide dranken met uw individuele instellingen in een profiel opslaan (zie hoofdstuk: “Profielen”).
  Daarnaast kunt u de namen van dranken wijzigen en ongewenste dranken
  weer uit het profiel verwijderen. U kunt
  maximaal 10 dranken met een eigen
  profiel opslaan.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
  Roep eerst het gewenste profiel op:
   Tip Profielen aan.
   Kies het profiel.
  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  Drank samenstellen
  U kunt op basis van de aanwezige
  dranken nieuwe dranken samenstellen.
   Tip Drank samenstellen aan.
   Kies nu een drank.
   Wijzig de parameters en de hoeveelheid voor deze drank naar wens.
  De bereiding start en u kunt de hoeveelheden van de afzonderlijke bestanddelen individueel opslaan.
   Voer een naam in voor de nieuw samengestelde drank (max. 8 tekens)
  en tip Opslaan aan.
  De nieuwe drank verschijnt in het profiel.

  54

  Drank wijzigen: hoeveelheden,
  drankparameters en namen
  wijzigen
  Het betreffende profiel met de samengestelde dranken verschijnt.
   Kies Drank bewerken.
   Tip Drank wijzigen aan.
   Kies de gewenste drank.
  U kunt nu, zoals beschreven, de hoeveelheid aanpassen, de parameters of
  de naam van de drank wijzigen.

  Drank wissen
  Het gewenste profiel met de dranken
  wordt weergegeven.
   Kies Drank bewerken.
   Tip Drank wissen aan.
   Kies de drank en tip OK aan.
  De drank wordt gewist. • Page 55

  Profielen: dranken bereiden
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Druk op Profielen.
   Kies het profiel.
  De naam van het gekozen profiel verschijnt links boven in het display. U kunt
  nu de door u gewenste drank bereiden.
   Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
   Kies de gewenste drank.
  De bereiding start.

  55 • Page 56

  Expert-stand
  In de expert-stand kunt u tijdens een
  bereiding de hoeveelheid van de drank
  wijzigen. De instelling wordt niet opgeslagen en geldt alleen voor de actuele
  bereiding.
  Als u DoubleShot of twee kopjes 
  kiest, is de expert-stand niet beschikbaar.

  Expert-stand in- en uitschakelen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Kies Instellingen  en dan Expert-stand.
   Kies de gewenste optie om de expert-stand in of uit te schakelen.
   Tip OK aan.
  Als de expert-stand ingeschakeld is,
  kunt u nu de hoeveelheid van een drank
  tijdens de bereiding wijzigen.

  Expert-stand: hoeveelheid van
  de drank aanpassen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
  U kunt de hoeveelheid alleen tijdens
  de afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.
  Hoeveelheid wijzigen
   Kies een drank.
  De bereiding start. U kunt nu tijdens de
  bereiding de hoeveelheid van de drank
  aanpassen, bijvoorbeeld bij latte macchiato de hoeveelheden voor de hete
  melk, het melkschuim en de espresso,
  elk afzonderlijk.
  56

  Bereiding

  Stop
  Afbreken

   Tip het balkje aan en verschuif de regelaar (klein driehoekje) naar wens. • Page 57

  Instellingen
  Via het menu “Instellingen” kunt u de
  automaat aan uw eigen wensen aanpassen.
  Enkele instellingen, die u in het menu
  Instellingen vindt, zijn in afzonderlijke
  paragrafen van de gebruiksaanwijzing
  beschreven.

  Menu “Instellingen ” oproepen

  Instellingen wijzigen en opslaan
  Het menu Instellingen  wordt weergegeven.
   Kies het menupunt dat u wilt wijzigen.
   Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.
  De instelling wordt opgeslagen.

  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Druk op .
   Kies Instellingen .
  U kunt nu de instellingen controleren of
  wijzigen.
  U herkent de actuele instellingen aan de
  gekleurde markering.
  Als u op  drukt, gaat u terug naar
  het eerstvolgende hogere menu.

  57 • Page 58

  Instellingen
  Overzicht van de mogelijke instellingen
  De fabrieksinstelling van een menupunt is met een * aangegeven.
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Taal 

  deutsch,

  andere talen

  Land
  Dagtijd

  Weergave  Aan

  / Uit* / Nachtschakeling

  Tijdformaat  24 h*

  / 12 h (am/pm)

  Instellen
  Datum
  Timer

  Timer 1  Instellen

  : Inschakelen om / Uitschakelen na (0:20)* / Uit-

  schakelen om  Toewijzing weekdagen: Maandag
  Donderdag  / Dinsdag / Woensdag /
  / Vrijdag / Zaterdag / Zondag

  : Inschakelen om (Ja / Nee*) / Uitschakelen om
  (Ja / Nee*)
  Activeren

  Timer 2  Instellen

  : Inschakelen om / Uitschakelen om  Toewijzing weekdagen: Maandag
  Donderdag

  :
  (Ja / Nee*)  Activeren  TeaTimer (Aan  Timer ontkalken

  / Uit*

  Expert-stand

  Aan

  Eco-stand

  Aan*

  58

  / Dinsdag / Woensdag /
  / Vrijdag / Zaterdag / Zondag

  / Uit

  Inschakelen om (Ja

  / Uit*)

  / Nee*) / Uitschakelen om • Page 59

  Instellingen
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Verlichting

  Apparaat ingeschakeld  Lichtsterkte instellen

  Apparaat uitgeschakeld


  Bonensoorten

  Lichtsterkte

  / Uitschakelen na

  Soort A  Naam wijzigen  Toewijzing wijzigen

  Soort B  Naam wijzigen  Toewijzing wijzigen

  Soort C

  Info  Naam wijzigen  Toewijzing wijzigen

  Bereidingen  / Koffiedranken totaal / Theedranken to/ Espresso / ...

  Bereidingen totaal
  taal

  Bereidingen tot  Ontkalken

  / Filtersysteem ontvetten

  / Uit*

  Vergrendeling

  Aan

  Waterhardheid

  Zacht
  Gemiddeld
  Hard*
  Zeer hard

  Lichtsterkte

  Lichtsterkte instellen

  Volume

  Geluidssignaal
  Toetssignaal

  / Uit*

  Kopjes-verwarming

  Aan

  Instelling koffie-uitloop

  Aan*

  / Uit

  59 • Page 60

  Instellingen
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Miele@home

  Instellen

  Als Miele@home geïnstalleerd is:

  Als Miele@home geïnstalleerd is:  Deactiveren (Activeren)  Opnieuw instellen  Verbindingsstatus

  Aan*

  / Uit

  Aan*

  / Uit

  Bediening op afstand

  Als Miele@home geïnstalleerd is:
  RemoteUpdate
  Service

  Uitdampen (Ja

  / Nee)

  Demo-functie (Aan
  Fabrieksinstelling

  / Uit*)

  Instellingen apparaat  Resetten

  / Niet resetten

  Netwerkconfiguratie  60

  Resetten

  / Niet resetten • Page 61

  Instellingen
  Taal
  Voor de teksten in het display kunt u uw
  eigen taal en land kiezen.
  Tip: als u per ongeluk een verkeerde
  taal kiest, kunt u het menupunt “Taal”
  gemakkelijk terugvinden met behulp
  van het vlaggetje .

  Dagtijd
  U kunt de weergave van de dagtijd, het
  tijdformaat en de dagtijd instellen.
  Weergave (dagtijdweergave)
  U kunt uit de volgende mogelijkheden
  kiezen:

  Als u de koffieautomaat met een WiFinetwerk verbonden en in de
  Miele@mobile app aangemeld heeft,
  wordt de tijd aan de hand van het
  door u ingestelde land in de
  Miele@mobile app gesynchroniseerd.

  Timer
  Het apparaat heeft twee timers die u als
  volgt kunt gebruiken:
  Om de automaat
  – op een bepaalde tijd in te schakelen,
  bijvoorbeeld voor het ontbijt (Inschakelen om),

  Aan:

  – op een bepaalde tijd uit te schakelen
  (Uitschakelen om),  Uit:

  – na een bepaalde tijd uit te schakelen,
  als geen toets is aangeraakt of geen
  drank is bereid (Uitschakelen na, alleen
  bij timer 1).  Nachtschakeling:

  De timerfuncties kunt u aan afzonderlijke weekdagen toewijzen.  de dagtijd en de datum worden
  weergegeven als het apparaat uitgeschakeld wordt.
  de dagtijd en de datum worden
  niet weergegeven als het apparaat
  uitgeschakeld wordt.
  de dagtijd en de datum worden tussen 5:00 en 23:00 uur
  weergegeven.

  Afhankelijk van welke mogelijkheid u
  kiest, verbruikt het apparaat meer of
  minder energie. In het display verschijnt een betreffende melding.

  Voor Inschakelen om en Uitschakelen om
  moet de timer zijn geactiveerd en
  moet er minstens een weekdag zijn
  toegewezen.
  Timer kiezen

  Tijdformaat

  U kunt kiezen uit:

  U kunt kiezen uit:

  – Timer 1: Inschakelen om, Uitschakelen
  om, Uitschakelen na

  – 24-uurs-weergave (24 h)
  – 12-uurs-weergave (12 h (am/pm))

  – Timer 2: Inschakelen om, Uitschakelen
  om

  Instellen
  Met deze functie stelt u de uren en de
  minuten in.
  61 • Page 62

  Instellingen
  Inschakelen om
  Als de vergrendeling actief is, wordt
  de koffieautomaat niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  De timerinstellingen worden gedeactiveerd.
  Als de koffieautomaat 3 keer met de timerfunctie Inschakelen om ingeschakeld
  is en er geen dranken bereid zijn, schakelt het apparaat niet meer automatisch
  in. Bij langdurige afwezigheid, bijv. tijdens uw vakantie, schakelt de koffieautomaat dan ook niet elke dag in.
  De geprogrammeerde tijden blijven wel
  in het geheugen staan en worden weer
  geactiveerd, zodra u het apparaat handmatig ingeschakeld heeft.

   Kies de gewenste weekdag.
   Als alle gewenste dagen gemarkeerd
  zijn, tip dan OK aan.
  Timer activeren en deactiveren
  U heeft bij de dagtijdweergave voor Aan
  of Nachtschakeling gekozen: als de timer
  voor Inschakelen om geactiveerd is, verschijnt het symbool “” 23:59 uur eerder in het display, alsmede de gewenste inschakeltijd.
  Als de vergrendeling geactiveerd is,
  kan de timerfunctie Inschakelen om niet
  worden gekozen.
  Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen timerfunctie wordt met  gemarkeerd.

  Uitschakelen om
  Bij langdurige afwezigheid blijven de
  opgeslagen tijden in het geheugen
  staan. Zij worden weer geactiveerd, zodra u het apparaat handmatig inschakelt (zie paragraaf: “Inschakelen om”).
  Uitschakelen na
  De timerfunctie Uitschakelen na is alleen voor timer 1 beschikbaar.
  Als geen toets wordt aangeraakt c.q.
  geen drank wordt bereid, wordt de automaat na 20 minuten uitgeschakeld.
  Zo bespaart u energie.
  U kunt deze standaardinstelling wijzigen
  en een tijd instellen tussen 20 minuten
  en 9 uur.
  Weekdagen kiezen (toewijzing weekdagen)
  De gekozen weekdag wordt met  gemarkeerd.
  62

  Eco-stand
  De “Eco-stand” is een energiebesparende functie
  Als de “Eco-stand” is ingeschakeld,
  wordt het apparaat pas opgewarmd als
  u een drank gaat bereiden. De bereiding
  van dranken duurt zo iets langer.
  Als de “Eco-stand” is uitgeschakeld,
  wordt aanzienlijk meer energie verbruikt. Het apparaat wordt bij de eerste
  bereiding na het inschakelen opgewarmd en blijft daarna op temperatuur.
  U kunt de dranken nu sneller bereiden.
  In het display verschijnt een melding
  over het gewijzigde energieverbruik. • Page 63

  Instellingen
  Verlichting
  U heeft de volgende mogelijkheden:
  – Het apparaat is ingeschakeld: u kunt
  de lichtsterkte instellen.
  – Het apparaat is uitgeschakeld: u kunt
  de lichtsterkte instellen en bepalen
  wanneer de verlichting moet worden
  uitgeschakeld.
  Als de automaat is ingeschakeld,
  wordt deze na de laatste bediening
  nog een bepaalde tijd verlicht. Deze
  tijd kunt u niet wijzigen.

  Waterhardheid
  Als u geen ontkalkingspatroon geplaatst heeft en u de koffieautomaat
  met de ontkalkingstabletten ontkalkt,
  dient u de automaat op de waterhardheid ter plaatse in te stellen. Alleen
  dan verschijnt op het juiste tijdstip het
  verzoek, het ontkalkingsprogramma te
  starten.
  Stel het apparaat op de hardheid van
  het gebruikte water in. Zo kan het apparaat optimaal functioneren en voorkomt
  u dat het beschadigd raakt.
  Het waterleidingbedrijf kan u informatie
  over de waterhardheid van het drinkwater in uw regio geven.
  Als u water uit flessen, bijv. mineraalwater, gebruikt, stel het apparaat dan in op
  grond van het calciumgehalte van dat
  water. Dat staat op het etiket van de
  2+
  2+
  fles in mg/l Ca of ppm (mg Ca /l) vermeld.

  Tip: als de waterhardheid >21 °dH
  (3,7 mmol/l) is, adviseren wij u water uit
  2+
  flessen (< 150 mg/l Ca ) te gebruiken.
  Uw koffieautomaat hoeft dan minder
  vaak ontkalkt te worden. Dat is beter
  voor het milieu, omdat u minder ontkalkingsmiddel gebruikt.
  Af fabriek is hardheidsgraad 3 ingesteld.
  U kunt vier standen instellen:
  °dH

  mmol/l

  ppm
  (mg/l CaCO3)

  Instelling*

  0 – 8,4

  0 – 1,5

  0 – 150

  Zacht 1

  8,4 – 14 1,5 – 2,5

  150 –  250

  Gemiddeld 2

  14 – 21

  2,5 – 3,7

  250 – 375

  Hard 3

  > 21

  >  3,7

  >  375

  Zeer hard
  4

  * Het kan zijn dat de aanduidingen voor de waterhardheid in het display afwijken van de aanduiding in uw land. Om de koffieautomaat in te stellen op de waterhardheid in uw regio dient u beslist gebruik te maken van de waarden in de tabel.

  Info (informatie weergeven)
  Via het menupunt Info kunt u het aantal
  bereidingen van de afzonderlijke dranken laten weergeven.
  Ook kunt u zien hoeveel dranken u nog
  kunt bereiden totdat u het filtersysteem
  weer moet ontvetten (Bereidingen tot).
  Om terug te gaan naar de vorige displayweergave, tipt u  aan.

  Gebruik drinkwater zonder koolzuur.
  63 • Page 64

  Instellingen
  Apparaat vergrendelen (Vergrendeling )
  Met de vergrendelingsfunctie kunt u de
  automaat tegen ongewenst gebruik beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).
  Vergrendeling  activeren en deactiveren
  Als de vergrendeling actief is, zijn de
  timerinstellingen voor Inschakelen om
  gedeactiveerd. De koffieautomaat
  wordt niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  Vergrendeling  tijdelijk deactiveren
  Als u op de Aan/Uit-toets  drukt, verschijnt .
   Druk op , zolang in het display een
  betreffend verzoek te zien is.
  Zodra u het apparaat uitschakelt, is
  het weer vergrendeld.

  Miele@home
  De volgende punten kunnen onder
  Miele@home verschijnen:


  Instellen:

  deze optie verschijnt alleen,
  als de koffieautomaat nog niet met
  een WiFi-netwerk is verbonden of de
  Netwerkconfiguratie gereset is.  Deactiveren*  Verbindingsstatus*:

  64

  / Activeren*: de instellingen voor het WiFi-netwerk blijven
  behouden, maar het netwerk wordt
  in- of uitgeschakeld.
  informatie over de
  WiFi-verbinding wordt weergegeven.
  De symbolen geven de kwaliteit van
  de verbinding aan.  Opnieuw instellen*:

  de instellingen voor
  het actuele WiFi-netwerk worden gereset. De WiFi-verbinding wordt opnieuw geïnstalleerd.

  * Verschijnt, als de koffieautomaat met
  een WiFi-netwerk verbonden is

  Lichtsterkte
  U kunt via het segmentbalkje de lichtsterkte van het display instellen.

  Volume
  U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen via het segmentbalkje instellen.

  Service
  Verdampen
  Als u het apparaat gedurende lange tijd
  wilt opslaan of als u het wilt transporteren, moet u het water uit het systeem
  verwijderen en het restwater laten verdampen met de functie “Verdampen” (zie hoofdstuk: “Transporteren”).
  Demo-functie
  Voor particulier gebruik is deze functie
  niet relevant.
  De automaat kan met de Demo-functie in
  de handel en in showrooms worden gepresenteerd. Daarbij wordt het apparaat
  verlicht, maar er kunnen geen dranken
  worden bereid of acties worden uitgevoerd. • Page 65

  Instellingen
  Fabrieksinstellingen
  U kunt de instellingen van de automaat
  weer op de fabrieksinstellingen zetten
  (resetten).
  De fabrieksinstellingen vindt u in het
  “Overzicht van de mogelijke instellingen”.
  Instellingen apparaat
  De volgende instellingen worden niet
  gereset:
  – Aantal bereidingen en status van
  het apparaat (aantal bereidingen
  tot ontkalken, ... filtersysteem ontvetten
  – Taal
  – Datum en dagtijd
  – Profielen en de bijbehorende dranken (de toewijzing van de bonensoorten aan de dranken wordt gereset).
  Timer ontkalken

  wordt naar 22:00 uur ge-

  reset.
  Netwerkconfiguratie
  De instellingen voor het WiFi-netwerk
  worden gereset.

  65 • Page 66

  Netwerk
  Uw koffieautomaat is geschikt voor WiFi
  en kan met de Miele@mobile app via
  een smartphone of tablet gebruikt worden.
  Lees de veiligheidsinstructies en
  waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing en neem deze in acht,
  ook als u de koffieautomaat met de
  Miele@mobile app gebruikt.
  Als de koffieautomaat met een WiFinetwerk verbonden is, neemt het energieverbruik toe. Ook als de koffieautomaat uitgeschakeld is.

  Netwerk instellen
  (Miele@home)

   Kies Miele@home en daarna Instellen.
  U kunt nu de verbindingsmethode kiezen.
  – per app
  – per WPS
  De koffieautomaat via de
  Miele@mobile app in het netwerk opnemen
  Voor de aanmelding heeft u nog het volgende nodig:
  – het wachtwoord van uw WiFi-netwerk
  – het wachtwoord van de koffieautomaat

  Af fabriek is de netwerkfunctie gedeactiveerd.
  Om de koffieautomaat met het WiFinetwerk te verbinden, moet de
  Miele@mobile app op een smartphone
  of tablet geïnstalleerd zijn. U heeft zich
  met een gebruikersaccount in de app
  aangemeld.
  U krijgt de Miele@mobile app kosteloos
  in de desbetreffende app stores. Kijk
  welke versie uw besturingssysteem nodig heeft.

   Controleer, of het signaal van uw
  WiFi-netwerk voldoende sterk is op
  de locatie van de koffieautomaat.
  Het menu Instellingen  wordt weergegeven.
  66

  Het wachtwoord van de koffieautomaat
  is het serienummer, dat op het typeplaatje staat.
  Het eerste cijfer, dat u invoert, mag
  geen “0” zijn. Begin met het volgende
  cijfer. Als bijvoorbeeld het serienummer “023423585” is, is het wachtwoord “23423585”.
   Kies App.
   Start de Miele@mobile app en volg
  de aanwijzingen in de app. • Page 67

  Netwerk
  Als uw koffieautomaat met het WiFinetwerk verbonden is, verschijnt in het
  display Verbinding geslaagd.

  De koffieautomaat per WPS in het
  netwerk opnemen

  U kunt in de Miele@mobile app bijv. instellingen van de koffieautomaat wijzigen, als de afstandsbediening ingeschakeld is. Als u het bereiden van een
  drank via de app wilt starten, moet
  daarnaast ook MobileStart geactiveerd
  zijn.

  Voor de verbinding per WPS moet uw
  router de WPS-functie hebben.

  Bij aflevering is de afstandsbediening
  ingeschakeld.

   Bevestig met OK.

   Kies WPS.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  Als uw koffieautomaat met het WiFinetwerk verbonden is, verschijnt in het
  display Verbinding geslaagd.
   Bevestig met OK.
  Om de Miele@home-functies te kunnen
  gebruiken, dient u uw koffieautomaat
  ook in de app aan te melden.

  Afstandsbediening in- of uitschakelen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Kies Instellingen  en dan Bediening op
  afstand.
   Kies de gewenste optie om de afstandsbediening in of uit te schakelen.

   Volg de aanwijzigingen in de app.

  Netwerk opnieuw instellen
  Als uw WiFi-netwerk is gewijzigd, kunt u
  Miel@home voor uw koffieautomaat opnieuw instellen.
  Het menu Instellingen  wordt weergegeven.
   Kies Miele@home en daarna Opnieuw
  instellen.
   Volg de aanwijzingen in de paragraaf
  “Netwerk instellen”.

  Afstandsbediening
  is alleen zichtbaar,
  als de koffieautomaat met een WiFinetwerk verbonden is
  Bediening op afstand

  67 • Page 68

  Netwerk
  MobileStart
  Met MobileStart kunt u bijv. de bereiding
  van dranken via de Miele@mobile App
  starten.

   Verbrandingsgevaar bij de koffieuitloop en de heetwatertap!
  Als u het apparaat gebruikt zonder
  dat u er zelf bij bent en er vloeistoffen of stoom vrijkomen, kunnen andere mensen zich verbranden, als ze
  lichaamsdelen onder de koffie-uitloop houden of hete onderdelen aanraken.
  Controleer in dat geval of er geen
  personen, vooral kinderen, gevaar lopen.
  Automatisch ontkalken vindt niet
  plaats, als MobileStart geactiveerd is.
  Ook de leidingen worden bij inschakeling niet voorverwarmd om te voorkomen dat het kopje onder de koffie-uitloop met spoelwater gevuld wordt.
  De melk in de melkkan wordt niet gekoeld. Als u een bereiding met melk
  via de app wilt starten, zorg dan dat
  de melk koud genoeg is (< 10 °C).
  Als de koffieautomaat op hetzelfde
  moment direct gebruikt wordt, is bediening via de app niet mogelijk. De
  bediening direct bij het apparaat gaat
  voor.
  Als u op afstand dranken wilt bereiden,
  moet MobileStart geactiveerd en de koffieautomaat gebruiksklaar zijn. Dat betekent:
  – Het waterreservoir is voldoende gevuld.
  68

  – Het bonenreservoir bevat genoeg bonen.
  – De opvangschaal en het afvalbakje
  zijn leeg.
  – Als er melk bereid is, voordat het apparaat de laatste keer uitgeschakeld
  werd, moet de melkslang vóór de uitschakeling gereinigd worden.
  – Als u melk wilt bereiden moet de
  melkkan geplaatst zijn. Let op de
  temperatuur van de melk.
  – Onder de koffie-uitloop staat een
  leeg kopje dat groot genoeg is.
  Na 24 uur wordt MobileStart gedeactiveerd.
  Als u met MobileStart een drank bereidt, maken akoestische en optische
  signalen u hierop attent. U kunt deze
  signalen niet wijzigen of uitschakelen.
  MobileStart in- en uitschakelen
  Als u MobileStart wilt gebruiken, moet de
  optie Bediening op afstand ingeschakeld
  zijn.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Kies MobileStart.
   Kies de gewenste optie om de afstandsbediening in of uit te schakelen.
  U kunt nu met de app een bereiding
  starten. Neem daarbij de instructies in
  acht. • Page 69

  Netwerk
  RemoteUpdate
  Via RemoteUpdate kunt u de software
  van uw koffieautomaat actueel maken.
  Standaard is de RemoteUpdate geactiveerd.
  Als u een RemoteUpdate niet installeert,
  kunt u uw koffieautomaat gewoon gebruiken. Miele adviseert u echter, de
  RemoteUpdates te installeren.
  Activering

  Let bij de functie RemoteUpdate op het
  volgende:
  – Zolang u geen melding ontvangt, is er
  geen RemoteUpdate beschikbaar.
  – Is een RemoteUpdate een keer geïnstalleerd, dan kunt u deze niet ongedaan maken.
  – Schakel de koffieautomaat niet uit tijdens de RemoteUpdate. Anders
  wordt de RemoteUpdate afgebroken
  en niet geïnstalleerd.

  RemoteUpdate verschijnt alleen in het
  menu en kan gekozen worden als u
  uw koffieautomaat in uw WiFi-netwerk
  heeft opgenomen.
  U kunt de functie RemoteUpdate van
  Miele alleen gebruiken, als de koffieautomaat met een WiFi-netwerk verbonden is en u een account in de
  Miele@mobile app heeft. Daar moet de
  koffieautomaat geregistreerd zijn.
  De gebruiksvoorwaarden vindt u in de
  Miele@mobile app.
  Enkele software-updates kunnen alleen
  door een technicus van Miele worden
  uitgevoerd.
  Het verloop van de RemoteUpdate
  Als er een RemoteUpdate voor uw koffieautomaat beschikbaar is, wordt u automatisch gewaarschuwd.
  U kunt dan kiezen of u de RemoteUpdate direct of later wilt starten. Als u “later starten” kiest, verschijnt de vraag
  weer, als u de koffieautomaat opnieuw
  inschakelt.
  De RemoteUpdate kan enkele minuten
  duren.
  69 • Page 70

  Reiniging en onderhoud
   Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.
  Door warmte en vocht in de koffieautomaat kunnen koffieresten gaan schimmelen en/of melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.
  Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig en regelmatig.

  Overzicht van de reinigingsintervallen
  Aanbevolen reinigingsinterval

  Wat moet ik reinigen / onderhouden?

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  Waterreservoir
  Afvalbakje
  Opvangschaal en opvangrooster
  Roestvrijstalen melkkan
  Kopjessensor

  1 x per week
  (vaker bij ernstige verontreiniging)

  Koffie-uitloop
  Filtersysteem
  Binnenruimte onder het filtersysteem en de opvangschaal
  Behuizing

  1 x per maand

  Bonenreservoir
  Koffietrechter en koffielade
  Zeef waterreservoir (of indien nodig)

  Nadat een melding verschijnt

  Melkslang
  Filtersysteem ontvetten (met reinigingstabletten)
  Apparaat ontkalken, als de desbetreffende melding in het
  display verschijnt

  70 • Page 71

  Reiniging en onderhoud
  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat
  Let op! Het filtersysteem mag niet in
  de afwasautomaat worden gereinigd.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.
  De volgende onderdelen mogen uitsluitend handmatig worden gereinigd:
  – Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop
  – Kopjessensor
  – Filtersysteem
  – Roestvrijstalen melkkan
  – Deksels van de bonenreservoirs
  – Onderste paneel

  De temperatuur van het gekozen
  vaatwasprogramma mag niet hoger
  zijn dan 55 °C!
  Kunststof onderdelen kunnen in de afwasautomaat verkleuren, wanneer ze
  in aanraking komen met natuurlijke
  kleurstoffen, zoals die van wortels, tomaten en ketchup. Een dergelijke verkleuring heeft geen effect op de gebruiksmogelijkheden.
  De volgende onderdelen mogen in de
  afwasautomaat worden gereinigd:
  – Opvangschaal en deksel
  – Opvangrooster
  – Afvalbakje
  – Waterreservoir
  – Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen
  afdekking)
  – Koffielade

  71 • Page 72

  Reiniging en onderhoud
   U kunt zich branden aan hete
  onderdelen of door hete vloeistoffen.
  Door het gebruik van het apparaat
  kunnen onderdelen erg heet worden.
  Als u hete onderdelen aanraakt, kunt
  u zich branden. De vloeistoffen en de
  stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Laat de koffieautomaat afkoelen,
  voordat u deze reinigt.
  Let op. Het water in de opvangschaal
  kan erg heet zijn.

   Schade door vocht, dat in het
  apparaat komt.
  De stoom van een stoomreiniger kan
  terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.
  Gebruik geen stoomreiniger om de
  koffieautomaat te reinigen.
  Het is zeer belangrijk, de koffieautomaat
  regelmatig te reinigen, want koffieresten
  kunnen snel beschimmelen Melkresten
  kunnen zuur worden en de melkslang
  kan verstopt raken.

  Ongeschikte reinigingsmiddelen
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Alle oppervlakken zijn
  krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot
  gevolg hebben.
  Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Verwijder eventuele spatten die tijdens het ontkalken
  ontstaan meteen.
  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende
  middelen niet worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen
  (niet geschikt voor reiniging van de
  behuizing)
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten (niet geschikt voor reiniging
  van de behuizing)
  – glasreinigers
  – reinigingsmiddelen voor keramische
  kookplaten
  – ovenreinigers
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen

  72 • Page 73

  Reiniging en onderhoud
  – schurende harde sponsjes (zoals
  pannensponsjes), borstels of gebruikte sponsjes die nog resten
  schuurmiddel bevatten
  – vlekkensponsjes
  – scherpe metalen schrapers
  – staalwol of speciale spiraalsponsjes

  73 • Page 74

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal en afvalbakje
  reinigen

   Leeg de opvangschaal en het afvalbakje.

   U kunt zich branden aan hete
  onderdelen of door hete vloeistoffen.
  Door het gebruik van het apparaat
  kunnen onderdelen erg heet worden.
  Als u hete onderdelen aanraakt, kunt
  u zich branden. De vloeistoffen en de
  stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Als de leidingen zojuist zijn doorgespoeld, wacht dan even voordat u de
  opvangschaal uit het apparaat haalt.
  Let op. Het water in de opvangschaal
  kan erg heet zijn.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Reinig de opvangschaal en het afvalbakje dagelijks om geur- en schimmelvorming te voorkomen.
  Het afvalbakje bevindt zich in de opvangschaal. In het afvalbakje zit vaak
  ook wat water dat afkomstig is van het
  spoelen.

   Verwijder het deksel , het opvangrooster  en het onderste paneel .
  Reinig het onderste paneel uitsluitend handmatig met warm water en
  gewoon afwasmiddel.
  Alle andere onderdelen kunt u in de
  afwasautomaat reinigen.
   Reinig alle delen.

  In het display verschijnt een melding als
  de opvangschaal en/of het afvalbakje
  vol zijn en moeten worden geleegd.
  Leeg in dat geval de opvangschaal en
  het afvalbakje.
  Neem de opvangschaal en het afvalbakje uit het apparaat, terwijl dit ingeschakeld is. Anders verschijnt de melding Leeg de opvangschaal en het afvalbakje in het display, hoewel de opvangschaal en/of het afvalbakje nog
  niet helemaal vol is.
   Trek de opvangschaal voorzichtig uit
  de automaat.
  74

   Reinig de contacten (metalen plaatjes) en de tussenruimte zorgvuldig.
  Droog alles daarna goed af. • Page 75

  Reiniging en onderhoud
  Alleen met schone en droge contacten
  herkent de elektronica dat de opvangschaal vol is.
  Controleer 1 keer per week of de contacten schoon en droog zijn.
   Reinig de ruimte onder de opvangschaal.

  Opvangrooster reinigen
   Verwijder het opvangrooster.
   Reinig het rooster in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.
   Droog het rooster af.

   Zet het afvalbakje, het deksel en het
  onderste paneel weer op de opvangschaal, voordat u deze weer in de
  automaat schuift. Schuif de opvangschaal in de automaat totdat u weerstand voelt.

   Plaats het rooster weer terug. Het
  rooster moet correct zijn geplaatst
  (zie afbeelding).

  75 • Page 76

  Reiniging en onderhoud
  Waterreservoir reinigen
  Reinig het waterreservoir dagelijks. U
  kunt het waterreservoir 1 keer per week
  in de afwasautomaat reinigen.
  Het ventiel, de onderkant van het
  waterreservoir en de ruimte waarin
  het reservoir staat, moeten schoon
  zijn. Alleen dan kunt u het reservoir
  correct in het apparaat plaatsen.
   Verwijder het waterreservoir.

  De zeef zit onder het waterreservoir.

   Reinig het waterreservoir in de afwasautomaat of handmatig met warm
  water en afwasmiddel. Droog het reservoir af.

   Open het deksel links en verwijder
  het waterreservoir.

   Reinig de ruimte voor het waterreservoir grondig, vooral de inkepingen.
  Maak alles daarna goed droog.
   Plaats het waterreservoir terug.
  De automatische ontkalking functioneert alleen als het waterreservoir is
  gevuld en geplaatst.

  Zeef waterreservoir verwijderen en reinigen

   Draai de schroefdop los. Verwijder de
  dichtring en de zeef.

  Reinig de zeef van het waterreservoir 1
  keer per maand.

   Reinig alle onderdelen. Spoel alle onderdelen zorgvuldig onder de kraan
  af.
   Plaats eerst de zeef terug (kruis naar
  boven) en dan de dichtring. De opening van de dichtring moet naar beneden wijzen. Draai nu de schroefdop
  vast.
   Plaats het waterreservoir terug.

  76 • Page 77

  Reiniging en onderhoud
  Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore reinigen
  Reinig alle onderdelen van de koffie-uitloop, behalve de roestvrijstalen afdekking minstens 1 keer per week in de
  vaatwasser. Zo worden koffie- en melkresten effectief verwijderd.
  Reinig de roestvrijstalen afdekking van
  de koffie-uitloop uitsluitend handmatig
  met warm water en afwasmiddel.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
  Als de koffie-uitloop in de bovenste
  stand staat, kunt u de onderdelen niet
  verwijderen. Daarvoor moet de koffieuitloop de onderhoudspositie innemen.

   Trek de uitloop-unit er naar voren toe
  af.

   Raak gedurende 3 seconden  aan.
  De koffie-uitloop neemt de onderhoudspositie in.

   Draai het bovenste gedeelte  met
  de aansluiting voor de melkslang en
  trek dit gedeelte eraf. Trek ook het Ystuk  eraf. Trek de schenktuitjes 
  los.
   Reinig alle onderdelen grondig.
   Trek de roestvrijstalen afdekking naar
  voren en verwijder deze.

  77 • Page 78

  Reiniging en onderhoud
  Tip: als de koffieautomaat uitgeschakeld is, kunt u de onderdelen van de
  koffie-uitloop op elk moment verwijderen en reinigen.

  Kopjessensor verwijderen en
  reinigen
  Onder aan de koffie-uitloop zit de kopjessensor.
   Reinig het oppervlak van de koffieuitloop met een vochtig sponsdoekje.

  Reinig de kopjessensor dagelijks met
  de hand met warm water en een beetje
  afwasmiddel.

  Reinig verstopte delen (aansluitstukken)
  van de melkslang met de bijgeleverde
  reinigingsborstel onder de lopende
  kraan.
   Steek hiervoor de borstel in het aansluitstuk. Beweeg de borstel heen en
  weer, totdat alle melkresten verwijderd zijn
  De koffie-uitloop in elkaar zetten
  De uitloop-unit is gemakkelijker in elkaar te zetten als u de afzonderlijke delen eerst met water vochtig maakt.
   Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
  Goed drukken om de schenktuitjes 
  stevig op de uitloop-unit te zetten.
  Zorg dat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten.
   Schuif de uitloop-unit terug in de koffie-uitloop en plaats de roestvrijstalen
  afdekking er weer op.
   Tip OK aan.

  78

   Druk de beide nokjes naar elkaar toe
  (pijlen).
  De sensor laat los.
   Reinig de sensor.
  Terugplaatsen:
   Druk de sensor van onderen in de
  houder van de koffie-uitloop. • Page 79

  Reiniging en onderhoud
  De roestvrijstalen melkkan reinigen
  U moet de roestvrijstalen melkkan dagelijks uit elkaar halen en reinigen.
   Reinig alle onderdelen uitsluitend
  handmatig met warm water en gewoon afwasmiddel. Gebruik desgewenst een borsteltje om alle melkresten uit de melkslang te verwijderen.
   Spoel alle onderdelen zorgvuldig onder de kraan af.
  Resten afwasmiddel kunnen de smaak
  van de melk en de kwaliteit van het
  melkschuim beïnvloeden.
   Droog alle onderdelen weer af.
   Zet de melkkan weer in elkaar.

  Melkslang met de hand of met
  het onderhoudsprogramma
  reinigen
   Gevaar voor de gezondheid door
  onvoldoende reiniging.
  Melk bevat van nature kiemen. Door
  warmte en vocht in de koffieautomaat kunnen deze kiemen zich vermeerderen. Zo kunnen melkresten
  zuur worden en schadelijk zijn voor
  de gezondheid.
  Reinig de melkleidingen zorgvuldig
  en regelmatig.

  Als u de melding Melkleiding reinigen
  met OK bevestigt, wordt de interne
  teller voor het reinigingsinterval gereset. U wordt daarna niet opnieuw aan
  de reiniging herinnerd.
  U kunt de melkleiding op twee manieren reinigen:
  – U kunt de koffie-uitloop met de geïntegreerde cappuccinatore verwijderen, uit elkaar halen en in de afwasautomaat reinigen of handmatig met
  warm water en afwasmiddel (zie paragraaf: “Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore reinigen”).
  – Of u reinigt de melkleiding met het
  onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen met een reinigingsmiddel voor
  melkleidingen (zie paragraaf:
  “Melkslang reinigen”).
  Tip: wij adviseren u naast de gehanteerde wekelijkse reiniging de andere
  reinigingsmogelijkheid eens per maand
  uit te voeren. Als u bijvoorbeeld wekelijks handmatig reinigt, zou u eens per
  maand ook het onderhoudsprogramma
  moeten uitvoeren. Door deze combinatie wordt de melkleiding optimaal gereinigd.

  De melkslang van de koffieautomaat
  moet ongeveer 1 keer per week worden
  gereinigd. Een melding in het display
  herinnert u op tijd hieraan.
   Bevestig de melding met OK.

  79 • Page 80

  Reiniging en onderhoud
  Bonensysteem reinigen
   Letselrisico bij de koffiemolen!
  Als u met uw vingers in de koffiemolen komt of als er voorwerpen zoals
  een lepel in de koffiemolen zitten,
  waardoor onbedoeld een maalproces
  start, kunt u zich verwonden.
  Trek de stekker uit de contactdoos,
  voordat u het bonensysteem reinigt.
  U maakt het apparaat zo spanningsvrij.

  Tip: open telkens slechts 1 deksel om
  te voorkomen, dat de bonensoorten
  vermengd worden.

  Koffielade reinigen
  Reinig de koffielade en de koffietrechter
  voor gemalen koffie regelmatig, bijvoorbeeld als u het filtersysteem ontvet.
   Open de deur van het apparaat.

  Koffiebonen bevatten vetten die aanslag op de wanden van de bonenreservoirs kunnen vormen, waardoor de
  doorstroming van de koffiebonen kan
  worden beperkt. Reinig de bonenreservoirs daarom regelmatig met een zachte
  doek.
  Indien gewenst kunt u de deksels van
  de bonenreservoirs handmatig met
  warm water en wat afwasmiddel reinigen. Droog de deksels goed af, voordat
  u de bonenreservoirs ermee afdekt.
   Neem de deksels van de bonenreservoirs.
   Verwijder de aanwezige koffiebonen.
  Tip: gebruik een stofzuiger om koffieresten uit de bonenreservoirs te verwijderen.
   Reinig de bonenreservoirs met een
  droge, zachte doek.
  U kunt het beschermrooster niet verwijderen.
   Plaats de deksels terug.
  U kunt nu weer koffiebonen in de bonenreservoirs doen.
  80

   Draai de greep (pijl) naar links om de
  koffielade uit het apparaat te halen.
   Reinig de koffielade in de afwasautomaat of handmatig met warm water
  en afwasmiddel. Droog de lade daarna af.
   Verwijder resten koffiepoeder in de
  koffietrechter met een droge, zachte
  doek.
   Plaats de koffielade weer in het apparaat. Draai de greep naar rechts om
  de koffietrechter te sluiten.
   Sluit de deur van het apparaat. • Page 81

  Reiniging en onderhoud
  Poedertrechter met de stofzuiger reinigen
  Om de resten koffiepoeder grondig uit
  het maalkanaal te verwijderen, dient u
  de poedertrechter 1 keer per jaar met
  het meegeleverde hulpstuk voor de
  stofzuiger te reinigen.

   Open de deur van het apparaat en
  verwijder de koffielade.

  Behuizing reinigen
  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of aangetast worden als verontreinigingen lang blijven zitten of de oppervlakken met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen.
  Verwijder verontreinigingen op de
  behuizing meteen.
  Er mag geen water achter het display
  komen.
  Wis eventuele spatten die tijdens het
  ontkalken ontstaan meteen weg!
   Schakel de koffieautomaat uit.
   Reinig het front met een schoon
  sponsdoekje, afwasmiddel en warm
  water. Wrijf alles daarna met een
  zachte doek droog.
  Tip: u kunt de behuizing ook met een
  Miele-microvezeldoekje reinigen.

   Plaats het meegeleverde hulpstuk en
  reinig de poedertrechter met de zuigbuis van de stofzuiger.
   Verwijder het hulpstuk en plaats de
  koffielade weer in het apparaat.
   Sluit de deur van het apparaat.

  81 • Page 82

  Reiniging en onderhoud
  Onderhoudsprogramma's

  Apparaat spoelen

  De volgende onderhoudsprogramma's
  zijn beschikbaar:

  Als u een koffiedrank heeft bereid,
  spoelt de automaat de leidingen ook
  door als het aparaat wordt uitgeschakeld. Zo worden eventuele koffieresten
  verwijderd.

  – Apparaat spoelen
  – Melkslang spoelen
  – Melkslang reinigen
  – Filtersysteem ontvetten
  – Apparaat ontkalken
  Voer het betreffende onderhoudsprogramma uit als in het display een melding verschijnt. U kunt de onderhoudsprogramma's op elk moment starten.
  Zo voorkomt u dat de koffieautomaat
  gereinigd moet worden op een moment
  dat u niet uitkomt.
  Het onderhoudsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma
  moet volledig worden uitgevoerd.
  Menu “Onderhoud” oproepen
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Kies Onderhoud.
  U kunt nu een onderhoudsprogramma
  kiezen.

  82

  U kunt de leidingen ook handmatig
  doorspoelen.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Druk op .
   Kies Onderhoud en daarna Apparaat
  spoelen.
  U wordt eventueel verzocht de
  melkslang in de opening van het opvangrooster te steken. • Page 83

  Reiniging en onderhoud
  Melkslang spoelen

  Melkslang reinigen

  De melkslang kan door melkresten verstopt raken. Daarom moet de slang regelmatig worden doorgespoeld. Als u
  melk heeft bereid, wordt u uiterlijk bij
  het uitschakelen van het apparaat verzocht de melkslang in het opvangrooster te steken.

  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij het Miele-reinigingsmiddel voor
  melkslangen. Dit reinigingspoeder is
  speciaal voor Miele-koffieautomaten
  ontwikkeld en veroorzaakt geen vervolgschade.

  U kunt de melkslang ook handmatig
  doorspoelen.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
  Tip: zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
   Tip  aan.
   Kies Onderhoud en daarna Melkleiding
  spoelen.

  Het reinigingsmiddel is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Het onderhoudsprogramma Melkleiding
  reinigen duurt ca. 10 minuten.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
  Het reinigingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma
  moet volledig worden uitgevoerd.
   Kies Onderhoud en daarna Melkleiding
  reinigen.
  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  In het display verschijnt Steek de melkleiding in het reinigingsmiddel.

   Steek de melkslang in de opening
  van het opvangrooster.
   Bevestig met OK.
  De melkslang wordt gespoeld.

  Oplossing met reinigingsmiddel maken:
   Los het reinigingspoeder in een kan
  met 200 ml lauw water op. Roer de
  oplossing met een lepel, totdat het
  poeder volledig is opgelost.

  83 • Page 84

  Reiniging en onderhoud
  Reiniging uitvoeren:

  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen
  Ontvet het filtersysteem regelmatig. U
  bereidt dan altijd aromatische koffie en
  het apparaat kan optimaal functioneren.
  Bij koffiesoorten met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem versneld verstopt raken.

   Plaats de kan naast het apparaat en
  steek de melkslang erin. Zorg dat de
  slang diep genoeg in de oplossing zit.
   Tip OK aan.
   Volg de overige aanwijzingen in het
  display.
  Na het spoelen is het reinigingsprogramma afgerond.

  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij Miele-reinigingstabletten. De reinigingstabletten voor het ontvetten van
  het filtersysteem zijn speciaal voor
  Miele-koffieautomaten ontwikkeld en
  veroorzaken geen vervolgschade.
  De reinigingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Het onderhoudsprogramma “Filtersysteem ontvetten” duurt ca. 12 minuten.
  Na 200 bereidingen verschijnt in het
  display Filtersysteem ontvetten.
   Bevestig de melding met OK.
  De melding verschijnt regelmatig. Als
  het maximale aantal bereidingen is bereikt, wordt de automaat geblokkeerd.
  Als u op dat moment geen tijd heeft
  voor het onderhoudsprogramma kunt u
  het apparaat uitschakelen. U kunt pas
  weer koffiedranken bereiden als het filtersysteem ontvet is.
  Filtersysteem ontvetten na melding in
  display
  U kunt geen dranken bereiden en in het
  display verschijnt de melding Filtersysteem ontvetten.

  84 • Page 85

  Reiniging en onderhoud
  U kunt het onderhoudsprogramma
  niet afbreken. Het programma moet
  volledig worden uitgevoerd.
   Tip OK aan.
  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  Filtersysteem en binnenruimte reinigen

  U mag de stand van de greep op het
  filtersysteem niet meer veranderen
  als u het filtersysteem uit het apparaat heeft gehaald. Doet u dat wel,
  dan kunt u het filtersysteem niet
  meer terugplaatsen.
   Reinig het systeem handmatig onder
  stromend warm water zonder reinigingsmiddel.

  Voor een optimale koffiesmaak en om
  kiemvorming te voorkomen, moet het
  filtersysteem worden verwijderd en gereinigd. Doe dit eens per week onder
  stromend water.
  De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.
   Open de deur van het apparaat.

   Wrijf de koffieresten van de zeven (zie
  de pijlen).
   Droog de trechter af, zodat geen koffiepoeder in de trechter blijft plakken
  als u weer koffie bereidt.

   Gevaar voor de gezondheid door
  onvoldoende reiniging.
  Vochtige koffieresten kunnen gaan
  schimmelen en een gevaar voor de
  gezondheid vormen.
  Verwijder de koffieresten regelmatig
  en reinig de binnenkant van de trechter.
   Houd de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  ingedrukt en
  draai de greep daarbij naar links .
   Trek het filtersysteem voorzichtig uit
  de koffieautomaat.
  85 • Page 86

  Reiniging en onderhoud

   Reinig de binnenkant van de koffieautomaat. Reinig de delen die lichter
  gekleurd zijn op de afbeelding extra
  zorgvuldig.
  Tip: droge resten koffiepoeder kunt u
  met een stofzuiger verwijderen.
  In het display verschijnt: Plaats het filtersysteem met ingeworpen tablet

   Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar rechts .
   Sluit de deur van het apparaat.
   Volg de overige aanwijzingen in het
  display.
  Na het spoelen is het reinigingsprogramma afgerond.

  Apparaat ontkalken
  Gevaar voor beschadiging door
  spetters ontkalkingsoplossing.
  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.
  Verwijder spetters bij het ontkalken
  meteen.
   Doe de reinigingstablet boven in het
  filtersysteem (zie pijl).
   Schuif het filtersysteem met de reinigingstablet recht in de koffieautomaat.

  De koffieautomaat raakt door het gebruik verkalkt. Hoe snel dat gebeurt,
  hangt af van de hardheid van het gebruikte water. U dient de kalkresten regelmatig te verwijderen.
  Afhankelijk van het gebruik en de
  hardheid van het gebruikte water dient
  u het apparaat af en toe naast automatisch ook met de hand te ontkalken.

  86 • Page 87

  Reiniging en onderhoud
  Als u geen, een lege of een verlopen
  ontkalkingspatroon gebruikt, dient u de
  koffieautomaat regelmatig met het onderhoudsprogramma Apparaat ontkalken
  te ontkalken.
  Het apparaat leidt u door het ontkalkingsproces. In het display verschijnen
  de uit te voeren handelingen, zoals de
  opvangschaal leeggieten en het waterreservoir vullen.
  Voor het ontkalken heeft u 1 ontkalkingstablet nodig. Het proces duurt ongeveer 12 minuten.
  Er verschijnt een melding in het display
  als u het apparaat moet ontkalken. In
  het display verschijnt Aantal bereidingen
  tot ontkalken:  50. Het apparaat geeft bij
  elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen nog mogelijk zijn.
   Bevestig de melding met OK.
  Als het aantal resterende bereidingen 0
  is, wordt het apparaat geblokkeerd.
  In het display verschijnt Apparaat ontkalken.
  Als u op dat moment geen tijd heeft om
  het apparaat te ontkalken, kunt u het
  apparaat uitschakelen. U kunt pas weer
  dranken bereiden als het apparaat is
  ontkalkt.

  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir tot aan de ontkalkingsmarkering  met
  ontkalkingsmiddel en lauw water. Plaats het
  reservoir terug.

  Oplossing met ontkalkingsmiddel
  maken
  Voor een optimale ontkalking adviseren
  wij Miele-ontkalkingstabletten.
  De ontkalkingstabletten zijn speciaal
  voor de koffieautomaat ontwikkeld en
  veroorzaken geen vervolgschade.
  Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren
  bevatten en/of andere ongewenste
  inhoudsstoffen, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het apparaat beschadigen. Bovendien kan bij een niet
  juiste concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect
  niet worden gegarandeerd.
  De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.

  Ontkalken nadat een verzoek in het
  display verschijnt
  In het display verschijnt de melding Apparaat ontkalken.
  Het programma kan niet worden onderbroken. Het programma moet volledig worden uitgevoerd.
   Tip OK aan.
  87 • Page 88

  Reiniging en onderhoud
  Na het spoelen is het ontkalkingsprogramma beëindigd. U kunt weer dranken bereiden.

   Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.
   Doe 1 ontkalkingstablet in het water.
  Houdt u zich aan de mengverhouding zoals aangegeven op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.
  Het is belangrijk dat u het waterreservoir met de aangegeven hoeveelheid water vult. Het ontkalkingsprogramma wordt anders voortijdig afgebroken.
  Ontkalkingsprogramma uitvoeren
   Plaats het waterreservoir terug.
   Volg de overige aanwijzingen in het
  display.
  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Spoel het waterreservoir om en vul het tot de ontkalkingsmarkering  met vers water.

   Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Er mogen geen
  resten ontkalkingsmiddel in het waterreservoir achterblijven. Vul het waterreservoir tot aan de markering 
  met schoon drinkwater.

  88 • Page 89

  Automatisch ontkalken
  Gevaar voor beschadiging door
  spetters ontkalkingsoplossing.
  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.
  Verwijder spetters ontkalkingsoplossing.
  Zorg dat als u een reeds met water
  gevulde patroon vastpakt, er geen
  ontkalkingsoplossing op kwetsbare
  oppervlakken komt.
  De koffieautomaat heeft een automatisch ontkalkingsprogramma. Voor het
  automatische ontkalken wordt een
  Miele-ontkalkingspatroon in de koffieautomaat geplaatst. De koffieautomaat
  bepaalt aan de hand van het gebruik of
  en op welke dag het ontkalken plaatsvindt. Automatisch ontkalken duurt inclusief inwerktijd ongeveer 4 uur.
  U bepaalt het starttijdstip voor het dagelijks ontkalken via de Timer ontkalken.
  Voor het automatische ontkalken wordt
  water met het ontkalkingsmiddel tot een
  oplossing vermengd. Deze ontkalkingsoplossing wordt door de leidingen van
  de koffieautomaat gepompt. Na de inwerktijd wordt de oplossing volledig uit
  de leidingen gespoeld en vervolgens
  kunt u weer dranken bereiden.
  Tijdens het automatische ontkalken
  hoort u met korte tussenpozen pompen spoelgeluiden, hoewel het apparaat
  uitgeschakeld en het display donker is.
  Als u geen dranken bereidt, wordt automatisch ontkalken niet gestart.

  Voor een lange levensduur van de onderdelen en een kalkarm milieu voor
  de bereiding van dranken is het noodzakelijk, de leidingen van de koffieautomaat af en toe handmatig te ontkalken. Hoe vaak u dit moet doen hangt
  af van het gebruik van het apparaat en
  de hardheid van het gebruikte water.
  Als u bijvoorbeeld veel koffiesoorten
  met melk bereidt, dient u de koffieautomaat vaker met de ontkalkingstabletten te ontkalken.

  Waarmee moet u voor en tijdens het automatische ontkalken rekening houden?
  De koffieautomaat is gebruiksklaar en
  aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  – Er is een gebruiksklare ontkalkingspatroon geplaatst.
  – De koffieautomaat is op de netspanning aangesloten. Tijdens het automatische ontkalken mag de koffieautomaat niet spanningsvrij gemaakt
  worden.
  – De opvangschaal, het filtersysteem
  en de koffie-uitloop zijn geplaatst.
  – Het waterreservoir is minimaal tot aan
  de markering  met water gevuld en
  geplaatst.
  – Volg de aanwijzingen die eventueel
  voor het uitschakelen verschijnen,
  zoals Giet de opvangschaal leeg.
  – Als u melk heeft bereid, moet u de
  melkslang in het opvangrooster steken en moet u bij het uitschakelen de
  melding in het display met OK bevestigen.
  89 • Page 90

  Automatisch ontkalken
  – De koffieautomaat is uitgeschakeld.

  Miele-ontkalkingspatroon
  Gebruik voor het automatische ontkalken uitsluitend de Miele-ontkalkingspatroon.
  De ontkalkingspatroon heeft een
  houdbaarheid van ongeveer 1 jaar
  vanaf het moment dat de patroon in
  de automaat is geplaatst en voor het
  eerst met water in aanraking is geweest. Essentieel voor de houdbaarheid van 1 jaar is de datum, waarop
  u de ontkalkingspatroon in het apparaat heeft geplaatst en met water
  heeft gevuld.
  Gebruik geen ontkalkingspatroon die
  al in een andere koffieautomaat van
  Miele is gebruikt. Uw koffieautomaat
  geeft geen informatie over het niveau
  in de patroon. De ontkalking kan onvoldoende zijn, waardoor uw koffieautomaat beschadigd raakt.
  Doe geen vloeistoffen of andere stoffen in de ontkalkingspatroon.
  Het ontkalkingsmiddel zit in de vorm
  van tabletten in de ontkalkingspatroon.
  Als u de patroon in de automaat plaatst,
  wordt deze met water gevuld. De tabletten lossen geleidelijk op.
  De ontkalkingspatroon is afhankelijk
  van het gebruik van de koffieautomaat
  voldoende voor 7 tot 12 maanden ontkalken.
  Als de ontkalkingspatroon bijna verbruikt is, verschijnt er een melding in
  het display dat u de patroon moet vervangen. Bevestig de melding met OK.
  Na deze eerste melding kunt u nog 6
  keer ontkalken.
  90

  De ontkalkingspatroon is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Als u geen, een lege of een verlopen
  ontkalkingspatroon gebruikt, dient u
  de koffieautomaat met het onderhoudsprogramma Apparaat ontkalken te
  ontkalken. Daarvoor heeft u het desbetreffende ontkalkingsmiddel nodig
  (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf: “Apparaat ontkalken”).
  Ook als u geruime tijd afwezig bent,
  kunt u de ontkalkingspatroon laten zitten. Als u de koffieautomaat vervoert,
  verwijder dan de patroon voorafgaand
  aan het transport. Neem daarbij het volgende in acht:
  – De met water gevulde ontkalkingspatroon mag hooguit 3 weken buiten de
  koffieautomaat worden bewaard.
  – Transporteer de natte ontkalkingspatroon rechtop en behoedzaam. Voorkom schudden. Als u de patroon
  schudt of ondersteboven draait,
  neemt de levensduur af of raakt de
  patroon beschadigd.
  – Bewaar de patroon rechtop op een
  donkere plek bij kamertemperatuur
  (16 – 38 °C). • Page 91

  Automatisch ontkalken
  Ontkalkingspatroon plaatsen en verwijderen
  Gevaar voor beschadiging door
  spetters ontkalkingsoplossing.
  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.
  Zorg dat als u een reeds met water
  gevulde patroon vastpakt, er geen
  ontkalkingsoplossing op kwetsbare
  oppervlakken komt.
  De koffieautomaat is ingeschakeld. Alleen dan registreert het apparaat de
  ontkalkingspatroon.

   Trek de houder voor de patroon 
  naar voren.

   Schuif het klepje aan de achterkant
  van de automaat naar beneden.

  Als al een ontkalkingspatroon geplaatst
  is:
   Verwijder de patroon .

  91 • Page 92

  Automatisch ontkalken

   Sluit de patroon af met het kapje.
  Het kapje zit op de cilinder van de patroon. Breek het kapje langs de daarvoor bestemde rand af.
   Doe de patroon bij het restafval.
  Ontkalkingspatroon plaatsen
   Plaats de patroon  en schuif deze
  omhoog totdat u weerstand voelt.
   Schuif de houder van de patroon 
  weer terug en plaats ook het klepje
  terug.
   Volg de aanwijzingen in het display.
  Als u de volgende keer de koffieautomaat uitschakelt, wordt tijdens het
  spoelen ook de nieuwe ontkalkingspatroon met water gevuld. U kunt horen,
  hoe met korte tussenpozen water in de
  patroon wordt gespoeld.
  Wilt u geen ontkalkingspatroon gebruiken, sluit het systeem dan met de
  adapter af. Meldingen zoals “Plaats een
  nieuwe ontkalkingspatroon” verschijnen
  dan niet.

  92

   Plaats de adapter in plaats van de
  patroon.

  Starttijd voor het automatische
  ontkalken instellen (Timer ontkalken)
  U kunt de dagelijkse starttijd voor het
  automatische ontkalken willekeurig kiezen. De koffieautomaat moet tijdens de
  inwerktijd (ca. 4 uur) uitgeschakeld zijn.
  Daarom is het handig een starttijd tegen
  de avond of tijdens uw dagelijkse afwezigheid in te stellen.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.
   Tip  aan.
   Kies Instellingen  en daarna Timer.
   Kies Timer ontkalken.
   Stel de gewenste starttijd in en tip OK
  aan.
  De starttijd wordt opgeslagen. Het automatische ontkalken start vanaf nu elke dag op het ingestelde tijdstip. • Page 93

  Automatisch ontkalken
  Automatisch ontkalken afbreken

  Automatisch ontkalken uitschakelen

  Tijdens de inwerktijd kunt u de automatische ontkalking afbreken.

  Als u de ontkalkingspatroon verwijdert,
  wordt automatisch ontkalken uitgeschakeld. U dient het apparaat dan
  handmatig te ontkalken met het onderhoudsprogramma Apparaat ontkalken.
  Daarvoor heeft u het desbetreffende
  ontkalkingsmiddel nodig (zie hoofdstuk:
  “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf:
  “Apparaat ontkalken”).

  U kunt de automatische ontkalking zo
  vaak als u wilt afbreken. Eventueel
  moet u dan de koffieautomaat met de
  ontkalkingstabletten ontkalken (zie
  hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”,
  paragraaf: “Apparaat ontkalken”
   Tip de Aan/Uit-toets  aan.
  In het display verschijnt de resttijd in
  uren.

   Verwijder de ontkalkingspatroon en
  sluit het systeem af met de adapter.

   Tip Afbreken aan.
  Het ontkalkingsmiddel wordt uit de leidingen gespoeld. Dat kan wel 5 minuten duren. Daarna kunt u dranken bereiden.

  93 • Page 94

  Nuttige tips
  De meeste storingen en problemen, die bij het dagelijkse gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten,
  omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.
  De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te
  verhelpen.

  Meldingen in het display
  Foutmeldingen moeten met OK worden bevestigd. Ook als het probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals in het display verschijnt.
  Volg de aanwijzingen in het display om het probleem te verhelpen.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F1, F2,
  F80, F82

  Er is sprake van een interne storing.
   Schakel de koffieautomaat met de Aan/Uittoets  uit. Wacht ongeveer een uur voordat u het
  apparaat weer inschakelt.

  F41, F42, F74, F77, F225, Er is sprake van een interne storing.
  F226, F235, F236
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
  Wacht ongeveer twee minuten voordat u het weer
  inschakelt.

  94 • Page 95

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F73 of

  Het filtersysteem kan niet zijn uitgangspositie innemen.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het.

  Controleer het filtersysteem

   Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem in de uitgangspositie.
   Plaats het filtersysteem niet terug. Sluit de deur en
  schakel de automaat met de Aan/Uit-toets  in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in.
   Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt,
  plaatst u het filtersysteem terug in het apparaat.
  Sluit de deur van het apparaat.
  Als de melding herhaaldelijk verschijnt, verlaag dan
  de koffiehoeveelheid en/of kies een fijnere maling.
  Sommige koffiesoorten hebben groter maalvolume.

  95 • Page 96

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F233

  De kopjessensor is niet of niet correct geplaatst.
  De roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop is
  niet correct geplaatst.
  Terwijl de koffie-uitloop omhoog gaat en er iets, bijvoorbeeld een kopje, tegen de kopjessensor stoot,
  heeft de kopjessensor geen referentiestand meer.
   Bevestig de melding met OK.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
  Schakel het apparaat pas na minimaal 30 minuten
  weer in. Of onderbreek de stroomtoevoer door de
  stekker van de automaat uit de contactdoos te
  trekken of door de zekering van de huisinstallatie
  uit te schakelen.
   Plaats de kopjessensor opnieuw in het apparaat.
   Zet de roestvrijstalen afdekking er weer op. De afdekking moet goed afsluiten.

  F 355, F 357– F 362

  Het bonensysteem moet opnieuw geïnitialiseerd worden, bijv. omdat er koffiebonen klem zijn komen te zitten.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
  Schakel het apparaat pas na minimaal 30 minuten
  weer in.

  96 • Page 97

  Nuttige tips
  De koffieautomaat reageert vreemd
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Na het inschakelen van
  de automaat blijft de
  verlichting uit.

  De verlichting is uitgeschakeld.
   Schakel de verlichting in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Verlichting”).
  De verlichting is defect.
   Neem contact op met Miele.

  Het display blijft donker U heeft de Aan/Uit-toets  te kort aangeraakt.
  als u de automaat met
   Houd uw vinger minimaal 3 seconden op de Aan/
  de Aan/Uit-toets  inUit-toets .
  schakelt.
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
   Steek de stekker in de contactdoos.
  De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen,
  omdat de koffieautomaat, een ander apparaat of de
  huisinstallatie defect is.
   Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos.
   Neem contact op met een elektricien of met Miele.
  De koffieautomaat
  wordt plotseling uitgeschakeld.

  De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt.
   Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie
  hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”).
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
   Steek de stekker in de contactdoos.

  De koffieautomaat is in- Als het apparaat enige tijd niet wordt gebruikt, wordt
  geschakeld. Plotseling
  de verlichting automatisch uitgeschakeld. U kunt de
  wordt de verlichting uit- automatische uitschakeltijd niet wijzigen.
  geschakeld.
  De sensortoetsen reageren niet.
  Het apparaat kan niet
  meer worden bediend.

  Er is sprake van een interne storing.
   Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van
  de automaat uit de contactdoos te trekken of door
  de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.

  97 • Page 98

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het apparaat wordt niet
  ingeschakeld, hoewel
  de timerinstelling Inschakelen om geactiveerd
  is.

  De vergrendeling is geactiveerd.
   Deactiveer de vergrendeling.
  Er zijn geen dagen van de week gekozen en/of de timer is niet geactiveerd.
   Controleer en wijzig de timerinstellingen.
  Het apparaat is drie keer achtereen na het automatische inschakelen niet bediend (vakantiestand).
   Schakel het apparaat in en bereid een drank.
  Tijdens het automatische ontkalken schakelt de koffieautomaat niet met de timer Inschakelen om in. Dit is
  geen storing. Kies een andere timerinstelling.

  De melding Vul het water- Het waterreservoir is niet correct geplaatst.
  reservoir en plaats het terug  Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats
  verschijnt, hoewel het
  het daarna weer terug.
  reservoir gevuld en ge-  Reinig zo nodig het plateau onder het waterreserplaatst is.
  voir.
  Bij het onderhoudsprogramma Apparaat ontkalken is
  het waterreservoir niet goed gevuld en teruggeplaatst.
   Vul het reservoir tot aan de markering  en start
  het ontkalkingsprogramma opnieuw.
  De zeef van het waterreservoir is verstopt.

   Reinig de zeef (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf: “Zeef waterreservoir verwijderen en reinigen”).

  98 • Page 99

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Na het inschakelen verschijnt Vul het waterreservoir en plaats het terug,
  hoewel het reservoir
  gevuld en geplaatst is.
  Het apparaat spoelt
  niet.

  Er is geen ontkalkingspatroon geplaatst. Het apparaat
  is verkalkt.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
  Wacht ongeveer 1 uur.
   Schakel het apparaat weer in. Als Opwarmfase verschijnt, tip dan Onderhoud aan en kies vervolgens
  Apparaat ontkalken.
   Ontkalk het apparaat.

  De bonenreservoirs zijn De niveausensoren van de bonenreservoirs zijn vuil.
  leeg en de melding Vul
   Verwijder de koffiebonen uit de bonenreservoirs. U
  het bonenreservoir verkunt dit met een stofzuiger doen.
  schijnt niet.

   Reinig de niveausensoren (zie afbeelding) met een
  droge, zachte doek.
  In het display verschijnt De opvangschaal is niet correct geplaatst en wordt
  Plaats de opvangschaal en
  daarom niet waargenomen.
  het afvalbakje, hoewel
   Giet zo nodig de opvangschaal leeg en leeg zo nobeide delen zijn gedig ook het afvalbakje.
  plaatst.
   Zet alle onderdelen weer in elkaar en schuif de opvangschaal weer tot de aanslag in de koffieautoHoewel u de opvangmaat.
  schaal heeft geleegd,
  verschijnt in het display
  Leeg de opvangschaal en
  het afvalbakje.

  99 • Page 100

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het afvalbakje is te vol,
  hoewel de opvangschaal en het afvalbakje
  meteen na een verzoek
  in het display zijn geleegd.

  Dit is geen storing.
  Waarschijnlijk heeft u de opvangschaal eruit getrokken, zonder het afvalbakje te legen.
  Als u de opvangschaal verwijdert, wordt de interne
  teller voor het legen van het afvalbakje gereset.
   Als u de opvangschaal verwijdert, moet u altijd het
  afvalbakje legen.

  Het filtersysteem van de Het filtersysteem staat niet in de uitgangspositie, omkoffieautomaat kan niet dat bijv. tijdens het malen of bereiden de deur van het
  verwijderd worden.
  apparaat geopend is.
   Draai indien nodig de greep van het filtersysteem
  terug naar de uitgangspositie. Sluit de deur van
  het apparaat.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
   Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van
  de automaat uit de contactdoos te trekken of door
  de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.
   Sluit pas na ongeveer 1 minuut het apparaat weer
  op het elektriciteitsnet aan en schakel het in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in.
   Herhaal indien nodig deze stappen.
  Uit de koffie-uitloop
  stroomt geen koffiedrank.
  Of de drank stroomt
  slechts uit één tuitje.

  De koffie-uitloop is verstopt.
   Spoel de koffieleidingen door (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf: “Apparaat spoelen”).

  Uit de koffie-uitloop
  komt geen melk of
  melkschuim.

  De melkleiding is verstopt.
   Reinig de koffie-uitloop (met name de cappuccinatore en de melkleiding) zorgvuldig met de borstel.

  100

  Als daarna nog steeds geen koffiedrank uit de koffieuitloop stroomt of slechts uit één tuitje,
   demonteer dan de koffie-uitloop en reinig alle onderdelen zorgvuldig.
   Zet alle onderdelen weer correct in elkaar. • Page 101

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Hoewel er geen dranken bereid worden of
  het apparaat uitgeschakeld is, hoort u een ventilator.

  Dat is geen storing.
  Als het vocht in het apparaat boven een bepaalde
  waarde komt, draait de ventilator na de bereiding of
  na uitschakeling van het apparaat soms wel 30 minuten door.

  Het display is verlicht,
  maar de automaat verwarmt niet en bereidt
  geen dranken.
  De automaat kan niet
  worden uitgeschakeld.

  De demo-functie voor de presentatie van de automaat
  bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd.
   Deactiveer de demo-functie.

  101 • Page 102

  Nuttige tips
  Storingen tijdens het automatische ontkalken
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Nadat het apparaat ingeschakeld is, verschijnt een melding, dat
  automatisch ontkalken
  niet mogelijk was.

  Als u melk heeft bereid, moet u de melkslang in het
  opvangrooster steken en moet u bij het uitschakelen
  de desbetreffende melding in het display met OK bevestigen.
  Alle uitneembare onderdelen, zoals het waterreservoir,
  de opvangschaal, het filtersysteem of de koffie-uitloop moeten zijn geplaatst.
  Het waterreservoir moet minimaal tot aan de markering  met water zijn gevuld.
  De deur van het apparaat was niet gesloten.
   Bevestig de melding met OK.
   Zorg dat de koffieautomaat voor het volgende ontkalken klaar is voor gebruik.
  De koffieautomaat was op de starttijd niet met de
  Aan/Uit-toets  uitgeschakeld.
  De leidingen van de koffieautomaat worden alleen
  met ontkalkingsmiddel gevuld als de koffieautomaat
  uitgeschakeld is.
   Bevestig de melding met OK.
   Wijzig eventueel de starttijd.

  In het display verschijnt Afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water
  Apparaat handmatig ontkal- en het gebruik van het apparaat dient u dit af en toe
  ken, hoewel er een gemet het onderhoudsprogramma te ontkalken.
  bruiksklare ontkalkings- Gebruik daarvoor een geschikt ontkalkingsmiddel,
  patroon geplaatst is. U bijv. de ontkalkingstabletten van Miele.
  kunt geen dranken be Ontkalk de koffieautomaat met het onderhoudsreiden.
  programma (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf: “Apparaat ontkalken”

  102 • Page 103

  Nuttige tips
  Onbevredigend resultaat
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffiedrank is niet
  heet genoeg.

  Het kopje was niet voorverwarmd.
  Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen.
   Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met de kopjesverwarming (afhankelijk van het model).
  De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld.
   Stel een hogere temperatuur in.
  De zeven in het filtersysteem zijn verstopt.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig.
   Ontvet het filtersysteem.

  De dranken lopen duidelijk langzamer uit de
  koffie-uitloop. De opwarmtijd wordt langer
  en de prestaties van het
  apparaat nemen af.

  Het apparaat is verkalkt.
  Als het water in uw regio een hoge waterhardheid
  heeft (> 20 °dH) of als u de koffieautomaat intensief
  gebruikt, moet u vaker handmatig ontkalken.

  De consistentie van het
  melkschuim is niet
  goed.

  De melk is te heet. Alleen met koude melk (< 10 °C)
  krijgt u mooi melkschuim.
   Controleer de temperatuur van de melk in de melkkan.

   Start het onderhoudsprogramma Apparaat ontkalken. U heeft daarvoor een ontkalkingstablet nodig.

  De melkslang is verstopt.
   Reinig de koffie-uitloop en de melkslang met een
  borsteltje.
  Bij het malen van de bo- Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt.
  nen is meer geluid dan  Vul het reservoir met verse bonen.
  anders te horen.
  Er kan plastic of steentjes tussen de koffiebonen zitten.
   Schakel de koffieautomaat direct uit. Neem contact op met Miele.

  103 • Page 104

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffie of espresso
  heeft geen mooie crema.

  De maling is niet goed ingesteld.
   Stel een fijnere of grovere maling in.
  De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te
  hoog ingesteld.
   Stel een lagere bereidingstemperatuur in.
  De koffiebonen zijn niet meer vers.
   Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

  104 • Page 105

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffie is slap. Het
  koffiedik in het afvalbakje is erg nat en kruimelig.

  Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen
  en er wordt minder gemalen koffie bereid. Gebruikt u
  donker gebrande bonen?
  Heel donkere bonen bevatten vaak veel vetten. Deze
  vetten kunnen aanslag vormen op de wanden van de
  bonenreservoirs, waardoor de doorstroming van de
  koffiebonen kan worden beperkt.
   Bereid een koffiedrank en kijk of de bonen in het
  bonenreservoir goed omlaag glijden.
   Reinig de bonenreservoirs vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt.
  Probeer eventueel een andere koffiesoort die minder
  vet is.
  Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen
  en er wordt minder gemalen koffie bereid. Gebruikt u
  een mengsel van heel grote bonen of bonen die heel
  verschillend van grootte zijn? De bonen kunnen kantelen of klem komen te zitten en blokkades veroorzaken.

   Letselrisico bij de koffiemolen!
  Als u tijdens het malen met een lepel of iets dergelijks of zelfs met uw vingers in de bonenreservoirs
  roert, kunt u zich verwonden.
  Kom tijdens het malen niet met uw vingers in het
  bonensysteem. Steek tijdens het malen geen voorwerpen in de bonenreservoirs.
   Roer met een smal lepeltje o.i.d. in de bonenreservoirs en beweeg de koffiebonen.
  De poedertrechter is verstopt.
   Reinig de poedertrechter met de stofzuiger en het
  meegeleverde hulpstuk.

  105 • Page 106

  Service
  Contact bij storingen

  Garantie

  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

  De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

  Het telefoonnummer van Miele vindt u
  aan het einde van dit document.
  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet Miele weten welk type apparaat u
  heeft en welk fabricagenummer het
  heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

  106

  Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden. • Page 107

  Transporteren
  Als u de automaat gedurende lange tijd
  niet gaat gebruiken of over een grote
  afstand wilt vervoeren, moet u het apparaat hierop voorbereiden. Voer de
  volgende werkzaamheden uit:

   Kies Uitdampen en daarna Ja.
   Volg de aanwijzingen in het display.

  – Bonenreservoir legen en reinigen
  – Waterreservoir legen en reinigen
  – Water verdampen
  – Ontkalkingspatroon verwijderen en
  adapter plaatsen
  – Reinig de poedertrechter met de stofzuiger en het meegeleverde hulpstuk.
  – Binnenruimte reinigen
  – Correct verpakken

  Verdampen
  Laat het water in de leidingen eerst helemaal verdampen, als u het apparaat
  gedurende lange tijd (met name bij temperaturen onder nul) wilt opslaan of wilt
  transporteren.

   Verwijder de ontkalkingspatroon en
  sluit deze met het kapje af.
  De ontkalkingspatroon mag hooguit
  drie weken buiten de koffieautomaat
  worden bewaard. Bewaar de patroon
  rechtop op een donkere plek bij kamertemperatuur (16 – 38 °C).

  Bij het verdampen verdampt al het water in het systeem. U voorkomt zo water- en vorstschade aan het apparaat.
  Het menu Dranken wordt weergegeven.

   Verbrandingsgevaar bij de koffieuitloop en de heetwatertap!
  Hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
   Tip  aan.
   Kies Instellingen  en daarna Service.

   Plaats de adapter in plaats van de
  patroon.
  Als het display dooft, is het verdampen
  beëindigd.

  107 • Page 108

  Transporteren
   Reinig de opvangschaal en het afvalbakje.

  Poedertrechter met de stofzuiger en het meegeleverde hulpstuk reinigen en de binnenkant
  reinigen
  Voorafgaand aan het transport van het
  apparaat dient u de koffieresten grondig
  met de stofzuiger en het hulpstuk te
  verwijderen en de binnenkant zorgvuldig te reinigen.

   Plaats het meegeleverde hulpstuk en
  reinig de poedertrechter met de zuigbuis van de stofzuiger.
   Verwijder het filtersysteem en reinig
  de binnenkant.
  Tip: droge koffieresten kunt u ook met
  de stofzuiger verwijderen.
   Reinig het filtersysteem en plaats het
  weer in het apparaat.

  Verpakken
  Verpak het apparaat alleen als het
  schoon en droog is. Koffiepoeder kan
  krassen op de oppervlakken veroorzaken. Koffie-, melk- en waterresten kunnen kiemvorming tot gevolg hebben.
  108

  Gebruik bij voorkeur de originele verpakking, inclusief de piepschuimdelen,
  om het apparaat te verpakken.
  Leg ook de gebruiksaanwijzing in de
  doos. U kunt dan de gebruiksaanwijzing
  raadplegen als u het apparaat weer in
  gebruik wilt nemen. • Page 109

  Accessoires
  U kunt deze en vele andere producten
  in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw
  Miele-vakhandelaar bestellen.
  – Universeel microvezeldoekje
  Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
  – Reinigingsmiddel voor de melkleidingen
  Voor het reinigen van het melksysteem
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van het filtersysteem
  – Miele-ontkalkingspatroon
  Voor de automatische ontkalking
  – Ontkalkingstabletten
  Voor de handmatige ontkalking
  – CJ JUG isoleerkan
  Isoleerkan voor koffie of thee
  (inhoud 1 l)
  – Black Edition “One for All” van
  Miele
  perfect voor de bereiding van espresso, café crema en koffiesoorten met
  melk
  – “Espresso”
  perfect voor de bereiding van espresso
  – Black Edition “Café Crema” van
  Miele
  perfect voor de bereiding van koffie
  – “Decaf” van Miele
  perfect voor de bereiding van alle
  soorten cafeïnevrije koffie

  109 • Page 110

  Energie besparen
  Met de volgende tips bespaart u
  energie en geld en ontziet u het milieu:
  – Gebruik de koffieautomaat in de
  “eco-stand” (voorgeprogrammeerd).
  – Kies een geringe lichtsterkte of schakel de verlichting helemaal uit als het
  apparaat ingeschakeld is.
  – Zet de uitschakeltijd voor de verlichting bij uitgeschakeld apparaat uit.
  – Schakel de dagtijdweergave uit.
  – Als u de fabrieksinstellingen voor de
  “Timer” wijzigt, kan het energieverbruik van het apparaat toenemen.
  In het display verschijnt de melding:
  Deze instelling leidt tot een hoger energieverbruik.

  – Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets  uit als u het niet gebruikt.
  – Wijzig de instelling van de timer “Uitschakelen na” in 20 minuten. De koffieautomaat wordt dan 20 minuten na
  de laatste bereiding uitgeschakeld of
  nadat voor het laatst een sensortoets
  is bediend.
  – Als u uw kopjes slechts af en toe
  voorverwarmt, kunt u de kopjesverwarming uitschakelen. U kunt de
  kopjes in plaats daarvan met heet
  water voorverwarmen.

  110 • Page 111

  Elektrische aansluiting
  Vergelijk voordat u het apparaat aansluit
  de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de
  waarden van het elektriciteitsnet.
  Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te
  voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een
  elektricien.

  Ook mag het apparaat niet met zogenaamde spaarstekkers worden gebruikt. Dergelijke stekkers verminderen
  de energietoevoer, waardoor het apparaat te warm wordt.
  Als de aansluitkabel defect is, mag deze
  uitsluitend door een erkend vakman
  worden vervangen.

  De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Als u de opvangschaal verwijdert, ziet u het typeplaatje links op het
  apparaat.
  Het apparaat wordt aansluitklaar geleverd voor wisselstroom van 220 –
  240 V, 50 Hz.
  Sluit het apparaat alleen op een correct
  geïnstalleerde, geaarde contactdoos
  aan. De elektrische installatie moet volgens de daarvoor geldende normen
  (zoals NEN 1010) zijn geïnstalleerd.
  De zekering moet minstens 10 A bedragen.
  De contactdoos dient zich bij voorkeur
  naast het apparaat te bevinden en moet
  goed toegankelijk zijn.
  Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee
  kan een veilig gebruik van het apparaat
  niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!
  Het apparaat mag niet op wisselrichters worden aangesloten. Wisselrichters worden bij autonome stroomvoorzieningen toegepast (zoals bij zonneenergie). Bij spanningspieken kan het
  apparaat om veiligheidsredenen worden
  uitgeschakeld. De elektronica kan beschadigd raken.
  111 • Page 112

  Afmetingen van het apparaat

  a = 311 mm
  b = 420 mm
  c = 445 mm

  112 • Page 113

  Technische gegevens
  Stroomverbruik in stand-by
  (standaardinstelling):

  < 0,5 Watt

  Pompdruk:

  max. 15 bar

  Doorstroomverhitter:

  1 roestvrijstalen thermoblok

  Afmetingen (B x H x D):

  311 x 420 x 445 mm

  Nettogewicht:

  14,2 kg

  Kabellengte:

  120 cm

  Inhoud
  waterreservoir:

  2,2 l

  Inhoud van de bonenreservoirs totaal:

  ca. 540 g

  Bonenreservoir A:

  ca. 150 g

  Bonenreservoir B:

  ca. 210 g

  Bonenreservoir C:

  ca. 180 g

  Inhoud
  roestvrijstalen melkkan:

  0,5 l

  Inhoud
  opvangschaal:

  0,75 l

  Inhoud
  afvalbakje:

  max. 16 porties koffiedik

  Koffie-uitloop:

  in hoogte verstelbaar, tussen 80–160 mm

  Koffiemolen:

  Stalen molen

  Maling:

  5 standen

  Hoeveelheid gemalen koffie:

  max. 12 g

  Frequentieband:

  2,412–2,472 GHz

  Max. zendvermogen

  > 100 mW

  113 • Page 114

  Conformiteitsverklaring
  Hiermee verklaart Miele, dat deze koffieautomaat voldoet aan richtlijn
  2014/53/EU.
  U kunt de volledige tekst van deze EUconformiteitsverklaring op de volgende
  internetadressen vinden:
  – www.miele.nl Downloads
  – www.miele.nl/c/brochures-en-handleidingen-385.htm

  114 • Page 115

  Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
  Snel en gemakkelijk.
  Bezoek op www.miele.nl ook de Miele Shop
  voor een compleet overzicht van alle accessoires,
  toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten
  voor uw Miele-apparaat.
  U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten,
  bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.
  Miele Nederland B.V.
  Postbus 166
  4130 ED VIANEN
  (0347) 37 88 88
  Bezoek het Miele Experience Center:
  De Limiet 2
  4131 NR VIANEN
  Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh • Page 116

  CM 7750
  nl – NL

  M.-Nr. 11 059 350 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CM 7750 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CM 7750 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CM 7750

Miele CM 7750 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CM 7750 Bedienungsanleitung - Deutsch - 116 seiten

Miele CM 7750 Kurzanleitung - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info