466369
52
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
52 Philips PPF 685 · 695
NL
17 Bijlage
Technische specificaties
Afmetingen
Afmetingen (B¦×¦H¦×¦D) ....................313¦×¦129¦×¦197¦mm
Gewicht
Gewicht..................................................................1,9¦kg
Netaansluiting
Netaansluiting ........................ 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
Verbruik
Verbruik
Stand-by modus
Stand-by modus .............................................<¦2,5¦W
Transmissie
Transmissie......................................................<¦20¦W
Aanbevolen toestelomgevin g
Aanbevolen toestelomgeving............................18¦–¦28¦ºC
Relatieve luchtvoch tigheid
Relatieve luchtvochtigheid 20¦–¦80¦% (niet condenserend)
Soort aansluiting
Soort aansluiting....................................... PSTN · PABX
Kiesprocedure
KiesprocedureToon-/pulskeuze (afhankelijk van het land)
Normconformiteit
Veiligheid EN 60950-1
Veiligheid .................................................... EN¦60950-1
Storingen EN 55022 klasse B
Storingen............................................EN¦55022 klasse B
Immuniteit EN 55024
Immuniteit ......................................................EN¦55024
Scanner
Leesbreedte
Leesbreedte.........................................................212¦mm
Resolutie horizontaal
Resolutie horizontaal .....................................8 punt/mm
Resolutie vertik aal Standaard
Resolutie vertikaal..................Standaard: 3,85 lijnen/mm
Resolutie vertik aal Fijn
.................................................... Fijn: 7,7 lijnen/mm
Geheugen
Telefoonboek
Telefoonboek........................................... tot 200 records
Spraakberichten
Spraakberichten ....................................... tot 30 minuten
Faxberichten
Faxberichten .............. tot 50 pagina’s (standaardtestbrief)
SMS-berichten
SMS-berichten............................... tot 30 SMS-berichten
Draadloze telefoon
Accu’s
Accu’s ........................................................ AAA · NiMH
Gesprekstijd
Gesprekstijd.....................................................tot 10 uur
Stand-by tijd
Stand-by tijd..................................................tot 120 uur
Bereik (in gebouwen)
Bereik ......................................... tot 50¦m (in gebouwen)
Bereik (o nder de vrij e hemel)
................................ tot 300¦m (onder de vrije hemel)
Papier
Capaciteit
Capaciteit ..........................................................50 vellen
Grootte
Grootte.............................................. A4 · 210¦×¦297¦mm
Dikte
Dikte .......................................................0,07¦–¦0,11¦mm
Gewicht
Gewicht........................................................60¦–¦90¦g/m²
Documentinvoer
Capaciteit
Capaciteit ..........................................................10 vellen
Breedte
Breedte ......................................................148¦–¦212¦mm
Lengte
Lengte .......................................................100¦–¦600¦mm
Dikte
Dikte .......................................................0,06¦–¦0,15¦mm
Fax
Type groep 3
Type ...................................................................Groep 3
Compatibiliteit
Compatibiliteit .............................................ITU-T¦T.30
Gegevenscompressie
Gegevenscompressie ........................................MH · MR
Modulatie
Modulatie............................V.17 · V.21 · V.27ter · V.29
Transmissiesnelheid
Transmissiesnelheid........................................ 14.400¦bps
Wijzigingen voorbehouden
Wijzigingen aan deze technische specificaties
zijn zonder vooraankondiging voorbehouden.
Garantie
(Garanties en bepalingen uitsluitend voor
Nederland)
Voor een garantieaanspraak dient u zich tot uw leverancier
of de helpdesk van Sagem Communications te richten. U
dient een bewijs van aankoop te overleggen.
Gebruikt u uw apparaat a.u.b. waarvoor het is bedoeld en
onder normale gebruiksomstandigheden. Sagem Commu-
nications aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ge-
bruik dat niet volgens de voorschriften is, noch voor de
daaruit resulterende gevolgen.
Bij enig onjuist functioneren, adviseert uw leverancier of
de helpdesk vanSagem Communications u.
A) Algemene garantiebepalingen
Sagem Communications aanvaardt binnen de garantieter-
mijn van 24 -vierentwintig- Maanden (3 -drie- Maanden
voor toebehoren) vanaf de aankoopdatum zonder kosten
en naar eigen goeddunken reparaties en kosten voor ver-
vangende onderdelen, als zich gebreken aan het apparaat
voordoen die zijn terug te voeren op een foutieve produc-
tie.
Behalve in gevallen waarin de klant een onderhoudscon-
tract met Sagem Communications over het apparaat heeft
afgesloten, volgens welk de reparatie thuis bij de klant
plaatsvindt, worden geen reparaties aan het apparaat bij de
klant thuis uitgevoerd. De klant dient het defecte apparaat
aan het adres terug te sturen dat hij van de leverancier of
van de helpdesk van Sagem Communications krijgt opge-
geven.
Als een product ter reparatie moet worden verstuurd, dient
telkens een bewijs van aankoop (zonder wijzigingen, noti-
ties of onleesbare passages) te worden bijgevoerd, dat aan-
toont dat er voor het product nog een garantieaanspraak
bestaat. Als geen bewijs van aankoop wordt bijgevoegd,
gaat de Sagem Communications reparatieafdeling uit van
de productiedatum als referentie voor de garantiestatus.
Afgezien van wettelijke verplichtingen, aanvaardt Sagem
Communications geen enkele impliciete of expliciete ga-
ranties die niet in deze paragraaf vermeld staan, en is het
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte resp. ma-
teriële of immateriële schade buiten de onderhavige garan-
tietermijn.
Indien een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk
op basis van een overtreding van een dwingend voorschrift
ter bescherming van de consument van het nationale recht
ongeldig of illegaal mocht zijn, wordt de geldigheid van de
overige bepalingen van deze garantie daardoor niet beïn-
vloed.
De wettelijke garantie wordt niet door de fabrieksgarantie
beïnvloed.
52

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

philips-magic-5-eco-ppf-695

Suche zurücksetzen

  • ich weiss die pinnr nicht. mein mobiltelefon ist durch drücken der auflegetaste nicht mehr mit der basisstadion verbunden Eingereicht am 19-11-2020 12:22

    Antworten Frage melden
  • Ich suche für das telefon ppf 695 zwei neue Schnurlose telefone Eingereicht am 10-2-2018 21:28

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips Magic 5 Eco PPF 695 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info