683631
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold here
fold here
fold here
Verkorte gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
nl – NL
M.-Nr. 11 204 070
OPTIMAAL GENIETEN VAN UW KOFFIE
INSTELLINGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging en onderhoud Optimaal genieten van uw koffie Instellingen
Bonen
U kunt onder Instellingen|Bonensoorten
de namen van de bonensoorten wijzigen
en/of de bonensoorten opnieuw toewijzen.
Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt
bij de bereiding de vraag, welke bonen-
soort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.
De naam van de bonensoort wijzigen
De 3bonenreservoirs verschijnen als volgt
in het display.
Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde
naam geeft (omdat u slechts 1soort bo-
nen gebruikt), zorg dan dat u de naam op
exact dezelfde wijze schrijft.
ĺ Kies Naam wijzigen.
ĺ Voer de gewenste naam in en raak daar-
na Opslaan aan.
Bonensoorten toewijzen
ĺ Kies Toewijzingwijzigen.
Als u minstens 1profiel en minstens 1kof-
fiedrank opgeslagen hebt, kiest u eerst het
profiel.
ĺ Verander de toewijzing naar wens en
bevestig metOK.
Tip: als u
alle dranken aanraakt, zijn alle
koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu
de selectie van niet-gewenste dranken
opheffen.
Drankparameters
U kunt de koffiehoeveelheid, de berei-
dingstemperatuur en het bevochtigen voor
iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.
ĺ Kies met de pijltoets in het dranken-
menu Bewerken.
ĺ Raak Drankwijzigenaan en kies de be-
treffende drank.
ĺ Raak Drankparametersaan.
ĺ Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstempera-
tuur
, Bevochtigen of Bonensoort.
ĺ Kies de gewenste instelling en raakOK
aan.
ĺ Raak opnieuw OK aan om de gewijzigde
instellingen op te slaan.
Hoeveelheid
U kunt de hoeveelheid voor alle koffie-
dranken, voor heet water, voor alle thees-
oorten en voor bereidingen met melk
wijzigen.
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ Raak de drankinvoer aan totdat het con-
textmenu wordt geopend.
ĺ Raak Hoeveelheidaan.
De drank wordt bereid en in het display
verschijnt
Opslaan, zodra de minimale hoe-
veelheid is bereikt.
ĺ Druk opOpslaan als het kopje vol ge-
noeg is.
Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
met melk of met heet water wilt wijzigen,
slaat u de bestanddelen van de drank een
voor een tijdens de bereiding op.
Performance-modus
U kunt onder Instellingen|Performan-
ce-modus
de bijpassende modus van uw
koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
verschilt per gekozen modus.
Eco-modus: deze modus is een ener-
giebesparende functie.
Barista-modus: deze modus is geopti-
maliseerd voor het bereiden van espres-
so en koffie.
Latte-modus: in deze modus kunnen
dranken met melk aanzienlijk sneller
worden bereid.
U kunt bovendien de Feestmodus acti-
veren: wanneer u slechts een enkele keer
intensief gebruik maakt van het appa-
raat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
gebruiksaanwijzing).
Profielen
Naast het Miele-drankenmenu (Miele-pro-
fiel) kunt u eigen profielen maken, pas-
send bij de smaak en voorkeuren van ver-
schillende gebruikers.
Profiel samenstellen
ĺ Kies Profielen en vervolgens Profiel
samenstellen.
In het display wordt een editor geopend.
ĺ Voer de gewenste naam in en raak daar-
na Opslaan aan.
Het profiel is samengesteld. U kunt nu
dranken samenstellen.
Profiel bewerken
Als u al 1profiel hebt gemaakt, kunt u
het profiel met het contextmenu in het
menu een andere naam geven, wissen of
verplaatsen.
Profielwissel instellen
U kunt kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
Handmatig: het profiel blijft actief totdat
u een ander profiel kiest.
Na bereiding: na elke bereiding wordt
het Miele-profiel weer weergegeven.
Dranken in een profiel samen-
stellen en bewerken
U kunt op basis van de aanwezige dran-
ken nieuwe dranken samenstellen.
Een profiel kan uit maximaal 9dranken
bestaan.
ĺ Open eerst het gewenste profiel:
raakProfielen aan en kies het profiel.
ĺ Raak Dranksamenstellenaan en kies de
betreffende drank.
ĺ Wijzig de drankparameters en de hoe-
veelheid naar wens.
De bereiding start en u kunt de hoeveel-
heden van de afzonderlijke bestanddelen
naar wens opslaan.
ĺ Voer een naam in voor de nieuw samen-
gestelde drank en raak
Opslaan aan.
Als u al dranken hebt samengesteld,
kunt u deze functie bewerken in het
contextmenu.
Koffie-uitloop reinigen
Reinig de roestvrijstalen afdek-
king van de koffie-uitloop uitsluitend
handmatig.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop eraf en reinig deze.
ĺ Verwijder de melkleiding van de uit-
loop-unit. Trek de uitloop-unit er naar
beneden toe af.
ĺ Haal de 3delen van de uitloop-unit uit
elkaar.
ĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
het oppervlak van de koffie-uitloop met
een vochtig sponsdoekje.
ĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
ĺ Schuif de uitloop-unit terug in de kof-
fie-uitloop en plaats de roestvrijstalen af-
dekking er weer op.
ĺ Bevestig de melding met OK.
Filtersysteem verwijderen en
handmatig reinigen
Reinig het filtersysteem uitsluitend
handmatig met warm water zonder
reinigingsmiddel.
ĺ Open de deur en verwijder het
waterreservoir.
ĺ Druk op de toets onder aan de greep
van het filtersysteem en draai de
greep daarbij naar voren.
ĺ Trek het filtersysteem eerst opzijen
vervolgens naar voren uit het appa-
raat. Kantel het filtersysteem hierbij
naar voren.
U mag de stand van de greep op het
filtersysteem niet meer veranderen als
u het filtersysteem uit het apparaat
heeft gehaald.
ĺ Reinig het filtersysteem handmatig on-
der stromend warm water.
ĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
pijlen).
ĺ Droog de trechter van het filtersysteem.
ĺ Reinig de binnenkant van de koffieauto-
maat zorgvuldig.
ĺ Schuif het filtersysteem in de
koffieautomaat.
ĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar rechts.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Na het spoelen is de procedure afgerond.
Onderhoudsprogramma “Appa-
raat ontkalken”
Gebruik voor het ontkalken
2ontkalkingstabletten.
In het display verschijnt de melding
Appa-
raatontkalken.
ĺ Raak OK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
ĺ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring met lauw water.
ĺ Leg2ontkalkingstabletten in het water.
ĺ Plaats het waterreservoir terug.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Als in het display de volgende melding ver-
schijnt:
waterreservoiromspoelenentotde
markeringmetverswatervullen, gaat u als
volgt te werk:
ĺ Spoel het waterreservoir grondig met
schoon water om. Vul het waterreser-
voir tot aan de markering met schoon
drinkwater.
Na het spoelen is het ontkalkingsprogram-
ma beëindigd.
U kunt de fabrieksinstellingen van de kof-
fieautomaat naar uw persoonlijke voorkeu-
ren aanpassen.
Fabrieksinstellingen worden cursief
weergegeven.
Taal
Duits | ... andere talen
Land
Dagtijd
Weergave: aan| uit| nachtschakeling
Weergave: analoog| digitaal
Tijdformaat: 24h| 12h (am/pm)
Instellen
Tip: als u rechtsboven in het display de
dagtijd aanraakt, kunt u de tijd meteen
instellen.
Datum
De datum verschijnt als u kiest voor de
instelling
Dagtijd| Kloktype| Digitaal.
Startscherm
Hoofdmenu| Dranken| Profielen|
MyMiele
Kies het menu dat na het inschakelen
van de koffieautomaat verschijnt.
Timer
Timer apparaat: Inschakelen om|
Uitschakelen om| Uitschakelen na
(0:20)
TeaTimer: automatisch| handmatig
Onderhoudstimer
Volume
Geluidssignalen
Toetssignalen
Display
Lichtsterkte
Kleurenschema: licht| donker
QuickTouch: aan| uit
Verlichting
Met de sensortoets kunt u de ver-
lichting op elk gewenst moment in- of
uitschakelen, mits de koffieautomaat is
ingeschakeld.
Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
kunt u de verlichting op elk moment in-
of uitschakelen als de volgende instel-
lingen worden gekozen:
Dagtijd| Weergave | in- of uitscha-
kelenNachtschakeling (dagtijd wordt
weergegeven)
Display| QuickTouch| aan
Info
Bereidingen (Bereidingen totaal| Kof-
fie totaal| ...)
Aantal bereidingen tot onderhouds-
programma: Apparaat ontkalken| fil-
tersysteem ontvetten
Niveau (van de patronen)
Vers water (CVA7845)
Aan| uit
Plaatsing op hoogte
0–250m, 251–500m, ...
Perrformance-modus
Eco-modus| Barista-modus| Lat-
te-modus| Feestmodus
De Feestmodus is een Performan-
ce-modus speciaal voor weinig voorko-
mend, intensief gebruik van de koffie-
automaat (zie gebruiksaanwijzing).
Waterhardheid
Vanuit de fabriek is 21°dH ingesteld.
Automatisch reinigen
Aan| uit
Bonensoorten
Soort A, B en C: naam wijzigen| Toe-
wijzing wijzigen
Naderingssensor
Licht inschakelen: apparaat inge-
schakeld (aan| uit)| apparaat uitge-
schakeld (aan| uit)
Apparaat inschakelen: aan| uit
Geluidssignalen bevestigen: aan| uit
Ingebruiknamebeveiliging
Aan| uit
Als de ingebruiknamebeveiliging in-
geschakeld is, worden de timer
in-
schakelenom en de naderingssensor
uitgeschakeld.
Miele@home
Installeren| deactiveren/activeren|
verbindingsstatus| opnieuw instellen
Afstandsbediening (aan| uit)
SuperVision: weergave SuperVision
(aan| uit), weergave in standby (aan|
uit), apparatenlijst
RemoteUpdate (aan| uit)
Sommige menupunten verschijnen pas
als Miele@home is ingesteld en de kof-
fieautomaat met een WiFi-netwerk ver-
bonden is.
Softwareversie
Voor Miele-technici
Juridische informatie
Open Source licenties
Handelaren
Demo-functie: aan| uit
Fabrieksinstellingen
Instellingen apparaat
De volgende instellingen worden niet
gereset: taal, dagtijd, datum, aan-
tal bereidingen, instellingen Miele@
home, profielen en de daarbij behoren-
de dranken.
De onderhoudstimer wordt naar
2:00uur gereset.
MyMiele
Bonensoort
Soort A Soort B
Soort C
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7845 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Miele CVA 7845

Miele CVA 7845 Kurzanleitung - Deutsch - seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Deutsch - 120 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Englisch - 116 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 120 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Französisch - 120 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info