423835
34
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
34
10 Appendix
Technische specificaties
Compatibiliteit: ITU groep 3
Soort aansluiting: hoofd (PSTN)/ neventoestel (PABX)
Faxtijden - Nederlande: Buitenlijn (PSTN): 100 ms
Neventoestel (PABX): 100 ms
Faxtijden - België: Buitenlijn (PSTN): 120 ms
Neventoestel (PABX): 120 ms
Afmetingen invoerpapier:
breedte: één document 148 - 217 mm
meer dan één document 148 - 217 mm
lengte: één document 100 - 600 mm
meer dan één document 148 - 297 mm
dikte: één document 0.05 - 0.2 mm
meer dan één document 0.08 - 0.12 mm
Afdrukpapier: A4 210 x 297 mm, 80g
Max. leesbreedte: (216 ± 1) mm
Resolutie: horizontaal: 8 punten /mm (200 dpi)
verticaal: standaard 3.85 lijnen/mm
fijn 7.7 lijnen/mm
Fotostand: 16 grijstinten (faxtoestellen zonder ingebouwd
antwoordapparaat)
64 grijstinten (faxtoestellen met ingebouwd
antwoordapparaat)
Contrastregeling: automatisch
Kopiëren: fijn- en foto-drukkwaliteit
Data compressie: MH, MR
Modulatie: V29bis, V27ter, V21
Transmissiesnelheid: 9600/7200/4800/2400bps
Geluidsniveau: in de wachtstand <20 dBA
tijdens het kopieren < 53 dBA
Schrijfmethode: Inkfilm printer
Fax papier: standaard A4 letter 210 x 297 mm
Documenteninvoer: max. 10 vellen (80 g/m²)
Faxschakelaar: DAG/NACHT/KLOK
Afmetingen (BxTxH): 357 x 253 x 160 mm zonder papiersteun
Gewicht: ca. 3 kg
Stroomverbruik: Stand-by: ca. 3W
Bij het telefoneren: ca. 5W
Zenden van een standaardbladzijde: ca. 20W
Ontvangst van een standaardbladzijde: ca. 35W
Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
Tekstopname: 15 minuten
Spreekweergave: ja
Toegelaten omgevingstemperatuur bij werking:
temperatuur: 5 - 40 ° C
relatieve vochtigheid: 15 - 85 % RV zonder
condensatie
Aanbevolen bedrijfssomgeving: bij gebruik:
temperatuur: 17 - 28 ° C
relatieve vochtigheid: 20 - 80 % RV zonder
condensatie
in niet-aangesloten toestand
(klaar voor gebruik met geladen inktfilm en pa
pier):
temperatuur: 0 - 45 ° C
relatieve vochtigheid: 15 - 85 % RV zonder
condensatie
Stoorstralingsonderdrukking: met EN 55022/VDE 0878 Deel 1 Klasse B
Glossarium
Nummerweergave: Wanneer u gebeld wordt, ziet u in de display het telefoonnummer
van de beller.
Boodschap: De boodschap die de opbeller kan achterlaten, wanneer het antwoordap-
paraat is ingeschakeld en hij na de pieptoon inspreekt.
Document: De tekst die u per fax verzendt.
DTMF: Dit staat voor de engelse uitdrukking "Dual Tone Multiple Frequency". Met
dit signaal kunt u de ontvangst van een fax starten via een extra telefoon die gebruik
maakt van toonkiezen.
DMM (Dynamic Message Memory): In dit geheugen worden zowel berichten die op
het ingebouwde antwoordapparaat zijn achtergelaten als nietafgedrukte faxen vastge-
legd.
Extra apparaat, extra telefoon: U kunt uw faxapparaat op één telefoonaansluiting
gebruiken samen met extra apparaten zoals een telefoon, een antwoordapparaat e.d.
Om interferentie te voorkomen, dient u enkele instellingen te wijzigen.
Faxschakelaar, automatische en handmatige ontvangst: De faxschakelaar in uw fax
apparaat kan inkomende faxberichten herkennen. Als u automatische ontvangst inge-
steld hebt, wordt een faxbericht automatisch en in stilte ontvangen. Bij handmatige
ontvangst dient u op START te drukken om de fax te ontvangen.
Hook-Flash-Functie: Met de toets R kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal
nieuwe diensten van de aanbieder van telecommunicatiediensten.
Identificatiecode: Bij vrijwel elk faxapparaat kunnen naam en nummer van de gebrui-
ker worden ingevoerd. Deze identificatiecode wordt afgedrukt op het faxbericht en
verschijnt tevens op het display bij de ontvangende partij.
Inktfilm: Met geïnkte folie (gelijkwaardig aan een lint) voor afdruk op gewoon papier.
ITU (International Telecommunications Union): de internationale telecommunicatie-
unie van PTTs uit alle landen die zich onder andere bezighoudt met het vastleggen van
normen.
Meldtekst (OGM): Als fabrieksinstelling werd een uitgaand bericht opgenomen.
Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, hoort de opbeller de tekst gevolgd door
een pieptoon.
Papier: Standaard A4 paper 210 x 297 mm, 80 g/m²
Parallel: Meer dan een telecommunicatietoestel wordt -afhankelijk van het land-
parallel of serieel aangesloten (de ene na de andere).
Pulskiezen: Dit is een verouderde manier van kiezen, waarbij aan elke cijfertoets een
bepaalde aantal impulsen wordt toegekend.
Serieel: Meer dan een telecommunicatietoestel wordt -afhankelijk van het land-
parallel of serieel aangesloten (de ene na de andere).
TAM: Afkorting voor "Telephone Answering Machine" (antwoordapparaat).
Telefooncentrale (PABX), buitenlijncode: In alle grotere bedrijven zijn telefooncentra-
les gemeengoed. Zo'n centrale werkt als een intern telefoonnet. Om toegang te krijgen
tot het openbare net moet een buitenlijncode gebruikt worden (meertal een 0).
Toonkiezen: Dit is de moderne manier van kiezen, waarbij aan elke cijfertoets en
andere toon wordt toegekend.
34

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips magic ppf 241 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info