Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/80
Nächste Seite
Ingebruikneming van het apparaat
21
Vóór het eerste gebruik
Verwijder eventueel aanwezige be-
schermfolies en instructiebladen.
Plaats het opvangrooster in het on-
derste paneel.
Plaats het apparaat op een vlak, wa-
terbestendig oppervlak (zie "Aanwij-
zingen voor de plaatsing").
Reinig het apparaat grondig, voordat
u de koffieautomaat met water en
koffiebonen vult (zie "Reiniging en
onderhoud").
Steek de stekker van het apparaat in
de contactdoos (zie "Elektrische aan-
sluiting").
Haal het waterreservoir uit het appa-
raat en vul het met vers, koud water.
Let op de markering "max." en plaats
het reservoir terug (zie "Waterreser-
voir vullen").
Haal het deksel van het bonenreser-
voir, doe er gebrande koffiebonen in
en plaats het deksel weer terug (zie
"Bonenreservoir vullen").
Als u het apparaat voor het
eerst inschakelt
Druk op de Aan/Uit-toets.
In het display verschijnt kort in het Duits
de melding Miele - Willkommen.
Druk op de pijltoetsen totdat de
gewenste taal gemarkeerd is. Druk op
OK.
Kies zo nodig het land en druk daar-
na op OK.
De instelling wordt opgeslagen.
Daarmee is de eerste ingebruikneming
afgerond. De automaat wordt opge-
warmd en de leidingen worden doorge-
spoeld. Het spoelwater loopt uit de kof-
fie-uitloop.
Spoel de melkleiding door (zie "Melk-
leiding spoelen"), voordat u de eerste
keer melk bereidt.
Bij de eerste bereidingen wordt een
iets grotere hoeveelheid bonen gema-
len. Hierdoor kunnen poederresten op
het deksel van de opvangschaal te-
rechtkomen.
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CM5400 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CM5400 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CM5400

Miele CM5400 Bedienungsanleitung - Deutsch - 80 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Holländisch, Französisch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Italienisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info