Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/112
Nächste Seite
Gebruiks- en montagehandleiding
Inbouw-koffiemachine
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, instal-
leert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade
aan het toestel.
nl-BE M.-Nr. 11 202 820
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiks- en montagehandleiding
  Inbouw-koffiemachine

  Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade
  aan het toestel.

  nl-BE

  M.-Nr. 11 202 820 • Page 2

  Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Recycleerbare verpakking
  De verpakking behoedt het toestel voor
  transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
  Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
  en wordt er minder afval geproduceerd.
  Uw vakhandelaar neemt de verpakking
  in het algemeen terug.

  Reinigings- en ontkalkingspatronen afvoeren
  Voer de reinigings- en ontkalkingspatronen na gebruik af met het huisvuil.

  Uw toestel afdanken
  Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook
  stoffen, mengsels en onderdelen die
  nodig zijn geweest om de toestellen
  goed en veilig te laten functioneren.
  Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere
  manier niet goed mee omgaat, kunnen
  deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude
  toestel daarom nooit bij het gewone
  huisafval.

  2

  Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar
  of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te
  danken toestel.
  Bij de aankoop van uw nieuw toestel
  heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
  volledig gebruikt voor de toekomstige
  recyclage van dat toestel. Dat bevat
  trouwens nog waardevol materiaal.
  Door te recycleren wordt er dan ook
  minder verspild en vervuild.
  Als u vragen heeft omtrent het afdanken
  van uw oud toestel, neem dan contact
  op met
  – de handelaar bij wie u het kocht
  of
  – de firma Recupel,
  telefoon 02 706 86 10,
  website: www.recupel.be
  of
  – uw gemeentebestuur als u uw toestel
  naar een containerpark brengt.
  Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
  laat wegbrengen. • Page 3

  Inhoud
  Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu ...............................................  2
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.........................................................  7
  Beschrijving van het toestel ..............................................................................  16
  Principe van de bediening ..................................................................................  18
  Touchdisplay ......................................................................................................... 18
  Bediening .............................................................................................................. 19
  Symbolen op de display........................................................................................ 22
  Miele@home.........................................................................................................  23
  Eerste ingebruikneming......................................................................................  24
  Vóór het eerste gebruik ......................................................................................... 24
  Als u het toestel voor het eerst inschakelt ............................................................ 24
  Bonensysteem instellen ........................................................................................ 27
  Het bonensysteem ..............................................................................................  29
  De instellingen van het bonensysteem wijzigen (Bonensoorten) .......................... 29
  De naam van de bonensoort wijzigen .............................................................. 29
  Toewijzing van de bonenreservoirs wijzigen .................................................... 30
  Het vullen van het waterreservoir ......................................................................  31
  In- en uitschakelen ..............................................................................................  32
  Hoogteaanpassing koffie-uitloop ......................................................................  33
  Dranken bereiden ................................................................................................  34
  Koffiedranken met en zonder melk bereiden ........................................................ 34
  Melk bereiden........................................................................................................ 35
  Koffiedrank bereiden ............................................................................................. 36
  Bereiding afbreken ................................................................................................ 36
  DoubleShot............................................................................................................ 37
  Twee kopjes  bereiden....................................................................................... 37
  Koffiekan ............................................................................................................... 38
  Thee....................................................................................................................... 38
  TeaTimer........................................................................................................... 39
  Thee bereiden................................................................................................... 40
  Theekan............................................................................................................ 40
  Warm en heet water bereiden ............................................................................... 40
  Expert-stand ........................................................................................................  41
  Maling ...................................................................................................................  42
  3 • Page 4

  Inhoud
  Parameters...........................................................................................................  43
  Parameters weergeven en wijzigen ....................................................................... 43
  Koffiehoeveelheid .................................................................................................. 43
  Bereidingstemperatuur .......................................................................................... 43
  Bevochtigen .......................................................................................................... 43
  Bonensoorten ........................................................................................................ 44
  Hoeveelheid .........................................................................................................  45
  Dranken terugzetten ...........................................................................................  46
  Profielen ...............................................................................................................  47
  Profiel samenstellen .............................................................................................. 47
  Profielen bewerken................................................................................................ 47
  Profielwissel instellen ............................................................................................ 47
  Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken ......................................  48
  MyMiele ................................................................................................................  49
  MobileStart  .....................................................................................................  50
  Instellingen...........................................................................................................  51
  Instellingen weergeven en wijzigen ....................................................................... 51
  Taal ........................................................................................................................ 51
  Dagtijd ................................................................................................................... 51
  Datum.................................................................................................................... 51
  Startscherm........................................................................................................... 51
  Timer ..................................................................................................................... 52
  ToestelTimer ..................................................................................................... 52
  Onderhouds-Timer ........................................................................................... 52
  Tea Timer.......................................................................................................... 53
  Volume................................................................................................................... 53
  Display................................................................................................................... 53
  Lichtsterkte....................................................................................................... 53
  Kleurenschema................................................................................................. 53
  QuickTouch ...................................................................................................... 53
  Verlichting.............................................................................................................. 53
  Info (informatie weergeven) ................................................................................... 53
  Plaatsing op hoogte .............................................................................................. 53
  Performance-stand................................................................................................ 53
  Ecomodus ........................................................................................................ 54
  Koffie-stand...................................................................................................... 54
  Melk-stand ....................................................................................................... 54
  Party-stand....................................................................................................... 54
  4 • Page 5

  Inhoud
  Waterhardheid .......................................................................................................
  Bediening via sensors ...........................................................................................
  Inschakelblokkering  ..........................................................................................
  Miele@home ..........................................................................................................
  Afstandsbediening.................................................................................................
  SuperVision ...........................................................................................................
  Remote update......................................................................................................
  Softwareversie.......................................................................................................
  Juridische informatie .............................................................................................
  Handelaren (demofunctie) .....................................................................................
  Fabrieksinstellingen ...............................................................................................

  54
  55
  56
  56
  56
  57
  57
  58
  58
  58
  58

  Reiniging en onderhoud......................................................................................  59
  Overzicht van de reinigingsfrequentie ................................................................... 59
  Met de hand of in de vaatwasser reinigen ............................................................ 60
  Ongeschikte reinigingsmiddelen ........................................................................... 61
  Opvangschaal en afvalbakje reinigen.................................................................... 63
  Opvangrooster reinigen ......................................................................................... 65
  Waterreservoir reinigen.......................................................................................... 65
  Koffie-uitloop reinigen ........................................................................................... 65
  Kopjessensor reinigen ........................................................................................... 67
  Melkkan met deksel reinigen................................................................................. 68
  Melkventiel reinigen............................................................................................... 69
  Bonenreservoir reinigen......................................................................................... 69
  Filtersysteem verwijderen en handmatig reinigen ................................................. 70
  Binnenkant, binnenzijde van de deur en opvangschaal reinigen .......................... 72
  Front reinigen......................................................................................................... 73
  Onderhoudsprogramma's ..................................................................................... 73
  Toestel spoelen...................................................................................................... 73
  Melkleiding spoelen............................................................................................... 74
  Onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen ....................................................... 74
  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen................................................. 75
  Toestel ontkalken................................................................................................... 77
  Automatische reiniging en ontkalking...............................................................  80
  Waarmee moet u voor en tijdens het automatische onderhoudsprogramma
  rekening houden?.................................................................................................. 80
  Automatisch reinigen............................................................................................. 81
  Miele-reinigingspatroon......................................................................................... 81
  Reinigingspatroon wisselen................................................................................... 82
  Automatisch ontkalken.......................................................................................... 83
  Het Miele-ontkalkingspatroon ............................................................................... 83
  Onderhoudstimer .................................................................................................. 85
  5 • Page 6

  Inhoud
  Automatische reiniging en ontkalking afbreken .................................................... 86
  Nuttige tips...........................................................................................................  87
  Meldingen in de display ........................................................................................ 87
  De koffiemachine reageert vreemd ....................................................................... 90
  Storingen tijdens het automatisch reinigen en/of ontkalken ................................. 93
  Onbevredigend resultaat ....................................................................................... 95
  Melkventiel reinigen............................................................................................... 98
  Service en garantie ...........................................................................................  101
  Accessoires .......................................................................................................  102
  Installatie ............................................................................................................  103
  Elektrische aansluiting......................................................................................... 103
  Inbouwmaten....................................................................................................... 104
  Koffiemachines inbouwen ................................................................................... 106
  Aanslag voor de deuropening ............................................................................. 107
  Verklaring van overeenstemming ....................................................................  109
  Auteursrecht en licenties..................................................................................  110

  6 • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  De koffiemachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële
  schade tot gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de
  koffiemachine in gebruik neemt. Daarin vindt u belangrijke richtlijnen met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en
  het onderhoud. Dat is veiliger voor u en voorkomt schade aan de
  koffiemachine.
  In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u
  uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de koffiemachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en
  op te volgen.
  Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden
  opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef ze door aan een
  eventuele volgende eigenaar.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Juist gebruik
   De koffiemachine is niet bestemd voor gebruik buiten.
   De koffiemachine is niet bestemd voor gebruik buiten.
   De koffiemachine mag enkel onder 2.000 m boven zeeniveau worden gebruikt.

   De koffiemachine is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de
  koffiemachine dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato,
  etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

   Dit toestel mag alleen worden gebruikt door personen die in staat
  zijn het toestel veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn
  van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
  De personen die het toestel bedienen, moeten zich bewust zijn van
  de gevaren van een foutieve bediening.

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen in het huishouden
   Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.
  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de
  huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen
  eronder houden.

   Plaats de koffiemachine buiten het bereik van kinderen.
   Houd kinderen onder 8 jaar op afstand van de koffiemachine, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

   Kinderen vanaf 8 jaar mogen de koffiemachine enkel zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen.
  Kinderen jonger dan 8 jaar moeten zich bewust zijn van de gevaren
  van een foutieve bediening.

   Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
  toestel bevinden. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.

   Kinderen onder 8 jaar mogen het toestel niet reinigen. Kinderen
  vanaf acht jaar mogen het toestel onder toezicht reinigen.

   Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn.
   Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid
   Installatiewerkzaamheden of reparaties mogen alleen door een
  door Miele geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. Ondeskundig
  uitgevoerde installatiewerkzaamheden of reparaties kunnen een
  groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

   Controleer voordat de koffiemachine wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde koffiemachine mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.

   Vergelijk voor het aansluiten van de koffiemachine eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die
  van uw huisinstallatie.
  Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Zo voorkomt u
  schade aan uw toestel. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

   De elektrische veiligheid van de koffiemachine is uitsluitend gegarandeerd, als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische
  installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.

   De betrouwbare en veilige werking van het toestel is uitsluitend
  gegarandeerd, wanneer het toestel op het openbare elektriciteitsnet
  is aangesloten.

   Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiemachine aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ze bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand).

   De koffiemachine mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een
  schip) worden gebruikt.

   Gebruik de koffiemachine enkel in ingebouwde toestand. Enkel
  dan is een veilige werking gewaarborgd.

   Bij een gecombineerde inbouw moet onder het toestel een dichte
  tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de
  Miele-warmhoudlade/culinaire lade).
  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Gebruik het toestel alleen bij omgevingstemperaturen tussen
  +16 °C en +38 °C.

   De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.
   Deze koffiemachine mag niet worden ingebouwd achter een gesloten meubelfront. Achter een gesloten front hopen warmte en
  vocht zich op. Dat kan schade aan het toestel en/of het keukenmeubel veroorzaken.

   Voor reparatiewerkzaamheden moet het toestel spanningsvrij worden gemaakt.
  Het toestel is alleen spanningsvrij:
  – als de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld,
  – als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid of
  – als de stekker uit de contactdoos is getrokken.
  Trek daarbij alleen aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

   Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiemachine door een
  klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.

   Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele
  dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

   Open nooit de ommanteling van het toestel. Als onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat de koffiemachine niet meer
  goed functioneert.

   Gebruik enkel originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen
  worden gebruikt, kan er geen beroep worden gedaan op bepalingen
  met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Efficiënt gebruik
   Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.
  Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit de automaat komen.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg ervoor
  dat de centrale uitloop proper is en altijd correct wordt gemonteerd.
  Verwijder kopjes of glazen die op de opvangschaal in de deur
  staan voordat u de deur opent.
  Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.
   Letselrisico voor de ogen!
  Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (vergrootglas
  of iets dergelijks) in de straal van de verlichting.

   Let met betrekking tot het water op het volgende:
  – De waterkwaliteit dient te voldoen aan alle voorschriften die in het
  land van opstelling gelden voor drinkwater.
  – Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Warm
  of heet water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het
  toestel tot gevolg hebben.
  – Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  – Gebruik geen water dat koolzuur bevat.

   Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen. Doe
  geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie
  in de bonenreservoirs.

   Doe geen vloeistoffen in de bonenreservoirs.
  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of
  koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en
  bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toestel kan al bij de eerste keer malen beschadigd raken.

   Let op! Doe geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het toestel.
  Suiker kan het toestel onherstelbaar beschadigen.

   Gebruikt u na een drank met cafeïne bonen zonder cafeïne dan
  kunnen er nog resten van de bonen met cafeïne in de molen of in de
  filterkamer zitten. Als u cafeïnevrije koffie wilt bereiden, giet dan het
  eerste kopje koffie weg.

   Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkleiding.

   Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde
  melk.

   Als u thee zet, volg dan de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.

   Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop.
  De kunststof onderdelen van het toestel kunnen daardoor vlam vatten en smelten.

   Oefen geen kracht uit op de geopende deur of belast deze niet
  met voorwerpen om schade aan de scharnieren van het toestel te
  voorkomen.

   Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiemachine.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Reiniging en onderhoud
   Reinig de koffiemachine en de melkkan dagelijks, meer bepaald
  voor het eerste gebruik.

   Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van
  nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging
  vermeerderen.

   Als u de programma's voor automatisch ontkalken en reinigen niet
  gebruikt, moet u het onderhoudsprogramma voor het reinigen van
  de melkleiding en het filtersysteem, en het ontkalken regelmatig uitvoeren. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als het
  toestel niet vaak genoeg wordt gereinigd of ontkalkt, of als er verkeerde reinigings-/ontkalkingsmiddelen of niet geschikte concentraties worden gebruikt.

   Gebruik voor het reinigen van het toestel geen stoomreiniger. De
  stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan
  en zo kortsluiting veroorzaken.

   Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

  14 • Page 15

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt:
   Plak geen notitieblaadjes, plakband of andere kleefmiddelen op
  de roestvrijstalen delen. De coating van de roestvrije delen wordt
  door kleefmiddelen beschadigd en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen.

   De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor
  krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

  15 • Page 16

  Beschrijving van het toestel
  Buitenkant
  1 2 3

  4 5

  6

  7

  8
  11

  9

  10

  a Toets Aan/Uit 
  b Optische interface (alleen voor Miele Service)
  c Sensortoets MobileStart 
  d Naderingssensor
  e Sensortoets “Terug” 
  f Touchdisplay
  g Sensortoets “verlichting” 
  h Deurgreep
  i In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
  j Opvangrooster
  k Melkreservoir

  16 • Page 17

  Beschrijving van het toestel
  Binnenkant

  a Bonenreservoir (Soort A en Soort C)
  b Melkventiel
  c In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
  d Schuifknop maling
  e Bonenreservoir (Soort B)
  f Ontluchting
  g Waterreservoir
  h Opvangschaal met deksel
  i Filtersysteem
  j Afvalbakje
  k Reservoir
  l Houders voor reinigings- en ontkalkingspatronen (inclusief adapter)
  m Opvangschaal
  17 • Page 18

  Principe van de bediening
  Touchdisplay
  Het kwetsbare touchscreen kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals
  pennen) bekrast raken.
  Raak het touchscreen alleen met uw vingers aan.
  Het touchscreen bestaat uit meerdere delen.

   Miele

  12:00


  Ristretto  Espresso

  Koffie

  Caffè Lungo

  Profielen

  In de kopregel wordt links het menupad weergegeven. Wanneer u een menunaam
  in de kopregel aanraakt, wisselt de weergave naar het betreffende menu. Raak 
  aan om naar het startscherm te wisselen.
  De dagtijd wordt rechts in de kopregel weergegeven. Daarnaast kunnen er ook
  meer symbolen verschijnen, bijvoorbeeld TeaTimer .
  In het midden verschijnt het actuele menu met de menupunten. Door daar over de
  display te vegen, bladert u naar rechts of links.
  In de voetregel verschijnen, afhankelijk van het menu, verschillende bedieningsmogelijkheden, zoals DoubleShot , Opslaan of OK.

  18 • Page 19

  Principe van de bediening
  Bediening
  Alle beschikbare opties zijn in wit of zwart weergegeven, afhankelijk van het gekozen kleurenschema.
  Als u een mogelijke keuze aanraakt, kleurt de betreffende optie (woord en/of symbool) oranje.
  Menupunt kiezen
   Raak op het touchscreen het gewenste veld of de gewenste waarde aan.
  Bladeren
  U kunt naar links en naar rechts bladeren.
   U doet dit door over het beeldscherm te vegen. Houd daarvoor uw vinger tegen
  het touchscreen en veeg met de vinger in de gewenste richting.
  De balk onderin toont waar in het huidige menu u zich bevindt.
  Menu-niveau verlaten
   Raak de sensortoets  aan. Raak in het menupad een hogere menunaam aan.
  Alle instellingen die u tot dat moment hebt uitgevoerd en niet met OK hebt bevestigd, worden niet opgeslagen.
  Tip: Als u drie keer op de sensortoets  drukt, gaat u terug naar het drankenmenu.
  Cijfers invoeren met de cijferrol
   Veeg op de cijferrol naar boven of naar beneden totdat de gewenste waarde in
  het midden in oranje wordt weergegeven. Bevestig met OK.
  Cijfers invoeren met het cijferblok
   Raak de oranje waarde in het midden aan totdat het cijferblok wordt weergegeven.

  19 • Page 20

  Principe van de bediening

  OK
   Kies de gewenste waarde: Als u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt de
  achtergrond van de toets OK groen. Met de pijl  wist u het laatst ingevoerde
  cijfer.
   Bevestig met OK.
  Naam invoeren
  Letters kunt u via een toetsenbord invoeren. Kies korte, gevatte namen.
   Raak de gewenste letters en tekens aan.
  Tip: Met de pijl  wist u het laatst ingevoerde teken.
   Druk op Opslaan.
  Contextmenu weergeven
  In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven, bijvoorbeeld om
  een drank te configureren.
   Raak bijvoorbeeld een dranknaam aan totdat het contextmenu wordt geopend.
   Tik buiten het menuvenster op het touchscreen om het contextmenu te sluiten.
  Functie verplaatsen
  U kunt de volgorde van de functie in het drankenmenu in Profielen en in MyMiele
  wijzigen.
   Raak een functie aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.
   Kies Verschuiven.
  Rond de functie verschijnt een oranje kader.
   Raak de gemarkeerde functie aan en houd uw vinger op de display. Verschuif de
  functie naar de gewenste positie.

  20 • Page 21

  Principe van de bediening
  Help
  Bij sommige functies is een helpfunctie beschikbaar. Op de onderste regel verschijnt Help.
   Raak Help aan om de aanwijzingen met afbeeldingen en tekst weer te geven.
   Raak Sluiten aan om naar het vorige menu terug te gaan.
  Vervolgkeuzelijst
  In de vervolgkeuzelijst vindt u bijvoorbeeld een schematische weergave van de bonenreservoirs en de Expert-stand.

   Raak de bovenste rand van het touchscreen op de oranje lijn aan en veeg met
  uw vinger omlaag over de display.
  Actieve instellingen zijn oranje gemarkeerd.
   Als u de vervolgkeuzelijst wilt sluiten, tikt u buiten het menuvenster op het touchscreen of veegt u de vervolgkeuzelijst naar boven.

  21 • Page 22

  Principe van de bediening
  Symbolen op de display
  Naast tekst worden in de display tevens symbolen weergegeven, zoals symbolen
  voor de verschillende dranken. Enkele van deze symbolen worden hier verklaard.
  Symbool

  Verklaring  Dit symbool geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig indien nodig de meldingen met OK.  Dit symbool markeert “Taal” in het menu “Instellingen”.  Dit symbool verschijnt als de vergrendeling is geactiveerd.
  Het toestel kan niet worden gebruikt.  Het symbool en de gewenste inschakeltijd worden 23:59 uur
  voor het inschakelen in de display weergegeven wanneer de
  timer Aan om en de dagtijdweergave zijn geactiveerd (zie het
  hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Timer”).  Het symbool wordt weergegeven tijdens het onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen en tijdens de automatische
  reiniging.
  (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan deze
  markering vullen met water.)  Dit symbool verschijnt tijdens het ontkalken.
  (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan de
  markering vullen.)  Als er een storing optreedt, verschijnt het symbool met de
  foutcode.  Als Miele@home is ingeschakeld voor de koffiemachine,
  wordt met dit symbool de wifiverbinding aangegeven. Daarbij geven symbolen de kwaliteit van de wifiverbinding weer
  in gradaties van goed tot geen verbinding.


  22  Het symbool “Afstandsbediening” wordt weergegeven wanneer Miele@home voor de koffiemachine is ingesteld en de
  instelling Afstands- besturing | Aan is gekozen.  Het symbool “SuperVision” wordt weergegeven wanneer
  Miele@home voor de koffiemachine is ingesteld en de instelling SuperVision | SuperVision- weergave | Aan is gekozen. • Page 23

  Miele@home
  Uw koffiemachine heeft een geïntegreerde wifimodule.
  Om hem te kunnen gebruiken, hebt u
  het volgende nodig:
  – een wifinetwerk
  – de Miele@mobile-app

  volledige verbindingsfouten optreden.
  Een constante beschikbaarheid van de
  aangeboden functies kan daarom niet
  worden gegarandeerd.

  Beschikbaarheid van
  Miele@home

  – een Miele-gebruikersaccount. Het
  gebruikersaccount kunt u maken via
  de Miele@mobile-app.

  Het gebruik van de Miele@mobile-app
  is afhankelijk van de beschikbaarheid
  van de Miele@home-services in uw
  land.

  De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de koffiemachine en uw
  eigen wifinetwerk.

  De service Miele@home is niet in elk
  land beschikbaar.

  Nadat u de koffiemachine in uw wifinetwerk hebt opgenomen, kunt u met de
  app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:
  – Informatie over de status van de koffiemachine opvragen

  Informatie over de beschikbaarheid
  vindt u op de website www.miele.com.

  Miele@mobile-app
  De Miele@mobile-app kunt u gratis
  ®
  downloaden uit de Apple App Store of
  de Google Play Store™.

  – Instellingen van de koffiemachine wijzigen
  – De koffiemachine op afstand bedienen
  Als uw koffiemachine in het wifinetwerk
  is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de koffiemachine is
  uitgeschakeld.
  Het signaal van uw wifinetwerk moet
  voldoende sterk zijn op de locatie
  waar zich uw koffiemachine bevindt.

  Beschikbaarheid WiFi-verbinding
  De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere toestellen (zoals
  microgolfovens, op afstand bestuurbaar
  speelgoed) Hierdoor kunnen tijdelijke of
  23 • Page 24

  Eerste ingebruikneming
  Vóór het eerste gebruik
   Sluit de koffiemachine aan op het
  elektriciteitsnet.
   Bouw de koffiemachine in.
   Verwijder eventueel aanwezige papieren met richtlijnen.
   Verwijder de beschermfolie van de
  opvangrooster.
  Reinig het toestel grondig (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”) voordat u de koffiemachine met water en
  koffiebonen vult.
   Reinig de koffiemachine (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
  Houd voor de eerste ingebruikneming
  de volgende meegeleverde delen bij de
  hand:

  Tijdens de eerste ingebruikname verschijnt Miele@home instellen? in de display
  Tip: U kunt Miele@home voor uw koffiemachine ook op een later moment instellen. Kies dan Overslaan.
   Controleer of het signaal van uw wifinetwerk voldoende sterk is op de locatie van de koffiemachine.
   Druk op Verder.
   Kies de gewenste verbindingsmethode.
   Volg de aanwijzingen op de display
  van de koffiemachine en in de
  Miele@mobile-app.
  Op de display verschijnt Verbinding gelukt.

  – Miele-reinigingspatroon

   Raak Verder aan om verder te gaan
  met de eerste ingebruikneming.

  – Miele-ontkalkingspatroon

  Datum instellen

  Als u het toestel voor het eerst
  inschakelt
   Raak de Aan/Uit-toets  aan.
  Displaytaal en land kiezen
  De landkeuze is onder andere van invloed op de dagtijdweergave, bijvoorbeeld in 12- of 24-uursformaat en op
  de weergave van eenheden.
   Kies de gewenste displaytaal.
   Kies vervolgens het gewenste land.
  Netwerk instellen (Miele@home)
  U kunt de koffiemachine met uw wifinetwerk verbinden.
  24

   Stel de actuele datum in en raak OK
  aan.
  Tijd instellen
   Stel de actuele dagtijd in en raak OK
  aan.
  Als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden en in de
  Miele@mobile-app is aangemeld,
  wordt de tijd gesynchroniseerd aan de
  hand van het door u in de
  Miele@mobile-app ingestelde land. • Page 25

  Eerste ingebruikneming
  Waterhardheid instellen
  De watermaatschappij kan u informatie over de waterhardheid in uw regio
  verschaffen.
  Meer informatie over waterhardheid
  vindt u in het hoofdstuk “Instellingen”,
  paragraaf “Waterhardheid”.
   Voer de waterhardheid (in °dH) op uw
  locatie in en bevestig met OK.
  Automatische reiniging en ontkalking
  instellen

   Verwijder het reservoir links.

  In de display verschijnt informatie over
  automatische reiniging en ontkalking.
   Bevestig met OK.
  Tip: Raak Help aan als u op de display
  een handleiding met illustraties wilt laten weergeven.
  Reinigingspatroon plaatsen
  U wordt nu gevraagd een reinigingspatroon te plaatsen.
   Neem het reinigingspatroon uit de
  verpakking.

   Trek de houder van het reinigingspatroon naar voren en verwijder de houder.
   Neem het reinigingspatroon uit de
  verpakking en draai het schroefdeksel
  los. Het deksel hebt u niet meer nodig.

   Open de deur van de koffiemachine.

  25 • Page 26

  Eerste ingebruikneming
   Schuif de houder van het ontkalkingspatroon terug.
   Plaats het reservoir terug en sluit de
  deur.
  Als u het toestel de volgende keer uitschakelt, wordt het ontkalkingspatroon
  met water gevuld.
  Wacht in ieder geval totdat de koffiemachine is uitgeschakeld. Schakel
  het toestel niet geforceerd uit.
   Schroef het reinigingspatroon ondersteboven in de houder.
   Schuif de houder met het patroon in
  de koffiemachine totdat hij hoorbaar
  vastklikt.
  Ontkalkingspatroon plaatsen
   Neem het ontkalkingspatroon uit de
  verpakking.

  Als de reinigings- en ontkalkingspatronen al zijn geplaatst, verschijnt er een
  melding over de actueel ingestelde
  starttijd voor de automatische reiniging
  en ontkalking.
   Als u de starttijd wilt veranderen, raak
  dan Timer aan en kies de gewenste
  tijd.
   Bevestig met OK.
  U kunt het starttijdstip voor het automatisch reinigen en ontkalken ook later instellen.
  Performance-stand kiezen
  Afhankelijk van uw koffievoorkeur kunt
  u de bijpassende modus kiezen (zie
  hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Performance-modus:”).
  – Ecomodus: deze modus is een energiebesparende functie.

   Trek de houder van het ontkalkingspatroon naar voren.

  – Koffie-stand: deze modus is geoptimaliseerd voor perfect koffiegenot.

   Plaats het ontkalkingspatroon in de
  houder en schuif hem tot bij de aanslag omhoog.

  – Melk-stand: in deze modus kunnen
  dranken met melk aanzienlijk sneller
  worden bereid.
   Kies de gewenste modus.

  26 • Page 27

  Eerste ingebruikneming
  Daarmee is de eerste ingebruikneming
  voltooid. U kunt nu het bonensysteem
  vullen.

   Schuif de bonenreservoirs helemaal
  in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

  Bonensysteem instellen

  Tip: Maak een notitie van de afzonderlijke bonensoorten.

  Na de eerste ingebruikneming verschijnt de vraag of u het bonensysteem
  wilt instellen. De koffiemachine helpt u
  als u de bonenreservoirs voor het eerst
  wilt vullen en een naam wilt geven.
   Druk op Ja.
  Als u Nee kiest, verschijnt de assistent
  voor het instellen van het bonensysteem niet meer.
  Bonenreservoir vullen
  De koffiemachine is voorzien van 2 bonenreservoirs, die zich links- en rechtsboven bevinden.
   Open de deur van het toestel.

  Als de bonenreservoirs zijn gevuld,
  geeft u de bonensoorten een naam.
  De bonensoorten een naam geven
  De 3 bonenreservoirs verschijnen als
  volgt in de display.

  Bonensoorten
  Soort A

  Soort B

  Soort C

  Als u de naam van de bonenreservoirs
  wijzigt, let dan op het volgende:
  – Kies korte, gevatte namen.
  – Als u twee of alle bonenreservoirs dezelfde naam geeft (omdat u slechts
  één soort bonen gebruikt), zorg dan
  dat u de naam op exact dezelfde wijze schrijft.
  In de display verschijnt Bonensoort voor
  bonenreservoir vastleggen? en Soort A
  wordt in het schema oranje gemarkeerd.
   Druk op Ja.

   Trek de bonenreservoirs uit het toestel en verwijder de deksels.
   Vul de bonenreservoirs met koffiebonen.
   Plaats de deksels terug om de bonenreservoirs af te sluiten.

  In de display wordt een editor geopend.
   Voer de gewenste naam voor het bonenreservoir in en raak Opslaan aan.
   Voer nu de naam voor de andere
  2 bonenreservoirs in.
  In de display verschijnt in de kopregel <soort XY>  toewijzen.
  27 • Page 28

  Eerste ingebruikneming
  Bonensoorten toewijzen
  Nu wordt aan elke koffiedrank de gewenste bonensoort toegewezen. De gekozen koffiedranken worden oranje gemarkeerd.
   Kies nu de koffiedrank die u met deze
  bonensoort wilt bereiden. Bevestig
  uw keuze met OK.
  Nu wordt de volgende bonensoort toegewezen en de koffiedranken worden
  weergegeven waaraan nog geen bonen
  zijn toegewezen.
   Kies nu de koffiedrank die u met deze
  bonensoort wilt bereiden. Bevestig
  met OK.
  Alle overige, niet gekozen koffiedranken
  worden aan de derde bonensoort toegewezen.
  U hebt het bonensysteem geïnstalleerd
  en u kunt nu de dranken bereiden.
  Tip: Als u Alle dranken aanraakt, zijn alle
  koffiedranken gemarkeerd. U kunt de
  selectie van niet-gewenste dranken opheffen.
  Als u aan de koffiedranken geen bonenreservoir toewijst, verschijnt bij de
  bereiding de vraag welke bonensoort
  u voor de koffiedrank wilt gebruiken.
  Gooi de eerste 2 koffiedranken na de
  ingebruikneming weg, zodat alle koffierestanten van de fabriekscontrole
  uit het filtersysteem worden verwijderd.

  28 • Page 29

  Het bonensysteem
  Voor uw koffie of espresso gebruikt de
  koffiemachine hele, gebrande koffiebonen die voor elk kopje vers worden gemalen.
  Uw koffiemachine heeft een bonensysteem met 3 bonenreservoirs, die u met
  verschillende bonensoorten maar ook
  met slechts 1 bonensoort kunt vullen. U
  kunt vervolgens aan elke koffiedrank
  een bonensoort naar wens toewijzen. U
  kunt ook profielen met eigen koffiedranken aanmaken en er een andere bonensoort aan toewijzen dan in het Mielestandaardprofiel.

  De instellingen van het bonensysteem wijzigen (Bonensoorten)
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Instellingen en daarna Bonensoorten.
  De schematische weergave van de bonenreservoirs wordt weergegeven.

  Bonensoorten

   Door incorrect gebruik kan de

  Soort A

  molen beschadigd raken.
  Als u het bonenreservoir vult met ingrediënten die daarvoor niet zijn geschikt, zoals vloeistoffen, gemalen
  koffie of bewerkte koffiebonen met
  suiker, karamel en dergelijke, raakt
  de koffiemachine beschadigd.
  Ook ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met
  ruwe koffiebonen kunnen de molen
  beschadigen. Ruwe bonen zijn erg
  hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van
  het toestel kan al bij de eerste keer
  malen beschadigd raken.
  Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen.

  Soort C

  Als u na de bereiding van cafeïnehoudende koffiedranken cafeïnevrije
  koffiebonen gebruikt, kunnen er nog
  cafeïneresten in de molen of de filterkamer zitten.
  Er kunnen minimale restjes cafeïne in
  de eerste koffiedrank zitten.

  Soort B

   Kies een bonensoort.
  U kunt nu de naam van de bonensoort
  of de toewijzing wijzigen.
  Tip: Als u de bonensoort voor een koffiedrank wilt wijzigen, kunt u onder Parameters wijzigen de bonensoort opnieuw toewijzen (zie hoofdstuk “Parameters”, paragraaf “Bonensoort”).
  De naam van de bonensoort wijzigen
   Druk op Naam wijzigen.
  In de display wordt een editor geopend.
  Als u de naam van de bonensoort wijzigt, let dan op het volgende:
  – Kies korte, gevatte namen.
  – Als u twee of alle bonenreservoirs dezelfde naam geeft (omdat u slechts
  één soort bonen gebruikt), zorg dan
  dat u de naam op exact dezelfde wijze schrijft.
  29 • Page 30

  Het bonensysteem
   Voer de gewenste naam in en raak
  daarna Opslaan aan.
  Als u bonensoorten met dezelfde
  naam een verschillende naam geeft,
  dient u vervolgens de opnieuw benoemde bonensoort aan koffiedranken
  toe te wijzen.
  Toewijzing van de bonenreservoirs
  wijzigen
  Als u naast het Miele-profiel (standaard) nog meer profielen met koffiedranken hebt gemaakt, kunt u de bonensoorten aan de afzonderlijke koffiedranken in de desbetreffende profielen toewijzen.
   Druk op Toewijzing veranderen.
  Als u een of meer profielen hebt gemaakt en minstens 1 koffiedrank hebt
  opgeslagen, kiest u eerst het profiel.
   Kies het profiel waarin u de bonensoorten wilt toewijzen.
  Alle koffiedranken worden opgesomd.
  De actueel toegewezen dranken zijn
  oranje gemarkeerd.
   Verander de toewijzing naar wens en
  bevestig met OK.
  Tip: Als u Alle dranken aanraakt, zijn alle
  koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu
  de niet-gewenste dranken demarkeren.
  Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt bij de bereiding de vraag, welke bonensoort u voor de koffiedrank
  wilt gebruiken.

  30 • Page 31

  Het vullen van het waterreservoir
   Gevaar voor de gezondheid door
  ziektekiemen in het water.
  Als water langere tijd in het waterreservoir zit, kunnen er ziektekiemen
  ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.
  Ververs dagelijks het water in het
  waterreservoir.

   Door incorrect gebruik kan het
  toestel beschadigd raken.
  Niet geschikte vloeistoffen, zoals
  heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het
  toestel tot gevolg hebben.
  Water met koolzuur veroorzaakt te
  veel kalk in de koffiemachine.
  Vul het waterreservoir uitsluitend met
  vers, koud drinkwater.

   Trek het waterreservoir er naar voren
  toe uit.
   Vul het reservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering
  “max.”.
   Schuif het waterreservoir in het toestel en sluit de deur.

   Open de deur van het toestel.

  31 • Page 32

  In- en uitschakelen
  Koffiemachine inschakelen

  Bij langere afwezigheid

   Raak de Aan/Uit-toets  aan.

  Als u de koffiemachine lange tijd niet
  zult gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de
  vakantie), voert u de volgende handelingen uit:

  Het toestel warmt op en spoelt de leidingen. Uit de centrale uitloop stroomt
  heet water.
  U kunt nu dranken bereiden.
  Als de bedrijfstemperatuur van de koffiemachine reeds is bereikt, spoelt de
  koffiemachine niet bij het inschakelen.

  Koffiemachine in- en uitschakelen
   Raak de Aan/Uit-toets  aan.
  Als u een drank hebt bereid, spoelt de
  koffiemachine de leidingen ook als het
  toestel wordt uitgeschakeld.
  Bij de bereiding van dranken of bij reinigingsprocessen komt er vocht in de
  koffiemachine. De ventilator in het toestel verwijdert het vocht. De ventilator
  draait na de bereiding van dranken of
  na uitschakeling van het toestel nog
  ong. 30 minuten voort. U hoort het geluid van de ventilator.

  32

   Leeg de opvangschaal, het afvalbakje
  en het waterreservoir.
   Reinig alle onderdelen grondig, ook
  het filtersysteem en de binnenkant
  van het toestel.
   Schakel de koffiemachine uit. • Page 33

  Hoogteaanpassing koffie-uitloop
  U kunt de koffie-uitloop niet handmatig verstellen.
  De koffie-uitloop gaat voor de bereiding
  naar beneden en stopt door de kopjessensor tijdig op de optimale hoogte
  voor de gebruikte kopjes of glazen.
  Als de koffiemachine is uitgeschakeld,
  bevindt de koffie-uitloop zich in de middelste stand.
  Als reinigingsprogramma's worden uitgevoerd, gaat de koffie-uitloop omhoog
  naar het reservoir of omlaag naar de
  onderhoudsstand.
  Controleer of de koffie-uitloop zich in
  de bovenste of middelste stand bevindt voordat u de deur opent.

  33 • Page 34

  Dranken bereiden
   Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  uitlopen als er hete vloeistoffen of
  stoom uit het toestel komen.
  Raak geen hete onderdelen aan.

  Koffiedranken met en zonder
  melk bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten:
  – Ristretto is een geconcentreerde,
  krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso
  wordt met heel weinig water bereid.
  – Espresso is een sterke, aromatische
  koffie met een dik, hazelnootbruin
  schuimlaagje, de crema.
  Voor het bereiden van espresso raden we aan om koffiebonen met espressobranding te gebruiken.
  – Koffie onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid
  en de anders gebrande koffiebonen.
  Voor het bereiden van koffie raden
  we aan koffiebonen met de betreffende branding te gebruiken.
  – Caffè lungo is een koffie met duidelijk meer water.
  – Long black wordt met heet water en
  twee porties espresso bereid.
  – Caffè Americano bestaat uit espresso en heet water. Eerst wordt de espresso bereid, daarna wordt het kopje met heet water gevuld.
  34

  – Cappuccino bestaat voor circa
  twee derde uit melkschuim en voor
  een derde uit espresso.
  – Latte macchiato bestaat voor
  een derde uit hete melk, voor
  een derde uit melkschuim en voor
  een derde uit espresso.
  – Caffè latte bestaat uit espresso en
  hete melk.
  – Cappuccino italiano bestaat uit
  evenveel melkschuim en espresso als
  gewone cappuccino. Maar nu wordt
  eerst de espresso en pas daarna het
  melkschuim bereid.
  – Espresso macchiato is een espresso met een klein beetje melkschuim.
  – Flat white is een bijzondere cappuccino-variant: een beduidend grotere
  hoeveelheid espresso dan melkschuim zorgen voor een intensief koffiearoma.
  – Café au lait (koffie verkeerd) is een
  Franse koffiespecialiteit die bestaat
  uit koffie en melkschuim. Café au lait
  wordt doorgaans in een wijd uitlopende kom geschonken.
  Daarnaast kunt u hete melk en melkschuim bereiden. • Page 35

  Dranken bereiden
  Melk bereiden
  De melkleiding en de onderdelen
  waar de melk doorheen stroomt kunnen verkleven door suikerhoudende
  toevoegingen in melk of melkalternatieven, zoals sojamelk. Restanten
  van niet-geschikte vloeistoffen kunnen de goede werking van het toestel beïnvloeden.
  Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen.
  Gebruik alleen gepasteuriseerde koemelk.
  Tip: Voor een perfecte samenstelling
  van het melkschuim gebruikt u koude
  koemelk (< 10 °C) met minimaal 3% eiwit.
  U kunt het vetgehalte van de melk naar
  uw persoonlijke smaak kiezen. Met volle
  melk (minstens 3,5 % vet) wordt het
  melkschuim iets romiger dan met magere melk.

  Melkkan
  De melk in de melkkan wordt niet
  gekoeld. Gebruik koude melk
  (< 10 °C) voor het bereiden van stevig melkschuim.

  a Deksel
  b Sensorstaafje
  c Aanzuigbuis
  d Glazen kan
  Melkkan vullen en plaatsen
   Vul de melkkan tot max. 2 cm onder
  de rand met melk. Sluit de melkkan af
  met het deksel.

  35 • Page 36

  Dranken bereiden
  Koffiedrank bereiden

   Schuif de melkkan van voren in de
  koffiemachine totdat ze vastklikt.
  Tip: Met twee handen kunt u de melkkan eenvoudiger verwijderen.

   Plaats een kopje (glas) onder de koffie-uitloop.
   Kies een koffiedrank.
  De bereiding start en uit de koffie-uitloop stroomt de drank in het kopje.

  Bereiding afbreken
   Raak Stop of Bereiding afbreken aan.

  36 • Page 37

  Dranken bereiden
  DoubleShot
  Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie kunt u de functie DoubleShot  kiezen. Daarbij worden na
  de helft van het koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd. Door de kortere extractietijd worden er minder ongewenste aroma's en
  bittere stoffen opgelost.
  U kunt DoubleShot activeren voor alle
  koffiedranken, behalve “Ristretto” en
  “Long black”.
  Koffiedrank met DoubleShot  bereiden
  Het symbool  verschijnt bij de bereiding van koffiedranken.
   Raak het symbool  aan direct
  voor- of nadat u de bereiding van een
  drank hebt gestart.

   Zet een kop of kopje onder elk van de
  schenktuitjes van de koffie-uitloop.
   Raak het symbool  aan direct voorof nadat u de bereiding van een drank
  hebt gestart.
  De bereiding start en het symbool 
  wordt in de display oranje gemarkeerd.
  Er worden 2 kopjes van de gekozen
  drank bereid.

  De bereiding start en het symbool 
  wordt in de display oranje gemarkeerd.
  Er worden nu 2 porties koffiebonen gemalen en bevochtigd.

  Twee kopjes  bereiden
  U kunt ook een dubbele hoeveelheid
  van een drank laten maken, voor één
  grote kop of voor 2 kopjes.

  37 • Page 38

  Dranken bereiden
  Koffiekan
  U kunt met de functie Koffiekan automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar
  bereiden (maximaal 1 liter).
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
  Tip: Controleer voordat u Koffiekan start
  of het bonen- en het waterreservoir voldoende zijn gevuld.
   Zet een geschikte kan onder de centrale uitloop.
   Kies Koffiekan.
  Tip: U vindt Koffiekan aan het eind van
  het drankenmenu.
   Kies het gewenste aantal kopjes (3
  tot 8).
   Volg de aanwijzingen op de display
  op.
  Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Op de display wordt het verloop
  weergegeven.
  U kunt de bereiding op elk moment afbreken.
   Druk op Bereiding afbreken.

  Thee
  De koffiemachine is niet geschikt voor
  professioneel of wetenschappelijk gebruik. Genoemde temperaturen zijn
  temperaturen bij benadering, die naargelang de omstandigheden kunnen
  variëren.
  Voor de bereiding van thee kunt u uit de
  volgende theespecialiteiten kiezen:
  – Japanse thee is een hoogwaardige
  groene thee en wordt gekenmerkt
  door zijn verfijnde, frisse – “groene” –
  smaak.
  Watertemperatuur: ong. 65 °C, trektijd: ong. 1,5 minuten
  – Witte thee is een groene thee waarvoor alleen de jonge, nog gesloten
  knoppen van de theeplant worden
  gebruikt. Die worden vervolgens uiterst behoedzaam verwerkt. Witte
  thee heeft een bijzonder milde
  smaak.
  Watertemperatuur: ong. 70 °C, trektijd: ong. 2 minuten
  – Groene thee dankt zijn groene kleur
  aan de bladeren van de theeplant. Afhankelijk van de regio worden deze
  theebladeren gebrand of gestoomd.
  U kunt groene thee meerdere keren
  opschenken.
  Watertemperatuur: ong. 80 °C, trektijd: ong. 2,5 minuten
  – Zwarte thee dankt zijn donkere kleur
  en de typische smaak aan de fermentering van de theebladeren.
  Zwarte thee kan uitstekend worden
  gedronken met een beetje citroen of
  een scheutje melk.
  Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 3 minuten

  38 • Page 39

  Dranken bereiden
  – Chai latte vindt zijn oorsprong in de
  Ayurveda-leer als zwarte thee met typisch Indiase kruiden en melk. De
  melk neemt hierbij de scherpe kantjes van de kruiden weg en rondt de
  smaakbelevenis af.
  Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 3 minuten
  – Kruidenthee is een aromatische opgietdrank van gedroogde bladeren of
  verse plantdelen.
  Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 8 minuten
  – Vruchtenthee bestaat uit gedroogde
  stukjes vrucht of plant, bijvoorbeeld
  rozenbottel. De smaak varieert, afhankelijk van de gebruikte planten en
  het mengsel. Veel vruchtentheeën zijn
  daarnaast voorzien van extra aroma.
  Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 8 minuten
  Bij elke theesoort hoort een watertemperatuur.
  De betreffende temperaturen zijn de
  door Miele aanbevolen temperaturen
  voor de bereiding van deze theesoorten.
  U kunt de watertemperatuur van de
  verschillende theesoorten wijzigen
  door de bereidingstemperatuur afzonderlijk aan te passen (zie het hoofdstuk “Parameters”, paragraaf “Bereidingstemperatuur”). U kunt de temperatuur instellen in stappen van
  ong. 2 °C.
  Of u losse thee, theemengelingen of
  theezakjes gebruikt, is afhankelijk van
  uw eigen voorkeuren.

  Volg de aanwijzingen voor de bereiding van de betreffende fabrikant.
  De hoeveelheid thee is voor elke
  theesoort anders. Volg de aanwijzingen
  op de verpakking of van de verkoper. U
  kunt de hoeveelheid heet water aanpassen aan de theesoort en de grootte van
  het glas (zie het hoofdstuk “Hoeveelheid”).
  TeaTimer
  Als u thee bereidt, kunt u met de functie TeaTimer een kookwekker starten.
  Voor de gekozen theesoort is vooraf
  een tijdsduur voor het trekken ingesteld.
  U kunt die tijd wijzigen (maximaal
  14:59 minuten).
  U hebt de beschikking over 2 Tea Timers die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gestart. De Tea Timer met
  de actuele trektijd wordt rechtsboven in
  de display weergegeven.
  Terwijl de thee trekt, kunt u de koffiemachine gewoon verder gebruiken. Als de
  thee lang genoeg heeft getrokken, klinkt
  er een signaal en knippert het symbool .
  TeaTimer instellen
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Automatisch: de TeaTimer start automatisch als het theewater is ingeschonken.
  – Handmatig: de TeaTimer kan optioneel gestart worden, als het theewater is ingeschonken.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
  39 • Page 40

  Dranken bereiden
   Kies Instellingen | Timer | TeaTimer.
   Kies de gewenste instelling.
  Thee bereiden
  Het drankenmenu wordt weergegeven.

  Tip: Controleer voordat u het bereiden
  van een kan thee start of het waterreservoir voldoende is gevuld.
   Zet een geschikte kan onder de centrale uitloop.

   Doseer losse thee in bijvoorbeeld een
  theefilter of neem het theezakje uit de
  verpakking.

   Kies de gewenste theekan.

   Plaats de gevulde theefilter of het
  theezakje in het kopje.

  U kunt de bereiding op elk moment afbreken.

   Zet een theekopje onder de uitloop.

   Druk op Bereiding afbreken.

   Kies de theesoort in de display.
  Het hete water stroomt in het kopje.
  Als TeaTimer | Automatisch is gekozen,
  wordt de kookwekker voor de trektijd
  gestart zodra het kopje is gevuld met
  heet water.

   Kies het gewenste aantal kopjes (3
  tot 8).

  Warm en heet water bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Heet water van 90 °C
  – Warm water van ong. 65 °C

  TeaTimer handmatig starten

  Het drankenmenu wordt weergegeven.

   Druk op TeaTimer.

   Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de centrale uitloop.

  De editor wordt geopend met een tijdsvoorstel.
   Wijzig indien gewenst de trektijd en
  bevestig met OK.
  Als de thee lang genoeg heeft getrokken, klinkt er een signaal en knippert
  het symbool .
   Verwijder nu de theebladeren of het
  theezakje.
  Theekan
  U kunt een theekan met een grotere
  hoeveelheid theewater bereiden (maximaal 1 liter). Bij de gekozen theesoort
  hoort een watertemperatuur.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
  40

   Kies warm of heet water.
  De bereiding start. • Page 41

  Expert-stand
  In de expert-stand kunt u een bonensoort eenmalig toewijzen en tijdens een
  bereiding de hoeveelheid van de drank
  wijzigen. De instelling wordt niet opgeslagen en geldt alleen voor de actuele
  bereiding.

  Expert-stand activeren en deactiveren
  De Expert-stand bevindt zich in de vervolgkeuzelijst bovenaan het beeldscherm.
   Raak de bovenste rand van het touchscreen in het midden aan en beweeg uw vinger omlaag over de display om Expert-stand te openen.

   Start nu de bereiding van de drank.

  Expert-stand: hoeveelheid van
  de drank aanpassen
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
  Als u DoubleShot  of een dubbele
  hoeveelheid  kiest, kan de hoeveelheid niet met de expert-stand worden
  gewijzigd.
   Kies een drank.
  De bereiding start. U kunt nu tijdens de
  bereiding de hoeveelheid aanpassen,
  bijvoorbeeld bij latte macchiato de hoeveelheden voor de hete melk, het melkschuim en de espresso.

  De schematische weergave van de bonenreservoirs wordt weergegeven.
   Druk op Expert-stand.

  Uitschenken

  De Expert-stand is actief als Expertstand oranje is gemarkeerd.
   Als u de vervolgkeuzelijst wilt sluiten,
  veegt u de vervolgkeuzelijst naar boven of raakt u het scherm buiten de
  vervolgkeuzelijst aan.

   Raak het balkje aan en verschuif de
  regelaar (klein driehoekje) naar wens.

  Expert-stand: bonenreservoir
  tijdelijk toewijzen
   Raak de bovenste rand van het touchscreen aan en open de vervolgkeuzelijst Expert-stand.
   Kies nu het bonenreservoir met de
  bonen die voor de huidige drank
  moeten worden gebruikt.
   Schuif het menuvenster weer naar
  boven om het te sluiten.
   U kunt ook teruggaan naar het drankenmenu.
  41 • Page 42

  Maling
  Als het poeder de juiste maling heeft,
  stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.
  De ideale crema is hazelnootbruin van
  kleur.

   Verwijder het waterreservoir.

  De ingestelde maling geldt voor alle
  koffiedranken.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de maling anders moet instellen.
  De maling is te grof als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is.

   Schuif de schuifknop voor de maling
  maximaal één stand naar voren (fijnere maling) of naar achteren (grovere
  maling).

  Stel een fijnere maling in.

   Plaats het waterreservoir terug.

  De maling is te fijn als

   Sluit de toesteldeur.

  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,

   Bereid een koffiedrank.

  – de crema donkerbruin is.
  Stel een grovere maling in.
  Wijzig de maling per keer met maximaal één stap.
  Start een bereiding om opnieuw koffiebonen te malen. Daarna kunt u de
  instelling van de maling stap voor
  stap veranderen.

  Het malen wijzigen
  De knop voor het malen bevindt zich
  linksboven, achter het waterreservoir.
  De maling wordt voor alle bonensoorten ingesteld.
   Open de deur van het toestel.
  42

  Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen. • Page 43

  Parameters
  Parameters weergeven en wijzigen

  Vergroot de koffiehoeveelheid.

  U kunt de volgende parameters voor elke koffiedrank zelf instellen:

  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,

  – Bonensoort

  – de crema donkerbruin is,

  – Koffiehoeveelheid

  – de espresso of koffie slap smaakt.

  – Bereidingstemperatuur

  Verlaag de koffiehoeveelheid.

  – Bevochtigen
  Voor thee, warm en heet water kunt u
  de bereidingstemperatuur aanpassen.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de gewenste dranknaam aan
  totdat het contextmenu voor deze
  drank wordt geopend.
   Kies Parameter.
  Het menu Parameter verschijnt.
   Kies de gewenste parameter.
  De actuele instelling verschijnt.
   Wijzig de instelling naar wens.

  Koffiehoeveelheid
  De koffiemachine kan 7,5–12,5 g koffiebonen per kopje malen en zetten. Hoe
  meer koffie u gebruikt, des te sterker
  wordt de koffiedrank.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de koffiehoeveelheid moet wijzigen:
  De koffiehoeveelheid is te klein als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is,

  De koffiehoeveelheid is te groot als

  Bereidingstemperatuur
  De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk
  – van de gebruikte koffiesoort,
  – van de vraag of u espresso of koffie
  bereidt en
  – van de luchtdruk op de plaats van
  opstelling.
  Tip: Niet elke koffie verdraagt hoge
  temperaturen. Sommige koffiesoorten
  houden niet van hoge temperaturen.
  Deze kunnen van invloed zijn op de crema-vorming en de smaak.
  Ook voor thee, warm en heet water
  kunt u de bereidingstemperatuur aanpassen.

  Bevochtigen
  Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het
  malen eerst met een kleine hoeveelheid
  heet water bevochtigd. Na korte tijd
  wordt de resterende waterhoeveelheid
  door het vochtige koffiepoeder geperst.
  Het aroma van de koffie komt zo nog
  beter tot zijn recht.

  – de espresso of koffie slap smaakt.
  43 • Page 44

  Parameters
  U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten.
  Bij aflevering is de functie uitgeschakeld.

  Bonensoorten
  U kunt laten weergeven welke bonensoort op dat moment voor deze koffiedrank wordt gebruikt. Daarnaast kunt u
  de toewijzing van het bonenreservoir
  voor de gekozen koffiedrank wijzigen.

  44 • Page 45

  Hoeveelheid
  De smaak van de koffiedrank hangt niet
  alleen van de koffiesoort af, maar ook
  van de gebruikte waterhoeveelheid.
  U kunt de waterhoeveelheid voor alle
  koffiedranken, heet water en theesoorten aanpassen aan de inhoud van uw
  kopjes en aan de gebruikte koffiesoort.
  De hoeveelheid gemalen koffie wordt
  daarbij niet gewijzigd.
  Voor koffiedranken met melk kunt u ook
  het melk- en melkschuimaandeel volgens uw wensen veranderen. Ook de
  hoeveelheden voor hete melk en melkschuim kunt u aanpassen.

  Als de maximale hoeveelheid is bereikt, stopt de bereiding. De maximale
  hoeveelheid wordt opgeslagen.
  Als u de hoeveelheden voor koffiedranken met melk of met heet water wilt wijzigen, slaat u de bestanddelen van de
  drank een voor een tijdens de bereiding
  op.
  Vanaf dan wordt deze drank met deze
  instellingen voor samenstelling en hoeveelheid bereid.

  De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd
  in het actuele profiel opgeslagen. De
  naam van het huidige profiel wordt in
  de linkerbovenhoek van de display
  weergegeven.
  Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de koffiemachine de hoeveelheidsprogrammering af.
  De hoeveelheid van dat moment wordt
  niet opgeslagen.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Plaats het gewenste kopje onder de
  koffie-uitloop.
   Raak de gewenste drank aan totdat
  het contextmenu wordt geopend.
   Druk op Hoeveelheid.
  De gekozen drank wordt bereid. In de
  display verschijnt Opslaan, zodra de minimale bereidingshoeveelheid is bereikt.
   Raak Opslaan aan, als het kopje vol
  genoeg is.

  45 • Page 46

  Dranken terugzetten
  U kunt de hoeveelheden en de parameters voor afzonderlijke dranken en voor
  alle dranken naar de fabrieksinstellingen
  terugzetten.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de gewenste drankinvoer aan
  totdat het contextmenu wordt geopend.
   Kies Herstellen en bevestig met Ja.
  Het drankenmenu en de parameters
  worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De toewijzing van bonensoorten blijft behouden.

  46 • Page 47

  Profielen
  Naast het Miele-drankenmenu (Mieleprofiel) kunt u eigen profielen maken,
  passend bij de smaak en voorkeuren
  van verschillende gebruikers.
  U kunt in elk profiel de hoeveelheden en
  de parameters voor alle dranken afzonderlijk instellen.

  – Handmatig: het gekozen profiel blijft
  actief totdat u een ander profiel kiest.
  – Na de bereiding: na elke bereiding
  wordt het Miele-profiel opnieuw
  weergegeven.
   Kies de gewenste optie.

  De naam van het huidige profiel wordt
  in de linkerbovenhoek van de display
  weergegeven.

  Profiel samenstellen
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Druk op Profielen.
  Het menu Profielen wordt geopend.
   Druk op Profiel samenstellen.
  In de display wordt een editor geopend.
   Voer de gewenste naam in en raak
  daarna Opslaan aan.
  Het profiel is samengesteld. U kunt nu
  dranken samenstellen (zie hoofdstuk:
  “Profielen: eigen dranken samenstellen
  en bewerken”).

  Profielen bewerken
  Als u al een profiel hebt gemaakt, kunt
  u het profiel met het contextmenu in het
  menu een andere naam geven, wissen
  of verplaatsen.
   Raak hiervoor de profielnaam aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.
   Bewerk de invoer naar wens.

  Profielwissel instellen
  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  47 • Page 48

  Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken
  U kunt vaak bereide dranken met uw individuele instellingen in een profiel opslaan (zie hoofdstuk: “Profielen”).
  Daarnaast kunt u de namen van
  dranken wijzigen en ongewenste
  dranken weer uit het profiel verwijderen.
  U kunt maximaal 9 dranken met een eigen profiel opslaan.

  Drank samenstellen
  U kunt op basis van de aanwezige
  dranken nieuwe dranken samenstellen.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Open eerst het gewenste profiel:
  raak Profielen aan en kies het profiel.
  De naam van het profiel verschijnt linksboven in de display.
   Druk op Drank samenstellen.
   Kies nu een drank.
   Wijzig de parameters en de hoeveelheid voor deze drank naar wens.
  De bereiding start en u kunt de hoeveelheden van de afzonderlijke bestanddelen individueel opslaan.
   Voer een naam in voor de nieuw samengestelde drank en raak Opslaan
  aan.
  De nieuwe drank verschijnt in het profiel.

  Een opgeslagen drank een andere naam geven, verwijderen
  of verschuiven
  Als u al dranken hebt samengesteld,
  kunt u deze functie bewerken in het
  contextmenu.
  48

  Het betreffende profiel met de samengestelde dranken verschijnt.
   Raak daarvoor de dranknaam aan
  totdat het contextmenu wordt weergegeven.
   Bewerk de functie naar wens. • Page 49

  MyMiele
  U kunt frequent bereide dranken,
  dranken uit profielen en onderhoudsprogramma's op het MyMiele-scherm
  laten weergeven.
  Tip: U kunt de menupunten die u onder
  MyMiele opneemt ook als startscherm
  vastleggen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Startscherm”).
  Het hoofdmenu verschijnt.
   Druk op MyMiele.
  Nu kunt u MyMiele instellen.
  MyMiele: functies toevoegen
   Druk op Ingave toevoegen.
  U kunt nu functies toevoegen vanuit de
  volgende menu's:
  – Dranken
  – Profielen
  – Onderhoud
   Kies een functie.
   Bevestig de melding met OK.
  Op het scherm verschijnt een toets met
  de gekozen functie en het menu waaruit
  de functie afkomstig is.
  MyMiele: functie wissen of verplaatsen
  Als u al functies hebt ingesteld, kunt u
  deze in het contextmenu in het scherm
  MyMiele verplaatsen of wissen.
   Raak daarvoor de gewenste functie
  aan totdat het contextmenu wordt
  weergegeven.
   Wis of verplaats de functie naar
  wens.

  49 • Page 50

  MobileStart 
  Met MobileStart  kunt u bijvoorbeeld
  de bereiding van dranken via de
  Miele@mobile-app starten.
  MobileStart is alleen beschikbaar als u
  voor uw koffiemachine Miele@home
  hebt ingesteld.

   Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.
  Als u het toestel gebruikt zonder dat
  u er zelf bij bent en er vloeistoffen of
  stoom vrijkomen, kunnen andere
  mensen zich verbranden onder de
  koffie-uitloop of als ze hete onderdelen aanraken.
  Controleer in dat geval of er geen
  personen, vooral kinderen, gevaar lopen.
  De automatische reiniging en automatische ontkalking vinden niet plaats als
  MobileStart  is geactiveerd. Ook de
  leidingen worden bij inschakeling niet
  voorverwarmd om te voorkomen dat
  het kopje onder de koffie-uitloop met
  spoelwater wordt gevuld.
  De melk in de melkkan wordt niet gekoeld. Als u een bereiding met melk
  via de app wilt starten, zorg dan dat
  de melk koud genoeg is (< 10 °C).
  Als de koffiemachine op hetzelfde moment rechtstreeks wordt gebruikt, is
  bediening via de app niet mogelijk. De
  bediening rechtstreeks op het toestel
  heeft voorrang.
  Als u op afstand dranken wilt bereiden,
  moet MobileStart  geactiveerd en de
  koffiemachine gebruiksklaar zijn. Dat
  betekent:
  50

  – Het waterreservoir is voldoende gevuld.
  – Het bonenreservoir bevat genoeg bonen.
  – De opvangschaal en het afvalbakje
  zijn leeg.
  – Als er melk is bereid voordat het toestel de laatste keer werd uitgeschakeld, moet de melkslang vóór de uitschakeling worden gereinigd.
  – Als u melk wilt bereiden moet de
  melkkan zijn geplaatst. Let op de
  temperatuur van de melk.
  – Onder de koffie-uitloop staat een
  leeg kopje dat groot genoeg is.
  Na 24 uur wordt MobileStart gedeactiveerd.
  Als u met MobileStart  een drank
  bereidt, maken akoestische en optische signalen u daarop attent. U kunt
  deze signalen niet wijzigen of uitschakelen.

  MobileStart  in- en uitschakelen
  Als u MobileStart  wilt gebruiken,
  moet de optie Afstands-besturing zijn ingeschakeld.
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
  De sensortoets  brandt. U kunt nu
  met de app een bereiding starten.
  Neem daarbij de aanwijzingen in acht. • Page 51

  Instellingen
  U kunt de fabrieksinstellingen van de
  koffiemachine naar uw persoonlijke
  voorkeuren aanpassen.

  – Nachtuitschakeling: de dagtijd
  wordt tussen 5:00 en 23:00 uur weergegeven, om energie te besparen.

  Instellingen weergeven en wijzigen

  Kloktype/Afbeelding

   Raak de sensortoets  aan.

  U kunt de dagtijd analoog (wijzerplaat)
  of digitaal (uren: minuten plus datum)
  laten weergeven als de koffiemachine is
  uitgeschakeld.

   Kies Instellingen.

  Tijdformaat

   Kies het menupunt dat u wilt wijzigen.

  – 24-uursweergave (24 uur)

   Wijzig de instelling.

  – 12-uursweergave (12 uur (am/pm))

  Het drankenmenu wordt weergegeven.

  Bevestig de keuze indien nodig
  met OK.
  Enkele instellingen, die u in het menu
  Instellingen vindt, zijn in afzonderlijke
  paragrafen van de gebruiksaanwijzing
  beschreven.

  Taal
  U kunt uw taal en uw land kiezen voor
  alle teksten op de display.
  Tip: Als u onbedoeld een verkeerde
  taal heeft gekozen, vindt u het menupunt Taal gemakkelijk terug via het
  symbool .

  Dagtijd
  Weergave (dagtijdweergave)
  Kies de gewenste weergave van de
  dagtijd voor de uitgeschakelde koffiemachine:
  – Aan: de dagtijd wordt altijd weergegeven.
  – Uit: de dagtijd wordt niet weergegeven.

  Instellen
  Met deze functie stelt u de uren en de
  minuten in.
  Tip: Als u rechtsboven in de display de
  dagtijd aanraakt, kunt u de tijd instellen
  zonder dat u het menu Instellingen hoeft
  te openen.
  Als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden en in de
  Miele@mobile-app is aangemeld,
  wordt de tijd gesynchroniseerd aan de
  hand van het door u in de
  Miele@mobile-app ingestelde land.

  Datum
  Met deze functie stelt u de datum in.
  De datum verschijnt alleen bij de instelling Tijd | Type klok | Digitaal.

  Startscherm
  U kunt kiezen welk menu wordt weergegeven als u de koffiemachine inschakelt. Met MyMiele kunt u bijvoorbeeld
  een gepersonaliseerd menu laten weergeven (zie het hoofdstuk “MyMiele”).
  51 • Page 52

  Instellingen
  Het gewijzigde startscherm wordt pas
  na de volgende keer inschakelen weergegeven.
  Standaard is het drankenmenu ingesteld als startscherm.

  Timer
  ToestelTimer
  U kunt verschillende timertijden instellen voor het weekend (Za. en zo.) en/of
  maandag tot vrijdag (Ma. - vrij.). Als u de
  timer voor elke dag wilt activeren, kiest
  u Dagelijks.
  Tip: Als de timer niet kan worden ingesteld en het beeldscherm grijs is, raakt
  u Aan aan om de timerinstelling te activeren.

  langdurige afwezigheid, bijv. tijdens uw
  vakantie, schakelt de koffiemachine dan
  ook niet elke dag in.
  De geprogrammeerde tijden blijven wel
  in het geheugen staan en worden weer
  geactiveerd zodra u het toestel handmatig hebt ingeschakeld.
  Als u voor het uitgeschakelde toestel de
  dagtijdweergave hebt ingeschakeld (Weergave | Aan of Nachtuitschakeling) en de tijd digitaal wordt weergegeven (Type klok | Digitaal), verschijnen
  23:59 uur van tevoren in de display het
  symbool  en de gewenste inschakeltijd.
  Uitschakelen om (Uit om)
  De koffiemachine wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld.

  Als u de timerfuncties wilt opslaan en
  activeren, kiest u Alles overnemen.

  Uitschakelen na (Uitschakelen na)

  Als u de timerfuncties wilt deactiveren,
  kiest u Alles uitschakelen.

  De koffiemachine wordt uitgeschakeld
  nadat een bepaalde tijd geen knoppen
  zijn bediend.

  Met Wissen kunt u afzonderlijke timers
  deactiveren. In de display verschijnt
  vervolgens -- --.
  Inschakelen om (Aan om)
  De koffiemachine wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld, bijvoorbeeld
  voor het ontbijt.
  Als de vergrendeling actief is, wordt
  de koffiemachine niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  De timerinstellingen worden gedeactiveerd.
  Als de koffiemachine drie keer met de
  timerfunctie is ingeschakeld en er geen
  dranken zijn bereid, wordt het toestel
  niet meer automatisch ingeschakeld. Bij
  52

  De koffiemachine wordt standaard
  na 20 minuten uitgeschakeld.
  U kunt deze standaardinstelling wijzigen
  en een tijd instellen tussen 20 minuten
  en 9 uur.
  Als u de timerfuncties met Alles uitschakelen deactiveert, wordt de koffiemachine na de laatst ingestelde tijd uitgeschakeld.
  Onderhouds-Timer
  U kunt de starttijd voor het automatische onderhoudsprogramma in de onderhoudstimer naar wens kiezen. • Page 53

  Instellingen
  Houd er rekening mee dat het automatische onderhoudsprogramma
  tot 2,5 uur kan duren, inclusief inwerken spoeltijden. Daarom is het handig
  een starttijd tegen de avond of tijdens
  uw dagelijkse afwezigheid in te stellen.
  U kunt verschillende starttijden instellen
  voor het weekend (Za. en zo.) en/of
  maandag tot vrijdag (Ma. - vrij.).
  Tea Timer
  Als u thee bereidt, kunt u met de Tea Timer een kookwekker starten (zie het
  hoofdstuk “Dranken bereiden”, paragraaf “Tea Timer”).

  Volume
  U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen via het segmentbalkje instellen.

  Display
  Lichtsterkte
  De lichtsterkte van de display wordt ingesteld met behulp van een balkje met
  segmenten.
  Kleurenschema
  Kies of op de display een licht of donker kleurenschema moet worden weergegeven.

  Verlichting
  De lichtintensiteit stelt u in via het balkje
  met segmenten.
  Met de sensortoets  kunt u de verlichting op elk gewenst moment in- of
  uitschakelen, mits de koffiemachine is
  ingeschakeld.
  Als de koffiemachine is uitgeschakeld,
  kunt u de verlichting op elk moment
  in- of uitschakelen als de volgende instellingen worden gekozen:


  Tijd | Weergave | Aan
  schakeling

  of Nachtuit(de dagtijd wordt weer-

  gegeven)


  Display

  | QuickTouch | Aan

  Info (informatie weergeven)
  In het menupunt Info kunt u het aantal
  bereide dranken en het niveau van de
  patronen (indien geplaatst) weergeven.

  Plaatsing op hoogte
  Als de koffiemachine op grotere hoogte
  wordt opgesteld, kookt het water vanwege de lagere luchtdruk al bij een lagere temperatuur. U kunt instellen op
  welke hoogte het toestel is geplaatst,
  zodat de bereidingstemperaturen worden aangepast aan de omstandigheden.

  QuickTouch
  U stelt in of de sensortoets  en de naderingssensor reageren als de koffiemachine is uitgeschakeld en de dagtijd
  in de display wordt weergegeven (Tijd |
  Weergave | Aan of Nachtuitschakeling).

  Performance-stand
  U kunt de bijpassende Performancemodus voor uw gebruik selecteren.
  Standaard is Ecomodus ingesteld.

  53 • Page 54

  Instellingen
  Ecomodus
  De ECO-stand is een energiebesparende modus. Het systeem wordt pas
  opgewarmd als de bereiding van een
  drank wordt gestart.
  Koffie-stand
  Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor perfect koffiegenot. Koffiedranken kunnen zonder wachttijd worden bereid, daar de koffiemachine altijd
  op bereidingstemperatuur blijft. Het
  energieverbruik is hoger dan bij de Ecomodus.
  Melk-stand
  Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor het bereiden van melk.
  Dranken met melk kunnen aanzienlijk
  sneller worden bereid. Het energieverbruik is hoger dan bij de Eco-modus en
  de Barista-modus.
  Party-stand
  Deze Performance-modus is speciaal
  voor weinig voorkomend, intensief gebruik van de koffiemachine, bijvoorbeeld tijdens familiefeestjes.
  Leeg de opvangschaal en vul het waterreservoir voordat u de koffiemachine uitschakelt. Zo bent u ervan
  verzekerd dat aanstaande onderhoudsprogramma's kunnen worden
  uitgevoerd.
  Reinig de koffiemachine grondig na
  intensief gebruik. Dat geldt in het bijzonder voor de melkleiding. Indien
  nodig moet de koffiemachine handmatig worden ontkalkt en het filtersysteem worden ontvet.

  54

  Let bij de Party-modus op het volgende:
  – De leidingen worden aanzienlijk minder vaak of helemaal niet gespoeld.
  De melkleiding wordt pas ong. 1 uur
  na de laatste melkbereiding gespoeld.
  – Meldingen over de onderhoudsstatus
  of vereist onderhoud worden onderdrukt totdat het toestel de volgende
  keer wordt ingeschakeld.
  – De Timer Uit om en Uitschakelen na
  worden gedeactiveerd. De koffiemachine wordt 6 uur na de laatste toetsbediening uitgeschakeld.
  – De kopjesverlichting is met maximale
  lichtsterkte voortdurend ingeschakeld
  zolang de koffiemachine is ingeschakeld.

  Waterhardheid
  Stel de koffiemachine op de hardheid
  van het gebruikte water in. Zo kan het
  toestel optimaal functioneren en voorkomt u dat het beschadigd raakt.
  De watermaatschappij kan u informatie
  over de waterhardheid van het drinkwater in uw regio geven.
  Als u water uit flessen, bijv. mineraalwater, gebruikt, stel het toestel dan in op
  grond van het calciumgehalte van dat
  water. Dat staat op het etiket van de
  2+
  2+
  fles in mg/l Ca of ppm (mg Ca /l) vermeld.
  Gebruik drinkwater zonder koolzuur.
  Van in de fabriek is hardheidsgraad 21 °dH ingesteld. • Page 55

  Instellingen
  Waterhardheid

  Calciumgehalte

  °dH

  mg/l Ca

  mmol/l

  2+

  of

  ppm (mg Ca

  2+

  Instelling

  Waterhardheid

  Calciumgehalte

  °dH

  mg/l Ca

  mmol/l

  /l)

  2+

  of

  ppm (mg Ca

  2+

  Instelling

  /l)

  1

  0,2

  7

  1

  31

  5,6

  221

  31

  2

  0,4

  14

  2

  32

  5,8

  229

  32

  3

  0,5

  21

  3

  33

  5,9

  236

  33

  4

  0,7

  29

  4

  34

  6,1

  243

  34

  5

  0,9

  36

  5

  35

  6,3

  250

  35

  6

  1,1

  43

  6

  36

  6,5

  257

  36

  7

  1,3

  50

  7

  37-45

  6,6-8,0

  258–321

  37-45

  8

  1,4

  57

  8

  46-60

  8,2-10,7

  322–429

  46-60

  9

  1,6

  64

  9

  61-70

  430-500

  61-70

  10

  1,9

  71

  10

  10,9-12,
  5

  11

  2,0

  79

  11

  12

  2,2

  86

  12

  13

  2,3

  93

  13

  14

  2,5

  100

  14

  15

  2,7

  107

  15

  16

  2,9

  114

  16

  17

  3,1

  121

  17

  18

  3,2

  129

  18

  19

  3,4

  136

  19

  20

  3,6

  143

  20

  21

  3,8

  150

  21

  22

  4,0

  157

  22

  23

  4,1

  164

  23

  24

  4,3

  171

  24

  25

  4,5

  179

  25

  26

  4,7

  186

  26

  27

  4,9

  193

  27

  28

  5,0

  200

  28

  29

  5,2

  207

  29

  30

  5,4

  214

  30

  Tip: Als de waterhardheid >21 °dH
  (3,7 mmol/l) is, adviseren wij u water uit
  2+
  flessen (< 150 mg/l Ca ) te gebruiken.
  Uw koffiemachine hoeft dan minder
  vaak te worden ontkalkt. Dat is beter
  voor het milieu, omdat u minder ontkalkingsmiddel gebruikt.

  Bediening via sensors

  De naderingssensor registreert wanneer
  u met uw hand of lichaam het touchscreen nadert. U kunt de volgende functies afzonderlijk activeren:
  – Bij nadering licht aan: u kunt instellen of de verlichting wordt ingeschakeld als de koffiemachine in- of uitgeschakeld is.

  55 • Page 56

  Instellingen
  – Bij nadering signalen zachter: geluidssignalen worden onderdrukt, bijvoorbeeld bij de melding Vul het waterreservoir en plaats het terug.
  – Bij nadering display aan: het startscherm wordt weergegeven.
  Van in de fabriek is de naderingssensor
  gedeactiveerd.
  Als u wilt dat de naderingssensor ook
  bij uitgeschakelde koffiemachine reageert, schakelt u tevens QuickTouch in
  (Display | QuickTouch | Aan).
  Als de ingebruiknamebeveiliging actief
  is, zijn de functies van de naderingssensor gedeactiveerd.

  Inschakelblokkering 
  Met de vergrendelingsfunctie kunt u de
  koffiemachine tegen ongewenst gebruik
  beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).
  Als de ingebruiknamebeveiliging actief
  is, zijn de instellingen voor de timer Aan om en de naderingssensor
  gedeactiveerd. De koffiemachine
  wordt niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld en/of reageert niet wanneer hij wordt benaderd.
  Vergrendeling  tijdelijk deactiveren
   Raak het touchscreen gedurende
  6 seconden aan.
  Wanneer de koffiemachine wordt uitgeschakeld, wordt de ingebruiknamebeveiliging weer ingeschakeld.

  Miele@home
  De volgende punten kunnen onder
  Miele@home verschijnen:
  – Instellen: deze optie verschijnt alleen
  als de koffiemachine nog niet met
  een WiFi-netwerk is verbonden of de
  netwerkconfiguratie gereset is.
  – Deactiveren*/Activeren*: de instellingen voor het WiFi-netwerk blijven
  behouden, maar het netwerk wordt
  in- of uitgeschakeld.
  – Verbindingsstatus*: informatie over
  de WiFi-verbinding wordt weergegeven. De symbolen geven de kwaliteit
  van de verbinding aan.
  – Opnieuw instellen*: de instellingen
  voor het actuele WiFi-netwerk worden hersteld. De WiFi-verbinding
  wordt opnieuw ingesteld.
  * Dit menupunt verschijnt als
  Miele@home is ingesteld en de koffiemachine met een WiFi-netwerk verbonden is.

  Afstandsbediening
  * Afstandsbediening verschijnt als de
  koffiemachine met een wifinetwerk is
  verbonden.
  U kunt in de Miele@mobile app bijv. instellingen van de koffiemachine wijzigen, als de afstandsbediening is ingeschakeld. Als u het bereiden van een
  drank via de app wilt starten, moet
  daarnaast ook MobileStart zijn geactiveerd.
  De afstandsbediening is van in de fabriek ingeschakeld.

  56 • Page 57

  Instellingen
  SuperVision
  SuperVision verschijnt als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden.
  Met SuperVision-functie kunt u andere
  huishoudelijke toestellen in het
  Miele@home-systeem controleren.
  SuperVision-weergave
  Als SuperVision is ingeschakeld (SuperVision | Aan), verschijnt het
  symbool  in de display.
  Weergave in stand-by
  SuperVision is ook beschikbaar als het
  toestel in stand-by staat en de dagtijdweergave is ingeschakeld (Instellingen |
  Tijd | Weergave | Aan of Nachtuitschakeling ).
  Apparatenlijst
  Alle in het Miele@home-systeem aangemelde huishoudelijke toestellen worden
  weergegeven.
  U kunt SuperVision voor de aangemelde huishoudelijke toestellen in- of uitschakelen. Als u SuperVision voor een
  huishoudelijk toestel uitschakelt, worden optredende fouten voor dit toestel
  toch weergegeven.

  Met Remote update kunt u de software
  van uw koffiemachine bijwerken. Als er
  voor de koffiemachine een update beschikbaar is, dan wordt deze automatisch door de koffiemachine gedownload. De installatie van de update vindt
  echter niet automatisch plaats. U moet
  hem handmatig starten.
  Als u een update niet installeert, kunt u
  de koffiemachine gewoon gebruiken.
  Miele beveelt echter aan om updates te
  installeren.
  Inschakelen/uitschakelen
  Remote update is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.
  Schakel Remote update uit als u niet
  wilt dat updates automatisch worden
  gedownload.
  Verloop van de Remote updates
  Informatie over de inhoud en omvang
  van een update is beschikbaar in de
  Miele@mobile-app.
  Als er een update beschikbaar is, dan
  wordt in de display van de koffiemachine een melding weergegeven.

  Daarnaast kunt u geluidssignalen voor
  de weergegeven huishoudelijke toestellen in- of uitschakelen.

  U kunt de update meteen installeren of
  de installatie uitstellen. U wordt gevraagd om dat te doen als u de koffiemachine opnieuw inschakelt.

  Remote update

  Als u de update niet wilt installeren,
  schakelt u Remote update uit.

  De menuoptie “Remote update” wordt
  alleen weergegeven en kan alleen
  worden gekozen als is voldaan aan de
  voorwaarden voor het gebruik van
  Miele@home.

  De update kan enkele minuten duren.
  Let op het volgende bij de Remote update:
  57 • Page 58

  Instellingen
  – Zolang u geen melding ontvangt, is er
  geen update beschikbaar.
  – De installatie van een update kan niet
  ongedaan worden gemaakt.

  Fabrieksinstellingen
  U kunt de instellingen van de koffiemachine terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

  – Schakel de koffiemachine tijdens de
  installatie van een update niet uit. De
  update wordt dan afgebroken en
  wordt niet geïnstalleerd.

  MyMiele kunt u afzonderlijk terugzetten.

  – Enkele software-updates kunnen alleen door Miele Service worden uitgevoerd.

  – Aantal bereidingen en status van
  het toestel (aantal bereidingen tot
  ontkalken, ... filtersysteem ontvetten)

  Softwareversie

  – Taal

  Het menupunt “Softwareversie” is bestemd voor Miele Service. Voor particulier gebruik is deze informatie niet relevant.

  – Datum en dagtijd

  Juridische informatie
  Onder dit menupunt vindt u de gebruikte open-sourcelicenties.

  Handelaren (demofunctie)
  Voor particulier gebruik is deze functie
  niet relevant.
  Met de functie Handelaar | Demo-functie
  kan de koffiemachine in de handel of in
  showrooms worden gepresenteerd.
  Daarbij wordt het toestel verlicht, maar
  er kunnen geen dranken worden bereid
  of onderhoudsprogramma's worden uitgevoerd.
  Als u de demofunctie activeert, kunt u
  de koffiemachine niet met de Aan/Uittoets  uitschakelen.

  58

  De volgende instellingen worden niet
  teruggezet:

  – Profielen en de bijbehorende
  dranken (de toewijzing van de bonensoorten aan de dranken worden teruggezet).
  – Miele@home
  Onderhouds-Timer wordt naar 2:00 uur
  teruggezet. • Page 59

  Reiniging en onderhoud
   Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.
  Door warmte en vocht in de koffiemachine kunnen koffieresten gaan schimmelen en/of melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.
  Reinig de binnenkant van de koffiemachine zorgvuldig en regelmatig.

  Overzicht van de reinigingsfrequentie
  Aanbevolen reinigingsfrequentie

  Wat moet ik reinigen/onderhouden?

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  Melkkan en deksel
  Melkventiel
  Waterreservoir
  Opvangrooster
  Opvangschaal en afvalbakje

  1 x per week
  (vaker bij ernstige verontreiniging)

  Centrale uitlaat
  Kopjesrandsensor
  Binnenkant
  Filtersysteem
  Opvangschaal
  Voorkant toestel

  1 x per maand

  Bonenreservoir

  indien nodig/nadat een verzoek in de Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
  display verschijnt
  Filtersysteem ontvetten (met de reinigingstabletten)
  Toestel ontkalken

  59 • Page 60

  Reiniging en onderhoud
  Met de hand of in de vaatwasser reinigen
  Het filtersysteem mag niet in de
  vaatwasser worden gereinigd.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  met de hand m.b.v. warm water zonder reinigingsmiddel.
  De volgende onderdelen mag u uitsluitend met de hand reinigen:
  – Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop
  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir en deksel

   Pas op voor beschadiging door
  te hoge temperaturen in de vaatwasser.
  Door reiniging in de vaatwasser bij
  temperaturen hoger dan 55 °C kunnen onderdelen onbruikbaar worden,
  bijvoorbeeld doordat ze vervormen.
  Gebruik voor onderdelen die in de
  vaatwasser kunnen worden gereinigd
  uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.
  Kunststof onderdelen in de vaatwasser kunnen verkleuren door contact
  met bepaalde natuurlijke kleurstoffen,
  bijv. in wortels, tomaten en ketchup.
  Deze verkleuring heeft geen invloed
  op de stabiliteit van de onderdelen.
  De volgende onderdelen kunnen in de
  vaatwasser worden gereinigd:
  – Opvangschaal, deksel en afvalbakje
  – Opvangrooster
  – Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen
  afdekking)
  – Melkkan met deksel
  – Kopjessensor
  – Opvangschaal
  – Reservoir
  – Waterreservoir

  60 • Page 61

  Reiniging en onderhoud
   U kunt zich branden aan hete
  onderdelen of door hete vloeistoffen.
  Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als
  u hete onderdelen aanraakt, kunt u
  zich branden. De vloeistoffen en de
  stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  uitlopen als er hete vloeistoffen of
  stoom uit het toestel komen.
  Laat de koffiemachine afkoelen,
  voordat u deze reinigt.
  Let op. Het water in de opvangschaal
  kan erg heet zijn.

   Schade door indringend vocht.
  De stoom van een stoomreiniger kan
  terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.
  Gebruik geen stoomreiniger om de
  koffiemachine te reinigen.
  Het is zeer belangrijk, de koffiemachine
  regelmatig te reinigen, want koffieresten
  kunnen snel beschimmelen. Melkresten
  kunnen zuur worden en de melkslang
  kan verstopt raken.

  Ongeschikte reinigingsmiddelen
  Alle oppervlakken kunnen verkleuren
  of worden aangetast als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Alle oppervlakken zijn
  krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot
  gevolg hebben.
  Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Verwijder eventuele spatten die tijdens het ontkalken
  ontstaan meteen.
  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen mogen de volgende
  middelen niet worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen
  (niet geschikt voor reiniging van het
  front)
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
  – reinigingsmiddelen voor vaatwassers
  (niet geschikt voor reiniging van het
  front)
  – glasreinigers;
  – reinigingsmiddelen voor keramische
  kookplaten
  – ovenreinigers
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen

  61 • Page 62

  Reiniging en onderhoud
  – schurende harde sponsjes, zoals bijv.
  schuursponsjes, borstels, of gebruikte sponsjes die nog resten van
  een schuurmiddel bevatten,
  – vlekkensponsjes;
  – scherpe metalen schrapers
  – staalwol of roestvrij stalen spiraalsponsjes

  62 • Page 63

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal en afvalbakje
  reinigen
   U kunt zich verbranden aan hete
  onderdelen of door hete vloeistoffen.
  Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als
  u hete onderdelen aanraakt, kunt u
  zich branden. De vloeistoffen en de
  stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
  Als de leidingen zojuist zijn doorgespoeld, wacht dan even voordat u de
  opvangschaal uit de koffiemachine
  haalt.
  Let op. Het water in de opvangschaal
  kan erg heet zijn.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Reinig de opvangschaal en het afvalbakje dagelijks om geurhinder en
  schimmelvorming te voorkomen.

   Neem de opvangschaal met het afvalbakje uit het toestel.
   Neem het afvalbakje van de opvangschaal en leeg het bakje.
  In het afvalbakje kan zich behalve koffieresten ook wat water bevinden dat
  afkomstig is van het spoelen.
  Opvangschaal uit elkaar nemen

  Op de display van de koffiemachine
  wordt een melding weergegeven wanneer de opvangschaal en/of het afvalbakje vol zijn en moeten worden geleegd. Leeg in dat geval de opvangschaal en het afvalbakje. Het deksel
  van de opvangschaal hoeft tijdens het
  legen niet worden verwijderd.
  Tip: Bij sterke verontreiniging reinigt u
  de opvangschaal met een borstel voordat u de schaal in de vaatwasser
  plaatst.
   Open de deur van het toestel.

  U kunt de oranje sluitclips niet verwijderen.
   Neem het deksel van de opvangschaal: duw aan beide zijden de
  oranje sluitclips naar buiten en maak
  het deksel los. Verwijder het deksel.
  63 • Page 64

  Reiniging en onderhoud
   Reinig de opvangschaal, het deksel
  en het afvalbakje in de vaatwasser of
  handmatig met een warm sopje van
  mild afwasmiddel.

  Opvangschaal in elkaar zetten

   Droog alle onderdelen weer af.
   Reinig de binnenkant van de koffiemachine onder de opvangschaal.
  Contacten reinigen

   Plaats het deksel op de opvangschaal: schuif het deksel onder het
  lipje naast de contacten en druk op
  het deksel totdat het aan de zijkanten
  hoorbaar in de vergrendelingen klikt.

   Reinig de contacten (metalen plaatjes) en de tussenruimte zorgvuldig,
  bijvoorbeeld met een borstel. Droog
  alle onderdelen goed af.
  Alleen met schone en droge contacten
  wordt nauwkeurig gedetecteerd of de
  opvangschaal vol is.
  Controleer één keer per week of de
  contacten schoon en droog zijn.
   Plaats het afvalbakje op het deksel.
   Schuif de opvangschaal met het afvalbakje in de koffiemachine. Sluit de
  toesteldeur.

  64 • Page 65

  Reiniging en onderhoud
  Opvangrooster reinigen

   Verwijder de opvangrooster: duw
  daarvoor op de achterrand, zodat de
  rooster naar voren kantelt en er eenvoudig kan worden uitgenomen.

   Reinig en droog zo nodig het plateau
  onder het waterreservoir.

   Reinig de opvangrooster in de vaatwasser, of met de hand met warm
  water en wat afwasmiddel.

   Schuif het waterreservoir tot aan de
  aanslag in de koffiemachine. Sluit de
  toesteldeur.

   Wrijf de opvangrooster droog.
   Plaats de opvangrooster weer in het
  toestel.

  Waterreservoir reinigen
  Reinig het waterreservoir dagelijks met
  de hand met warm water en een beetje
  afwasmiddel. U kunt het waterreservoir
  één keer per week in de vaatwasser reinigen.
   Open de deur van het toestel.
   Verwijder het waterreservoir.
   Reinig het waterreservoir en spoel het
  grondig met proper water om mogelijke resten afwasmiddel te verwijderen. Droog de buitenkant van het
  waterreservoir af.

   Vul het waterreservoir met koud, proper leidingwater.

  Het automatische onderhoudsprogramma werkt alleen als het waterreservoir is gevuld en geplaatst.

  Koffie-uitloop reinigen
  Reinig de roestvrijstalen afdekking
  van de koffie-uitloop uitsluitend
  handmatig met warm water en afwasmiddel.
  Reinig alle onderdelen van de koffie-uitloop, behalve de roestvrijstalen afdekking minstens één keer per week in de
  vaatwasser. Zo worden koffie- en melkresten effectief verwijderd.
   Open de deur van het toestel.

  65 • Page 66

  Reiniging en onderhoud

   Trek de roestvrijstalen afdekking van
  de uitloopunit er naar voren af en reinig ze.

   Verwijder de melkleiding van de koffie-uitloop: trek daarvoor het lipje 
  naar links.

  66

  Het aansluitstuk van de melkleiding
  mag niet worden verwijderd. Reinig
  het aansluitstuk indien nodig met de
  borstel.

   Pak de uitloopunit aan de zijkant vast
  en trek hem er naar beneden toe af. • Page 67

  Reiniging en onderhoud
   Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
  Druk goed om de schenktuitjes stevig
  op de houders te zetten.

   Neem de 3 onderdelen van de uitloopunit uit elkaar: maak het Y-stuk,
  de schenktuitjes en de houders van
  elkaar los.
   Reinig alle onderdelen grondig.

   Plaats de uitloopunit in de koffiemachine en sluit de melkleiding aan.
   Plaats de roestvrijstalen afdekking terug.
   Sluit de toesteldeur.
  Op de display verschijnt Plaats de afdekking van de centrale uitlaat.
   Bevestig de melding met OK.

  Kopjessensor reinigen
  Onderaan de koffie-uitloop zit de kopjessensor.
   Reinig de omgeving van de koffie-uitloop met een vochtig sponsdoekje.
  Centrale uitloop

  Reinig de kopjessensor minstens
  één keer per week, of vaker bij ernstige
  verontreiniging.

  De uitloopeenheid kan eenvoudiger in
  elkaar gezet worden als de individuele
  onderdelen vooraf met water worden
  bevochtigd.
  Alle delen moet goed op elkaar aansluiten.

  67 • Page 68

  Reiniging en onderhoud

   Druk de beide nokjes naar elkaar toe
  (pijlen).
  De sensor laat los.
   Reinig de kopjessensor in de vaatwasser of handmatig met warm water
  en afwasmiddel.
   Plaats de kopjessensor terug door
  hem van onderen in de houder van de
  koffie-uitloop te duwen.

  Melkkan met deksel reinigen

   Spoel de melkleiding in het deksel
  goed door onder stromend water
  voordat u het deksel van de melkkan
  in de vaatwasser plaatst.
   Als er geen water uit het aansluitstuk  loopt, reinigt u het aansluitstuk met de borstel.
   Reinig de glazen kan.
   Droog alle onderdelen af en zet de
  melkkan weer in elkaar.

  U moet de melkkan dagelijks na gebruik
  uit elkaar halen en reinigen.
  Reinig zowel het deksel als de glazen
  kan in de vaatwasser of handmatig met
  warm water en afwasmiddel.
   Neem de melkkan uit het toestel en
  giet ze leeg.

   Reinig de houder van de melkkan in
  de koffiemachine met een vochtig
  sponsdoekje.

  68 • Page 69

  Reiniging en onderhoud
  Melkventiel reinigen
  De afdichting van het melkventiel kan
  bijvoorbeeld door scherpe voorwerpen beschadigd raken.
  Gebruik geen scherpe of voorwerpen, bijvoorbeeld een mes, om
  het melkventiel te reinigen.

  Het melkventiel bevindt zich onder het
  linker bonenreservoir.
  Melkresten kunnen zich ook op de
  roestvrijstalen bouten afzetten en daar
  indrogen. Dergelijke afzetting kan lastig
  te verwijderen zijn. Het is daarom belangrijk na melkbereidingen het toestel
  regelmatig te reinigen.

  Bonenreservoir reinigen
   Schade door ondeskundige bediening en reiniging.
  Als de bonenreservoirs worden ondergedompeld in een vloeistof kunnen storingen ontstaan. Bij het uit elkaar nemen kunnen delen afbreken.
  Na het weer in elkaar zetten, werkt
  de mechanica mogelijk niet meer
  correct.
  Neem de bonenreservoirs niet uit elkaar.
  Dompel de bonenreservoirs niet onder in een vloeistof, zoals een sopje
  met afwasmiddel.
  Koffiebonen bevatten vetten die aanslag op de wanden van de bonenreservoirs kunnen vormen, waardoor de
  doorstroming van de koffiebonen kan
  worden beperkt. Reinig de bonenreservoirs daarom regelmatig met een zachte
  doek.
  Indien gewenst, kunt u de deksels van
  de bonenreservoirs handmatig met
  warm water en wat afwasmiddel reinigen. Droog de deksels goed af voordat
  u de bonenreservoirs ermee afdekt.

   Open de deur van het toestel.

   Open de deur van het toestel.

   Reinig het melkventiel met een vochtige spons- of microvezeldoek.

   Trek de bonenreservoirs links en
  rechts uit de koffiemachine.

   Sluit de toesteldeur.

   Reinig de bonenschachten in het toestel.
  Tip: Gebruik een stofzuiger om koffieresten van binnenuit de koffiemachine
  te verwijderen.
   Verwijder de deksels en leeg de bonenreservoirs.
  69 • Page 70

  Reiniging en onderhoud
  Filtersysteem verwijderen en
  handmatig reinigen
  De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  met de hand m.b.v. warm water zonder reinigingsmiddel.

  Verwijder geen onderdelen die ertoe
  dienen de doorstroming van de bonen te verbeteren (zie de pijl).
   Reinig de bonenreservoirs en de deksels handmatig met een licht bevochtigde, zachte doek. Droog alle
  onderdelen zorgvuldig af voordat u
  de bonenreservoirs met koffiebonen
  vult.

  Verwijder en reinig het filtersysteem
  eenmaal per week. Reinig ook het gebied onder het filtersysteem eenmaal
  per week.
   Open de deur van het toestel.
   Verwijder het waterreservoir.

   Plaats de deksels terug en schuif de
  reservoirs weer in de koffiemachine.
   Sluit de toesteldeur.

   Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar voren .

  70 • Page 71

  Reiniging en onderhoud

   Trek het filtersysteem eerst opzij 
  en vervolgens naar voren  uit het
  toestel. Kantel het filtersysteem daarbij naar voren .
  Als u het filtersysteem niet of slechts
  met moeite uit het toestel kunt trekken,
  bevindt het filtersysteem zich niet in de
  uitgangspositie (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”).
  Verander de positie van de greep op
  het filtersysteem niet als u het filtersysteem uit het toestel haalt. Doet u
  dat wel, dan kunt u het filtersysteem
  niet meer terugplaatsen.
   Reinig het filtersysteem handmatig
  onder stromend warm water zonder
  reinigingsmiddel.

   Wrijf de koffieresten van de zeven.
  Eén zeef bevindt zich in de trechter.
  De tweede zeef bevindt zich links
  naast de trechter.
   Droog de trechter af, zodat de koffiemaling niet in de trechter blijft plakken als u weer koffie bereidt.
   Reinig de binnenkant van de koffiemachine. Verwijder droge koffiepoederresten met een stofzuiger.
  Filtersysteem terugplaatsen
   Ga in omgekeerde volgorde te werk
  als u het filtersysteem weer terugplaatst: schuif het filtersysteem in de
  koffiemachine. Kantel het filtersysteem daarbij iets naar voren.

  71 • Page 72

  Reiniging en onderhoud

   Druk op de toets onderaan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar achteren .

  De opvangschaal bevindt zich binnenin
  het toestel, aan de onderkant van de
  deur.

  Tip: Als de greep van het filtersysteem
  niet kan worden gedraaid, drukt u stevig tegen de zijkant van het systeem.

  Verwijder en leeg de opvangschaal regelmatig. U kunt de opvangschaal in de
  vaatwasser reinigen.

   Schuif het waterreservoir in de koffiemachine.

   Open de deur van het toestel.

  Door het verwijderen en terugplaatsen
  wordt koffiemaling op de opvangschaal
  gemorst.

   Verwijder alle onderdelen uit de binnenkant van het toestel:

   Verwijder en reinig de opvangschaal.

   Verwijder de opvangschaal en reinig
  het deksel.

  – Waterreservoir

   Schuif de opvangschaal in de koffiemachine en sluit de deur van het toestel.

  – Reservoir

  Binnenkant, binnenzijde van de
  deur en opvangschaal reinigen
  Reinig de binnenkant en het front
  tijdens de normale reiniging. Reinig bijvoorbeeld ook het gebied onder het
  waterreservoir als u dat hebt verwijderd.

  – Opvangschaal

  – Filtersysteem
  – Bonenreservoir
  Tip: Droge resten gemalen koffie kunt u
  met een stofzuiger verwijderen.
   Reinig de binnenkant en de binnenzijde van de deur handmatig met een
  licht bevochtigde, schone spons- of
  microvezeldoek. Wrijf de binnenkant
  en de deur daarna met een zachte
  doek droog.
   Plaats alle onderdelen, inclusief de
  opvangschaal, weer terug.

  72 • Page 73

  Reiniging en onderhoud
   Sluit de toesteldeur.

  Onderhoudsprogramma's

  Front reinigen

  De volgende onderhoudsprogramma's
  zijn beschikbaar:

  De oppervlakken kunnen verkleuren
  of worden aangetast worden als verontreinigingen gedurende langere tijd
  inwerken.
  Verwijder verontreinigingen op het
  front meteen.
  Er mag geen water achter de display
  komen.
  Reinig het front na het handmatig
  ontkalken. Verwijder spetters ontkalkingsoplossing liefst meteen.
  Tip: Open de deur van het toestel voordat u het bedieningspaneel reinigt. Zo
  voorkomt u onbedoeld bedienen van
  het toestel.
   Reinig het front met een vochtige,
  schone spons of een microvezeldoekje. Wrijf vervolgens alles met een
  zachte doek droog.
  Tip: U kunt het front ook met een Mielemicrovezeldoekje reinigen.

  – Toestel spoelen
  – Melkleiding spoelen
  – Melkleiding reinigen*
  – Filtersysteem ontvetten*
  – Toestel ontkalken*
  * Wanneer geen reinigings- en/of ontkalkingspatronen zijn geplaatst en automatische reiniging is uitgeschakeld,
  voert u de onderhoudsprogramma's zelf
  uit.
  Daarnaast moeten de leidingen van de
  koffiemachine, afhankelijk van het gebruik en het gebruikte water, regelmatig
  worden ontkalkt, ook als er een ontkalkingspatroon is geplaatst.
  Menu Onderhoud oproepen
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Onderhoud.
  U kunt nu het gewenste onderhoudsprogramma starten.

  Toestel spoelen
  Als u een koffiedrank hebt bereid, worden de leidingen voor het uitschakelen
  automatisch doorgespoeld. U kunt Toestel spoelen ook handmatig starten.

  73 • Page 74

  Reiniging en onderhoud
  Melkleiding spoelen
  Als u een drank met melk hebt bereid,
  spoelt de koffiemachine na enkele minuten automatisch de melkleiding door.
  U kunt Melkleiding spoelen ook handmatig starten.

  Onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen
  U kunt het onderhoudsprogramma uitvoeren met een Miele-reinigingspatroon
  of met reinigingsmiddel voor de melkleidingen (sticks met reinigingspoeder).
  Het onderhoudsprogramma duurt
  ong. 20 minuten.
  Als automatische reiniging is ingeschakeld en een reinigingspatroon is
  geplaatst, wordt Melkleiding reinigen met
  het reinigingspatroon uitgevoerd.
  Melkleiding reinigen met het reinigingspatroon
  Naast de automatische reiniging kunt u
  het onderhoudsprogramma starten.
  Daarmee kunt u bijvoorbeeld de melkleidingen reinigen na intensief gebruik.
  Het menu Onderhoud verschijnt.
   Druk op Melkleiding reinigen.
   Volg de aanwijzingen op de display
  op.
  Melkleiding reinigen met reinigingsmiddel voor melkleidingen (sticks)
  Als automatische reiniging is uitgeschakeld, moet de melkleiding ongeveer
  één keer per week worden gereinigd.
  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij het Miele-reinigingsmiddel voor melkleidingen.
  74

  Het reinigingspoeder voor de melkleidingen is speciaal voor Miele-koffiemachines ontwikkeld en voorkomt zo vervolgschade.
  Per reinigingsbeurt hebt u 2 sticks reinigingsmiddel voor melkleidingen nodig.
  Het reinigingsmiddel is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele Service en
  bij de Miele-vakhandel.
  In de display verschijnt de melding Melkleiding reinigen.
  Het reinigingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.
   Bevestig de melding met OK.
   Volg de aanwijzingen op de display
  op.
  Ga als volgt te werk als in de display
  deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir tot aan de reinigingsmarkering  met
  reinigingsmiddel en lauw water. Plaats het
  reservoir terug.

  Oplossing met reinigingsmiddel maken
   Open 2 sticks reinigingsmiddel voor
  melkleidingen en doe de inhoud ervan in het waterreservoir. • Page 75

  Reiniging en onderhoud
  gelmatig. U bereidt dan altijd aromatische koffie en de koffiemachine kan optimaal functioneren.
  U kunt het onderhoudsprogramma uitvoeren met een Miele-reinigingspatroon
  of de reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem. Het onderhoudsprogramma duurt ong. 20 minuten.

   Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en roer de
  oplossing goed door.
  Houd u aan de mengverhouding.
  Doe niet minder water in het waterreservoir. Zoniet, wordt de reiniging onvolledig uitgevoerd.
   Schuif het waterreservoir terug in het
  toestel en sluit de deur.
   Volg de aanwijzingen op de display
  op.

  Als automatische reiniging is ingeschakeld en een reinigingspatroon is
  geplaatst, wordt Filtersysteem ontvetten
  met het reinigingspatroon uitgevoerd.
  Wanneer geen Miele-reinigingspatronen
  zijn geplaatst, verschijnt na 200 bereidingen Filtersysteem ontvetten in de display.
   Bevestig de melding met OK.
  Deze melding verschijnt steeds opnieuw in de display totdat het filtersysteem is ontvet.
  Filtersysteem ontvetten

   Spoel het waterreservoir grondig met
  proper water wanneer daartoe een
  melding in de display verschijnt. Er
  mogen geen resten reinigingsmiddel
  in het waterreservoir achterblijven. Vul
  het waterreservoir met proper leidingwater.

  Het menu Onderhoud verschijnt.

  Het reinigingsprogramma is afgerond
  als in de display Proces afgerond verschijnt.

  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen
  Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Ontvet het filtersysteem re-

  U kunt het onderhoudsprogramma
  niet afbreken. Het moet volledig worden uitgevoerd.
   Druk op Filtersysteem ontvetten.

   Volg de aanwijzingen op de display
  op.
  Op de display verschijnt Verwijder het
  waterreservoir en het filtersysteem. Spoel
  het filtersysteem handmatig af. Reinig de
  binnenruimte..

  75 • Page 76

  Reiniging en onderhoud
  Filtersysteem en binnenruimte reinigen
  De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  met de hand m.b.v. warm water zonder reinigingsmiddel.
  Voor een goede koffiesmaak en om
  kiemvorming te voorkomen, moet u
  het filtersysteem één keer per week
  uitnemen en onder stromend water
  reinigen.
   Open de deur van het toestel.
   Verwijder het waterreservoir.

   Trek het filtersysteem eerst opzij 
  en vervolgens naar voren  uit het
  toestel. Kantel het filtersysteem daarbij naar voren .
  Als u het filtersysteem niet of slechts
  met moeite uit het toestel kunt trekken,
  bevindt het systeem zich niet in de uitgangspositie (zie het hoofdstuk “Nuttige
  tips”).
  Verander de positie van de greep op
  het filtersysteem niet als u het filtersysteem uit het toestel haalt. Doet u
  dat wel, dan kunt u het filtersysteem
  niet meer terugplaatsen.

   Druk op de toets onderaan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar voren .

  76

   Reinig het filtersysteem handmatig
  onder stromend warm water zonder
  reinigingsmiddel. • Page 77

  Reiniging en onderhoud

   Wrijf de koffieresten van de zeven.
  Eén zeef bevindt zich in de trechter,
  de tweede links naast de trechter.
  Bij het verwijderen wordt koffiemaling
  op de opvangschaal gemorst.
   Verwijder de opvangschaal en reinig
  het deksel.

   Druk op de toets onderaan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar achteren .
   Schuif het waterreservoir en de opvangschaal met het afvalbakje in de
  koffiemachine.

   Reinig de binnenkant van de koffiemachine. Verwijder droge koffiepoederresten met een stofzuiger.

   Sluit de toesteldeur.

  Reinigingstablet in het filtersysteem
  plaatsen

  Het reinigingsprogramma is voltooid als
  het drankenmenu verschijnt.

   Volg de overige aanwijzingen op de
  display op.

  Toestel ontkalken
  Gevaar voor beschadiging door
  spetters ontkalkingsoplossing.
  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.
  Verwijder spetters bij het ontkalken
  meteen.
   Doe de reinigingstablet boven in het
  filtersysteem (zie pijl).
   Schuif het filtersysteem met de reinigingstablet in de koffiemachine.

  De koffiemachine raakt door het gebruik
  verkalkt. Hoe snel dat gebeurt, hangt af
  van de hardheid van het gebruikte water. U dient de kalkresten regelmatig te
  verwijderen.

  77 • Page 78

  Reiniging en onderhoud
  Het toestel leidt u door het ontkalkingsproces. In de display verschijnen de uit
  te voeren handelingen, zoals de opvangschaal leeggieten en het waterreservoir vullen.

   Bevestig de melding met OK.

  Het toestel moet worden ontkalkt. Het
  ontkalkingsprogramma duurt
  ong. 35 minuten.

  Ga als volgt te werk als in de display
  deze tekst verschijnt: Vul het waterreser-

  Ook als automatisch ontkalken is ingeschakeld, moeten de leidingen, afhankelijk van het gebruik, regelmatig worden ontkalkt met het onderhoudsprogramma Toestel ontkalken.
  Als u geen ontkalkingspatroon hebt geplaatst, wordt u er via meldingen in de
  display aan herinnerd de koffiemachine
  te ontkalken.
  Op de display verschijnt Aantal bereidingen tot ontkalken van het toestel: 50.

  De koffiemachine geeft bij elk volgend
  gebruik aan hoeveel bereidingen nog
  mogelijk zijn.
   Bevestig de melding met OK.
  Als het aantal resterende bereidingen 0
  is, wordt de koffiemachine geblokkeerd.
  Als u op dat moment geen tijd hebt om
  het toestel te ontkalken, kunt u het toestel uitschakelen. U kunt pas weer
  dranken bereiden als het toestel is ontkalkt.
  Ontkalken nadat een verzoek in de
  display verschijnt
  In de display verschijnt de melding Toestel ontkalken.
  Het ontkalkingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.
  78

  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen op de display
  op.

  voir tot aan de ontkalkingsmarkering  met
  ontkalkingsmiddel en lauw water. Plaats het
  reservoir terug.

  Oplossing met ontkalkingsmiddel
  maken
  Voor een optimale ontkalking adviseren
  wij de Miele-ontkalkingstabletten.
  De ontkalkingstabletten zijn speciaal
  voor de koffiemachine ontwikkeld en
  voorkomen zo vervolgschade.
  Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren
  bevatten en/of andere ongewenste
  inhoudsstoffen, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het toestel beschadigen. Bovendien kan bij een niet
  juiste concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect
  niet worden gegarandeerd.
  De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Voor het ontkalkingsprogramma hebt u
  2 ontkalkingstabletten nodig. • Page 79

  Reiniging en onderhoud

   Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.
   Doe 2 ontkalkingstabletten in het water.
  Houd u aan de mengverhouding van
  het ontkalkingsmiddel. Het is belangrijk dat u niet meer of minder water in
  het reservoir vult. Het ontkalken
  wordt anders voortijdig beëindigd.
  Ontkalking uitvoeren
   Plaats het waterreservoir terug.
   Volg de overige aanwijzingen op de
  display op.
  Ga als volgt te werk als op de display
  Spoel het waterreservoir en vul het, de, volgende melding wordt weergegeven:
   Spoel het waterreservoir uit met proper water. Er mogen geen ontkalkingsmiddelresten in het waterreservoir achterblijven. Vul het reservoir
  vervolgens tot aan de markering 
  met schoon drinkwater.
  Het ontkalkingsprogramma is voltooid
  als het drankenmenu verschijnt.

  79 • Page 80

  Automatische reiniging en ontkalking
  Gevaar voor beschadiging door
  spetters van reinigings- en ontkalkingsoplossing.
  Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.
  Voordat u het toestel uitschakelt,
  kunt u het reservoir onder de koffieuitloop plaatsen, zodat reinigings- en
  ontkalkingsoplossing erin wordt opgevangen.
  Verwijder spetters van reinigings- en
  ontkalkingsoplossing.
  Zorg dat als u een reeds met water
  gevulde ontkalkingspatroon vastpakt, er geen ontkalkingsoplossing
  op kwetsbare oppervlakken komt.
  De koffiemachine beschikt over automatische onderhoudsprogramma;s voor
  het reinigen van de melkleiding en het
  filtersysteem, en voor het ontkalken van
  het toestel. Daarvoor worden Miele-reinigingspatronen en Miele-ontkalkingspatroon in de koffiemachine geplaatst.
  Als zowel automatische reiniging als automatische ontkalking op dezelfde dag
  moeten worden uitgevoerd, wordt altijd
  eerst de automatische reiniging uitgevoerd (totale tijd ong. 2,5 uur).
  U bepaalt het starttijdstip voor het dagelijks reinigen en ontkalken via de onderhoudstimer.
  De koffiemachine bepaalt aan de hand
  van het gebruikspatroon, of en op welke dag de automatisch ontkalking wordt
  uitgevoerd.
  Bij automatische reiniging wordt de
  melkleiding gereinigd en/of het filtersysteem ontvet. De koffiemachine bepaalt
  ook voor de automatische reiniging de
  80

  concentratie reinigingsoplossing en het
  type reinigingsprogramma, op basis van
  het aantal en type bereidingen.
  Als u geen dranken bereidt, worden de
  automatisch onderhoudsprogramma's
  niet gestart.
  Voor de automatische reinigingsprogramma's worden water en onderhoudsmiddel vermengd tot een oplossing.
  Deze oplossing wordt door de leidingen
  van de koffiemachine gepompt. Na een
  vastgestelde inwerktijd wordt de oplossing volledig uit de leidingen gespoeld.
  Vervolgens kunt u weer dranken bereiden.
  Tijdens het automatische reinigen en
  ontkalken hoort u met korte tussenpozen geluiden, bijvoorbeeld pomp- en
  spoelgeluiden, hoewel het toestel is uitgeschakeld.

  Waarmee moet u voor en
  tijdens het automatische onderhoudsprogramma rekening
  houden?
  De koffiemachine is gebruiksklaar en er
  wordt aan de volgende voorwaarden
  voldaan:
  – Reinigings- en ontkalkingspatronen
  zijn geplaatst en gereed voor gebruik.
  – Tijdens het automatische onderhoudsprogramma mag de koffiemachine niet spanningsvrij worden gemaakt.
  – De opvangschaal, het filtersysteem
  en de koffie-uitloop zijn geplaatst.
  – Het waterreservoir is minimaal tot aan
  de markering  met water gevuld en
  geplaatst. • Page 81

  Automatische reiniging en ontkalking
  – Volg de aanwijzingen die voor het uitschakelen verschijnen, zoals Leeg de
  opvangschaal en het afvalbakje en plaats
  de onderdelen terug.

  – De deur van het toestel is gesloten
  op het moment dat het programma
  wordt gestart.
  – De koffiemachine is uitgeschakeld.
  Voordat de oplossing met ontkalkingsmiddel wordt uitgespoeld, maken
  akoestische en optische signalen u
  daarop attent. U kunt deze signalen
  niet wijzigen of uitschakelen.
  Plaats geen kopje (glas) onder de
  koffie-uitloop wanneer u meerdere
  dagen afwezig zult zijn. Het kopje of
  glas kan overlopen. De oplossing
  met ontkalkingsmiddel kan schade
  veroorzaken op kwetsbare oppervlakken.

  Automatisch reinigen
  Als u gedurende de afgelopen 24 uur
  een drank met melk hebt bereid, wordt
  de melkleiding gereinigd. Het filtersysteem wordt na circa 25 koffiedranken
  gereinigd.
  De automatische reiniging duurt
  ong. 25 minuten als zowel het melk- als
  filtersysteem wordt gereinigd.

  Automatische reiniging in- en
  uitschakelen
  Doorgaans schakelt u de automatische
  reiniging in bij de eerste ingebruikname.
  U kunt de Automatisch reinigen echter op
  elk gewenst moment in- of uitschakelen.

  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Instellingen en daarna Automatisch
  reinigen.
   Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.
  Als automatisch reinigen is ingeschakeld en u al koffiedranken en/of melk
  hebt bereid, moet de koffiemachine
  eenmalig handmatig worden gereinigd. Daarmee worden melkresten en
  koffievet verwijderd en wordt de teller
  hersteld.

  Miele-reinigingspatroon
  Gebruik voor het automatisch reinigen uitsluitend het Miele-reinigingspatroon. Het is speciaal voor deze
  koffiemachine ontwikkeld.
  Het reinigingspatroon heeft een
  houdbaarheid van ongeveer 1 jaar
  vanaf het moment dat het patroon in
  de koffiemachine is geplaatst (houdbaarheid na ingebruikname).
  Bepalend voor de houdbaarheid van
  1 jaar is de datum waarop u het reinigingspatroon in het toestel hebt geplaatst.
  Doe geen vloeistoffen of andere stoffen in het reinigingspatroon.
  Het Miele-reinigingspatroon bevat reinigingsmiddel dat melkresten en koffievet
  effectief verwijdert.
  Het reinigingspatroon is afhankelijk van
  het gebruik van de koffiemachine voldoende voor ong. 3 maanden reinigen.

  81 • Page 82

  Automatische reiniging en ontkalking
  Als u vaker handmatig reinigt of bijzonder veel dranken bereidt, wordt de periode navenant korter.
  Het niveau van het patroon kunt u onder Instellingen | Info | Niveaus als balk
  met segmenten laten weergeven. Terwijl
  het niveau van hetpatroon daalt, worden regelmatig diverse meldingen weergegeven om u eraan te herinneren een
  nieuwe ontkalkingspatroon gereed te
  houden.
  De eerste melding verschijnt als het patroon nog voor ong. 25% is gevuld.
  Het reinigingspatroon is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele Service en
  bij de Miele-vakhandel.
  Wanneer geen, een leeg of een verlopen reinigingspatroon is geplaatst,
  moeten de melkleiding en het filtersysteem handmatig worden gereinigd. Daarvoor hebt u het betreffende reinigingsmiddel nodig (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragrafen “Melkleiding reinigen” en “Filtersysteem ontvetten”).
  Het reinigingspatroon kan bij langere afwezigheid en tijdens transport van de
  koffiemachine geplaatst blijven.

  Reinigingspatroon wisselen
  U hebt een nieuw Miele-reinigingspatroon nodig. Het reinigingspatroon is
  verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij
  Miele Service en bij de Miele-vakhandel.
   Open de deur en verwijder het reservoir.

  82

   Trek de houder met het patroon naar
  voren en verwijder beide.
   Draai het reinigingspatroon uit de
  houder. Doe de gebruikte patroon bij
  het huisvuil.
  Soms kunnen zich ingedroogde resten
  reinigingsmiddel als witte afzetting op
  de houder bevinden. Dergelijke resten
  reinigingsmiddel hebben geen negatief
  effect op de automatische reiniging. U
  kunt de resten zo nodig met een vochtige doek verwijderen of de houder reinigen in de vaatwasser.
   Neem het nieuwe patroon uit de verpakking en draai het schroefdeksel
  los. Het deksel hebt u niet meer nodig. • Page 83

  Automatische reiniging en ontkalking
  Automatisch ontkalken
  Automatisch ontkalken duurt inclusief
  inwerktijd ongeveer 2 uur.

   Schroef het nieuwe patroon ondersteboven in de houder.
   Schuif de houder met het patroon in
  de koffiemachine totdat hij hoorbaar
  vastklikt.
   Plaats het reservoir terug en sluit de
  deur.

  Voor een lange levensduur van de onderdelen en een kalkarm milieu voor
  de bereiding van dranken is het noodzakelijk de leidingen van de koffiemachine af en toe handmatig te ontkalken. Hoe vaak u dat moet doen
  hangt af van het gebruik van het toestel en de hardheid van het gebruikte
  water. Als u bijvoorbeeld veel koffiesoorten met melk bereidt, dient u de
  koffiemachine vaker met de ontkalkingstabletten te ontkalken.

  Het Miele-ontkalkingspatroon
  Gebruik voor de automatische ontkalking uitsluitend het Miele-ontkalkingspatroon.
  Nadat het Miele-ontkalkingspatroon
  voor het eerst in de koffiemachine is
  gebruikt en met water wordt gevuld,
  is hij nog ong. 1 jaar houdbaar
  (houdbaarheid na openen). Essentieel voor de houdbaarheid van één
  jaar is de datum waarop u het ontkalkingspatroon in het toestel hebt geplaatst en met water hebt gevuld.
  Gebruik geen ontkalkingspatroon dat
  al in een andere koffiemachine van
  Miele is gebruikt. Uw koffiemachine
  geeft geen informatie over het niveau
  in het patroon. De ontkalking kan onvoldoende zijn, waardoor uw koffiemachine beschadigd raakt.
  Doe geen vloeistoffen of andere stoffen in het ontkalkingspatroon.

  83 • Page 84

  Automatische reiniging en ontkalking
  Het ontkalkingsmiddel zit in de vorm
  van tabletten in het ontkalkingspatroon.
  Als het patroon in de koffiemachine is
  geplaatst, wordt het met water gevuld.
  De tabletten lossen geleidelijk op.
  Het ontkalkingspatroon is afhankelijk
  van het gebruik van de koffiemachine
  voldoende voor maximaal 12 maanden
  ontkalken.
  Het niveau van het patroon kunt u onder Instellingen | Info | Niveaus als balk
  met segmenten laten weergeven. Terwijl
  het niveau van hetpatroon daalt, worden regelmatig diverse meldingen weergegeven om u eraan te herinneren een
  nieuwe ontkalkingspatroon gereed te
  houden.

  – Transporteer het gevulde ontkalkingspatroon staand en voorzichtig. Voorkom schudden. Als u het patroon
  schudt of ondersteboven draait,
  neemt de levensduur af of raakt het
  patroon beschadigd.
  – Bewaar het patroon staand op een
  donkere plek bij kamertemperatuur
  (16 – 38 °C).
  Ontkalkingspatroon wisselen
  Ontkalkingspatroon verwijderen
   Open de deur en verwijder het reservoir.

  Het ontkalkingspatroon is verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele Service
  en bij de Miele-vakhandel.
  Als u geen, een leeg of een verlopen ontkalkingspatroon gebruikt,
  dient u de koffiemachine met het onderhoudsprogramma Toestel ontkalken te ontkalken. Daarvoor hebt u
  het desbetreffende ontkalkingsmiddel nodig (zie hoofdstuk: “Reiniging
  en Onderhoud”, paragraaf: “Toestel
  ontkalken”).
  Als u geruime tijd afwezig bent, kunt u
  het ontkalkingspatroon laten zitten. Als
  u de koffiemachine vervoert, verwijder
  dan het patroon voorafgaand aan het
  transport. Neem daarbij het volgende in
  acht:
  – Het ontkalkingspatroon mag hooguit
  3 weken buiten de koffiemachine
  worden bewaard.

  84

   Trek de houder voor het patroon naar
  voren.
   Verwijder het patroon . • Page 85

  Automatische reiniging en ontkalking
  Als u geen ontkalkingspatroon wilt gebruiken, sluit u het systeem met de
  adapter af.

  Tip: Sluit het ontkalkingspatroon af met
  het kapje dat aan de patrooncylinder is
  bevestigd. U kunt daarvoor het kapje
  eenvoudig afbreken langs de daarvoor
  bestemde rand.
   Doe het patroon bij het restafval.
  Ontkalkingspatroon plaatsen
   Plaats het patroon en schuif hem omhoog tot u weerstand voelt.
   Schuif de houder van het patroon
  weer terug en plaats het reservoir terug.
   Sluit de toesteldeur.
   Volg de aanwijzingen op de display
  op.
  Als u de volgende keer de koffiemachine uitschakelt, wordt tijdens het spoelen ook het nieuwe ontkalkingspatroon
  met water gevuld. U kunt horen hoe
  met korte tussenpozen water in het patroon wordt gespoeld.
  Wacht in ieder geval totdat de koffiemachine is uitgeschakeld. Schakel
  het toestel niet geforceerd uit.

   Plaats de adapter in plaats van het
  patroon.

  Onderhoudstimer
  U kunt de starttijd voor het automatische onderhoudsprogramma in de onderhoudstimer naar wens kiezen.
  Houd er rekening mee dat het automatische onderhoudsprogramma
  ong. 2,5 uur kan duren. Daarom is het
  handig een starttijd tegen de avond of
  tijdens uw dagelijkse afwezigheid in te
  stellen.
  U kunt verschillende starttijden instellen
  voor het weekend en voor weekdagen
  van maandag tot vrijdag.
  Onderhoudstimer instellen
  Het drankenmenu wordt weergegeven.
   Raak de sensortoets  aan.
   Kies Instellingen en daarna Timer.
   Kies Onderhouds-Timer.
   Wijzig de instellingen naar wens en
  bevestig met OK.
  85 • Page 86

  Automatische reiniging en ontkalking
  De starttijd wordt opgeslagen. De automatische onderhoudsprogramma's
  starten vanaf dan op het ingestelde tijdstip.

  Automatische reiniging en ontkalking afbreken
  U kunt de automatische reinigingsprogramma's afbreken.
  U kunt de automatische reiniging twee
  keer afbreken en dan dranken bereiden. Als de automatische reiniging
  drie keer na elkaar niet wordt uitgevoerd, moet bij de volgende keer inschakelen het filtersysteem worden
  ontvet en/of de melkleiding worden
  gereinigd.
  U kunt de automatische ontkalking zo
  vaak als u wilt afbreken. Eventueel
  moet u dan de koffiemachine met de
  ontkalkingstabletten ontkalken (zie
  hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”,
  paragraaf: “Toestel ontkalken”).
   Raak de Aan/Uit-toets  aan.
  In de display verschijnt de resttijd in
  uren.
  Automatisch onderhoud afbreken
   Druk op Bereiding afbreken.
  De reinigings- of ontkalkingsoplossing
  wordt uit de leidingen gespoeld. Dat
  kan wel 5 minuten duren. U kunt nu
  dranken bereiden.

  86 • Page 87

  Nuttige tips
  De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden,
  kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat
  u Miele niet hoeft in te schakelen.
  De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te
  verhelpen.

  Meldingen in de display
  Foutmeldingen moeten met OK worden bevestigd. Dat betekent dat ook als het
  probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals op de display verschijnt.
  Volg de aanwijzingen op de display om het probleem te verhelpen.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw op de display verschijnt.
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F1, F2,
  F80, F82
  F353, F354

  Er is sprake van een interne storing.
   Schakel de koffiemachine uit. Schakel het toestel
  pas na ongeveer 1 uur weer in.

  F74, F77
  F225, F226
  F235, F353, F354

  Er is sprake van een interne storing.
   Schakel de koffiemachine uit. Schakel het toestel
  pas na ongeveer 2 minuten weer in.

  87 • Page 88

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F73 of

  Het filtersysteem kan niet zijn uitgangspositie innemen of is verontreinigd. De gemalen koffie kan niet
  worden samengeperst.
   Controleer of u het filtersysteem kunt verwijderen.
   Als u het filtersysteem kunt verwijderen, reinigt u
  het onder stromend water.

  Controleer het filtersysteem

   Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem in de uitgangspositie (zie afbeelding).
   Plaats het waterreservoir in het toestel en sluit de
  deur. Plaats het filtersysteem niet terug. Schakel
  de koffiemachine in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in.
   Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt,
  plaatst u het filtersysteem terug in de koffiemachine.
   Als u het filtersysteem niet kunt verwijderen, schakelt u de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas
  na ongeveer 2 minuten weer in.
  Een handmatig onderhoudsprogramma wordt
  voortijdig afgebroken
  en in de display verschijnt Schuif het waterreservoir goed in het toestel.
  Het reservoir moet vastklikken.

  88

  Het waterreservoir is niet goed gevuld en geplaatst.
   Controleer of u de juiste markering hebt gekozen.
  De symbolen op het waterreservoir geven de benodigde hoeveelheid water aan voor de onderhoudsprogramma's
  Toestel ontkalken:  en Melkleiding reinigen:  .
   Vul het waterreservoir tot aan de markering en
  start het programma opnieuw. • Page 89

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F233

  De kopjessensor is niet of niet correct geplaatst.
  Terwijl de koffie-uitloop omhoog gaat en er iets, bijvoorbeeld een kopje, tegen de kopjessensor stoot,
  heeft de kopjessensor geen referentiestand meer.
   Bevestig de melding met OK.
   Plaats de kopjessensor opnieuw in het toestel.
  Totdat de koffiemachine de volgende keer wordt ingeschakeld, is de kopjessensor niet actief en blijft de
  koffie-uitloop in de bovenste stand staan. Bij de volgende keer inschakelen wordt de kopjessensor opnieuw geïnitialiseerd.

  F 355, F 357– F 362

  Het bonensysteem moet opnieuw worden geïnitialiseerd, bijv. omdat er koffiebonen klem zijn geraakt.
   Open de deur en verwijder beide bonenreservoirs
  uit de koffiemachine.
   Sluit de toesteldeur.
  Het bonensysteem wordt geïnitialiseerd.
   Volg de aanwijzingen op de display op.

  F 307

  Er is een storing van het melkventiel opgetreden.
   Verwijder en reinig het melkventiel (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”, paragraaf “Melkventiel reinigen”).

  89 • Page 90

  Nuttige tips
  De koffiemachine reageert vreemd
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De display blijft donker U hebt de Aan/Uit-toets  te kort aangeraakt.
  als u de koffiemachine
   Houd uw vinger gedurende minimaal 3 seconden
  met de Aan/Uit-toets 
  op de Aan/Uit-toets .
  inschakelt.
  De stekker zit niet goed in het stopcontact.
   Steek de stekker in het stopcontact.
  De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen,
  omdat de koffiemachine, een ander toestel of de huisinstallatie defect is.
   Trek de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact.
   Neem contact op met een elektricien of met
  Miele Service.
  Na het inschakelen van
  het toestel blijft de verlichting uit.

  De verlichting is uitgeschakeld.
   Schakel de verlichting in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Verlichting”).
  De verlichting is defect.
   Neem contact op met de Miele-klantendienst.

  De dagtijd wordt weergegeven, maar de sensortoets  en de naderingssensor reageren
  niet.

  Dat is geen storing. De functie QuickTouch is uitgeschakeld. Kies de instelling Display | QuickTouch | Aan
  om ervoor te zorgen dat de sensortoets  en de naderingssensor ook reageren als de koffiemachine is
  uitgeschakeld.

  De koffiemachine reageert niet op de bediening op de display.

  Er is sprake van een defect.
   Raak de Aan/Uit-toets  aan totdat de display
  wordt uitgeschakeld en het toestel opnieuw wordt
  gestart.

  De koffiemachine wordt De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt.
  plotseling uitgescha Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie
  keld.
  hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”).
  De stekker zit niet goed in het stopcontact.
   Steek de stekker in het stopcontact.

  90 • Page 91

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De sensortoetsen reageren niet.
  De koffiemachine kan
  niet meer worden bediend.

  Er is sprake van een interne storing.
   Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van
  de koffiemachine uit het stopcontact te trekken of
  door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.

  Hoewel er geen
  dranken worden bereid
  of de koffiemachine is
  uitgeschakeld, hoort u
  toch een ventilator.

  Dat is geen storing.
  De ventilator in het toestel draait na de bereiding van
  dranken of na uitschakeling van het toestel nog tot
  circa 30 minuten door.

  Het filtersysteem van de Het filtersysteem bevindt zich niet in zijn uitgangspokoffiemachine kan niet sitie.
  worden verwijderd.
   Draai indien nodig de greep van het filtersysteem
  terug naar de uitgangspositie. Sluit de toesteldeur.
   Schakel de koffiemachine uit.
   Schakel de koffiemachine pas na ongeveer
  1 minuut weer in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in.
   Herhaal indien nodig deze stappen.
  Er staat een kopje onder de koffie-uitloop.
  Toch wordt de drankbereiding voortijdig afgebroken.

  Dit is geen storing.
  Als een kopje een buitengewoon grote opening heeft,
  bijvoorbeeld een breed uitlopende mok, zodat de
  kopjessensor de rand niet raakt, wordt de bereiding
  van de drank afgebroken. Gebruik een ander kopje of
  plaats het kopje zo dat de rand door de sensor kan
  worden gedetecteerd.

  91 • Page 92

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffiemachine wordt De ingebruiknamebeveiliging is geactiveerd.
  niet ingeschakeld, hoe-  Schakel de vergrendeling uit.
  wel de timerinstelling
  De verkeerde dag van de week is ingesteld.
  Aan om is geactiveerd.
   Controleer de timerinstellingen en wijzig ze desgevallend.
  De koffiemachine is drie keer achter elkaar na het automatische inschakelen niet bediend (vakantiestand).
   Schakel het toestel in en bereid een drank.
  Tijdens het automatische ontkalken schakelt de koffiemachine niet met de timer Aan om in. Dat is geen
  storing. Kies een andere timerinstelling.
  U bereidt heet water of Waarschijnlijk is de hoogte verkeerd ingesteld.
  thee, maar in plaats van  Wijzig de instellingen voor de hoogte (Instelwater komt er stoom uit
  lingen  Hoogte).
  de uitloop.
   U kunt eventueel ook de temperatuurinstellingen
  van de dranken (Dranken parameter) wijzigen.
  De display is niet goed
  af te lezen.

  De lichtsterkte is te laag ingesteld.
   Wijzig de instelling (zie “Instellingen”).

  De display is verlicht,
  maar de automaat verwarmt niet en bereidt
  geen dranken.

  De demo-functie voor de presentatie van de automaat
  bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd.
   Schakel de demo-functie uit (zie “Instellingen –
  Demo-functie”).

  92 • Page 93

  Nuttige tips
  Storingen tijdens het automatisch reinigen en/of ontkalken
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Nadat het toestel is ingeschakeld, verschijnt
  een melding dat automatisch reinigen en/of
  ontkalken niet mogelijk
  was.

  Alle uitneembare onderdelen, zoals het waterreservoir,
  de opvangschaal, het filtersysteem of de koffie-uitloop moeten zijn geplaatst.
  Het waterreservoir moet minimaal tot aan de markering  met water zijn gevuld.
  De deur van het toestel was niet gesloten.
   Bevestig de melding met OK.
   Zorg dat de koffiemachine voor de volgende automatisch reiniging en/of ontkalking klaar is voor gebruik.
  De koffiemachine was op de starttijd niet uitgeschakeld.
  De automatisch onderhoudsprogramma's worden alleen gestart als de koffiemachine is uitgeschakeld.
   Bevestig de melding met OK.
   Wijzig eventueel de starttijd.

  De melding Toestel ontkalken verschijnt, hoewel
  een gebruiksklare ontkalkingspatroon is geplaatst. U kunt geen
  dranken bereiden.

  Afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water
  en het gebruik van de koffiemachine dient u het af en
  toe met het onderhoudsprogramma te ontkalken.
  Gebruik daarvoor een geschikt ontkalkingsmiddel,
  bijv. de ontkalkingstabletten van Miele.
   Ontkalk de koffiemachine met het onderhoudsprogramma (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”,
  paragraaf: “Toestel ontkalken”).

  93 • Page 94

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Na het inschakelen ver- De automatische reiniging kon twee keer niet worden
  schijnt een van de voluitgevoerd.
  gende meldingen: De au- U wilt dat de koffiemachine voortaan automatisch de
  tomatische reiniging kon niet
  melkleiding reinigt en dat het filtersysteem automaworden uitgevoerd. De autotisch wordt ontvet:
  matische reiniging (duur
   Zorg dat de koffiemachine gereed is voor automamin.) nu uitvoeren? Anders
  tisch onderhoud (zie het hoofdstuk “Automatische
  wordt de automatische reinireiniging en ontkalking”).
  ging compleet uitgescha Raak OK aan om de automatische reiniging te
  keld.
  starten.
  Of: 
  Als u Nee kiest en zo de automatische reiniging uitHet automatische onderhoud kon niet worden uitge- schakelt, moet u handmatig de melkleiding reinigen
  voerd. De automatische rei- en het filtersysteem ontvetten (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”). Daarvoor hebt u reinigingsniging als onderdeel van het
  middel voor de melkleidingen en tabletten voor het
  automatische onderhoud
  ontvetten van het filtersysteem nodig.
  (duur min.) nu uitvoeren?
  Anders wordt de automatische reiniging als onderdeel
  van het automatische onderhoud compleet uitgeschakeld.

  U kunt geen dranken
  bereiden.

  94 • Page 95

  Nuttige tips
  Onbevredigend resultaat
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffiedrank is niet
  heet genoeg.

  Het kopje was niet voorverwarmd.
  Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen.
   Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met heet
  water.
  De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld.
   Kies een hogere temperatuur.
  De zeven in het filtersysteem zijn verstopt.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig.
   Ontvet het filtersysteem.

  Bij het malen van de bo- Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt.
  nen is meer geluid dan  Vul het reservoir met verse bonen.
  anders te horen.
  Er kan plastiek of steentjes tussen de koffiebonen zitten.
   Schakel de koffiemachine direct uit. Neem contact
  op met de Miele-klantendienst.
  De koffiedrank stroomt
  te snel in het kopje.

  Controleer of de maling niet te grof is ingesteld.
   Stel een fijnere maling in (zie “Optimaal genieten
  van uw koffie – Maling”).

  De koffiedrank stroomt
  te langzaam in het kopje.

  Controleer of de maling niet te fijn is ingesteld.
   Stel een grovere maling in (zie “Maling”).

  De koffie of espresso
  heeft geen mooie crema.

  De maling is niet goed ingesteld.
   Stel een fijnere of grovere maling in.
  De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te
  hoog ingesteld.
   Stel een lagere bereidingstemperatuur in.
  De koffiebonen zijn niet meer vers.
   Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

  95 • Page 96

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffie is slap. Het
  koffiedik in het afvalbakje is erg nat en kruimelig.

  Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen
  en er wordt te weinig gemalen koffie bevochtigd.
  Gebruikt u donkere bonen?
  Heel donker gebrande koffiebonen zijn vaak vettig.
  Dergelijke vetten kunnen aanslag vormen op de
  wanden van de bonenreservoirs, waardoor de doorstroming van de koffiebonen kan worden beperkt.
  Gebruikt u een koffiesoort met heel grote bonen of
  bonen die heel verschillend van grootte zijn?
  De bonen kunnen kantelen of klem komen te zitten en
  blokkages veroorzaken.
   Reinig de bonenreservoirs vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt.
   Trek het bonenreservoir een stukje naar buiten en
  schud het een beetje heen en weer als u koffiesoorten gebruikt met heel grote bonen of bonen
  die heel verschillend van grootte zijn.
   U kunt eventueel ook andere koffiesoorten proberen.

  De koffie stroomt niet
  Koffieresten in de koffie-uitloop belemmeren de bereigelijkmatig uit de beide ding.
  schenktuitjes. Bij de be-  Haal de koffie-uitloop uit elkaar en reinig alle onreiding van melk sputderdelen, behalve de roestvrijstalen afdekking, in
  tert het toestel af en
  de vaatwasser.
  toe.
  U dient deze reiniging wekelijks uit te voeren.
  De consistentie van het
  melkschuim is niet
  goed.

  De melk is te heet. Alleen met koude melk (< 10 °C)
  krijgt u mooi melkschuim.
   Controleer de temperatuur van de melk in de melkkan.
  De melkleiding is verstopt en/of het melkventiel is vuil.
   Volg de aanwijzingen in de paragraaf “Melkventiel
  reinigen”.

  96 • Page 97

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffiedranken vloeien zeer langzaam (druppelen) uit de koffie-uitloop.

  Het filtersysteem is verstopt als gevolg van zeer intensief gebruik van de koffiemachine. En/of het filtersysteem wordt niet regelmatig verwijderd en handmatig
  gereinigd.
   Als een reinigingspatroon is geplaatst, schakelt u
  eerst het Automatisch reinigen uit (Instellingen | Automatisch reinigen).
   Voer het onderhoudsprogramma Filtersysteem ontvetten uit met 1 reinigingstablet (zie het hoofdstuk
  “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen”).

   Reinig in het bijzonder de zeven van het filtersysteem zorgvuldig.
   Schakel eventueel de Automatisch reinigen in voordat u een drank bereidt.
  Anders moeten de onderhoudsprogramma's Melkleiding reinigen en Filtersysteem ontvetten opnieuw worden
  uitgevoerd.

  97 • Page 98

  Nuttige tips
  Melkventiel reinigen
  Als bij de bereiding van melk alleen hete
  melk ontstaat, in plaats van schuim, of
  als de melk tijdens de bereiding sputtert, is het melkventiel mogelijk verstopt. Controleer eerst de volgende
  punten:
  – Is de melk in de melkkan koud
  (< 10 °C)?
  – Zijn koffie-uitloop en deksel van de
  melkkan zorgvuldig gereinigd?
  – Is de koffie-uitloop correct gemonteerd?
  – Is de melkleiding goed aangesloten
  op de uitloopunit?

   Verwijder de afdekking van het melkventiel: rechtsboven aan de afdekking
  bevindt zich een pen waarmee u de
  afdekking eruit kunt kantelen.

  Als de melk desondanks niet naar wens
  wordt bereid, volgt u de onderstaande
  stappen om het melkventiel te reinigen.
  Reinig de afdekking van het melkventiel uitsluitend handmatig.
   Open de deur van het toestel.
   Verwijder het linker bonenreservoir en
  het reservoir.
   Verwijder de roestvrijstalen afdekking
  van de koffie-uitloop.

  3

  2
  1

   Maak de melkleidingen los van de uitloopunit van de koffie-uitloop  en
  van de melkventielhouder  en .
   Verwijder de melkleiding  die het
  melkventiel verbindt met de koffie-uitloop.
   Maak de hoekige slang los van de
  ronde slang. Reinig de slangen onder
  stromend water.
  Maak de aansluitstukken niet los van
  de slang.

  98 • Page 99

  Nuttige tips

   Druk de vergrendeling links en rechts
  op de melkventielhouder in en trek de
  houder er naar voren af.

   Neem de roestvrijstalen bouten er
  naar boven toe uit.
   Reinig de afzonderlijke onderdelen
  van het melkventiel in de vaatwasser.
  Tip: Als zich aan de voorzijde ingedroogde melkresten bevinden, weekt u
  de roestvrijstalen bouten in warm water
  met afwasmiddel voordat u de bouten
  in de vaatwasser reinigt.
  Melkventiel monteren
   Plaats de roestvrijstalen bouten er
  van bovenaf in.

   Maak de houder los van de siliconen
  afdichting.

   Plaats de siliconen afdichting in de
  melkventielhouder.

  99 • Page 100

  Nuttige tips

   Plaats de houder met de siliconen afdichting terug totdat hij hoorbaar
  vastklikt.

  Tip: Draai indien nodig de melkleiding
  op het rechte aansluitstuk naar achteren.

   Sluit de hoekige slang aan op de
  langere melkleiding. Plaats nu eerst
  de gevormde slang via de bovenzijde
  van de koffie-uitloop. Het zwarte aansluitstuk wijst daarbij naar achteren.

   Plaats de afdekking van het melkventiel: plaats daarvoor de pen in de
  rechterbovenhoek en kantel de afdekking naar achteren totdat ze nauw
  aansluit.

   Sluit de onderkant van de gevormde
  slang aan op de uitloopunit.

   Schuif het linker bonenreservoir en
  het reservoir weer terug in de koffiemachine. Plaats de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop.

   Steek de melkleidingen links en
  rechts in het melkventiel.
   Controleer of de melkleiding goed
  aansluit op de behuizing en de afdekking gemakkelijk kan worden geplaatst.
  100

   Sluit de toesteldeur. • Page 101

  Service en garantie
  Afdeling Klantcontacten
  Neem bij storingen die u niet zelf kan
  oplossen, contact op met uw
  – Miele-vakhandelaar
  of
  – Miele.

  Garantietermijn en garantievoorwaarden
  De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.
  Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

  Het adres, het telefoonnummer en de
  website van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.
  Miele Service heeft het model en fabricagenummer van uw koffiemachine
  nodig.
  Beide gegevens vindt u op het typeplatje :

  101 • Page 102

  Accessoires
  U kunt deze en vele andere producten
  in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw
  Miele-vakhandelaar bestellen.
  – Universeel microvezeldoekje
  Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
  – Reinigingsmiddel voor de melkleidingen
  Voor het reinigen van het melksysteem
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van het filtersysteem
  – Miele reinigingspatronen
   voor automatische reiniging van de
  melkleiding en het filtersysteem
  – Miele-ontkalkingspatroon
  Voor de automatische ontkalking
  – Ontkalkingstabletten
  Voor de handmatige ontkalking
  – CJ JUG-koffiekan
  thermos voor koffie of thee
  (volume 1 l)
  – Black Edition “One for All” van
  Miele
  perfect voor de bereiding van espresso, café crema en koffiesoorten met
  melk
  – “Espresso”
  perfect voor de bereiding van espresso
  – Black Edition “Café Crema” van
  Miele
  perfect voor de bereiding van koffie
  – “Decaf” van Miele
  perfect voor de bereiding van alle
  soorten cafeïnevrije koffie
  102 • Page 103

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Elektrische aansluiting
  Vergelijk voordat u de koffiemachine
  aansluit de aansluitgegevens (spanning
  en frequentie) op het typeplaatje met de
  waarden van het elektriciteitsnet.
  Deze gegevens moeten absoluut overeenstemmen om schade aan de koffiemachine te voorkomen. Raadpleeg bij
  twijfel een elektricien.
  De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich
  in het toestel bevindt.
  De zekering moet minstens 16 A bedragen.
  Het stopcontact moet goed toegankelijk
  zijn. Als na inbouw het stopcontact niet
  meer bereikbaar is, moet het toestel via
  een schakelaar met alle polen van de
  netspanning kunnen worden losgekoppeld. Werkschakelaars zijn schakelaars
  met een contactopening van minstens
  3 mm. Geschikte schakelaars zijn automatische veiligheidsschakelaars, zekeringen en relais (EN 60335).
  Sluit de koffiemachine niet aan op autonome wisselstroomomvormers.
  Wisselrichters worden bij autonome
  stroomvoorzieningen toegepast (zoals
  bij zonne-energie). Bij spanningspieken
  kan het toestel om veiligheidsredenen
  worden uitgeschakeld. De elektronica
  kan daarbij beschadigd raken!
  Ook mag de koffiemachine niet met zogenaamde spaarstekkers worden gebruikt. Dergelijke stekkers verminderen
  de energietoevoer, waardoor het toestel
  te warm wordt.

  103 • Page 104

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Inbouwmaten
  Inbouw in een hoge kast
  De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.
  Alle maten zijn in mm aangegeven.

  Een combinatie met andere inbouwtoestellen van Miele is mogelijk. Daarbij moet
  zich onder de koffiemachine een dichte tussenbodem bevinden. In combinatie met
  een warmhoudlade/culinaire lade is een tussenbodem niet vereist.

  104 • Page 105

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Installatie en aansluitingen
  Alle maten zijn in mm aangegeven.

  a Aansluitsnoer
  b Hier bevindt zich geen elektrische aansluiting

  105 • Page 106

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Koffiemachines inbouwen
   Letselrisico door ondeskundige
  bediening.
  Er bestaat letselrisico door een nietingebouwd en derhalve niet-bevestigd toestel.
  De koffiemachine mag uitsluitend in
  ingebouwde toestand worden gebruikt.

   Kans op schade door ondeskundige bediening.
  Als niet wordt voldaan aan de vereisten voor de omgevingstemperatuur,
  werkt de koffiemachine mogelijk niet
  naar behoren.
  De koffiemachine mag alleen worden
  gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen +16 °C en +38 °C.
  De minimale inbouwhoogte bedraagt
  850 mm.
  De deur moet ten minste 120° kunnen worden geopend. Zoniet, kan
  het linker bonenreservoir niet worden
  uitgenomen.

  Controleer of tussen de wand of een
  ander nabijgelegen object en de koffiemachine minstens 299 mm ruimte beschikbaar is. De deur kan anders niet
  ver genoeg worden geopend om het linker bonenreservoir uit de automaat te
  kunnen nemen (deuropeningshoek van
  minstens 120°).
  Voor de inbouw is een TX 20-schroevendraaier benodigd.
  Tip: Plaatsing van de koffiemachine op
  nishoogte wordt aanbevolen. U kunt het
  toestel dan gemakkelijker elektrisch
  aansluiten.
  Aansluiten op het elektriciteitsnet
  Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk “Elektrische aansluiting” in acht.
   Sluit de koffiemachine aan op het
  elektriciteitsnet.
  De koffiemachine plaatsen en bijstellen
  Als u het toestel in de nis schuift,
  mag de elektrische aansluiting niet
  ingeklemd of beschadigd raken.
   Schuif de koffiemachine tot aan de
  aanslag in de inbouwnis.
   Controleer of het toestel in het midden van de nis en goed recht staat.
  Stel het toestel bij, indien nodig.
  Verstel voor het bijstellen van de koffiemachine nooit de deurscharnieren.
  Daardoor kan het melkreservoir mogelijk niet meer correct worden geplaatst en kunnen dranken met melk
  mogelijk niet correct worden bereid.

  106 • Page 107

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie
  Bijgeleverd zijn vier schroeven M5
  (3,5 x 25 mm). Daarmee kunt u het
  toestel in de inbouwnis bijstellen en
  bevestigen.

  Aanslag voor de deuropening
  De deurscharnieren van de koffiemachine zijn voorzien van aanslagen waarmee de openingshoek van de deur
  wordt begrensd op ong. 120°. Daarmee
  wordt voorkomen dat de deur van het
  toestel tegen een aangrenzende muur
  komt en beschadigd raakt.
  U kunt de aanslag voor de deuropening
  verwijderen om de openingshoek te
  vergroten tot ong. 170°. Zo kunnen de
  bonenreservoirs eenvoudig worden uitgenomen.

   Open de deur van het toestel en draai
  de schroeven aan de zijkant er losjes
  in.
   Stel het toestel bij door voorzichtig
  aan de onderste schroeven te draaien, totdat het toestel midden in de inbouwnis staat.
   Om het toestel in de kast vast te zetten, draait u de twee bovenste
  schroeven stevig aan.
   Controleer de werking van de koffiemachine.

  Aanslag voor de deuropening verwijderen
  Controleer of de ruimere deuropeningshoek voldoende ruimte is om
  de deur open te doen zonder een nabijgelegen muur te raken.

  107 • Page 108

  I
  N
  S
  T
  A
  L
  L
  A
  T
  I
  O
  N
  -

  Installatie

   Verwijder de aanslagen voor de deuropening door ze bijvoorbeeld met een
  schroevendraaier van de scharnieren
  te lichten.
  De openingshoek van de deur is nu vergroot tot ong. 170°.

  108 • Page 109

  Verklaring van overeenstemming
  Hiermee verklaart Miele, dat deze koffiemachine voldoet aan richtlijn
  2014/53/EU.
  De volledige tekst van de EU-verklaring
  van overeenstemming is te vinden op
  een van de volgende internetadressen:
  – Producten, download, op
  www.miele.de
  – Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op
  www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm door de
  productnaam of het fabricagenummer in te geven
  Frequentieband

  2,4000 GHz 2,4835 GHz

  Maximaal zendvermogen

  < 100 mW

  109 • Page 110

  Auteursrecht en licenties
  Voor de bediening en sturing van de installatie gebruikt Miele eigen software of
  software van derden die niet onder een zogenaamde open-source-licentie valt. Op
  deze software/softwarecomponenten is auteursrecht van toepassing. De auteursrechten van Miele en van derden dienen in acht te worden genomen.
  Deze installatie bevat ook softwarecomponenten die onder open-source-licentievoorwaarden worden gedistribueerd. U kunt de daarin opgenomen open-sourcecomponenten oproepen, samen met de bijbehorende copyrightvermeldingen, kopieën van de op dat moment geldige licentievoorwaarden en alle verdere informatie in de installatie onder Instellingen | Wettelijke informatie | Open Source-licenties. De
  aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van de open-source-licentievoorwaarden zoals daarin vermeld, zijn alleen van toepassing op de betreffende rechthebbenden.
  De installatie bevat in het bijzonder softwarecomponenten die in licentie zijn gegeven door de houders van auteursrechten onder de GNU General Public License,
  versie 2, of de GNU Lesser General Public License, versie 2.1. Gedurende een periode van ten minste 3 jaar vanaf de datum van aankoop of levering van de installatie biedt Miele u of derden een machineleesbare kopie aan van de broncode van
  de open-source-componenten in de installatie die onder de voorwaarden van de
  GNU General Public License, versie 2, of de GNU Lesser General Public License,
  versie 2.1 zijn gelicentieerd, op een gegevensdrager (cd-rom, dvd of USB-stick).
  Voor het verkrijgen van deze broncode kunt u contact met ons opnemen via e-mail
  (info@miele.com) of op het onderstaande adres, met vermelding van de productnaam, het serienummer en de datum van aankoop:
  Miele & Cie. KG
  Open Source
  GTZ/TIM
  Carl-Miele-Straße 29
  33332 Gütersloh
  We wijzen op de beperkte garantie ten behoeve van de rechthebbenden onder de
  voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, en de GNU Lesser General Public License, versie 2.1:
  This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
  WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU
  Lesser General Public License for more details.

  110 • Page 111

  nv Miele België
  Z.5 Mollem 480
  1730 Mollem (Asse)
  Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16
  E-mail: info@miele.be
  Internet: www.miele.be
  Duitsland
  Miele & Cie. KG
  Carl-Miele-Straße 29
  33332 Gütersloh • Page 112

  CVA 7840
  nl-BE

  M.-Nr. 11 202 820 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7840 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 7840 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 7840

Miele CVA 7840 Kurzanleitung - Deutsch - seiten

Miele CVA 7840 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 114 seiten

Miele CVA 7840 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Englisch - 116 seiten

Miele CVA 7840 Kurzanleitung - Holländisch - 2 seiten

Miele CVA 7840 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 120 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info