683631
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
fold here
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold herefold here
Beschrijving
Voorbereiding
Reiniging en onderhoudDrankenoverzichtPrincipe van de bediening
Dranken bereiden
DRANKEN BEREIDEN
ALGEMEEN/VOORBEREIDING
PRINCIPE VAN DE BEDIENING/DRANKEN
M.-Nr. 11 204 070 / 00CVA 7840, CVA 7845 nl – NL
Houdt u zich aan de reinigings- en onderhoudsinstructies uit de gebruiksaanwijzing.
Reinig de binnenkant van de koffieautomaat zorgvuldig en regelmatig.
Aanbevolen
reinigingsinterval
Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks
(aan het einde van de dag)
Melkkan en deksel
Melkventiel
Waterreservoir
Opvangrooster
Opvangschaal en afvalbakje
1x per week
(vaker bij ernstige
verontreiniging)
Koffie-uitloop
Kopjessensor
Binnenruimte
Filtersysteem
Opvangschaal
Front
1x per maand
Bonenreservoir
Indien nodig/nadat een
verzoek in het display
verschijnt
Melkleiding
Filtersysteem ontvetten
Apparaat ontkalken
Handmatig reinigen of in de afwasautomaat
Uitsluitend handmatig:
Roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop
Filtersysteem
Bonenreservoir en deksel
Geschikt voor reiniging in de
vaatwasser:
Opvangschaal, deksel en afvalbakje
Opvangrooster
Koffie-uitloop
(zonder roestvrijstalen afdekking)
Melkkan en deksel
Kopjessensor
Opvangschaal
Reservoir
Waterreservoir
Touchscreen
Functie/Instelling
kiezen/
Menu oproepen
ĺ Raak op het touchscreen de gewenste functie of de gewenste waarde aan.
Bladeren
ĺ U doet dit door over het beeldscherm te swipen. Houd hiervoor uw vinger tegen het
touchscreen en swipe met de vinger in de gewenste richting.
Menu-niveau
verlaten
ĺ Raak aan. Raak in het menupad een hogere menunaam aan.
Alle instellingen die u tot dat moment hebt uitgevoerd en niet met OK hebt bevestigd,
worden niet opgeslagen.
Cijfers invoeren Voer cijfers met de cijferrollen in of met het cijferblok.
Cijferrollen:
ĺ Swipe op de cijferrol naar boven of naar beneden totdat de gewenste waarde in het
midden in oranje wordt weergegeven. Bevestig metOK.
Cijferblok:
ĺ Raak de oranje waarde in het midden aan totdat het cijferblok verschijnt.
ĺ Kies de gewenste waarde: als u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt de achter-
grond van de toetsOK groen. Met de pijl wist u het laatst ingevoerde cijfer.
ĺ Bevestig metOK.
Letters
invoeren
Namen kunt u via een toetsenbord invoeren. Kies korte, betekenisvolle namen.
ĺ Raak de gewenste letters en tekens aan.
ĺ Raak Opslaan aan.
Contextmenu
weergeven
In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven, bijvoorbeeld om een
drank te configureren.
ĺ Raak bijvoorbeeld een naam van een drank aan totdat het contextmenu wordt
geopend.
ĺ Tik buiten het menuvenster op het touchscreen om het contextmenu te sluiten.
Help weergeven
ĺ Bij sommige functies is een helpfunctie beschikbaar. In het display verschijnt Help.
ĺ RaakHelp aan om de aanwijzingen met afbeeldingen en tekst weer te geven.
Een drank bereiden
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ Kies een drank.
Bereiding afbreken
ĺ Raak Stop of Afbrekenaan.
DoubleShot
Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje
koffie kunt u de functie “Doubleshot”
kiezen. Daarbij worden na de helft van het
koffiezetproces opnieuw koffiebonen ge-
malen en bevochtigd.
ĺ Raak aan tijdens de bereiding van
een koffiedrank.
Twee kopjes bereiden
Twee kopjes tegelijk bereiden:
ĺ Zet een kopje onder elk van de schenk-
tuitjes van de koffie-uitloop.
ĺ Raak aan.
ĺ Kies de gewenste drank.
De melkkan gebruiken
De melk in de melkkan wordt niet gekoeld.
Zet de kan daarom in de koelkast als u
enige tijd geen melk gaat bereiden. Alleen
koude melk (<10°C) kan goed worden
opgeschuimd.
ĺ Vul de melkkan tot max.2cm onder de
rand met melk.
ĺ Schuif de melkkan van voren in de kof-
fieautomaat totdat deze vastklikt.
U kunt nu dranken met melk bereiden.
Thee bereiden
Het hete water heeft de optimale tempera-
tuur voor de diverse theesoorten.
ĺ Plaats het gevulde theefilter of het thee-
zakje in het kopje.
ĺ Zet een theekopje onder de uitloop.
ĺ Kies de theesoort in het display.
Het hete water stroomt in het kopje.
ĺ Neem het theefilter of het zakje uit het
kopje als de thee heeft getrokken.
Tip: als u thee bereidt, kunt u met de
functie
TeaTimer een kookwekker starten (zie
gebruiksaanwijzing).
Functie Koffie- of theekan
U kunt met de functie Koffie- of theekan
automatisch meerdere kopjes koffie of
thee na elkaar bereiden (maximaal 1liter).
U kunt zo maximaal 8kopjes bereiden.
Koffie- of theekan bereiden
Het drankenmenu verschijnt.
ĺ Zet een geschikte kan onder de
koffie-uitloop.
ĺ Kies de gewenste soort kan.
ĺ Kies het gewenste aantal kopjes
(3tot8).
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
Expert-stand
In de Expert-stand kunt u een bonensoort
eenmalig toewijzen en tijdens een berei-
ding de hoeveelheid van de drank wijzi-
gen. Daarvoor moet de Expert-stand zijn
geactiveerd (in het pull down menu kleurt
het woord
Expert-stand oranje).
De instelling wordt niet opgeslagen en
geldt alleen voor de actuele bereiding.
Bonenreservoir tijdelijk toewijzen
ĺ Raak de bovenste rand van het beeld-
scherm aan en open het pull down
menu.
ĺ Kies nu het bonenreservoir met de bo-
nen die voor de huidige drank moeten
worden gebruikt.
ĺ Schuif het menuvenster weer naar bo-
ven om het te sluiten.
ĺ Start nu de bereiding van de drank.
Hoeveelheid wijzigen
U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de
afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.
ĺ Raak het balkje aan en verschuif de re-
gelaar (klein driehoekje) naar wens.
Buitenkant
Toets Aan/Uit
Optische interface (alleen voor Miele
Service)
Sensortoets MobileStart
Naderingssensor
Sensortoets “Terug”
Touchscreen
Sensortoets
Deurgreep
In hoogte verstelbare koffie-uitloop
met verlichting
Opvangrooster
Melkreservoir
Binnenkant
Bonenreservoir (soortA en soortC)
Melkventiel
In hoogte verstelbare koffie-uitloop met
verlichting
Schuifknop maling
Bonenreservoir (soortB)
Ontluchting
Waterreservoir
Opvangschaal met deksel
Filtersysteem
Afvalbakje
Reservoir
Houders voor reinigings- en ontkal-
kingspatronen (inclusief adapter)
Opvangschaal
Waterreservoir vullen
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Trek het waterreservoir er naar voren toe
uit.
ĺ Vul het waterreservoir met koud, vers
drinkwater tot aan de markering “max”.
ĺ Schuif het waterreservoir in de koffieau-
tomaat en sluit de deur van het apparaat.
Bonenreservoir vullen
Vul de bonenreservoirs alleen met ge-
brande koffiebonen.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Trek de bonenreservoirs uit de automaat
en verwijder de deksels.
ĺ Vul de bonenreservoirs met koffiebonen
en plaats de deksels terug om de bonen-
reservoirs af te sluiten.
ĺ Schuif de bonenreservoirs helemaal in de
koffieautomaat.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
Koffiedranken
Ristretto is een geconcen-
treerde, krachtige espres-
so. Dezelfde hoeveelheid kof-
fie als bij een espresso wordt
met heel weinig water bereid.
Espressois een sterke, aro-
matische koffie met een dik,
hazelnootbruin schuimlaagje:
de crema.
Koffieonderscheidt zich van
espresso door de grotere wa-
terhoeveelheid en de anders
gebrande koffiebonen.
Caffè lungo is een koffie met
duidelijk meer water.
Long black wordt met heet
water en twee espresso's
bereid.
Caffè americano bestaat uit
een even grote hoeveelheid
espresso als heet water. Eerst
wordt de espresso bereid,
daarna loopt het hete water in
het kopje .
Koffiedranken met melk
Cappuccino bestaat voor
circa twee derde uit melk-
schuim en voor een derde uit
espresso.
Latte macchiato bestaat
voor een derde uit hete melk,
voor een derde uit melk-
schuim en voor een derde uit
espresso.
Caffè lattebestaat uit koffie
en hete melk.
Cappuccino italiano bestaat
uit evenveel melkschuim en
espresso als gewone cappuc-
cino. Maar nu wordt eerst de
espresso en pas daarna het
melkschuim bereid.
Espresso macchiato is een
espresso met een klein beetje
melkschuim.
Flat white is een grote cap-
puccino: veel espresso met
heel veel melkschuim.
Café au lait is een espresso
met een beetje hete melk.
Soorten thee
(heet water met steeds de opti-
male temperatuur)
Witte thee
Japanse thee
Groene thee
Kruidenthee
Vruchtenthee
Zwarte thee
Chai Latte is een theespeci-
aliteit met melk.
Overige dranken
Hete melk
Melkschuim
Heet water
Warm water
Functie Koffie- of
theekan
(er kunnen 3tot8kopjes wor-
den gekozen)
Koffiekan
Theekan voor alle soorten
thee
12:00
Miele
Caffè lungoKoffieEspresso
Ristretto
Profielen
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
Bereiding
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CVA 7845 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Miele CVA 7845

Miele CVA 7845 Kurzanleitung - Deutsch - seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Deutsch - 120 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Englisch - 116 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Holländisch - 120 seiten

Miele CVA 7845 Bedienungsanleitung - Französisch - 120 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info