Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
Tablet PET100
NL GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie kann man das tablet peaq pet 100 anbekommen wenn man das passwort vergessen hat? Eingereicht am 17-6-2022 15:50

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich mit dem Tablet anrufen, simkarte ist eingelegt und aktiv?! Eingereicht am 5-2-2022 12:37

  Antworten Frage melden
 • Wie lege ich die SIM-Karte ein?
  Wie öffne ich die seitliche Lasche?
  Eingereicht am 6-10-2021 16:59

  Antworten Frage melden
 • Wie ist die telefonnutzung für den Notruf oder zum Aufladen? Eingereicht am 6-6-2021 17:22

  Antworten Frage melden
 • Wie lege ich die SIM karte in meinem Tablet von PEAQ pET 100 ein ? Eingereicht am 14-1-2021 16:21

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Tablet PET100
  NL GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  INHOUD
  1. Welkom…………………………………………………………………………………… 4
  2.

  Beoogd gebruik……………………………………………………………………… 4

  3.

  Verklaring van de waarschuwingssymbolen en signaalwoorden… 5

  4.

  Algemene veiligheidsaanwijzingen………………………………………… 5

  5.

  Technische specificaties………………………………………………………… 10
  Technische specificaties apparaat
  10
  Technische specificaties voeding
  11

  6.

  Inhoud van de verpakking……………………………………………………… 12

  7.

  Bedieningselementen en aansluitingen…………………………………… 13

  8.

  De Tablet in gebruik nemen…………………………………………………… 14
  De Tablet opladen
  14
  De Tablet inschakelen
  14

  9.

  Elementen op het startscherm……………………………………………… 16

  10. Het touchscreen gebruiken……………………………………………………… 17
  Een element selecteren
  17
  De weergave vergroten en verkleinen
  17
  Scrollen 18
  Het schermtoetsenbord gebruiken
  18
  11. Het startscherm inrichten……………………………………………………… 18
  Appkoppelingen toevoegen aan het startscherm
  18
  Widgets toevoegen aan het startscherm
  19
  Appkoppelingen en widgets verwijderen van het startscherm
  19
  De schermachtergrond wijzigen
  20
  12. De instellingen openen…………………………………………………………… 21
  13. Een identificatiemethode voor de schermvergrendeling instellen…21
  14. De weergavetaal wijzigen……………………………………………………… 21
  15. De Tablet verbinden met internet…………………………………………… 22
  Verbinding maken met een vast draadloos netwerk (WiFi)
  22
  Met een mobiel draadloos netwerk verbinden (via LTE)
  22 • Page 3

  16. De internetbrowser openen/een internetadres invoeren………… 23
  17. E-mails ontvangen en verzenden met de Tablet……………………… 24
  De app instellen
  24
  E-mails ontvangen
  24
  E-mails verzenden
  24
  18. Apps uit de Play Store downloaden en installeren………………… 25
  19. Apps verwijderen…………………………………………………………………… 26
  20. De camera gebruiken……………………………………………………………… 26
  21. Bestanden uitwisselen tussen de Tablet en andere apparaten… 28
  Bestanden uitwisselen via Bluetooth®
  28
  Bestanden uitwisselen tussen de Tablet en een pc
  29
  22. Reset- en recovery-modus……………………………………………………… 30
  De Tablet terugzetten (reset)
  30
  De Tablet in de recovery-modus zetten/
  Fabrieksinstellingen laden
  30
  23. De Tablet uitschakelen……………………………………………………32
  Stand-by 32
  Afsluiten/uitschakelen 32
  24. Nuttige tips om energie te besparen……………………………………… 32
  25. Storingen oplossen/FAQ………………………………………………………… 33
  26. Verklarende woordenlijst………………………………………………………… 34
  27. Aanwijzingen over copyright en merken………………………………… 35
  28. Aanwijzingen voor afvalverwerking en recycling…………………… 36
  Aanwijzingen voor afvalverwerking
  36
  Aanwijzingen voor recycling
  36
  Informatie over afvalverwerking in niet-EU-landen
  36
  29. Informatie over de garantie en klantenservice……………………… 37
  30. Opmerkingen over de klantenondersteuning………………………… 37 • Page 4

  1. Welkom
  Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe PEAQ Tablet PET100.
  De online gebruiksaanwijzing, de meegeleverde snelstartgids en de aanvullende
  brochure "Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen" maken integraal
  deel uit van het product.
  Neem alle drie de documenten zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke
  aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en de afvoering van het apparaat.
  Bewaar deze documenten zorgvuldig en geef ze bij overdracht van het apparaat
  door aan de nieuwe eigenaar.
  Zie de gebruiksaanwijzing voor uitgebreide, gedetailleerde informatie over de
  kenmerken, functies en mogelijkheden van het apparaat en tips voor hoe u er
  productief en creatief mee kunt werken.
  Deze handleiding beschrijft de basisfuncties van uw Tablet. Informationen zur
  Bedienung einzelner Apps entnehmen Sie bitte den Anleitungen der einzelnen Apps.

  2. Beoogd gebruik
  De apparaat is een tablet met Android waarmee u op internet kunt surfen,
  allerlei apps kunt gebruiken, games kunt spelen en muziek, afbeeldingen en
  video's kunt streamen en afspelen1.
  Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. Anders
  kunnen er defecten optreden. Bij het beoogd gebruik hoort ook de inachtneming
  van alle informatie in de technische documentatie. De fabrikant is niet
  aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik of veranderingen van het
  apparaat die niet in overeenstemming zijn met de bestemming.
  Verder is de fabrikant niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van
  gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  De fabrikant behoudt zich het recht voor het product voortdurend verder te
  ontwikkelen. Wijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder directe beschrijving
  in deze gebruiksaanwijzing. De informatie in deze gebruiksaanwijzing komt
  dan ook niet noodzakelijkerwijs overeen met de technische stand van zaken. Bij
  niet-toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie van
  vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de
  hardware van het apparaat) vervalt de garantie.
  1 Niet alle benodigde apps zijn standaard geïnstalleerd. Desgewenst kunt u apps in de Google Play™
  downloaden. Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht.

  4 • Page 5

  3. Verklaring van de waarschuwingssymbolen en
  signaalwoorden
  In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen en
  signaalwoorden gebruikt:
  WAARSCHUWING
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwaar onherstelbaar letsel
  VOORZICHTIG
  Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen
  LET OP
  Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen

  i NOTITIE
  Extra informatie over het gebruik van het apparaat

  4. Algemene veiligheidsaanwijzingen
  WAARSCHUWING
  Risico op verschillende vormen van letsel door verminderde fysieke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring of kennis
  ■■
  Deze personen en kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht
  gebruiken.
  Verstikkingsgevaar en risico op ernstig letsel door accessoires en
  verpakkingsmateriaal
  ■■
  Houd accessoires en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
  zuigelingen, kleine kinderen en dieren.
  ■■
  Stop geen accessoires en/of onderdelen van het apparaat in
  lichaamsopeningen, zoals de mond, oren of ogen.
  Risico op een elektrische of dodelijke schok door onderdelen die onder spanning
  staan
  ■■
  Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven van het apparaat.
  ■■
  De voeding mag niet worden geopend.
  ■■
  Raak de voeding niet met natte handen aan.
  ■■
  Zorg ervoor dat het apparaat en de oplader niet worden kortgesloten.

  5 • Page 6

  Risico op een elektrische of dodelijke schok en/of brandgevaar door onveilige
  verbindingen
  ■■
  Let erop dat het netsnoer niet wordt geknikt of platgedrukt of op een
  andere manier beschadigd raakt.
  ■■
  Gebruik nooit beschadigde netsnoeren of stekkers.
  ■■
  Gebruik de meegeleverde voeding alleen met een geschikt en vakkundig
  geïnstalleerd stopcontact. Zie hiervoor het gegevensplaatje van de
  voeding.
  ■■
  Gebruik geen losse stopcontacten.
  ■■
  Neem in geval van een defecte voeding contact op met de klantenservice.
  Brand- en/of brandwondengevaar door een beschadigde of lekkende batterij
  ■■
  Gebruik of laad het apparaat niet op als de batterij beschadigd is geraakt
  of lekt.
  ■■
  Vermijd huidcontact met het apparaat en/of de batterij als de batterij
  lekt. Draag beschermende handschoenen als u het apparaat of de batterij
  toch moet aanraken.
  ■■
  Was uw handen grondig als u de inhoud van de batterij hebt aangeraakt.
  ■■
  Spoel bij oogcontact uw ogen met veel water en raadpleeg onmiddellijk
  een arts.
  Risico op gehoorbeschadiging bij gebruik van headsets of kopof oortelefoons
  Het apparaat kan bij gebruik van een headset of kop- of oortelefoon hoge
  geluidsvolumen produceren. Er kan gehoorschade optreden als het gehoor
  langere tijd aan hard geluid wordt blootgesteld. Hoe hoger u het volume instelt,
  des te sneller kan uw gehoor beschadigd raken. Gehoorschade kan geleidelijk
  optreden.
  ■■
  Voorkom dat u langere tijd bijvoorbeeld muziek op een hoog volume luistert.
  ■■
  Zet het volume lager voordat u een headset of kop- of oortelefoon aansluit.
  ■■
  Let erop dat de geluidsemissie bij het gebruik van een headset of kopof
  oortelefoon het A-gewogen geluidsniveau van 80 dB niet overstijgt.
  ■■
  Kies altijd de laagste volume-instelling waarmee het geluid nog duidelijk en
  aangenaam is.
  ■■
  Verhoog het volume niet nadat u eraan gewend bent geraakt.
  ■■
  Als de begininstelling van de equalizer wordt gewijzigd, kan het volume van
  het apparaat worden verhoogd.
  ■■
  Bij wijzigingen aan reeds geïnstalleerde software (zoals het
  besturingssysteem, firmware of stuurprogramma's) kan het volume
  worden verhoogd.
  6 • Page 7

  Risico op verschillende vormen van letsel door verminderde oplettendheid
  ■■
  Bij het autorijden heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Daarom mag het
  apparaat tijdens het autorijden niet worden gebruikt.
  ■■
  Let continu op uw directe omgeving, zodat u uzelf en anderen niet in
  gevaar brengt.
  ■■
  Gebruikt u een headset of kop- of oortelefoon in een openbare ruimte,
  stel het volume dan zo in dat u ook nog omgevingsgeluiden hoort. Door
  zulke afleiding of isolatie kunnen er ongelukken gebeuren. Het gebruik van
  headsets of kop- of oortelefoons tijdens het rijden is op sommige plekken
  wettelijk verboden.
  Risico op storingen van andere elektronische apparaten met hoogfrequente
  signalen
  ■■
  Schakel het apparaat uit in zones die om veiligheidsredenen beperkt
  toegankelijk zijn en waar het gebruik van mobiele apparaten verboden is,
  zoals in vliegtuigen tijdens het opstijgen en landen, in ziekenhuizen of in de
  buurt van medische apparaten. Neem alle borden en waarschuwingen in acht.
  ■■
  In vliegtuigen kunt u het apparaat na het opstijgen in de vliegtuigmodus
  gebruiken, mits het vliegtuigpersoneel hiervoor toestemming heeft
  gegeven. Houd er rekening mee dat het gebruik de elektronische
  navigatiesystemen in een vliegtuig kan verstoren.
  ■■
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten.
  Risico op verschillende vormen van letsel en ontploffings- en brandgevaar op
  plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
  ■■
  Het apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar
  kan heersen, zoals tankstations, bouwplaatsen of chemische fabrieken.
  ■■
  Schakel het apparaat uit in omgevingen met mogelijk explosieve materialen,
  zoals gas, brandstof, chemicaliën, graan, deeltjes, stof of metaalpoeder.
  ■■
  Eventuele vonken kunnen brand of explosies veroorzaken. Neem in zulke
  omgevingen alle borden en waarschuwingen in acht.
  VOORZICHTIG
  Brand- en ontploffingsgevaar bij het gebruik van niet-toegestane opladers
  en voedingen
  ■■
  Laad de batterij uitsluitend op met de meegeleverde of een vergelijkbare
  voeding.
  ■■
  Vervang een defecte voeding alleen door een vergelijkbare voeding.
  Zie hiervoor de technische gegevens over de voeding of neem contact
  op met de klantenservice.

  7 • Page 8

  Risico op verschillende vormen van letsel door uitglijden, struikelen of vallen
  ■■
  Stel het apparaat en/of de voeding niet bloot aan trillingen en/of stoten.
  ■■
  Laat het apparaat en/of de voeding niet vallen. Gebruik geen apparaten of
  voedingen die zijn gevallen of beschadigd zijn geraakt.
  ■■
  Laat het apparaat of de voeding voordat u deze weer in gebruik neemt
  door een bevoegde persoon controleren.
  ■■
  Let erop dat het netsnoer zo ligt dat niemand erover kan struikelen.
  ■■
  Voorkom knopen of lussen in het netsnoer.
  Risico op gezondheidsproblemen bij bekende fotosensitiviteit
  ■■
  Is binnen uw familie de ontwikkeling van fotosensitiviteit bekend, bijvoorbeeld
  toevallen bij het gebruik van vergelijkbare apparaten, raadpleeg dan voor het
  gebruik van het apparaat een arts.
  ■■
  Het bekijken van video's en/of videospellen met langdurig snelle beelden achter
  elkaar kan tot een toeval of flauwte leiden. Staak onmiddellijk het gebruik van
  het apparaat als u zich onwel voelt en neem lang genoeg pauze.
  ■■
  Krijgt u tijdens het gebruik van het apparaat last van spierpijn of desoriëntatie,
  staak dan het gebruik en raadpleeg een arts.
  ■■
  Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om te voorkomen dat uw
  ogen overbelast raken:
  ■■
  Gebruik het apparaat alleen in een ruimte met voldoende verlichting.
  Vermijd echter te fel licht.
  ■■
  Houd voldoende afstand tot het apparaat.
  ■■
  Zorg ervoor dat de display schoon is.
  ■■
  Stel de helderheid en/of het contrast van de display zo in dat het
  beeld voor u aangenaam, scherp en duidelijk is.
  ■■
  Neem regelmatig pauze als u het apparaat gebruikt.
  Risico op verminderde gezondheid van het bewegingsapparaat door
  langdurig gebruik.
  ■■
  Bewegingen die regelmatig worden herhaald (bijvoorbeeld bij langdurig
  gebruik van een toetsenbord of touchscreen of bij langdurig gamen)
  kunnen leiden tot pijn in de handen, armen, schouders, nek of andere
  lichaamsdelen. Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om spier- en
  skeletaandoeningen te voorkomen::
  ■■
  Tijdens het gebruik van het apparaat moet uw lichaamshouding
  ontspannen zijn.
  ■■
  Wissel regelmatig van houding en neem regelmatig pauze om te
  bewegen.
  8 • Page 9

  Druk toetsen altijd licht in.
  ■■
  Neem regelmatig pauze.
  Krijgt u ergens last van tijdens het gebruik van het apparaat, staak dan het
  gebruik en raadpleeg een arts.
  Gebruik het apparaat niet op uw schoot of andere lichaamsdelen. Doordat
  het apparaat warm wordt, kan dit onprettig aanvoelen of tot letsel leiden,
  zoals lichte brandwonden.
  ■■

  ■■

  ■■

  LET OP
  Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om mogelijke defecten en/of
  beschadigingen aan het apparaat door omgevingsfacturen te voorkomen:
  ■■
  De aanbevolen luchtvochtigheid waarbij het apparaat wordt gebruikt,
  opgeladen en opgeborgen ligt tussen de 30 en 70 procent.
  ■■
  De aanbevolen omgevingstemperatuur waarbij het apparaat wordt gebruikt,
  opgeladen en opgeborgen ligt tussen de 5 °C en 30 °C. Bij temperaturen buiten
  dit bereik kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de
  batterij worden verminderd en kan het apparaat beschadigd raken.
  ■■
  Stel het apparaat niet bloot aan snelle temperatuurschommelingen.
  Condensatie door luchtvochtigheid kan schade aan het apparaat of
  gevaar voor de gebruiker veroorzaken.
  ■■
  Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het
  niet bloot aan direct zonlicht (bijvoorbeeld in de auto), om te voorkomen
  dat de display en het apparaat defect raken en de batterij ontploft.
  ■■
  Houd het apparaat uit de buurt van vlammen, zoals kaarsen, haardvuur of
  open vuur, om te voorkomen dat de batterij ontploft.
  ■■
  Stel het apparaat niet bloot aan regen, druipwater of spatwater.
  ■■
  Gebruik het apparaat niet buitenshuis als het onweert.
  ■■
  Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat
  het apparaat en/of de voeding door een bevoegde persoon controleren
  voordat u ze weer gebruikt.
  ■■
  Gebruik het apparaat zoveel mogelijk in een stofvrije omgeving.
  ■■
  Magnetische velden kunnen tot defecten en/of ontlading van de batterij leiden.

  9 • Page 10

  Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om mogelijke beschadigingen
  van het apparaat te voorkomen:
  ■■
  Laad het apparaat niet op met standaard-USB-aansluitingen, zoals die op
  een pc of notebook.
  ■■
  Rol het snoer altijd los op.
  ■■
  Vocht, sterke rook of dampen kunnen tot defecten leiden en/of de
  behuizing van het apparaat beschadigen.

  i NOTITIE
  De opgave voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische
  specificaties heeft betrekking op de totale opslagruimte van het apparaat.
  De opslagcapaciteit die door het besturingssysteem wordt aangegeven,
  kan van de opgegeven capaciteit afwijken, omdat het besturingssysteem en
  systeemtoepassingen beslag leggen op een deel van de opslagruimte op het
  apparaat als dat gereed is voor gebruik.

  5. Technische specificaties
  Technische specificaties apparaat
  Processor (CPU):
  MT8163 processor, tot 1,5 GHz,

  64-Bit ARMv8 Cortex-A53 quad core
  Besturingssysteem:
  Android™ 9 Pie
  Arbeitsspeicher (RAM):
  2 GB DDR 3
  Interne geheugen:
  32 GB
  Grafische processor (GPU):
  Mali-T720 MP2
  Schermdiagonaal:
  10,1" (25,7 cm)
  Scherm:
  Capacitief 10-punts multitouch-HD-IPS-display
  Schermresolutie:
  1280 x 800 Pixel
  Beeldverhouding:
  16 : 10
  Camera:
  Voorkant: 0,3 MP; achterkant: 2 MP
  Luidspreker: Stereo
  Microfoon: ja
  Interfaces:
  Micro-USB 2.0 (host), geheugenkaartsleuf,

  SIM-kaartsleuf*, Audio Out/Mic In (3,5 mm)
  Netwerk:
  WiFi 802.11a/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz,

  GSM/2G (850/900/1800/1900 MHz)*,

  UMTS/3G (900/2100 MHz)*,

  LTE/4G (800/1800/2100/2600 MHz)*,

  Bluetooth 4.0, Miracast™
  10 • Page 11

  Kaartsleuf:
  microSD(HC/XC) tot 256 GB,
  Micro-SIM*
  Afmetingen:
  ca. 244 x 162 x 9,2 mm
  Gewicht:
  ca. 474 g
  Materiaal/kleur:
  Kunststof/Zwart
  Abspielbare Videoformate:
  MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@

  L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (e. g. Xvid)
  Videocontainerindelingen:
  AVI, MKV, MOV
  Gamen:
  3D Games, G-Sensor Games,

  Classic Games, Touch Games
  Ondersteunde afbeeldingsindelingen: JPEG, PNG, GIF, BMP
  Afspeelbare audio-indelingen:
  MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC
  Batterij:: lithium-polymeer

  (3,7 V / 5000 mAh / 18,500 Wh)
  Batterij laden via:
  Micro-USB
  Voeding:
  Oplader (100 V – 240 V)
  Andere kenmerken::
  G-Sensor, GPS
  Talen:
  Alle talen die in het besturingssysteem

  Android™ 9 beschikbaar zijn
  Gebruik en opbergen:
  Temperatuur 5 °C bis 30 °C

  Relatieve luchtvochtigheid 30 % bis 70 %
  * afhankelijk van model

  Technische specificaties voeding
  Model: K-T100502000E
  Ingangsspanning:
  100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
  Ingangsstroom:
  0,35 A max.
  Uitgang:
  DC 5 V/2000mA
  Fabrikant:
  Dongguan Bestgk Smark Technology Co. LTD

  11 • Page 12

  6. Inhoud van de verpakking
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■

  PEAQ Tablet PET100
  Micro-USB-kabel
  USB-host-adapterkabel
  Voeding (100 V - 240 V)
  Reinigingsdoek
  Snelstartgids
  Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen
  Garantiekaart

  12 • Page 13

  7. Bedieningselementen en aansluitingen
  A

  BC

  D
  E

  F
  G

  H
  I

  J K
  L
  M

  N

  13 • Page 14

  A) Touchscreen

  H)

  Microfoon

  B)

  Camera voorkant

  I) Volumeregeling

  C)

  Licht voor camera

  J)

  Reset

  D) Audiopoort

  K) Aan-/uitschakelaar

  E) Geheugenkaartsleuf

  L)

  Licht voor camera

  F) Micro-SIM-kaartsleuf*

  M)

  Camera achterkant

  G) Micro-USB-poort/
  Laadaansluiting

  N) Stereo-luidspreker

  * afhankelijk van model

  8. De Tablet in gebruik nemen
  De Tablet opladen
  Laad de Tablet volledig op voor het eerste gebruik. Als u de Tablet wilt opladen,
  sluit u de Micro-USB stekker van de meegeleverde voeding aan op de MicroUSB laadaansluiting van de Tablet. Sluit de voeding vervolgens aan op een
  stopcontact.

  i NOTITIE
  Laat de voeding slechts zolang in het stopcontact zitten tot de batterij van
  de Tablet volledig is opgeladen. Haal eerst de voeding uit het stopcontact
  en verwijder vervolgens de laadkabel van uw Tablet.

  i NOTITIE
  De maximale baterijcapaciteit is pas na ongeveer 10 laadcycli beschikbaar.

  i

  NOTITIE

  Gebruikt u de Tablet langere tijd niet, dan moet u de batterij ongeveer iedere zes
  maanden voor 40 tot 60 procent opladen.

  De Tablet inschakelen
  Druk ongeveer 5 seconden op de aan-/uitschakelaar om de Tablet in te schakelen. De
  Tablet wordt opgestart.
  Direct na de eerste keer opstarten verschijnt de opstarthulp. Volg de aanwijzingen
  van de opstarthulp om de Tablet in te stellen.
  Tijdens de uitvoering van de opstarthulp wordt u gevraagd u aan te melden met
  uw Google-account. We raden u dringend aan u hier inderdaad met uw Googleaccount aan te melden, zodat u alle functies van de kunt gebruiken.
  14 • Page 15

  i NOTITIE

  Hebt u geen Google-account, tik dan hier op ‘Nieuw account maken’ en maak
  een nieuw Google-account.
  Als de opstarthulp is voltooid, wordt de Tablet geconfigureerd. Dit kan enige
  minuten in beslag nemen. Schakel de Tablet gedurende deze tijd niet uit!
  Telkens als u de Tablet inschakelt, verschijnt het vergrendelingsscherm. U kunt
  het scherm ontgrendelen door met uw vingertop van onder naar boven over het
  scherm te vegen.

  i NOTITIE

  Als u voor uw Tablet een identificatiemethode hebt ingesteld (zie hoofdstuk 13),

  moet u zich bij het ontgrendelen van het scherm met de ingestelde methode
  identificeren.

  15 • Page 16

  9. Elementen op het startscherm

  A)

  Google™ Zoeken

  B)

  Google™ Spraakgestuurd zoeken

  C) Snelstartbalk
  D)

  Return-pictogram: Tik hierop om terug te gaan naar het vorige scherm

  E) Home-pictogram: Tik hierop om terug te gaan naar het bildscherm
  F)

  Weergave van alle geopende elementen: tik erop om alle geopende
  elementen weer te geven. Leg uw vingertop op het te sluiten element en
  sleep het element naar links of rechts om een geopend, onlangs gebruikt
  element (App, widget, menu) te sluiten.

  i NOTITIE

  De drie elementen onder aan het scherm (Weergave van alle geopende elementen,
  Home-pictogram, Return-pictogram) worden in bepaalde apps (bijvoorbeeld in
  de camera-app) met opzet niet weergegeven, zodat u bij het gebruik van de app
  niet wordt gestoord. Wilt u deze drie pictogrammen toch weergeven, tik dan kort
  op de onderste rand van het scherm. De pictogrammen worden vervolgens kort
  weergegeven, zodat u een van de functies kunt gebruiken.

  16 • Page 17

  10. Het touchscreen gebruiken
  Een element selecteren
  Tik met uw vingertop kort op het gewenste pictogram als u een element wilt
  openen of een optie wilt selecteren.

  De weergave vergroten en verkleinen
  In sommige weergaven (zoals afbeeldingen en websites) kan de grootte worden
  aangepast. Trek op het scherm twee vingertoppen tegelijkertijd uit elkaar als u
  de weergave wilt vergroten. Omgekeerd trekt u twee vingertoppen tegelijkertijd
  naar elkaar toe als u de weergave weer wilt verkleinen.

  17 • Page 18

  Scrollen
  Als u op het scherm van de Tablet of in een app wilt scrollen, legt u uw vingertop
  op het scherm en sleept u het scherm in de tegenovergestelde richting:
  Wilt u naar een element verder onder aan het scherm (omlaag scrollen), sleep
  het scherm dan met uw vingertop omhoog. Omgekeerd kunt u ‘naar boven
  scrollen’ door het scherm met uw vingertop omlaag te slepen.
  Wilt u naar een element verder rechts op het scherm (naar rechts scrollen),
  sleep het scherm dan met uw vingertop naar links. Omgekeerd kunt u ‘naar links
  scrollen’ door het scherm met uw vingertop naar rechts te slepen.

  Het schermtoetsenbord gebruiken
  Tik op een tekstveld als u tekst wilt invoeren (bijvoorbeeld een internetadres). Het
  schermtoetsenbord wordt weergegeven. Voer de tekst in met het toetsenbord
  zoals gebruikelijk. Gebruik daarnaast de toetsen ‘?123’ en ‘~[<’ als u cijfers of
  speciale tekens wilt invoeren.
  Druk langer op een bepaalde letter als u alternatieve letters in wilt voeren
  (bijvoorbeeld met een accent of trema).
  De beschikbare alternatieven worden dan weergegeven. Tik op de gewenste
  alternatieve letter.

  11. Het startscherm inrichten
  U kunt het startscherm inrichten naar uw wensen door appkoppelingen en
  widgets in de vorm van pictogrammen toe te voegen of te verwijderen en door
  de achtergrond te wijzigen.

  i

  NOTITIE
  U kunt een pictogram op het startscherm op ieder moment verplaatsen. Zet
  hiervoor uw vingertop op het te verplaatsen pictogram totdat u het kunt bewegen.
  Nu kunt u het geselecteerde pictogram naar een vrije plaats naar keuze binnen
  het gewenste venster slepen. Laat het vervolgens los om het neer te zetten.

  Appkoppelingen toevoegen aan het startscherm
  Ga als volgt te werk om appkoppelingen in de vorm van pictogrammen aan het
  startscherm toe te voegen:
  a)

  Tik op het startscherm en maak daarbij een trekkende beweging naar
  boven. Er wordt een scherm geopend met de apps die op dat moment
  beschikbaar zijn.

  b)

  Houd de gewenste applicatie ingedrukt en sleep deze naar boven totdat
  het beeld in het startscherm verandert.
  18 • Page 19

  c)

  Sleep nu het pictogram naar een vrije plaats naar keuze in het weergegeven
  venster.

  i NOTITIE

  Als u het pictogram naar de rand van de pagina sleept, kunt u het ook op de
  volgende pagina van het startscherm plaatsen.

  Widgets toevoegen aan het startscherm
  Naast appkoppelingen kunt u ook widgets toevoegen aan het startscherm.
  Ga daarvoor als volgt te werk:
  a) Raak de schermachtergrond op een vrije plaats aan totdat de tekst
  ‘Widgets’ aan de onderrand van het scherm wordt weergegeven.
  b)

  Tik op de tekst. Er wordt een scherm geopend met de widgets die op dat
  moment beschikbaar zijn.

  c)

  Houd de gewenste widget ingedrukt totdat het startscherm weer verschijnt.

  d)

  Sleep nu het pictogram naar een vrije plaats naar keuze in het weergegeven
  venster.

  i NOTITIE
  Als u het pictogram naar de rand van de pagina sleept, kunt u het ook op de

  volgende pagina van het startscherm plaatsen.

  i NOTITIE
  Wilt u naar een pictogram gaan dat niet op de eerste pagina van het startscherm

  staat, dan scrolt u gewoon naar de betreffende pagina (zie hoofdstuk 10,
  ‘Scrollen’).

  Appkoppelingen en widgets verwijderen van het startscherm
  a)

  Wilt u een appkoppeling of widget van het startscherm verwijderen, houd
  het betreffende pictogram dan ingedrukt totdat aan de linkerrand van het
  scherm het volgende symbool verschijnt: ‘X ’.

  b)

  Sleep het pictogram naar dit symbool. Als u het pictogram loslaat, wordt
  het van het startscherm verwijderd.

  19 • Page 20

  i NOTITIE
  U verwijdert hiermee alleen de koppeling van de app of widget op het startscherm,

  niet de app of widget zelf. In hoofdstuk 19 wordt uitgelegd hoe u een app van
  uw Tablet kunt verwijderen.

  De schermachtergrond wijzigen
  a)

  Raak de schermachtergrond op een vrije plaats aan totdat de tekst
  ‘Achtergronden’ aan de onderrand van het scherm wordt weergegeven.

  b)

  Tik op de tekst. Er verschijnt een overzicht van alle achtergrondafbeeldingen
  die op de Tablet zijn opgeslagen of de galerij.

  i NOTITIE
  Als u in de reeks beschikbare achtergrondafbeeldingen op ‘Mijn foto's’ tikt,

  gaat u naar het afbeeldingenoverzicht met de foto’s die u hebt gemaakt en
  kunt u een van deze foto’s als achtergrond kiezen.
  c)

  Kies uw gewenste afbeelding en bevestig uw keuze linksboven in het scherm
  op ‘Achtergrond instellen’ te tikken.

  20 • Page 21

  12. De instellingen openen
  De knop om de instellingen te openen, vindt u in het toepassingsmenu. U
  herkent de knop aan het pictogram: een tandwielsymbool.

  Tik op het pictogram om de instellingen te openen.

  13. Een identificatiemethode voor de schermvergrendeling
  instellen
  Het verdient aanbeveling om een identificatiemethode voor de schermvergrendeling
  in te stellen om de veiligheid van de gegevens die zijn opgeslagen op de Tablet te
  vergroten. Ga daarvoor als volgt te werk:
  a)

  Open de instellingen (zie hoofdstuk 12).

  b)

  Scrol in de instellingen omlaag en tik op 'Veiligheid en locatie'
  (hangslotsymbool).

  c)

  Tik in het volgende scherm op 'Schermvergrendeling'.

  d)

  Kies uit de geboden opties de gewenste identificatiemethode door erop te tikken.

  i NOTITIE
  U kunt kiezen uit de volgende opties: ‘Geen’, ‘Vegen’, ‘Patroon’, ‘Stemontgrendeling’,
  ‘Pincode’ en ‘Wachtwoord’.
  Afhankelijk van de gekozen identificatiemethode wordt u bij het instellen van de
  methode begeleid door een wizard.

  i NOTITIE
  Nadat u een methode hebt ingesteld, moet u zich telkens als u het scherm

  ontgrendelt met de ingestelde methode identificeren.

  14. De weergavetaal wijzigen
  a)

  Open de instellingen (zie hoofdstuk 12).

  b)

  Blader door de instellingen naar onderen en tik eerst op "systeem"
  n daarna op "Talen & invoer" (het symbool met de wereldbol).

  c)

  Tik in het volgende scherm op 'Taal'.

  d)

  Scrol omlaag totdat u de gewenste taal ziet.

  e)

  Tik op de gewenste taal en sleep ze naar de bovenkant van de lijst.
  De Tablet gebruikt de gekozen taal nu als weergavetaal.

  21 • Page 22

  15. De Tablet verbinden met internet
  Verbinding maken met een vast draadloos netwerk (WiFi)
  a)

  Open de instellingen (zie hoofdstuk 12).

  b)

  Tik bij de instellingen op ‘WiFi’. U bevindt u nu in het WiFi-menu.

  c)

  Sleep de schuifregelaar voor WiFi rechtsboven in het WiFi-menu met uw
  vingertop van links naar rechts. Linksboven in het scherm verschijnt het
  woord ‘Aan'.

  De Tablet zoekt naar alle beschikbare draadloze netwerken in de buurt en geeft
  deze vervolgens in een lijst weer.
  d)

  Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Er wordt een
  invoervenster geopend.

  e)

  Voer hier de netwerksleutel (‘Wachtwoord’) van het geselecteerde
  draadloze netwerk in en tik op ‘Verbinden’.

  De Tablet maakt nu verbinding met het draadloze netwerk. Als de verbinding
  tot stand is gebracht, wordt onder het gekozen draadloze netwerk het woord
  ‘Verbonden’ weergegeven.
  U kunt nu met uw internetbrowser zoals gebruikelijk op internet surfen.

  i NOTITIE
  Om de WiFi-functie uit te schakelen, sleept u de schuifregelaar voor WiFi
  rechtsboven in het WiFi-menu met uw vingertop van rechts naar links.
  Linksboven in het scherm verschijnt het woord ‘Uit’.

  Met een mobiel draadloos netwerk verbinden (via LTE*)
  Met de LTE-functie op uw Tablet bent u onafhankelijk van de beschikbare
  draadloze netwerken. U gebruikt uw mobiele provider voor uw internettoegang
  Simkaart plaatsen
  Schakel het apparaat volledig uit om de simkaart te plaatsen. Als het apparaat
  in stand-by staat, wordt de kaart niet herkend.

  i NOTITIE
  Let erop dat u de simkaart en de geheugenkaart in het juiste slot plaatst:

  simkaarten mogen alleen in het simkaart-slot worden geplaatst en
  geheugenkaarten alleen in het geheugenslot.

  22 • Page 23

  De simkaarthouder bevindt zich aan de linkerkant van de tablet (zie hoofdstuk 7,
  punt F).
  a)

  Open de klep met uw vingers over de inkeping.

  i NOTITIE
  Gebruik geen puntige en scherpe gereedschappen zoals bijvoorbeeld naalden.
  Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.
  b)

  Schuif de simkaart in de simkaarthouder met de goudkleurige contactpunten
  van de simkaart naar beneden gericht. Het hoekje met de schuine kant
  bevindt zich links.

  c)

  Sluit de klep opnieuw.

  i NOTITIE
  Wanneer u de Tablet na het plaatsen van de simkaart weer inschakelt, moet u

  de pincode van de simkaart ingeven.

  Instellingen voor LTE-modus vastleggen
  Om de LTE-modus aan te passen zodat de instellingen aan uw wensen voldoen,
  gaat u naar instellingen (zie hoofdstuk 12) en klikt u op "Mobiele data". Hier
  kunt u bijvoorbeeld de informatie over mobiele data bekijken en mobiele data
  inschakelen of uitschakelen.

  i NOTITIE
  Als er geen mobiel dataverkeer wordt ontvangen, neem dan contact op met uw

  provider.

  * afhankelijk van model

  16. De internetbrowser openen/een internetadres invoeren  De internetbrowser staat als app in het toepassingsmenu. U herkent de
  browserapp aan het pictogram: een blauwe wereldbol met de
  titel ‘Browser’.

  Open de browserapp in het toepassingsmenu.
  Tik in het midden van de zoekbalk boven in het scherm om een webadres (URL)
  in te voeren. Het schermtoetsenbord verschijnt.
  Met het schermtoetsenbord kunt u de URL invoeren en die met het invoersymbool
  (een groene cirkel met een witte pijl naar rechts) op het schermtoetsenbord
  bevestigen.
  23 • Page 24

  17. E-mails ontvangen en verzenden met de Tablet
  Met een app op de Tablet kunt u e-mails rechtstreeks ontvangen en verzenden.
  Deze e-mailapp vindt u in het toepassingsmenu. U herkent de app aan het pictogram:
  een wit-rode envelop met de titel ‘Gmail’.
  Idealiter hebt u zich al met uw Google-account aangemeld of hebt u een nieuw
  Google-account aangemaakt toen u uw Tablet voor het eerst inschakelde en
  instelde. In dat geval kunt u de e-mailapp meteen gebruiken nadat u de Tablet
  hebt ingesteld.
  Als u deze stap hebt overgeslagen, moet u de e-mailapp instellen voordat u
  de app kunt gebruiken.

  De app instellen
  a)

  Verbind de Tablet met internet (zie hoofdstuk 14).

  b)

  Open de e-mailapp (‘Gmail’). De configuratiewizard verschijnt.

  c)

  Volg de instructies van de configuratiewizard om de app in te stellen.

  i NOTITIE
   erwijl u de instructies van de configuratiewizard volgt, wordt u onder andere
  T
  gevraagd uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Voer hier de gegevens
  van het account in waarmee u op uw Tablet e-mails wilt ontvangen en
  verzenden. Dit kan een Gmail-account zijn of een account van een andere
  e-mailprovider.
  Nadat de configuratiewizard is voltooid, kunt u de app gebruiken.

  E-mails ontvangen
  Als de Tablet met internet is verbonden, krijgt u bij nieuwe e-mails meteen
  een melding van de e-mailapp: Linksboven in het scherm verschijnt een
  enveloppictogram (dat lijkt op een donkere ‘M’ op een witte achtergrond).
  Open de e-mailapp en tik op de nieuwe e-mail om deze te lezen.

  E-mails verzenden
  Als u met de e-mailapp e-mails wilt verzenden, gaat u als volgt te werk:
  a)

  Verbind de Tablet met internet (zie hoofdstuk 15).

  b)

  Open de e-mailapp (‘Gmail’).

  c)

  Tik onder in het volgende scherm op het stiftsymbool (een rode cirkel met
  een witte stift). Er wordt een venster geopend waar u een nieuwe e-mail
  kunt opstellen.
  24 • Page 25

  d)

  Voer in het veld ‘Aan’ het e-mailadres van de ontvanger in.

  e)

  Voer in het veld ‘Onderwerp’ het onderwerp van de e-mail in.

  f)

  Voer in het venster ‘E-mail schrijven’ de tekst van de e-mail in.

  i NOTITIE
  Als u een bijlage aan de e-mail wilt toevoegen, tikt u rechtsbovenin op het
  paperclippictogram en kiest u de optie ‘Bestand bijvoegen’. De verkenner
  verschijnt. Scrol in de verkenner naar het gewenste bestand en tik erop. De
  Tablet gaat terug naar de e-mailapp en het gekozen bestand wordt als onderdeel
  van de nieuwe e-mail weergegeven.
  g)

  Nadat u alles hebt ingevuld, kunt u de e-mail verzenden. Tik daarvoor
  rechtsbovenin op het pijlpictogram (meteen naast het paperclippictogram).

  i NOTITIE
  Wilt u voordat u de e-mail verzendt nog andere e-mailinstellingen aanpassen,
  tik dan helemaal rechtsboven in het scherm op de drie punten onder elkaar.
  Vervolgens worden er allerlei opties weergegeven om de e-mail verder te bewerken.

  18. Apps uit de Play Store downloaden en installeren
  De Play Store staat als app in het toepassingsmenu ‘Play Store’.


  Als u apps uit de Play Store wilt downloaden, moet aan twee voorwaarden
  zijn voldaan:

  1. Uw Tablet moet met internet zijn verbonden.
  Volg daartoe de instructies in hoofdstuk 15 van deze handleiding.
  2. U moet over een Google-account beschikken en daarop zijn aangemeld
  op uw Tablet.
  Idealiter hebt u zich al met uw Google-account aangemeld of hebt u een nieuw
  Google-account aangemaakt toen u uw Tablet voor het eerst inschakelde en
  instelde. In dat geval moet u slechts de Play Store openen, de gewenste app
  zoeken en op ‘Installeren’ tikken.

  i NOTITIE
  U kunt de Play Store doorzoeken met behulp van de zoekbalk boven in het scherm
  of door op de gewenste categorie te tikken.
  De gekozen app wordt gedownload en geïnstalleerd. U vindt de app voortaan
  in het toepassingsmenu.
  25 • Page 26

  Als u nog geen Google-account hebt of u bent er nog niet op aangemeld, dan
  moet u dat nu doen. Als u de Play Store opent, verschijnt er een wizard die u stap
  voor stap begeleidt bij het aanmelden met uw Google-account of het aanmaken
  van een nieuw Google-account.

  i NOTITIE
  Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht. Als u zo’n app
  downloadt, worden de kosten in rekening gebracht via de betaalmethode
  die u bij het instellen van uw Google-account of uw Tablet hebt gekozen.

  19. Apps verwijderen
  Als u zelf gedownloade apps wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:
  a)

  Open de instellingen (zie hoofdstuk 12).

  b)

  Tik in de Instellingen op "Apps & meldingen". Er verschijnt een lijst met alle
  geïnstalleerde apps in een uitklapmenu.

  c)

  Scrol naar de app die u wilt verwijderen en tik erop.

  d)

  Tik in het volgende scherm op ‘Verwijderen’.

  e)

  Bevestig uw keuze door in het venster dat verschijnt op ‘OK’ te tikken.
  De app wordt verwijderd.

  i

  NOTITIE
   erwijder alleen apps die u zelf hebt gedownload. Als u vast in het systeem
  V
  geïntegreerde apps verwijdert of uitschakelt, kan dat tot fouten leiden of werkt
  de Tablet mogelijk minder goed.

  20. De camera gebruiken
  De Tablet beschikt over een webcam. Om de camera te gebruiken, moet u eerst
  de camera-app openen.
  Deze camera-app vindt u in het toepassingsmenu. U herkent de app aan het
  pictogram: een cameralens met de titel ‘Camera’. Open de camera in het
  toepassingsmenu.

  i NOTITIE
  Als u de app voor het eerst opent, verschijnt er een korte configuratiewizard
  waarmee u de app naar wens kunt instellen.

  26 • Page 27

  Als u de camera-app hebt geopend, kunt u kiezen uit de volgende functies:

  A)

  Wissel tussen front- en achterzijdencamera

  B) Flash-modus
  C)

  Overige instellingsmogelijkheden voor camera- en video-opnamen

  D)

  Return-pictogram: Tik hierop om terug te gaan naar het vorige scherm

  E)

  Home-pictogram: Tik hierop om terug te gaan naar het bildscherm

  F)

  Toepassingsmenu: Tik hierop om het toepassingsmenu te openen

  G)

  Schakel naar videomodus (tik om de opname te starten. Tik er nogmaals
  op om de opname te beëindigen).

  H)

  Ontspanner foto: tik hierop om een foto te maken

  I) Cameramodus

  i NOTITIE
  Zowel in de foto- als in de videomodus kunt u inzoomen op en uitzoomen

  van uw beeld. Schuif twee vingertoppen op het scherm uit elkaar als u wilt
  inzoomen, en weer naar elkaar toe als u wilt uitzoomen.

  27 • Page 28

  21. Bestanden uitwisselen tussen de Tablet en
  andere apparaten
  Bestanden uitwisselen via Bluetooth®
  Als u bestanden via Bluetooth met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet
  het andere apparaat over Bluetooth beschikken. Anders moet u op uw Tablet
  een bestandsuitwisselingsprogramma installeren. Zo’n programma staat al op
  uw Tablet: de verkennerapp.
  Deze verkennerapp vindt u in het toepassingsmenu. De app is te herkennen aan
  het symbool met een blauwe cirkel met een witte map waarop “gegevens” staat.

  i NOTITIE
  Met behulp van de Bestandsbeheer kunt u alleen afbeeldingen via Bluetooth
  met andere apparaten uitwisselen. Wilt u andere bestandsindelingen (zoals
  tekstbestanden of pdf’s) via Bluetooth uitwisselen, download dan een geschikte
  verkennerapp en installeer die op de Tablet.
  Als u bestanden via Bluetooth tussen de Tablet en een ander apparaat wilt
  uitwisselen, gaat u als volgt te werk:
  a)

  Activeer de Bluetooth-functie van het aan te sluiten apparaat en geef
  zo nodig de zichtbaarheid van het te verbinden apparaat vrij voor andere
  Bluetooth-apparaten. Volg daartoe de instructies van de handleiding van
  het aan te sluiten apparaat.

  b)

  Open de instellingen (zie hoofdstuk 12).

  c)

  Tik in de Instellingen op "Gekoppelde apparaten" en daarna op
  "Bluetooth". U bevindt u nu in het Bluetooth-menu.

  d)

  Sleep de schuifregelaar voor Bluetooth rechtsboven in het Bluetoothmenu met uw vingertop van links naar rechts. Linksboven in het scherm
  verschijnt het woord ‘Aan'.

  De Tablet zoekt naar alle beschikbare Bluetooth-apparaten in de buurt en geeft
  deze vervolgens in een lijst weer.
  e)

  Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Er wordt een
  verbinding tot stand gebracht tussen de Tablet en het gekozen apparaat
  en de Tablet stuurt een zogenaamde ‘Bluetooth-koppelcode’ naar het
  apparaat.

  f)

  Controleer of de op het te verbinden apparaat weergegeven code
  overeenstemt met de op de Tablet weergegeven code en bevestig
  dit op de Tablet door op ‘Koppelen’ te tikken.

  28 • Page 29

  i NOTITIE
  U moet de koppeling mogelijk ook op het te verbinden apparaat te bevestigen.
  g)

  Nadat de apparaten zijn gekoppeld, verschijnt het gekoppelde apparaat
  helemaal bovenaan in het Bluetooth-menu van de Tablet, onder de tekst
  ‘Gekoppelde apparaten’.

  h)

  Verlaat de instellingen door terug te gaan naar het startscherm
  (zie hoofdstuk 9).

  i)

  Open de verkennerapp (‘Gegevens’) in het toepassingsmenu.

  j)

  Scrol naar de afbeelding die u via Bluetooth wilt verzenden.

  k)

  Tik op de afbeelding om deze te openen.

  l)

  In het onderste deel van het beeld ziet u het pictogram:
  Tik op het pictogram en dan omhoog:

  m) Er wordt een lijst weergegeven met alle gekoppelde Bluetooth-apparaten.
  n)

  Tik op het apparaat waarnaar u de afbeelding wilt verzenden. De Tablet
  verstuurt de afbeelding naar het gewenste apparaat.

  o)

  Mogelijk dient u de ontvangst van de afbeelding te bevestigen op het
  doelapparaat.

  i NOTITIE
  Deactiveer de Bluetooth-functie op beide apparaten nadat u het bestand hebt
  verzonden, om energie te besparen. Om de Bluetooth-functie op de Tablet
  te deactiveren, sleept u de schuifregelaar voor Bluetooth rechtsboven in het
  Bluetooth-menu met uw vingertop van rechts naar links. Linksboven in het
  scherm verschijnt het woord ‘Uit’.

  Bestanden uitwisselen tussen de Tablet en een pc
  a)

  Sluit de eerste Micro-USB-connector van een Micro-USB naar Type-A USBkabel aan op de Micro-USB-aansluiting van de Tablet en de tweede USB
  Type-A-connector van de kabel op een USB-aansluiting op uw pc.

  i NOTITIE
  Let er bij het aansluiten van de Tablet op dat de Tablet niet in de stand-

  bymodus staat en dat het scherm is ontgrendeld. Als de stand-bymodus is
  ingeschakeld of als het scherm is vergrendeld, kunnen er om veiligheidsredenen
  geen bestanden worden uitgewisseld.
  b)

  Na een kort ogenblik wordt het interne geheugen van de Tablet als schijf
  weergegeven links in de verkenner van uw pc ("Tablet").
  29 • Page 30

  c)

  Klik links in de verkenner van uw pc op "Tablet" en vervolgens in het
  midden op ‘Intern geheugen’. Alle mappen van het interne geheugen
  van de Tablet worden weergegeven.

  d)

  Klik op de map waarin het bestand staat dat u wilt kopiëren.

  e)

  Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt kopiëren. Het
  contextmenu verschijnt als vervolgkeuzemenu. Klik in het contextmenu
  op ‘Kopiëren’.

  f)

  Klik links in de verkenner van uw pc op ‘Deze pc’ en dubbelklik op de gewenste
  doelmap om deze te openen.

  g)

  Klik met de rechtermuisknop op een vrije plaats in de doelmap.
  Het contextmenu wordt weergegeven.

  h)

  Klik in het contextmenu op ‘Plakken’. Het bestand wordt naar de gekozen
  map gekopieerd.

  22. Reset- en recovery-modus
  De Tablet terugzetten (reset)
  Als de Tablet ‘vastloopt’ en niet meer reageert, kunt u het apparaat met behulp
  van de ingebouwde reset-functie terugzetten.
  a)

  Open de instellingen (zie hoofdstuk 12)

  b)

  Tik in de instellingen op "Systeem"

  c)

  Tik op het volgende scherm "opties resetten"

  d)

  Tik onderaan in het midden op "Tablet Resetten"

  e)

  Tik op "Alles Wissen"

  VOORZICHTIG
  Als u de Tablet reset, gaan niet-opgeslagen bestanden verloren.

  De Tablet in de recovery-modus zetten/
  Fabrieksinstellingen laden
  Met de ‘Recovery-modus’ kunt u onder andere de fabrieksinstellingen laden,
  vergeten wachtwoorden wissen en het geheugen van de Tablet wissen.
  VOORZICHTIG
  In de recovery-modus kunnen er systeemrelevante instellingen worden ingevoerd.
  Gebruik deze modus daarom alleen als u over de hiervoor benodigde vakkennis
  beschikt!

  30 • Page 31

  Als u de recovery-modus wilt laden, gaat u als volgt te werk:
  a)

  Schakel de Tablet helemaal uit (zie hoofdstuk 23).

  b)

  Zodra de Tablet is uitgeschakeld, drukt u op de knop ‘Volume(-)’ en houdt
  u deze ingedrukt.

  c)

  Druk daarnaast ook op de aan-/uitschakelaar en houd beide knoppen ingedrukt.

  d)

  Laat beide knoppen los wanneer het logo verschijnt. Na een kort ogenblik
  wordt het menu van de recovery-modus weergegeven.

  Met de beide knoppen voor volumeregeling kunt u het apparaat in de recoverymodus bedienen. Druk kort op de aan-/uitschakelaar om een optie te selecteren.
  Als u de fabrieksinstellingen wilt laden, gaat u als volgt te werk:
  VOORZICHTIG
  Als u de fabrieksinstellingen laadt, worden alle bestanden die op de Tablet zijn
  opgeslagen (foto’s, tekstbestanden, bladwijzers, apps etc.) en alle instellingen
  (achtergrond, wachtwoorden etc.) gewist!
  a)

  Ga naar ‘Wipe data / factory reset’.

  b)

  Bevestig uw keuze door de aan-/uitschakelaar kort in te drukken.
  Tik op: "Ja -- verwijder alle gebruikersgegevens!"

  c)

  Ga naar ‘Yes’ en bevestig uw keuze door de aan-/uitschakelaar kort in te drukken.

  d)

  Ga in het volgende venster naar ‘Reboot system now’ en bevestig uw
  keuze door de aan-/uitschakelaar kort in te drukken.

  De Tablet verlaat de recovery-modus, alle gegevens worden gewist, de
  fabrieksinstellingen worden geladen en het apparaat wordt opnieuw opgestart.
  Nadat deze procedure is voltooid, verschijnt de configuratiewizard, die u nog kent
  van toen u de Tablet voor het eerst inschakelde.

  31 • Page 32

  23. De Tablet uitschakelen
  Stand-by
  Druk kort op de aan-/uitschakelaar om de Tablet in de stand-bymodus te zetten. Als
  u nogmaals kort op de schakelaar drukt, wordt de Tablet uit de stand-bymodus
  gehaald.

  Afsluiten/uitschakelen
  Om de Tablet af te sluiten en volledig uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:
  a)

  Houd de aan-/uitschakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt. Er verschijnt
  een keuzescherm.

  b)

  Tik in het keuzescherm op ‘Uitschakelen’. De Tablet wordt afgesloten en
  uitgeschakeld.

  24. Nuttige tips om energie te besparen
  ■■
  ■■
  ■■

  ■■

  Schakel de WiFi-functie uit wanneer u deze niet gebruikt.
  Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet gebruikt.
  Haal de voeding van de tablet uit het stopcontact nadat de batterij
  volledig is opgeladen.
  Schakel de stand-bymodus in als u de tablet niet gebruikt of schakel het
  apparaat helemaal uit.

  32 • Page 33

  25. Storingen oplossen/FAQ
  Hieronder vindt u veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden alsook
  suggesties voor het oplossen van problemen.
  Waarom vermeldt mijn Tablet een kleinere opslagcapaciteit dan op de
  verpakking staat aangegeven?
  De gegevens voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische
  specificaties hebben betrekking op de totale opslagruimte van uw Tablet. Het
  besturingssysteem en systeemtoepassingen nemen echter een deel van de
  opslagruimte in beslag.
  Waarom komt er geen geluid uit mijn Tablet?
  Misschien hebt u een koptelefoon aangesloten op de Tablet. Als er een koptelefoon is
  aangesloten, wordt de luidspreker van de Tablet automatisch uitgeschakeld.
  Haal de koptelefoon uit de Tablet om de luidspreker weer te activeren. Komt er
  nog steeds geen geluid uit de luidspreker, controleer dan of het geluid van uw
  Tablet is ingeschakeld en of het volume hoog genoeg is ingesteld.
  Waarom wordt mijn WiFi niet in de lijst met beschikbare draadloze netwerken
  op mijn Tablet weergegeven?
  Controleer eerst of de WiFi-functie op uw Tablet is ingeschakeld en of u zich
  binnen het bereik van het netwerk bevindt.
  Wordt het gewenste netwerk desondanks nog steeds niet weergegeven, dan
  kan het zijn dat de zichtbaarheid van het netwerk in de instellingen van de
  router is beperkt (zogenaamde ‘onderdrukte SSID’).
  Controleer in de instellingen van de router of dat het geval is.
  Als u verbinding wilt maken met een netwerk met een onderdrukte SSID, gaat u
  via de instellingen naar het WiFi-menu en tikt u rechtsboven in het WiFi-menu
  op de drie punten die onder elkaar staan.
  Tik in het vervolgkeuzemenu dat nu verschijnt op ‘Netwerk toevoegen’, voer de
  SSID van het netwerk in en tik op ‘Opslaan’.
  Waarom wordt mijn Tablet soms onverwachts uitgeschakeld?
  Wanneer het laadpeil van de batterij onder een kritieke grens zakt, toont de
  Tablet een waarschuwingsmelding daarover.
  Als u deze waarschuwingsmeldingen negeert, wordt de Tablet afgesloten,
  om een diepontlading van de batterij te voorkomen.
  Een diepontlading kan tot gevolg hebben dat de Tablet niet meer kan worden
  opgeladen. Sluit de voeding daarom uiterlijk op dat moment aan, om verloren
  gegevens en schade aan de batterij te voorkomen.
  33 • Page 34

  Ik kan mijn Tablet niet inschakelen. Wat kan ik doen?
  Mogelijk is de batterij niet voldoende geladen om de Tablet in te schakelen. Sluit
  de adapter aan op uw Tablet (zie hoofdstuk 8) om de batterij opnieuw op te
  laden.
  Wat kan ik doen wanneer het interne geheugen van mijn Tablet vol of bijna
  vol is?
  Om het interne geheugen van uw Tablet te ontlasten en opslagcapaciteit vrij te
  maken, kunt u de op uw Tablet opgeslagen mediabestanden (zoals foto’s, video’s
  of tekstbestanden) op een externe datadrager (zoals een USB-stick of een
  compatibele geheugenkaart) opslaan, of niet meer benodigde apps verwijderen.
  Kan ik apps die ik op mijn Tablet heb gedownload op een externe datadrager
  (zoals een geheugenkaart of USB-stick) installeren?
  Nee, dat kan niet. U kunt apps alleen op de Tablet installeren.
  Hoe gebruik ik externe datadragers (zoals een USB-stick of geheugenkaart)?
  Als u een externe datadrager aansluit, verschijnt er op de Tablet een melding dat
  er een apparaat is aangesloten.
  Zodra deze melding is verdwenen, kunt u met behulp van een verkennerapp
  (zoals ‘ES-verkenner’ of ‘FileBrowser’, verkrijgbaar in de Play Store) deze gegevens
  openen en beheren (kopiëren, verwijderen, bewerken).

  26. Verklarende woordenlijst
  Apps/applicaties
  Apps (een afkorting van het Engelse woord ‘applications’) of applicaties zijn
  toepassingen/softwareprogramma’s die u bijvoorbeeld vanuit de Play Store
  kunt downloaden en op uw Tablet kunt installeren.
  Dit kunnen onder andere games, programma’s voor het weergeven van foto’s of
  muziekbestanden, tekstverwerkingsprogramma’s en nog veel meer zijn.
  Audio Out / Mic In
  Deze beschrijving van de audiopoort van uw Tablet toont u dat u op deze poort
  zowel een koptelefoon of oortjes (uitgaand audiosignaal) als een headset met
  microfoon (ingaand audio-/microfoonsignaal) kunt aansluiten.
  Bluetooth®
  Bluetooth is een gestandaardiseerde draadloze interface van uw Tablet,
  waarmee u draadloos gegevens kunt overdragen tussen uw Tablet en andere
  compatibele randapparaten.

  34 • Page 35

  Multitouch-display
  Een touchdisplay is een beeldscherm dat reageert op opdrachten die zijn ingevoerd
  via drukpunten (bijvoorbeeld met de vinger of met een styluspen). Het multitouchdisplay is een verdere ontwikkeling van het ‘eenvoudige’ touchdisplay:
  het herkent ook het invoeren van opdrachten via meerdere drukpunten tegelijkertijd.
  Het multitouch-display is het belangrijkste element voor het bedienen van uw
  Tablet.
  Schermtoetsenbord
  Het schermtoetsenbord is een digitaal toetsenbord waarmee u tekst kunt invoeren.
  Het schermtoetsenbord verschijnt op het scherm als u in een invoerveld tikt.
  Tik vervolgens heel eenvoudig op de gewenste letters op het schermtoetsenbord
  om iets te schrijven.
  Play Store
  De Play Store is een online shop van Google waar u handige en interessante
  apps voor uw Tablet kunt downloaden.
  Wat u moet doen om de apps vanuit de Play Store te downloaden, leest u in
  hoofdstuk 18 van deze handleiding. Houd er daarbij rekening mee dat sommige
  apps moeten worden betaald (te betalen apps zijn in Play Store duidelijk als te
  betalen aangeduid).
  USB
  USB staat voor ‘Universal Serial Bus’ en is de naam van een kabelgebaseerde
  interface van uw Tablet.
  Deze dient voor het aansluiten van randapparatuur en voor de dataoverdracht
  tussen uw Tablet en externe apparaten, zoals USB-sticks of een pc.

  27. Aanwijzingen over copyright en merken
  Het is bij auteursrecht verboden de inhoud van dit document (zoals afbeeldingen,
  of naslagdocumenten) geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming
  van de eigenaar van de rechten.
  Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Use of these trademarks
  is subject to Google Permissions.
  The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by
  Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TREKSTOR GmbH is under
  license. Other trademarks and trade names are those of their respective
  owners.
  MediaTek is registered trademark of MediaTek Inc. in the European Community
  and other countries.
  35 • Page 36

  PEAQ is a registered trademark of the Imtron Ltd. in the European Community and
  other countries.
  Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. All rights reserved.
  Some product or company names mentioned elsewhere may be brand names or
  trade names of the respective proprietor.

  28. Aanwijzingen voor afvalverwerking en recycling
  Aanwijzingen voor afvalverwerking

  v

  De aanduiding op het apparaat en de meegeleverde v documentatie met
  dit symbool duiden erop dat het apparaat niet bij het normale
  huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Dit apparaat (inclusief de
  gebruikte batterij) bevat zowel waardevolle grondstoffen als zeldzame
  aardmetalen of edelmetalen en onderdelen die een gevaar vormen voor
  het milieu en/of de gezondheid als ze niet conform de voorschriften
  worden afgevoerd. Als u oude apparaten en batterijen conform de
  voorschriften weggooit, levert u een belangrijke bijdrage aan het
  duurzame gebruik van hulpbronnen, de bescherming van het milieu en de
  bestrijding van milieuvervuiling.

  Volgens Europese wetgeving bent u er als gebruiker verantwoordelijk voor dat
  u oude elektrische en elektronische apparaten en oude batterijen gescheiden
  weggooit. Ze moeten volgens nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
  bepalingen en/of EU-richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG bij hiervoor bedoelde
  inzamelpunten worden afgegeven.
  In EU-lidstaten kunt u oude elektrische of elektronische apparaten
  gratis bij speciale inzamelpunten in de buurt afgeven. Neem voor meer
  informatie hierover contact op met uw gemeente. In sommige lidstaten zijn
  detailhandelaren ertoe verplicht bij de verkoop van een nieuwe apparaat het
  oude apparaat kosteloos terug te nemen. Neem voor meer informatie hierover
  contact op met uw verkoper.
  Let op: onjuiste verwijdering van oude apparaten en batterijen is in sommige
  landen strafbaar.

  Aanwijzingen voor recycling
  apparaat en de verpakking zijn vervaardigd van waardevolle s
  s Uw
  grondstoffen, die in het kader van milieubescherming teruggevoerd dienen

  t

  te worden in de kringloop voor hergebruik t (recycling). Informeer bij de
  plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking.

  Informatie over afvalverwerking in niet-EU-landen
  Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Neem contact op met uw
  gemeente of verkoper voor meer informatie over hoe u dit apparaat op de juiste
  manier weggooit.
  36 • Page 37

  29. Informatie over de garantie en klantenservice
  De garantieperiode is 12 maanden. Batterijen hebben een garantie van
  6 maanden. Bij niet-toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder
  de installatie van vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware
  of wijzigingen van de hardware van het apparaat) vervalt de garantie.
  Raadpleeg de garantiekaart voor meer informatie.

  30. Opmerkingen over de klantenondersteuning
  Ga bij problemen of vragen over het product als volgt te werk:
  ■■
  Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door.
  ■■
  Ga naar het FAQ-gedeelte op onze website.
  Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over uw product.
  ■■
  Controleer aan de hand van de productkenmerken en functies van uw
  apparaat of u alles juist hebt ingesteld.
  ■■
  Raadpleeg de pagina met productdetails voor actuele informatie over uw
  product (zoals nieuwe firmware-updates).
  Blijft het probleem zich toch voordoen, neem dan contact op met ons serviceteam.
  Onze deskundige collega’s nemen alle stappen met u door en helpen u snel verder
  met de verwerking van uw verzoek.
  Doordat u via onze servicehotline of ons serviceformulier rechtstreeks contact met
  ons kunt opnemen, kunnen we uw verzoek snel en goed verwerken.
  Hier leest u hoe u contact opneemt met ons serviceteam:
  www.mypeaq.com

  37 • Page 38

  Open Source Software
  This product contains software which might in whole or in part be free software
  under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and
  conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public
  License (LGPL).
  For further information visit
  http://www.gnu.org/licenses/gpl
  For additional informations concerning Source Code please consult
  http://www.trekstor.de/opensource/
  Disclaimer of liability
  Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee
  about free software as far as permitted by law.
  Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware
  and regular warranty of this device itself.

  38 • Page 39

  De fabrikant verklaart dat de PEAQ Tablet PET100 voldoet aan de essentiële
  eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
  De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
  http://be.mypeaq.com/nl/service-hotline/

  WiFi apparaat
  Frequentiebereik
  BT/BT LE:

  2402 - 2480 MHz

  WLAN:

  2412 - 2472 MHz

  5150-5725 MHz
  GPS:

  1575.42 MHz

  RF Output Power max.
  BT/BT LE:

  0,64 dBm (2402 - 2480 MHz)

  WLAN:

  0,24 dBi (2412 - 2472 MHz)

  0.64 dBi (5150 - 5725 MHz)
  GPS:

  0,82 dBi (1575.42 MHz)

  WiFi 5GHz:
  Het gebruik in de 5.15-5.35 GHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

  39 • Page 40

  LTE apparaat
  Frequentiebereik
  BT/BT LE:
  WiFi:
  GPS:
  2G:
  GSM 900:
  DCS 1800:
  3G:
  WCDMA 2100:
  WCDMA 900:
  LTE:
  Band 1:
  Band 3:
  Band 7:
  Band 20:
  RF Output Power max.
  GPS:
  BT/BT LE:
  WiFi:
  WiFi:
  2G:
  GSM 900:
  DCS 1800:
  3G:
  WCDMA 2100:
  WCDMA 900:
  LTE:
  Band 1:
  Band 3:
  Band 7:
  Band 20:

  2402 - 2480 MHz
  2412 - 2472 MHz, 5150 - 5725 MHz
  1575.42 MHz
  TX 880 - 915 MHz / RX 925 - 960 MHz
  TX 1710 - 175 MHz / RX 1805 - 1880 MHz
  TX 1922 - 1978 MHz / RX 2112 - 2168 MHz
  TX 882 - 913 MHz / RX 927 - 958 MHz
  TX 1920 - 1980 MHz / RX 2110 - 2170 MHz
  TX 1710 - 1785 MHz / RX 1805 - 1880 MHz
  TX 2500 - 2570 MHz / RX 2620 - 2690 MHz
  TX 832 - 862 MHz / RX 791 - 821 MHz

  -0,06 dBi (1575.42 MHz)
  0,6 dBi (2402 - 2480 MHz)
  0,6 dBi (2412 - 2472 MHz)
  -1,67 dBi (5150 - 5725 MHz)
  27.24 dBm (880 - 915 MHz)
  24.17 dBm (1710 - 1785 MHz)
  17.59 dBm (1922 - 1978 MHz)
  17.84 dBm (882 - 913 MHz)
  17.30 dBm (1920 - 1980 MHz)
  17.32 dBm (1710 - 1785 MHz)
  18.25 dBm (2500 - 2570 MHz)
  16.65 dBm (832 - 862 MHz)

  WiFi 5GHz:
  Het gebruik in de 5.15-5.35 GHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

  40 • Page 41

  TREKSTOR GmbH
  Berliner Ring 7
  64625 Bensheim, Germany

  BA-PEAQ-PET100-V1-10-NL-190930


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq Pet 100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq Pet 100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Peaq Pet 100

Peaq Pet 100 Bedienungsanleitung - Deutsch - 41 seiten

Peaq Pet 100 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Peaq Pet 100 Bedienungsanleitung - Französisch - 41 seiten

Peaq Pet 100 Bedienungsanleitung - Italienisch - seiten

Peaq Pet 100 Bedienungsanleitung - Spanisch - seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info