Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold here
fold here
fold here
Verkorte gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
nl – NL
M.-Nr. 11 204 070
OPTIMAAL GENIETEN VAN UW KOFFIE
INSTELLINGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging en onderhoud Optimaal genieten van uw koffie Instellingen
Bonen
U kunt onder Instellingen|Bonensoorten
de namen van de bonensoorten wijzigen
en/of de bonensoorten opnieuw toewijzen.
Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt
bij de bereiding de vraag, welke bonen-
soort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.
De naam van de bonensoort wijzigen
De 3bonenreservoirs verschijnen als volgt
in het display.
Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde
naam geeft (omdat u slechts 1soort bo-
nen gebruikt), zorg dan dat u de naam op
exact dezelfde wijze schrijft.
ĺ Kies Naam wijzigen.
ĺ Voer de gewenste naam in en raak daar-
na Opslaan aan.
Bonensoorten toewijzen
ĺ Kies Toewijzingwijzigen.
Als u minstens 1profiel en minstens 1kof-
fiedrank opgeslagen hebt, kiest u eerst het
profiel.
ĺ Verander de toewijzing naar wens en
bevestig metOK.
Tip: als u
alle dranken aanraakt, zijn alle
koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu
de selectie van niet-gewenste dranken
opheffen.
Drankparameters
U kunt de koffiehoeveelheid, de berei-
dingstemperatuur en het bevochtigen voor
iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.
ĺ Kies met de pijltoets in het dranken-
menu Bewerken.
ĺ Raak Drankwijzigenaan en kies de be-
treffende drank.
ĺ Raak Drankparametersaan.
ĺ Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstempera-
tuur
, Bevochtigen of Bonensoort.
ĺ Kies de gewenste instelling en raakOK
aan.
ĺ Raak opnieuw OK aan om de gewijzigde
instellingen op te slaan.
Hoeveelheid
U kunt de hoeveelheid voor alle koffie-
dranken, voor heet water, voor alle thees-
oorten en voor bereidingen met melk
wijzigen.
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ Raak de drankinvoer aan totdat het con-
textmenu wordt geopend.
ĺ Raak Hoeveelheidaan.
De drank wordt bereid en in het display
verschijnt
Opslaan, zodra de minimale hoe-
veelheid is bereikt.
ĺ Druk opOpslaan als het kopje vol ge-
noeg is.
Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
met melk of met heet water wilt wijzigen,
slaat u de bestanddelen van de drank een
voor een tijdens de bereiding op.
Performance-modus
U kunt onder Instellingen|Performan-
ce-modus
de bijpassende modus van uw
koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
verschilt per gekozen modus.
Eco-modus: deze modus is een ener-
giebesparende functie.
Barista-modus: deze modus is geopti-
maliseerd voor het bereiden van espres-
so en koffie.
Latte-modus: in deze modus kunnen
dranken met melk aanzienlijk sneller
worden bereid.
U kunt bovendien de Feestmodus acti-
veren: wanneer u slechts een enkele keer
intensief gebruik maakt van het appa-
raat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
gebruiksaanwijzing).
Profielen
Naast het Miele-drankenmenu (Miele-pro-
fiel) kunt u eigen profielen maken, pas-
send bij de smaak en voorkeuren van ver-
schillende gebruikers.
Profiel samenstellen
ĺ Kies Profielen en vervolgens Profiel
samenstellen.
In het display wordt een editor geopend.
ĺ Voer de gewenste naam in en raak daar-
na Opslaan aan.
Het profiel is samengesteld. U kunt nu
dranken samenstellen.
Profiel bewerken
Als u al 1profiel hebt gemaakt, kunt u
het profiel met het contextmenu in het
menu een andere naam geven, wissen of
verplaatsen.
Profielwissel instellen
U kunt kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
Handmatig: het profiel blijft actief totdat
u een ander profiel kiest.
Na bereiding: na elke bereiding wordt
het Miele-profiel weer weergegeven.
Dranken in een profiel samen-
stellen en bewerken
U kunt op basis van de aanwezige dran-
ken nieuwe dranken samenstellen.
Een profiel kan uit maximaal 9dranken
bestaan.
ĺ Open eerst het gewenste profiel:
raakProfielen aan en kies het profiel.
ĺ Raak Dranksamenstellenaan en kies de
betreffende drank.
ĺ Wijzig de drankparameters en de hoe-
veelheid naar wens.
De bereiding start en u kunt de hoeveel-
heden van de afzonderlijke bestanddelen
naar wens opslaan.
ĺ Voer een naam in voor de nieuw samen-
gestelde drank en raak
Opslaan aan.
Als u al dranken hebt samengesteld,
kunt u deze functie bewerken in het
contextmenu.
Koffie-uitloop reinigen
Reinig de roestvrijstalen afdek-
king van de koffie-uitloop uitsluitend
handmatig.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop eraf en reinig deze.
ĺ Verwijder de melkleiding van de uit-
loop-unit. Trek de uitloop-unit er naar
beneden toe af.
ĺ Haal de 3delen van de uitloop-unit uit
elkaar.
ĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
het oppervlak van de koffie-uitloop met
een vochtig sponsdoekje.
ĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
ĺ Schuif de uitloop-unit terug in de kof-
fie-uitloop en plaats de roestvrijstalen af-
dekking er weer op.
ĺ Bevestig de melding met OK.
Filtersysteem verwijderen en
handmatig reinigen
Reinig het filtersysteem uitsluitend
handmatig met warm water zonder
reinigingsmiddel.
ĺ Open de deur en verwijder het
waterreservoir.
ĺ Druk op de toets onder aan de greep
van het filtersysteem en draai de
greep daarbij naar voren.
ĺ Trek het filtersysteem eerst opzijen
vervolgens naar voren uit het appa-
raat. Kantel het filtersysteem hierbij
naar voren.
U mag de stand van de greep op het
filtersysteem niet meer veranderen als
u het filtersysteem uit het apparaat
heeft gehaald.
ĺ Reinig het filtersysteem handmatig on-
der stromend warm water.
ĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
pijlen).
ĺ Droog de trechter van het filtersysteem.
ĺ Reinig de binnenkant van de koffieauto-
maat zorgvuldig.
ĺ Schuif het filtersysteem in de
koffieautomaat.
ĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar rechts.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Na het spoelen is de procedure afgerond.
Onderhoudsprogramma “Appa-
raat ontkalken”
Gebruik voor het ontkalken
2ontkalkingstabletten.
In het display verschijnt de melding
Appa-
raatontkalken.
ĺ Raak OK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
ĺ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring met lauw water.
ĺ Leg2ontkalkingstabletten in het water.
ĺ Plaats het waterreservoir terug.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Als in het display de volgende melding ver-
schijnt:
waterreservoiromspoelenentotde
markeringmetverswatervullen, gaat u als
volgt te werk:
ĺ Spoel het waterreservoir grondig met
schoon water om. Vul het waterreser-
voir tot aan de markering met schoon
drinkwater.
Na het spoelen is het ontkalkingsprogram-
ma beëindigd.
U kunt de fabrieksinstellingen van de kof-
fieautomaat naar uw persoonlijke voorkeu-
ren aanpassen.
Fabrieksinstellingen worden cursief
weergegeven.
Taal
Duits | ... andere talen
Land
Dagtijd
Weergave: aan| uit| nachtschakeling
Weergave: analoog| digitaal
Tijdformaat: 24h| 12h (am/pm)
Instellen
Tip: als u rechtsboven in het display de
dagtijd aanraakt, kunt u de tijd meteen
instellen.
Datum
De datum verschijnt als u kiest voor de
instelling
Dagtijd| Kloktype| Digitaal.
Startscherm
Hoofdmenu| Dranken| Profielen|
MyMiele
Kies het menu dat na het inschakelen
van de koffieautomaat verschijnt.
Timer
Timer apparaat: Inschakelen om|
Uitschakelen om| Uitschakelen na
(0:20)
TeaTimer: automatisch| handmatig
Onderhoudstimer
Volume
Geluidssignalen
Toetssignalen
Display
Lichtsterkte
Kleurenschema: licht| donker
QuickTouch: aan| uit
Verlichting
Met de sensortoets kunt u de ver-
lichting op elk gewenst moment in- of
uitschakelen, mits de koffieautomaat is
ingeschakeld.
Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
kunt u de verlichting op elk moment in-
of uitschakelen als de volgende instel-
lingen worden gekozen:
Dagtijd| Weergave | in- of uitscha-
kelenNachtschakeling (dagtijd wordt
weergegeven)
Display| QuickTouch| aan
Info
Bereidingen (Bereidingen totaal| Kof-
fie totaal| ...)
Aantal bereidingen tot onderhouds-
programma: Apparaat ontkalken| fil-
tersysteem ontvetten
Niveau (van de patronen)
Vers water (CVA7845)
Aan| uit
Plaatsing op hoogte
0–250m, 251–500m, ...
Perrformance-modus
Eco-modus| Barista-modus| Lat-
te-modus| Feestmodus
De Feestmodus is een Performan-
ce-modus speciaal voor weinig voorko-
mend, intensief gebruik van de koffie-
automaat (zie gebruiksaanwijzing).
Waterhardheid
Vanuit de fabriek is 21°dH ingesteld.
Automatisch reinigen
Aan| uit
Bonensoorten
Soort A, B en C: naam wijzigen| Toe-
wijzing wijzigen
Naderingssensor
Licht inschakelen: apparaat inge-
schakeld (aan| uit)| apparaat uitge-
schakeld (aan| uit)
Apparaat inschakelen: aan| uit
Geluidssignalen bevestigen: aan| uit
Ingebruiknamebeveiliging
Aan| uit
Als de ingebruiknamebeveiliging in-
geschakeld is, worden de timer
in-
schakelenom en de naderingssensor
uitgeschakeld.
Miele@home
Installeren| deactiveren/activeren|
verbindingsstatus| opnieuw instellen
Afstandsbediening (aan| uit)
SuperVision: weergave SuperVision
(aan| uit), weergave in standby (aan|
uit), apparatenlijst
RemoteUpdate (aan| uit)
Sommige menupunten verschijnen pas
als Miele@home is ingesteld en de kof-
fieautomaat met een WiFi-netwerk ver-
bonden is.
Softwareversie
Voor Miele-technici
Juridische informatie
Open Source licenties
Handelaren
Demo-functie: aan| uit
Fabrieksinstellingen
Instellingen apparaat
De volgende instellingen worden niet
gereset: taal, dagtijd, datum, aan-
tal bereidingen, instellingen Miele@
home, profielen en de daarbij behoren-
de dranken.
De onderhoudstimer wordt naar
2:00uur gereset.
MyMiele
Bonensoort
Soort A Soort B
Soort C
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  fold here

  Koffie-uitloop reinigen
  Reinig de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop uitsluitend
  handmatig.

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

  Optimaal genieten van uw koffie
  ĺĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.

  ĺĺ Schuif de uitloop-unit terug in de koffie-uitloop en plaats de roestvrijstalen afdekking er weer op.
  ĺĺ Bevestig de melding met OK.

  Filtersysteem verwijderen en
  handmatig reinigen

  U mag de stand van de greep op het
  filtersysteem niet meer veranderen als
  u het filtersysteem uit het apparaat
  heeft gehaald.

  ĺĺ Reinig het filtersysteem handmatig onder stromend warm water.

  Onderhoudsprogramma “Apparaat ontkalken”
  Gebruik voor het ontkalken
  2 ontkalkingstabletten.
  In het display verschijnt de melding Apparaat ontkalken.
  ĺĺ Raak OK aan.

  ĺĺ Volg de aanwijzingen in het display.

  U kunt kiezen uit de volgende
  mogelijkheden:

  –– Eco-modus: deze modus is een energiebesparende functie.

  –– Na bereiding: na elke bereiding wordt
  het Miele-profiel weer weergegeven.

  –– Barista-modus: deze modus is geoptimaliseerd voor het bereiden van espresso en koffie.

  Dranken in een profiel samenstellen en bewerken

  Soort B

  Soort C

  Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde
  naam geeft (omdat u slechts 1 soort bonen gebruikt), zorg dan dat u de naam op
  exact dezelfde wijze schrijft.

  ĺĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
  toets onder aan de greep van het filtersysteem ingedrukt en draai de greep
  daarbij naar rechts.
  ĺĺ Sluit de deur van het apparaat.

  ĺĺ Volg de overige aanwijzingen in het
  display.
  Na het spoelen is de procedure afgerond.

  fold here

  ĺĺ Voer de gewenste naam in en raak daarna Opslaan aan.

  ĺĺ Leg 2 ontkalkingstabletten in het water.
  ĺĺ Plaats het waterreservoir terug.

  Bonensoorten toewijzen
  ĺĺ Kies Toewijzing wijzigen.

  ĺĺ Volg de overige aanwijzingen in het
  display.
  Als in het display de volgende melding verschijnt: waterreservoir omspoelen en tot de
  markering  met vers water vullen, gaat u als
  volgt te werk:
  ĺĺ Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Vul het waterreservoir tot aan de markering  met schoon
  drinkwater.
  Na het spoelen is het ontkalkingsprogramma beëindigd.

  ĺĺ Trek het filtersysteem eerst opzij  en
  vervolgens naar voren uit het apparaat . Kantel het filtersysteem hierbij
  naar voren .

  ĺĺ Kies Naam wijzigen.

  ĺĺ Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.

  Als u minstens 1 profiel en minstens 1 koffiedrank opgeslagen hebt, kiest u eerst het
  profiel.

  REINIGING EN ONDERHOUD

  ĺĺ Schuif het filtersysteem in de
  koffieautomaat.

  ĺĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
  het oppervlak van de koffie-uitloop met
  een vochtig sponsdoekje.

  U kunt onder Instellingen  | Performance-modus de bijpassende modus van uw
  koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
  verschilt per gekozen modus.

  Soort A

  ĺĺ Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig.

  loop-unit . Trek de uitloop-unit er naar
  beneden toe af .

  U kunt de koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen voor
  iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.

  Bonensoort

  ĺĺ Droog de trechter van het filtersysteem.

  ĺĺ Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar voren .

  U kunt onder Instellingen  | Bonensoorten
  de namen van de bonensoorten wijzigen
  en/of de bonensoorten opnieuw toewijzen.

  De 3 bonenreservoirs verschijnen als volgt
  in het display.

  ĺĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
  pijlen).

  ĺĺ Verwijder de melkleiding van de uit-

  Performance-modus

  De naam van de bonensoort wijzigen

  ĺĺ Open de deur en verwijder het
  waterreservoir.
  ĺĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
  koffie-uitloop eraf en reinig deze.

  Drankparameters

  ĺĺ Verander de toewijzing naar wens en
  bevestig met OK.

  Tip: als u alle dranken aanraakt, zijn alle
  koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu
  de selectie van niet-gewenste dranken
  opheffen.

  fold here

  ĺĺ Kies met de pijltoets  in het drankenmenu Bewerken.
  ĺĺ Raak Drank wijzigen aan en kies de betreffende drank.
  ĺĺ Raak Drankparameters aan.

  ĺĺ Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstemperatuur, Bevochtigen of Bonensoort.
  ĺĺ Kies de gewenste instelling en raak OK
  aan.

  ĺĺ Raak opnieuw OK aan om de gewijzigde
  instellingen op te slaan.

  Hoeveelheid
  U kunt de hoeveelheid voor alle koffiedranken, voor heet water, voor alle theesoorten en voor bereidingen met melk
  wijzigen.
  ĺĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.

  ĺĺ Raak de drankinvoer aan totdat het contextmenu wordt geopend.
  ĺĺ Raak Hoeveelheid aan.

  De drank wordt bereid en in het display
  verschijnt Opslaan, zodra de minimale hoeveelheid is bereikt.
  ĺĺ Druk op Opslaan als het kopje vol genoeg is.

  Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
  met melk of met heet water wilt wijzigen,
  slaat u de bestanddelen van de drank een
  voor een tijdens de bereiding op.

  fold here

  fold here

  Instellingen

  Bonen

  Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt
  bij de bereiding de vraag, welke bonensoort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.

  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.

  ĺĺ Haal de 3 delen van de uitloop-unit uit
  elkaar.

  fold here

  –– Latte-modus: in deze modus kunnen
  dranken met melk aanzienlijk sneller
  worden bereid.
  U kunt bovendien de Feestmodus activeren: wanneer u slechts een enkele keer
  intensief gebruik maakt van het apparaat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
  gebruiksaanwijzing).

  Profielen
  Naast het Miele-drankenmenu (Miele-profiel) kunt u eigen profielen maken, passend bij de smaak en voorkeuren van verschillende gebruikers.
  Profiel samenstellen

  ĺĺ Kies Profielen en vervolgens Profiel
  samenstellen.
  In het display wordt een editor geopend.

  ĺĺ Voer de gewenste naam in en raak daarna Opslaan aan.

  Het profiel is samengesteld. U kunt nu
  dranken samenstellen.
  Profiel bewerken
  Als u al 1 profiel hebt gemaakt, kunt u
  het profiel met het contextmenu in het
  menu een andere naam geven, wissen of
  verplaatsen.

  fold here

  U kunt de fabrieksinstellingen van de koffieautomaat naar uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

  Profielwissel instellen

  –– Handmatig: het profiel blijft actief totdat
  u een ander profiel kiest.

  Fabrieksinstellingen worden cursief
  weergegeven.

  U kunt op basis van de aanwezige dranken nieuwe dranken samenstellen.
  Een profiel kan uit maximaal 9 dranken
  bestaan.

  Handelaren

  –– Lichtsterkte

  Vanuit de fabriek is 21 °dH ingesteld.

  –– Demo-functie: aan | uit

  Automatisch reinigen

  Fabrieksinstellingen

  –– Kleurenschema: licht | donker
  –– QuickTouch: aan | uit

  – Duits | ... andere talen

  Met de sensortoets  kunt u de verlichting op elk gewenst moment in- of
  uitschakelen, mits de koffieautomaat is
  ingeschakeld.

  –– Weergave: aan | uit | nachtschakeling
  –– Weergave: analoog | digitaal
  –– Tijdformaat: 24 h | 12 h (am/pm)

  ĺĺ Raak Drank samenstellen aan en kies de
  betreffende drank.

  Waterhardheid

  Verlichting

  Dagtijd

  ĺĺ Open eerst het gewenste profiel:
  raak Profielen aan en kies het profiel.

  Display

  Taal 
  –– Land

  –– Instellen

  ĺĺ Wijzig de drankparameters en de hoeveelheid naar wens.

  Tip: als u rechtsboven in het display de
  dagtijd aanraakt, kunt u de tijd meteen
  instellen.

  De bereiding start en u kunt de hoeveelheden van de afzonderlijke bestanddelen
  naar wens opslaan.

  Datum

  ĺĺ Voer een naam in voor de nieuw samengestelde drank en raak Opslaan aan.

  De datum verschijnt als u kiest voor de
  instelling Dagtijd | Kloktype | Digitaal.

  Als u al dranken hebt samengesteld,
  kunt u deze functie bewerken in het
  contextmenu.

  Startscherm

  OPTIMAAL GENIETEN VAN UW KOFFIE

  Reiniging en onderhoud

  fold here

  –– Hoofdmenu | Dranken | Profielen |
  MyMiele
  Kies het menu dat na het inschakelen
  van de koffieautomaat verschijnt.

  Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
  kunt u de verlichting op elk moment inof uitschakelen als de volgende instellingen worden gekozen:

  – Display | QuickTouch | aan

  Ingebruiknamebeveiliging 

  Info
  –– Bereidingen (Bereidingen totaal | Koffie totaal | ...)
  –– Aantal bereidingen tot onderhoudsprogramma: Apparaat ontkalken | filtersysteem ontvetten
  –– Niveau (van de patronen)
  Vers water (CVA 7845)
  –– Aan | uit

  Perrformance-modus

  –– Toetssignalen

  –– Licht inschakelen: apparaat ingeschakeld (aan | uit) | apparaat uitgeschakeld (aan | uit)
  –– Geluidssignalen bevestigen: aan | uit

  0–250 m, 251–500 m, ...

  –– Geluidssignalen

  Naderingssensor

  –– Apparaat inschakelen: aan | uit

  –– Timer apparaat: Inschakelen om |
  Uitschakelen om | Uitschakelen na
  (0:20)

  Volume

  –– Soort A, B en C: naam wijzigen | Toewijzing wijzigen

  – Dagtijd | Weergave | in- of uitscha(dagtijd wordt
  weergegeven)

  Plaatsing op hoogte

  –– Onderhoudstimer

  Bonensoorten

  kelen Nachtschakeling

  Timer

  –– TeaTimer: automatisch | handmatig

  –– Aan | uit

  –– Eco-modus | Barista-modus | Latte-modus | Feestmodus
  De Feestmodus is een Performance-modus speciaal voor weinig voorkomend, intensief gebruik van de koffieautomaat (zie gebruiksaanwijzing).

  Verkorte gebruiksaanwijzing
  Koffieautomaat

  De volgende instellingen worden niet
  gereset: taal, dagtijd, datum, aantal bereidingen, instellingen Miele@
  home, profielen en de daarbij behorende dranken.
  De onderhoudstimer wordt naar
  2:00 uur gereset.
  –– MyMiele

  – Aan | uit
  Als de ingebruiknamebeveiliging ingeschakeld is, worden de timer inschakelen om en de naderingssensor
  uitgeschakeld.
  Miele@home
  –– Installeren | deactiveren/activeren |
  verbindingsstatus | opnieuw instellen
  –– Afstandsbediening (aan | uit)
  –– SuperVision: weergave SuperVision
  (aan | uit), weergave in standby (aan |
  uit), apparatenlijst
  –– RemoteUpdate (aan | uit)
  Sommige menupunten verschijnen pas
  als Miele@home is ingesteld en de koffieautomaat met een WiFi-netwerk verbonden is.
  Softwareversie
  Voor Miele-technici
  Juridische informatie
  –– Open Source licenties

  fold here

  –– Instellingen apparaat

  fold here

  INSTELLINGEN

  fold here

  Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
  Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
  grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

  nl – NL

  fold here

  M.-Nr. 11 204 070 • Page 2

  Touchscreen

  Koffiedranken

   Miele

  –– Ristretto is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt
  met heel weinig water bereid.

  12:00


  Ristretto

  Espresso

  Koffie

  Caffè lungo

  –– Espresso is een sterke, aromatische koffie met een dik,
  hazelnootbruin schuimlaagje:
  de crema.

  Profielen  Functie/Instelling ĺĺ Raak op het touchscreen de gewenste functie of de gewenste waarde aan.
  kiezen/
  Menu oproepen
  Bladeren

  ĺĺ U doet dit door over het beeldscherm te swipen. Houd hiervoor uw vinger tegen het
  touchscreen en swipe met de vinger in de gewenste richting.

  Menu-niveau
  verlaten

  ĺĺ Raak  aan. Raak in het menupad een hogere menunaam aan.
  Alle instellingen die u tot dat moment hebt uitgevoerd en niet met OK hebt bevestigd,
  worden niet opgeslagen.

  Cijfers invoeren

  Voer cijfers met de cijferrollen in of met het cijferblok.
  Cijferrollen:

  ĺĺ Swipe op de cijferrol naar boven of naar beneden totdat de gewenste waarde in het
  midden in oranje wordt weergegeven. Bevestig met OK.
  Cijferblok:

  ĺĺ Raak de oranje waarde in het midden aan totdat het cijferblok verschijnt.

  ĺĺ Kies de gewenste waarde: als u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt de achtergrond van de toets OK groen. Met de pijl  wist u het laatst ingevoerde cijfer.
  ĺĺ Bevestig met OK.
  Letters
  invoeren
  Contextmenu
  weergeven

  –– Caffè lungo is een koffie met
  duidelijk meer water.
  –– Long black wordt met heet
  water en twee espresso's
  bereid.
  –– Caffè americano bestaat uit
  een even grote hoeveelheid
  espresso als heet water. Eerst
  wordt de espresso bereid,
  daarna loopt het hete water in
  het kopje .

  Koffiedranken met melk
  –– Cappuccino bestaat voor
  circa twee derde uit melkschuim en voor een derde uit
  espresso.

  ĺĺ Raak Opslaan aan.

  –– Latte macchiato bestaat
  voor een derde uit hete melk,
  voor een derde uit melkschuim en voor een derde uit
  espresso.

  In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven, bijvoorbeeld om een
  drank te configureren.

  –– Caffè latte bestaat uit koffie
  en hete melk.

  Namen kunt u via een toetsenbord invoeren. Kies korte, betekenisvolle namen.
  ĺĺ Raak de gewenste letters en tekens aan.

  ĺĺ Raak bijvoorbeeld een naam van een drank aan totdat het contextmenu wordt
  geopend.

  ĺĺ Tik buiten het menuvenster op het touchscreen om het contextmenu te sluiten.
  Help weergeven

  –– Koffie onderscheidt zich van
  espresso door de grotere waterhoeveelheid en de anders
  gebrande koffiebonen.

  ĺĺ Bij sommige functies is een helpfunctie beschikbaar. In het display verschijnt Help.
  ĺĺ Raak Help aan om de aanwijzingen met afbeeldingen en tekst weer te geven.

  fold here

  –– Cappuccino italiano bestaat
  uit evenveel melkschuim en
  espresso als gewone cappuccino. Maar nu wordt eerst de
  espresso en pas daarna het
  melkschuim bereid.

  Beschrijving

  1 2 3

  4 5

  6

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

   Optische interface (alleen voor Miele
  Service)

  –– Flat white is een grote cappuccino: veel espresso met
  heel veel melkschuim.

   Sensortoets MobileStart 

   Naderingssensor

  –– Café au lait is een espresso
  met een beetje hete melk.

   Sensortoets “Terug” 

   Touchscreen

  Soorten thee

   Sensortoets 

  (heet water met steeds de optimale temperatuur)

   Deurgreep

   Melkreservoir

  –– Groene thee
  –– Kruidenthee

  10

  –– Vruchtenthee
  –– Zwarte thee

  –– Melkschuim

  (er kunnen 3 tot 8 kopjes worden gekozen)
  –– Koffiekan
  –– Theekan voor alle soorten
  thee

  ĺĺ Schuif het waterreservoir in de koffieautomaat en sluit de deur van het apparaat.

  DoubleShot
  Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje
  koffie kunt u de functie “Doubleshot” 
  kiezen. Daarbij worden na de helft van het
  koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd.
  ĺĺ Raak  aan tijdens de bereiding van
  een koffiedrank.

  Twee kopjes bereiden
  Twee kopjes tegelijk bereiden:

  Binnenkant

   Bonenreservoir (soort A en soort C)

  Koffie- of theekan bereiden
  Het drankenmenu verschijnt.

  ĺĺ Zet een geschikte kan onder de
  koffie-uitloop.

  De instelling wordt niet opgeslagen en
  geldt alleen voor de actuele bereiding.

  ĺĺ Kies het gewenste aantal kopjes
  (3 tot 8).

  ĺĺ Raak de bovenste rand van het beeldscherm aan en open het pull down
  menu.

  ĺĺ Kies de gewenste soort kan.

  ĺĺ Volg de aanwijzingen in het display.

  Houdt u zich aan de reinigings- en onderhoudsinstructies uit de gebruiksaanwijzing.
  Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig en regelmatig.

   In hoogte verstelbare koffie-uitloop met
  verlichting
   Schuifknop maling

  ĺĺ Trek de bonenreservoirs uit de automaat
  en verwijder de deksels.

   Bonenreservoir (soort B)
   Ontluchting

  ĺĺ Vul de bonenreservoirs met koffiebonen
  en plaats de deksels terug om de bonenreservoirs af te sluiten.

   Waterreservoir

   Opvangschaal met deksel
   Filtersysteem

  ĺĺ Schuif de bonenreservoirs helemaal in de
  koffieautomaat.

   Afvalbakje
   Reservoir

  ĺĺ Sluit de deur van het apparaat.

   Houders voor reinigings- en ontkalkingspatronen (inclusief adapter)

   Opvangschaal

  fold here

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  –– Melkkan en deksel

  –– Opvangrooster
  –– Opvangschaal en afvalbakje
  1x per week
  (vaker bij ernstige
  verontreiniging)

  ĺĺ Kies nu het bonenreservoir met de bonen die voor de huidige drank moeten
  worden gebruikt.

  ĺĺ Plaats het gevulde theefilter of het theezakje in het kopje.
  ĺĺ Zet een theekopje onder de uitloop.
  ĺĺ Kies de theesoort in het display.

  –– Kopjessensor
  –– Binnenruimte
  –– Opvangschaal
  –– Front

  U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de
  afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.

  Het hete water heeft de optimale temperatuur voor de diverse theesoorten.

  –– Koffie-uitloop

  –– Filtersysteem

  Hoeveelheid wijzigen

  Thee bereiden

  –– Melkventiel
  –– Waterreservoir

  ĺĺ Start nu de bereiding van de drank.

  U kunt nu dranken met melk bereiden.

  1x per maand

  –– Bonenreservoir

  Indien nodig/nadat een
  verzoek in het display
  verschijnt

  –– Melkleiding
  –– Filtersysteem ontvetten
  –– Apparaat ontkalken

  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat

  Bereiding

  Uitsluitend handmatig:
  –– Roestvrijstalen afdekking van de
  koffie-uitloop

  ĺĺ Raak het balkje aan en verschuif de regelaar (klein driehoekje) naar wens.

  Tip: als u thee bereidt, kunt u met de
  functie
  TeaTimer een kookwekker starten (zie
  gebruiksaanwijzing).

  Geschikt voor reiniging in de
  vaatwasser:
  –– Opvangschaal, deksel en afvalbakje

  –– Filtersysteem

  –– Opvangrooster

  –– Bonenreservoir en deksel

  –– Koffie-uitloop
  (zonder roestvrijstalen afdekking)
  –– Melkkan en deksel

  ĺĺ Raak  aan.

  ĺĺ Kies de gewenste drank.

  fold here

  Wat moet ik reinigen/onderhouden?

  ĺĺ Schuif het menuvenster weer naar boven om het te sluiten.

  ĺĺ Schuif de melkkan van voren in de koffieautomaat totdat deze vastklikt.

  ĺĺ Neem het theefilter of het zakje uit het
  kopje als de thee heeft getrokken.

  ĺĺ Zet een kopje onder elk van de schenktuitjes van de koffie-uitloop.

  Aanbevolen
  reinigingsinterval

  Bonenreservoir tijdelijk toewijzen

  Het hete water stroomt in het kopje.

   Melkventiel

  fold here

  In de Expert-stand kunt u een bonensoort
  eenmalig toewijzen en tijdens een bereiding de hoeveelheid van de drank wijzigen. Daarvoor moet de Expert-stand zijn
  geactiveerd (in het pull down menu kleurt
  het woord Expert-stand oranje).

  ĺĺ Raak Stop of Afbreken aan.

  ĺĺ Open de deur van het apparaat.

  –– Hete melk

  Functie Koffie- of
  theekan

  ĺĺ Vul het waterreservoir met koud, vers
  drinkwater tot aan de markering “max”.

  Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen.

  Overige dranken

  Expert-stand

  U kunt met de functie Koffie- of theekan
  automatisch meerdere kopjes koffie of
  thee na elkaar bereiden (maximaal 1 liter).
  U kunt zo maximaal 8 kopjes bereiden.

  Bereiding afbreken

  Bonenreservoir vullen

  –– Chai Latte is een theespecialiteit met melk.

  Functie Koffie- of theekan

  De melk in de melkkan wordt niet gekoeld.
  Zet de kan daarom in de koelkast als u
  enige tijd geen melk gaat bereiden. Alleen
  koude melk (< 10 °C) kan goed worden
  opgeschuimd.

  ĺĺ Kies een drank.

  ĺĺ Trek het waterreservoir er naar voren toe
  uit.

   Opvangrooster

  –– Japanse thee

  De melkkan gebruiken

  ĺĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.

  9

  11

  fold here

  Reiniging en onderhoud

  ĺĺ Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de
  rand met melk.

  8

   In hoogte verstelbare koffie-uitloop
  met verlichting

  –– Witte thee

  –– Warm water

  Een drank bereiden

  Waterreservoir vullen

   Toets Aan/Uit 

  fold here

  Dranken bereiden

  Voorbereiding

  7

  Buitenkant

  –– Espresso macchiato is een
  espresso met een klein beetje
  melkschuim.

  –– Heet water

  fold here

  ALGEMEEN/VOORBEREIDING

  Drankenoverzicht

  PRINCIPE VAN DE BEDIENING/DRANKEN

  Principe van de bediening

  fold here

  DRANKEN BEREIDEN

  fold here

  fold here

  fold here

  –– Kopjessensor
  –– Opvangschaal
  –– Reservoir
  –– Waterreservoir

  CVA 7840, CVA 7845

  fold here

  nl – NL

  M.-Nr. 11 204 070 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7845 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CVA 7845 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,82 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CVA 7845

Miele CVA 7845 Kurzanleitung - Deutsch - seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Deutsch - 120 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Englisch - 116 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 120 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Französisch - 120 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info