466369
53
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Bijlage 53
NL
B) Uitsluiting van garantie
Sagem Communications aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor garantie met betrekking tot:
•) Schade, defecten, uitval of onjuist functioneren als ge-
volg van één of meerdere van de volgende redenen:
- Het niet opvolgen van de installatie- en gebruiksinstruc-
ties
– Invloeden van buitenaf op het apparaat (inclusief, maar
niet beperkt tot: blikseminslag, brand, trillingen, vandalis-
me, ongeschikte / slechte elektriciteitsvoorziening, of wa-
terschade van welke aard dan ook)
- Aanpassing van de apparaten zonder schriftelijk toestem-
ming van Sagem Communications
- Ongeschikte bedrijfsomstandigheden, met name tempe-
raturen en luchtvochtigheid
- Reparatie of onderhoud aan het apparaat door niet door
Sagem Communications erkende personen
•) Slijtage van de apparaten en onderdelen op basis van het
normale dagelijkse gebruik
•) Beschadigingen die zijn terug te voeren op een ontoerei-
kende of slechte verpakking van de aan Sagem Communi-
cations teruggestuurde apparaten
•) Gebruik van nieuwe softwareversies zonder de vooraf-
gaande toestemming van Sagem Communications
•) Wijzigingen of aanvullingen aan apparaten of aan de
software zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Sagem Communications
•) Functiestoringen die noch op de apparaten noch op het
functioneren van de apparaten op de op de computer geïn-
stalleerde software zijn terug te voeren
Verbindingsproblemen die op een ongunstige omgeving
zijn terug te voeren, met name:
- Problemen in relatie tot de toegang tot en/of de verbin-
ding met internet, zoals bv. onderbrekingen van toegang
tot het netwerk of disfunctioneren bij de verbinding van de
abonnee of zijn gesprekspartners.
- Overdrachtproblemen (bijvoorbeeld ontoereikende geo-
grafische dekking van het gebied door straalzenders, inter-
ferenties of slechte verbindingen)
- Fouten in het plaatselijke netwerk (bekabeling, server,
computerwerkplaatsen) resp. fouten in het overdrachtnet-
werk (zoals bv. maar niet beperkt tot interferentie, disfunc-
tioneren of slecht netwerkkwaliteit)
- Wijziging van parameters van het transmissienetwerk na
de verkoop van het product
•) Storingen op grond van het normale onderhoud (zoals
beschreven in de meegeleverde handleiding) evenals dis-
functioneren die zijn te herleiden tot het niet opvolgen van
algemene onderhoudswerkzaamheden De kosten voor de
onderhoudswerkzaamheden zijn altijd ten laste van de
klant.
•) Disfunctioneren dat op het gebruik van niet compatibe-
le producten, gebruiksmateriaal of toebehoren is terug te
voeren.
C) Reparaties die buiten de garantie val-
len
In de onder B) genoemde gevallen en na afloop van de ga-
rantietijd dient de klant een kostenraming te laten opstel-
len door een erkend Sagem Communications reparatiecen-
trum.
De reparatie- en verzendkosten zijn ten laste van de klant.
De bovenstaande bepalingen gelden in zoverre als niet an-
ders schriftelijk met de klant is overeengekomen en uitslui-
tend in Nederland.
Helpdesk: 09 00 - 040 04 79
Garantie
(Garanties en bepalingen uitsluitend voor
België & Luxemburg)
Voor een garantieaanspraak dient u zich tot uw leverancier
of de helpdesk van Sagem Communications te richten. U
dient een bewijs van aankoop te overleggen.
Gebruikt u uw apparaat a.u.b. waarvoor het is bedoeld en
onder normale gebruiksomstandigheden. Sagem Commu-
nications aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ge-
bruik dat niet volgens de voorschriften is, noch voor de
daaruit resulterende gevolgen.
Bij enig onjuist functioneren, adviseert uw leverancier of
de helpdesk vanSagem Communications u.
A) Algemene garantiebepalingen
Sagem Communications aanvaardt binnen de garantieter-
mijn van 24 -vierentwintig- Maanden (3 -drie- Maanden
voor toebehoren) vanaf de aankoopdatum zonder kosten
en naar eigen goeddunken reparaties en kosten voor ver-
vangende onderdelen, als zich gebreken aan het apparaat
voordoen die zijn terug te voeren op een foutieve produc-
tie.
Behalve in gevallen waarin de klant een onderhoudscon-
tract met Sagem Communications over het apparaat heeft
afgesloten, volgens welk de reparatie thuis bij de klant
plaatsvindt, worden geen reparaties aan het apparaat bij de
klant thuis uitgevoerd. De klant dient het defecte apparaat
aan het adres terug te sturen dat hij van de leverancier of
van de helpdesk van Sagem Communications krijgt opge-
geven.
Als een product ter reparatie moet worden verstuurd, dient
telkens een bewijs van aankoop (zonder wijzigingen, noti-
ties of onleesbare passages) te worden bijgevoerd, dat aan-
toont dat er voor het product nog een garantieaanspraak
bestaat. Als geen bewijs van aankoop wordt bijgevoegd,
gaat de Sagem Communications reparatieafdeling uit van
de productiedatum als referentie voor de garantiestatus.
Afgezien van wettelijke verplichtingen, aanvaardt Sagem
Communications geen enkele impliciete of expliciete ga-
ranties die niet in deze paragraaf vermeld staan, en is het
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte resp. ma-
teriële of immateriële schade buiten de onderhavige garan-
tietermijn.
53

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

philips-magic-5-eco-ppf-695

Suche zurücksetzen

  • ich weiss die pinnr nicht. mein mobiltelefon ist durch drücken der auflegetaste nicht mehr mit der basisstadion verbunden Eingereicht am 19-11-2020 12:22

    Antworten Frage melden
  • Ich suche für das telefon ppf 695 zwei neue Schnurlose telefone Eingereicht am 10-2-2018 21:28

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips Magic 5 Eco PPF 695 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info