608251
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
DANSK
3
VQT2Z90
3
Oversigt over betjeningsfunktionerne
Hovedapparat
ヮユワヶ
ュリヴヱロモヺ
ヮヰュユ
ンユヵヶンワ
ヷヰロヶヮユ
14
13
12
7
6
8
9
4
10
11
2
1
15
16
3
5
1 Skærm
2 Fjernbetjenings-signalsensor (¼s. 4)
3 Panasonic Logo (¼s. 19)
4 Højtalere
5 Lyssensor (¼s. 18)
6 Markørknapper (e, r, w, q og OK) Valg for at bekræfte
7 [MENU] Vis/luk menuen
8 [ RETURN] Vender tilbage til foregående skærm,
viser miniaturebilledeskærmen (¼s. 9), viser sporliste
(¼s. 15)
9 [DISPLAY MODE] Viser displaytilstanden (¼s. 7, 8)
10 [VOLUME 4]/[VOLUME 3] Regulering af lydstyrken
11 SD-kortlæser
12 Holder
13 Dock-indgang (¼s. 13)
14 [8] Standby/tænd-knap
15 USB-port (¼s. 20)
16 Lysnetadapter-indgang (¼s. 6)
Knapanvendelses-display på hovedapparatet
MENU
RETURN
DISPLAY MODE
VOL +
VOL -
A
Når [MENU], [ RETURN] og [DISPLAY MODE] trykkes,
bliver oversigten (A) vist. Når knapperne trykkes, mens
oversigten vises, vil de fungere som normale knapper.
Du kan betjene [VOLUME 4] og [VOLUME 3] uden
hensyn til statussen på knapoversigten.
Indhold / Sikkerhedsforskrifter / Oversigt over betjeningsfunktionerne
Installation af apparatet
B
B Justerbar indenfor en vinkel på ca. 50 til 75 grader for
optimal visning.
Forbedring af lydeffekten
Lydkvaliteten forandres afhængig af apparatets indstilling.
Oplev en bedre lydkvalitet ved at følge instruktionerne
herunder.
Installer apparatet på en ad og stabil plads.
Afbalancer højtalernes omgivelser bedst muligt. Hold de
omgivende re eksioner så lave som muligt.
Bemærk
Disse højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Placer
ikke ure eller magnetiske kort (kreditkort og lign.) i
nærheden af apparatet, og anbring ikke apparatet i
nærheden af et TV eller en computer.
jtalerne kan lide skade og deres levetid afkortes, hvis
der spilles lyd med høj styrke i et længere tidsrum.
Hvis lyden er forvrænget, skal lydstyrken mindskes selv
under normal anvendelse. (Forsømmelse af dette kan
bevirke, at højttalerne lider skade.)
Isætning af SD-kort
C
Produktets bagside
Sæt siden (med det afskårne hjørne) (C) opad og sæt det
lige ind til enden.
Udtagning af et SD-kort
Tryk på midten af SD-kortet. Træk kortet ud med ngrene,
når det er kommet delvist ud.
Bemærk
Tag aldrig SD-kortet ud, mens SD-indikatoren blinker.
Dette kan ødelægge dataene.
Opbevar hukommelseskortet utilgængeligt for børn for at
forhindre, at de sluger det.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic MW20EG wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Deutsch - 100 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten

Panasonic MW20EG Bedienungsanleitung - Holländisch, Französisch, Italienisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info