608251
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
2
VQT2Z90
2
Indhold
Kom godt igang
Sikkerhedsforskrifter ........................................................ 2
Over
sigt over betjeningsfunktionerne ............................. 3
Om den interne hukommelse og SD’er ........................... 5
Forberedelse til strømtilslutning ...................................... 6
Indstilling af uret ................................................................ 6
Skift af displaytilstand ...................................................... 7
Visning af vertikale billeder .............................................. 8
Betjening
Valg af billeder til visning .................................................8
Redig
ering af billeder ...................................................... 10
Indstilling af billedafspilning .......................................... 12
Forbindelse/Genopladning af en iPod/iPhone .............. 13
Afspilning af billeder og lign. gemt på
iPoden/iPhonen ............................................................ 14
Afspilning af musik på en iPod/iPhone ......................... 15
Afspilning af video på en iPod/iPhone .......................... 16
Indstillinger for lydafspilning ......................................... 16
Brug af timeren ................................................................ 16
Brug af strømbesparing .................................................. 18
Anvendelse af indstillingsmenuen .................................18
Anvendelse med computer ............................................. 20
Reference
Anvendelse i vægmonteret tilstand ...............................21
Fejl nding
........................................................................ 24
Speci kationer ................................................................. 25
Vedligeholdelse ............................................................... 25
Medfølgende tilbehør
Kontroller og identi cer det
medfølgende tilbehør.
1 Lysnetadapter
1 Netstik
1 Fjernbetjening (N2QAYC000032)
1 Holder til vertikal opsætning
1 Beslag til vægmontering
1 iPod-dock
1 Dock-ryglæn
1 Ryghynde
Sikkerhedsforskrifter
Placering
Placer apparatet på et jævnt underlag, beskyttet mod
direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og stærke
vibrationer. Disse forhold kan beskadige kabinettet og andre
komponenter og derved afkorte apparatets levetid.
Undlad at anbringe tunge genstande på apparatet.
Spænding
Benyt ikke højspændingstrømforsyninger. Dette kan
overbelaste apparatet og forårsage brand.
Anvend ikke jævnstrøm. Kontroller omhyggeligt hvilken type
strømkilde, der anvendes, når apparatet klargøres på et skib
eller sted, hvor der anvendes jævnstrøm.
Afskærmning af netledning
rg for at sikre dig, at netledningen er tilsluttet korrekt
og ubeskadiget. Ukorrekt tilslutning og beskadigelse af
ledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød. Træk ikke
i, bøj ikke og placer ikke tunge genstande på ledningen.
Tag fat om stikket, når ledningen trækkes ud af
stikkontakten. Det kan medføre elektrisk stød, når
netledningen trækkes ud.
Håndter ikke stikket med våde hænder. Det kan medføre
elektrisk stød.
Fremmedlegemer
rg for, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet. Det
kan medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke
virker som det skal.
rg for at væsker ikke trænger ind i apparatet. Det kan
medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke virker
som det skal. I så fald, skal du straks frakoble apparatet fra
strømforsyningen og kontakte din forhandler.
Spray ikke insekticider på eller ind i apparatet. De indeholder
brændbare gasser, som kan antændes, hvis de sprayes ind
i apparatet.
Service
Forsøg ikke at selv at reparere apparatet. Hvis lyden
afbrydes, indikatorlamperne ikke lyser, der opstår røg,
eller der opstår et andet problem, som ikke er nævnt
i betjeningsvejledningen, så træk netledningen ud af
stikkontakten og kontakt din forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Det kan medføre elektrisk stød og apparatet
kan blive beskadiget, hvis apparatet repareres, adskilles
eller samles af personer, som ikke er fagfolk.
Forlæng apparatets levetid ved at frakoble det fra
strømforsyningen, hvis det ikke skal bruges i lang tid.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic MW20EG wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Deutsch - 100 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Holländisch, Französisch, Italienisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info