Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support
NeoPix Prime 2
Home projector
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GebruiksaanwijzingNeoPix Prime 2Home projectorRegistreer uw product en krijg ondersteuning opwww.philips.com/support
 • Page 2

  InhoudsopgaveInleiding37Geachte klant3Scherm spiegelen vooriOS-apparaten en Mac19Over deze gebruiksaanwijzing3Wat zit er in de doos3Klantenservicecentrum3Draadloze projectie19Video projecteren vooriOS-apparaten19Algemene veiligheidsinformatie 4Scherm spiegelen voor Android-apparaten/Windows-pc19Installatie van het product 48 Instellingen wijzigen 211Reparaties5Stroomvoorziening52 Overzicht5Bovenaanzicht5Vooraanzicht 6Zijaanzicht 6Achteraanzicht 6Afstandsbediening 63 Eerste gebruik7Plaatsing7Stroomvoorziening aansluiten 8Voorbereiding van de afstandsbediening 9Inschakelen en installatie 9Basisinstelling114 Gebruik van het startscherm 13Opties voor snelkoppelingen 13Eenvoudige installatie14Online services openen14Achtergrond van het startscherm aanpassen 14Schermnavigatie en toetsenbordinvoer145 Verbinden met afspeelapparaten 15Verbinden met apparaten via HDMI15Verbinden met apparaten via AV16Verbinden met een computer via VGA16Verbinden met externe luidsprekers ofhoofdtelefoon 176 Bladeren door opslagapparaten 17Video van opslagapparaten afspelen 17Muziek van opslagapparaten afspelen18Foto's van opslagapparaten bekijken18Besturingssysteeminstellingen 21Projectorsysteeminstellingen 239 Onderhoud 24Reinigen 24Software bijwerken 24Probleemoplossing 2510 Aanhangsel 28Technische gegevens 28CE-verklaring29FCC-verklaring29Overige opmerking30
 • Page 3

  InleidingWat zit er in de doosGeachte klantb Afstandsbediening met 2 AAA-batterijenDank u voor het aanschaffen van dezeprojector.d LenskapWij hopen dat u veel plezier hebt van ditproduct en de vele functies die het biedt!a NeoPix Prime 2 projector (NPX542/INT)c Voedingsadaptere Snelstartgidsf Voedingskabel met stekker 4aOver dezegebruiksaanwijzingMet de snelstartgids die bij dit product isgeleverd, kunt u snel en gemakkelijk met ditproduct aan de slag. U vindt in de volgendesecties van deze gebruiksaanwijzinggedetailleerde omschrijvingen.dbcOKLees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldigdoor. Volg alle veiligheidsinstructies om eenjuiste werking van dit product te garanderen(zie Algemene veiligheidsinformatie,pagina 4). De fabrikant accepteert geenaansprakelijkheid als deze instructies nietworden gevolgd.eQuick StartQuick StartGuideQuick StartGuideQuick StartGuideGuidefGebruikte symbolenMededelingProbleemoplossingDit symbool geeft tips aan die uhelpen om dit product effectiever engemakkelijker te gebruiken.GEVAAR!Gevaar voor persoonlijk letsel!Dit symbool geeft een waarschuwingvoor gevaar voor persoonlijk letsel.Onjuiste behandeling kan leiden totlichamelijk letsel of schade.VOORZICHTIG!Schade aan het product ofgegevensverlies!Dit symbool waarschuwt voorschade aan het product en mogelijkgegevensverlies. Onjuiste behandelingkan leiden tot schade.KlantenservicecentrumU kunt de ondersteuningshotline vinden op hetgarantiebewijs of online:Web: www.philips.com/supportE-mail: philips.projector.eu@screeneo.comInternationaal telefoonnummer:+41 215 391 665Vraag uw leverancier om kosten voorinternationale gesprekken!Ga naar de elektronischegebruikershandleiding ophttps://support.philipsprojection.comGa naar het communityforum ophttps://community.philipsprojection.comInleiding3
 • Page 4

  1 Algemene veiligheidsinformatieSchenk aandacht aan alle vermeldewaarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen.Breng geen wijzigingen aan en maak geeninstellingen die niet in deze gebruiksaanwijzingzijn beschreven. Onjuiste werking enverkeerde behandeling kunnen leiden totlichamelijk letsel, schade aan het product ofgegevensverlies.Behandel het product altijd met zorg. Raakde lens niet aan. Zet nooit zware of scherpevoorwerpen op het product of op het netsnoer.Als het product te heet wordt of er komt rookuit, schakel het dan onmiddellijk uit en haal destekker van het netsnoer uit het stopcontact.Laat het product door een bevoegdservicecentrum controleren. Houd het productuit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).GEVAAR!Explosiegevaar bij batterijen van eenverkeerde soort!Installatie van het productDit product is uitsluitend voor gebruikbinnenshuis. Plaats het product stevig op eenstabiele, vlakke ondergrond. Leg alle kabelszodanig neer dat niemand erover kan struikelenom mogelijk letsel aan personen of schade aanhet product zelf te voorkomen.Gebruik het product niet in vochtigeruimtes. Raak nooit het netsnoer of delichtnetaansluiting met natte handen aan.Gebruik het product nooit onmiddellijk nadathet van een koude naar een warme plaats isverplaatst. Als het product aan een dergelijketemperatuurwijziging wordt blootgesteld, kaner vocht condenseren op kritieke inwendigeonderdelen.Het product moet voldoende ventilatie hebbenen mag niet worden afgedekt. Zet het productals het in gebruik is niet in een gesloten kast,kist of andere afgesloten ruimtes.Bescherm het product tegen direct zonlicht,warmte, sterke temperatuurschommelingenen vocht. Zet het product niet in de buurt vanverwarmingen of airconditioners. Neem de inde technische gegevens opgenomen informatieover temperaturen in acht (zie Technischegegevens, pagina Technische gegevens,pagina 28).De oppervlakte wordt warm door langdurigewerking van het product. Het product schakeltin geval van oververhitting automatisch naar destand-bymodus.Laat geen vloeistoffen in het product lekken.Schakel het product uit en ontkoppel het vanhet lichtnet als er vloeistoffen of vreemdestoffen in het product zijn gelekt. Laat hetproduct door een bevoegd servicecentruminspecteren.4Er bestaat explosiegevaar als er eenverkeerde soort batterij wordt gebruikt.Stel de batterijen (batterijpakket ofgentegreerde batterijen) niet bloot aanovermatige warmte zoals zonneschijn of openvuur.Er kan onder de volgende omstandigheden eenlaag vocht in het product verschijnen, die totstoringen kan leiden:als het product van een koude naar eenwarme ruimte wordt verplaatst; nadat een koude ruimte wordtverwarmd; als het product in een vochtige ruimtewordt gezet.Ga als volgt te werk om het opbouwen vanvocht te voorkomen:1Plaats het product in een plastic zakvoordat het naar een andere ruimtewordt verplaatst, zodat het zich aande omstandigheden in de ruimte kanaanpassen.2Wacht een tot twee uur voordat u hetproduct uit de plastic zak haalt.Het product mag niet in een zeer stoffigeomgeving worden gebruikt. Stofdeeltjes enandere vreemde voorwerpen kunnen hetproduct beschadigen.Stel het product niet bloot aan extremetrillingen. Dit kan de inwendige componentenbeschadigen.Laat kinderen het product niet zonder toezichtbehandelen. De verpakkingsmaterialen moetenuit de handen van kinderen worden gehouden.Gebruik het product voor uw eigen veiligheidniet tijdens onweersbuien met bliksem.Philips NeoPix Prime 2
 • Page 5

  ReparatiesRepareer het product niet zelf. Verkeerdonderhoud kan leiden tot letsel of schadeaan het product. Het product moet door eenbevoegd servicecentrum worden gerepareerd.2 OverzichtBovenaanzichtaU treft de details van bevoegde servicecentraaan op het garantiebewijs bij dit product.Verwijder het typeplaatje niet van dit product,omdat hierdoor de garantie ongeldig wordt.StroomvoorzieningGebruik uitsluitend een voedingsadapter die isgecertificeerd voor dit product (zie Technischegegevens, pagina 28). Controleer of delichtnetspanning van de stroomvoorzieningovereenkomt met de lichtnetspanning die opde installatielocatie beschikbaar is. Dit productvoldoet aan de soort spanning die op hetproduct is gespecificeerd.NeoPixPrime 2g f e d c bHet stopcontact moet in de buurt van hetproduct zijn genstalleerd en moet gemakkelijktoegankelijk zijn.VOORZICHTIG!Gebruik altijd de toetsom deprojector uit te schakelen.Schakel het product uit en haal de stekkeruit het stopcontact voordat u het oppervlakreinigt (zie Reinigen, pagina 24). Gebruikeen zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooitvloeibare, gasvormige of gemakkelijkbrandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen,schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol). Laatgeen vocht in het product terechtkomen.GEVAAR!a FocusregelaarBeeldscherpte aanpassen.bcKeer terug naar een vorig menuscherm.dEen selectie of invoer bevestigen.e NavigatietoetsenRisico op oogirritatie!Dit product is uitgerust met eenkrachtige led die zeer helder lichtuitstraalt. Kijk tijdens de werking nietdirect in de lens van de projector. Ditkan irritatie van of beschadiging aande ogen veroorzaken.Zet de projector aan of in stand-by.Als de projector wordt ingeschakeld,wordt de led wit. Als de projector inde stand-bymodus staat, wordt de ledrood.Navigeer menu-opties.Druk in het beginscherm nogmaals opom de opties voor snelkoppelingenweer te geven; druk een of meerderekeren op om de opties voorsnelkoppelingen af te sluiten.fSnelle toegang tot instellingenopties (bijv.beeld- en geluidsopties).gEen ingangsbron openen en selecteren.Snelle toegang tot instellingenopties(bijv. beeld- en geluidsopties).Overzicht5
 • Page 6

  VooraanzichtAchteraanzichtaa bba VGA-poorta ProjectielensSluit aan op de VGA-poort van eencomputer.b IR-sensor achterzijdeb IR-sensor voorzijdeZijaanzichta b c d e f gAVMICRO SDHDMI 1HDMI 2USBAfstandsbediening3,5 mm audio-uitgang; sluit aan op externeluidsprekers of hoofdtelefoon.ef3,5 mm audio/video-ingang; sluit aanop de analoge audio-aansluitingen en/of composiet video-aansluiting op eenafspeelapparaat.Micro-SD-kaartsleufSluit hier een micro-SD-kaart op aan ommedia af te spelen.1Sluit aan op de HDMI-uitgang op eenafspeelapparaat.2Sluit aan op de HDMI-uitgang op eenafspeelapparaat.USB-poortAansluiten op een USB-opslagapparaatvoor het afspelen van media.Aansluiten op de stroomvoorziening.cOKihdefga Led-indicatielampjeg6bjbdalkacmDCTelkens wanneer u op een knop op deafstandsbediening drukt, gaat de LED kortbranden en gaat vervolgens weer uit.Het blauwe lampje geeft aan dat deafstandsbediening via Bluetooth is gekoppeldaan de projector en dat de aanwijzer op hetscherm kan worden ingeschakeld.Het rode lampje geeft aan datde afstandsbediening alleen viainfraroodsignalen met de projectorcommuniceert en dat de aanwijzer op hetscherm niet kan worden ingeschakeld.Philips NeoPix Prime 2
 • Page 7

  bEen ingangsbron openen en selecteren.Snelle toegang tot instellingenopties(bijv. beeld- en geluidsopties).cEen selectie of invoer bevestigen.dOpen meer opties bij het bladeren doorapps.Open meer opties tijdens het afspelenvan media.3 Eerste gebruikPlaatsingU kunt de projector in vier verschillendeconfiguraties installeren. Volgonderstaande richtlijnen voor verschillendeplaatsingsmogelijkheden van de projector.MededelingSchaf voor hoge montage aan eenplafond een door een installateuraanbevolen projectorsteun aan en volgde instructies meegeleverd met de steun.efOpen het startmenu./Volume verhogen of verlagen.Verzeker vr montage aan het plafonddat het plafond het gewicht van deprojector en de steun kan dragen.gDe aanwijzer op het scherm in- ofuitschakelen.Dit product moet bij plafondmontagestevig in overeenstemming met deinstallatie-instructies aan het plafondworden bevestigd. Een verkeerdeplafondmontage kan leiden totongevallen, letsel of schade.hSnelle toegang tot apps-vensters.iHet afspelen van media starten,onderbreken of hervattenjKeer terug naar een vorig menuscherm.k NavigatietoetsenNavigeer menu-opties.Druk in het beginscherm nogmaals opom de opties voor snelkoppelingenweer te geven; druk een of meerderekeren op om de opties voorsnelkoppelingen af te sluiten.Voorkant tafel1Zet de projector op een tafel vrhet projectiescherm. Dit is de meestgebruikelijke manier voor het plaatsenvan de projector voor snelle installatie endraagbaarheid.2Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de optiesvoor snelkoppelingen weer te geven.Selecteer vervolgens hetpictogramrechtsboven in het beginscherm en drukop OK, en ga vervolgens naar ProjectionImage Setting - Projection Mode - Front- Desktop (Instelling projectieweergave Projectiemodus - Voorzijde - Bureaublad).lSnelle toegang tot instellingenopties (bijv.beeld- en geluidsopties).mZet de projector aan of in stand-by.Eerste gebruik7
 • Page 8

  2Voorkant plafond12Monteer de projector vr hetprojectiescherm aan het plafond met debovenkant omhoog. Er is een projectorsteunvereist om de projector aan het plafond tebevestigen.Plafond achter1Monteer de projector achter hetprojectiescherm aan het plafond met debovenkant naar boven. Om de projectorachter het scherm aan het plafond tebevestigen, zijn een projectorsteun en eenspeciaal achterprojectiescherm vereist.Stel de projectie in op de juiste positie.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het beginscherm en druk op OK, en gavervolgens naar Projection Image Setting Projection Mode - Front - Ceiling (Instellingprojectieweergave - Projectiemodus Voorzijde - Plafond).2Stel de projectie in op de juiste positie.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het beginscherm en druk op OK, en gavervolgens naar Projection Image Setting Projection Mode - Rear - Ceiling (Instellingprojectieweergave - Projectiemodus Achterzijde - Plafond).Achterkant tafel1Stel de projectie in op de juiste positie.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het beginscherm en druk op OK, en gavervolgens naar Projection Image Setting Projection Mode - Rear - Desktop (Instellingprojectieweergave - Projectiemodus Achterzijde - Bureaublad).Zet de projector op een tafel achterhet projectiescherm. Er is een speciaalachterprojectiescherm vereist.StroomvoorzieningaansluitenVOORZICHTIG!Gebruik altijd de -knop om deprojector aan en uit te zetten.18Selecteer een van de meegeleverdenetsnoeren met de geschikte stekker(EU, VK, VS, CH).Philips NeoPix Prime 2
 • Page 9

  2Gebruik het netsnoer om devoedingsadapter op de-aansluitingvan de projector en vervolgens op hetstopcontact aan te sluiten.De led op de projector wordt rood.AVMICRO SDHDMI 1HDMI 2USBDCInschakelen en installatie1Druk opom de projector in te schakelen.De led op de projector verandert van roodin wit.Als u de projector wilt uitschakelen, dandrukt u twee keer op . De led op deprojector verandert van wit in rood.De afstand tussen de projector en hetscherm bepaalt de feitelijke afmetingen vanhet beeld.bcaVoorbereiding van deafstandsbedieningVOORZICHTIG!Verkeerd gebruik van batterijenkan leiden tot oververhitting,explosies, risico op brand en letsel.Lekkende batterijen kunnen deafstandsbediening beschadigen.Als u de afstandsbediening metinfraroodsignalen gebruikt, richt dan deafstandsbediening op de infraroodsensorop de projector en controleer of er zichgeen obstakel tussen de afstandsbedieningen de Ir-sensor bevindt.Aanpassing van deschermgrootteDe maat van het projectiescherm (ofafmetingen van het beeld) wordt bepaald doorde afstand tussen de lens van de projector enhet projectieoppervlak.Stel de afstandsbediening nooit blootaan direct zonlicht.Deze projector heeft een projectieafstandvan 80 tot 200 cm en creert zo eenprojectiebeeldformaat van 20 tot 80.Vermijd vervormen, ontmantelen ofopladen van de batterijen.Digitale zoomVermijd blootstelling aan open vuur enwater.U kunt de digitale zoom gebruiken om hetscherm tot 60% te verkleinen.Vervang lege batterijen onmiddellijk.1Verwijder de batterijen uit deafstandsbediening als deze gedurendelangere periodes niet wordt gebruikt.1Open het batterijvak.2Plaats de meegeleverde batterijen (typeAAA) volgens de juiste polariteit (+/-), zoalsaangegeven.3Sluit het batterijvak.Druk opop de afstandsbediening om deinstellingenopties weer te geven. Navigeervervolgens naar Geometry Corrections- Digital Zoom (Geometriecorrecties Digitaal zoomen).U kunt de digitale zoomfunctie als volgtop een andere manier openen. Druk inhet beginscherm een of meerdere kerenop om de opties voor snelkoppelingenweer te geven. Selecteer vervolgens hetpictogram rechtsboven in het beginschermen druk op OK, en ga vervolgens naarProjection Image Setting - Digital Zoom(Instelling projectieweergave - Digitaalzoomen).Eerste gebruik9
 • Page 10

  Beeldvorm aanpassenAutocorrectieSchakel automatische trapeziumcorrectie in omhet beeld automatisch rechthoekig te maken.2Druk op / om de schermgrootte aante passen binnen een schaalbereik van60-100%.1Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het beginscherm en druk op OK om naarsysteeminstellingen te gaan.Ga eerst naar Projection Image Setting Gyro Horizon (Instelling projectieweergave Gyro-horizon). Voer de kalibratie uit om eenoptimale horizontale projectie te bereiken.Ga vervolgens naar Projection ImageSetting - Auto Keystone - On (Instellingprojectieweergave - Auto-keystone- Aan). Initialiseer de automatischeprojectiecorrectie.Selecteer Projection Image Setting Keystone Advanced - Front (Instellingprojectieweergave - Geavanceerdetrapeziumcorrectie - Voorzijde) om deAuto Keystone (Auto-keystone) optie teactiveren.Aanpassing van de schermhoogteDraai aan de hoekinstellingsknop aande onderkant van de projector om deschermhoogte aan te passen wanneer u deprojector op de tafel plaatst.AVAUXMICRO SDMICRO SDHDMI 1HDMI 1HDMI 2HDMI 2USBUSBDCDCScherpstellen van het beeldDraai aan de focusknop aan de bovenkant vande projector om de beeldfocus aan te passen.Handmatige correctieU kunt handmatig trapezium- of vervormdebeelden corrigeren om deze rechthoekig temaken.1NeoPixPrime 210Druk opop de afstandsbediening om deinstellingenopties weer te geven. Navigeervervolgens naar Geometry Corrections Manual (Geometriecorrecties - Handmatig).U kunt de handmatige beeldcorrectie alsvolgt op een andere manier openen. Drukin het beginscherm een of meerdere kerenop om de opties voor snelkoppelingenweer te geven. Selecteer vervolgens hetPhilips NeoPix Prime 2
 • Page 11

  pictogram rechtsboven in het beginschermen druk op OK, en ga vervolgens naarProjection Image Setting - ManualKeystone (Instelling projectieweergave Handmatige trapeziumcorrectie).Let er op dat u Projection Image Setting- Keystone Advanced - Front (Instellingprojectieweergave - Geavanceerdetrapeziumcorrectie - Voorzijde) selecteertom de Manual Keystone (Handmatigetrapeziumcorrectie) optie te activeren.2Druk op / om de vorm van het beeld aante passen.Aangepaste correctie (4-hoeks correctie)U kunt de beeldvorm handmatig aanpassendoor vier hoeken van het projectiebeeld teverplaatsen. Hiermee kunt u ook de linker- ofrechterpositie van de projector corrigeren.1Druk opop de afstandsbediening om deinstellingenopties weer te geven. Navigeervervolgens naar Geometry Corrections 4-Corner (Geometriecorrecties - 4-hoeken).U kunt de 4-hoekencorrectie als volgt opeen andere manier openen. Druk in hetbeginscherm een of meerdere keren opom de opties voor snelkoppelingenweer te geven. Selecteer vervolgenshetpictogram rechtsboven in hetbeginscherm en druk op OK, en gavervolgens naar Projection Image Setting- Keystone Advanced - Side (Instellingprojectieweergave - Geavanceerdetrapeziumcorrectie - Zijkant. (niet Front(Voorzijde)).Selecteer daarna Manual Keystone(Handmatige trapeziumcorrectie)onder Projection Image Setting(Instelling projectieweergave) om de4-hoekenaanpassing te activeren.2Druk in de 4-hoekencorrectie-interfaceop OK om een beeldhoek te selecteren,druk vervolgens op / om de horizontalepositioneringswaarden aan te passen en/ om de verticale positioneringswaardenaan te passen. Herhaal dezelfde stap omdesgewenst de positioneringswaarden vande andere beeldhoeken aan te passen.3Druk opverlaten.ofom de correctiemodus teBasisinstellingStap 1: de taal instellen1Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het beginscherm en druk op OK, enga vervolgens naar Language Setting(Taleninstelling).Gebruik de navigatietoetsen en OK op deafstandsbediening om wijzigingen door tevoeren.Language (Taal): Selecteer de gewenstetaal voor menu's op het scherm.Input Method (Invoermethode): Selecteereen toetsenbordinvoermethode.Android Keyboard Settings (Androidtoetsenbordinstellingen): Instellingen voorAndroid-toetsenbord instellen.Eerste gebruik11
 • Page 12

  Stap 2: Schermaanwijzeractiveren3Druk op de toets OK op deafstandsbediening om de selectie tebevestigen.Activeer de schermaanwijzer (muiscursor)ter vervanging van de functie van denavigatietoetsen op de afstandsbediening.De schermaanwijzer is handig wanneer u tekstinvoert via een virtueel pop-uptoetsenbord, opinternet surft of bepaalde apps gebruikt.U moet de afstandsbediening koppelen met deprojector, voordat u de schermaanwijzer kuntgebruiken.1Ga naar de Bluetooth-instellingen.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Gebruik denavigatietoetsen op de afstandsbedieningom Bluetooth te selecteren om de Bluetoothinstellingen te openen. Schakel Bluetooth indoor Bluetooth ON/OFF (Bluetooth AAN/UIT)te selecteren als dit niet is ingeschakeld.Stap 3: Stel het WiFi-netwerk inStel het WiFi-netwerk in voor toegang totonlineapplicaties en screenmirroring.Wat hebt u nodig2Houd en op de afstandsbediening vijfseconden ingedrukt. De afstandsbedieningwordt automatisch aan de projectorgekoppeld. Philips AirMote wordtweergegeven in de lijst met gekoppeldeapparaten van de Bluetooth-instelling.Wanneer de afstandsbediening aan deprojector is gekoppeld, dan knippert deLED op de afstandsbediening kort blauwtelkens wanneer u op een knop op deafstandsbediening drukt.Een draadloze netwerkrouter.Gebruik voor de beste draadloze prestatiesen dekking een 802.11n router ("Wifi 4") ende 5GHz band.1Ga naar de WiFi-instellingen.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Gebruik denavigatietoetsen op de afstandsbedieningom Bluetooth te selecteren om de WiFiinstellingen te openen. Schakel WiFi in doorWiFi AAN/UIT te selecteren als dit niet isingeschakeld.Het gebruik van de schermaanwijzer1Als de afstandsbediening met de projectoris gekoppeld, druk dan op op deafstandsbediening om de schermaanwijzerweer te geven of te annuleren.2Als de aanwijzer (een cirkelvormige teken)op het projectiescherm wordt weergegevenen u beweegt de afstandsbedieningdoor de lucht, dan beweegt de aanwijzerdienovereenkomstig over het scherm.12Philips NeoPix Prime 2
 • Page 13

  2Selecteer uw netwerknaam in denetwerkenlijst. Vervolgens verschijnen denetwerkwachtwoord-invoerbalk voor het enhet virtuele toetsenbord.3Om uw wachtwoord in te voeren,kunt u de navigatietoetsen op deafstandsbediening gebruiken of deaanwijzer op het scherm gebruiken (zieStap 2: Schermaanwijzer activeren,pagina 12).Selecteer na het invoeren van hetwachtwoord voor het netwerk Connect(Verbinden) op het scherm om de installatievan de wifi te voltooien.4 Gebruik van hetstartschermHet startscherm biedt gemakkelijke toegang toteen breed assortiment internettoepassingen,de installatie en andere nuttige functies op deprojector.Opties voorsnelkoppelingenDe projector heeft opties voor snelkoppelingendie zich rechtsboven in het beginschermbevinden. Open de opties voor snelkoppelingenop een van de volgende manieren.Druk in het beginscherm een of meerderekeren op op de afstandsbediening om deopties voor snelkoppelingen weer te geven.Als u de opties voor snelkoppelingen wiltafsluiten, dan drukt u een of meerderekeren op op de afstandsbediening.Schakel de schermaanwijzer in en beweegdeze in het gebied boven de app-lijstop het beginscherm. De opties voorsnelkoppelingen worden weergegeven.Als u de opties voor snelkoppelingen wiltafsluiten, dan plaatst u de schermaanwijzerin het gebied onder de opties voorsnelkoppelingen.Gebruik van het startscherm13
 • Page 14

  Eenvoudige installatieSelecteer het installatiepictogram in de lijstmet apps op het beginscherm om de volgendeinstellingen te openen: Taal en tijdzone selecteren Schermaanwijzer activeren WiFi-netwerk installerenRaadpleeg het hoofdstuk "Basisinstellingen"voor soortgelijke en gedetailleerdeinstellingsprocedure.Online services openenEr zijn op het startscherm enkele voorafgenstalleerde internettoepassingenbeschikbaar.Zorg ervoor dat de projector is verbondenmet het internet, voordat u de toepassingenopent.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven en gebruikvervolgens de navigatietoetsen om WiFi teselecteren.Gebruik de navigatietoetsen en OK op deafstandsbediening om een toepassing teselecteren en te openen.Selecteer een toepassing, druk dan opop de afstandsbediening om de optieUninstall (Verwijderen) te openen, omtoepassingen van het startscherm teverwijderen.Schermnavigatie entoetsenbordinvoerDe projector biedt verschillende alternatievemethoden om over het projectiescherm tenavigeren en tekst in te voeren.De AirMote-bediening gebruikenVoordat u deze functie kunt gebruiken, moet uervoor zorgen dat de afstandsbediening voorde bediening van de AirMote aan de projectoris gekoppeld (zie Stap 2: Schermaanwijzeractiveren, pagina 12).Bedraad toetsenbord/bedrademuis gebruikenMededelingNieuwe applicaties (apps) wordenautomatisch op de projectorgenstalleerd met firmware-update (zieSoftware bijwerken, pagina 24).Achtergrond van hetstartscherm aanpassen1Druk in het beginscherm een of meerderekeren op op de afstandsbediening om deopties voor snelkoppelingen weer te geven.2Gebruik de navigatietoetsen op deafstandsbediening om Change Wallpape(Achtergrond wijzigen) te selecteren endruk vervolgens op / om een voorafopgeslagen afbeelding als achtergrond ophet beginscherm te selecteren. Druk op OKom te bevestigen.14Sluit de USB-A-stekker van uw bedrademuis of toetsenbord aan op de USB-poortop de projector.Gebruik de toetsen op het toetsenbord voorschermnavigatie, selectie en tekstinvoer,zoals u het toetsenbord van een computergebruikt.Gebruik de knoppen op de muis voornavigatie en selectie.Bluetooth-toetsenbord/muis/gamepad gebruiken1Koppel uw Bluetooth-toetsenbord, -muisof -gamepad als volgt aan de projector:Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de optiesvoor snelkoppelingen weer te geven.Gebruik de navigatietoetsen op deafstandsbediening om Bluetoothte selecteren om de Bluetoothinstellingen te openen. SchakelBluetooth in door Bluetooth ON/OFF(Bluetooth AAN/UIT) te selecteren alsdit niet is ingeschakeld.Philips NeoPix Prime 2
 • Page 15

  5 Verbinden metafspeelapparatenMededelingSelecteer in de Bluetooth -instellingeninterface van de projector in de lijstmet Bluetooth-apparaten de naam vanuw Bluetooth-toetsenbord, -muis of-gamepad.2Na het koppelen kunt u het Bluetoothtoetsenbord, -muis of -gamepad met deprojector gebruiken.Zorg dat alle apparaten zijn losgehaaldvan het stopcontact voordat uverbindingen tot stand brengt of wijzigt.Verbinden met apparatenvia HDMISluit een afspeelapparaat (bijv. eenBlu-rayspeler, gaming console, camcorder,digitale camera of pc) via de HDMI-aansluitingaan op de projector. Via deze aansluitingworden beelden op het projectieschermgetoond en wordt audio op de projectorafgespeeld.1Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI 1of HDMI 2-connector op de projector teverbinden met de HDMI-uitgang van hetafspeelapparaat.AVMICRO SDHDMI 1HDMI 2USBDCVerbinden met afspeelapparaten15
 • Page 16

  2Druk opom de ingangsbronnenlijstweer te geven en selecteer vervolgensHDMI 1 of HDMI 2.Verbinden met eencomputer via VGAVerbind een computer (bijv. een desktop oflaptop) met de projector. Door middel vandeze verbinding worden afbeeldingen op hetprojectiescherm getoond.MededelingVerbinden met apparatenvia AVVeel laptops activeren de externevideo-uitgang niet automatischwanneer u een tweede scherm, zoalseen projector, verbindt. Raadpleegde handleiding van uw laptop omerachter te komen hoe u de externevideo-uitgang kunt activeren.1Gebruik een VGA-kabel om deVGA-connector op de projector teverbinden met de VGA-uitgang vaneen computer.Verbind een afspeelapparaat (bijv. eendvd-speler, gameconsole, camcorder of digitalecamera) met de projector met behulp van eenAV-verbinding. Via deze aansluiting wordenbeelden op het projectiescherm getoond enwordt audio op de projector afgespeeld.1Sluit de AV-connector (3,5 mm) opde projector aan op de analogeaudio-uitgangen (rood en wit) en/of composietvideo-uitgangen op eenafspeelapparaat met behulp van eenRCA-kabel met een 3,5 mm-aansluiting.AVMICRO SDHDMI 1HDMI 2USBVGADC2Stel op uw computer de schermresolutievan de computer in op de juiste instellingen schakel het VGA-signaal over naar eenexterne monitor. De volgende resolutiesworden ondersteund:Resolutie2Druk opom de lijst met invoerbronnenweer te geven en selecteer vervolgens AV.VGA640 48060 HzSVGA800 60060 HzXGA1024 76860 HzWXGA1280 76860 HzHD1280 72060 HzFULL HD 1920 1080316Beeldvernieuwingssnelheid60 HzDruk opom de lijst met invoerbronnenweer te geven en selecteer vervolgens VGA.Philips NeoPix Prime 2
 • Page 17

  Verbinden met externeluidsprekers ofhoofdtelefoon6 Bladeren dooropslagapparatenVerbind externe luidsprekers of hoofdtelefoonmet de projector. Met deze aansluiting wordtaudio van de projector afgespeeld via deexterne luidsprekers of hoofdtelefoon.Via de projector hebt u toegang tot de foto's,audio- en videobestanden die zijn opgeslagenop de lokale opslag en het netwerkapparaat enkunt u deze afspelen.GEVAAR!1Gevaar voor gehoorbeschadiging!Zet het volume van de projector lagervoordat u de hoofdtelefoon aansluit.Gebruik de projector niet voor langeretijd op een hoog volume vooral alsu een hoofdtelefoon gebruikt. Dit kanleiden tot gehoorbeschadiging.1Gebruik een 3,5 mm audiokabel omde -connector op de projector aan tesluiten op de analoge audio-ingang(3,5 mm jack of rode en witte jacks) vande externe luidsprekers. U kunt ook de-connector op de projector aansluiten opde hoofdtelefoon.De luidsprekers van de projectorworden automatisch gedeactiveerdwanneer externe luidsprekers ofhoofdtelefoon op de projector worden/wordt aangesloten.AVMICRO SDHDMI 1HDMI 2USBDCGebruik, wanneer u verbinding maakt metde hoofdtelefoon, de volumeregeling op deafstandsbediening om het volume op eencomfortabel niveau in te stellen.U kunt ook een Micro-SD-kaartaansluiten op de MICRO SD-sleuf opde projector.AVMICRO SDHDMI 1HDMI 2USBDCmicroSD2Selecteer het pictogram vanBestandsbeheer op het startscherm deopgeslagen bestanden te openen.3Het lokale opslag- of het netwerkapparaatselecteren.Wanneer het lokale opslagapparaatwordt geselecteerd, wordt u gevraagd deinterne opslag of de aangesloten opslagte selecteren (bijvoorbeeld een USB-stick,HDD, camcorder of digitale camera).Wanneer het netwerkapparaat wordtgeselecteerd, controleert u of het WiFinetwerk is verbonden en of een gedeeldnetwerkapparaat beschikbaar is.De bestandsbrowser wordt weergegeven.Gebruik de navigatietoetsen en OK opde afstandsbediening om bestanden teselecteren en te openen.42Verbind een USB-opslagapparaat met deUSB-poort op de projector.Video van opslagapparatenafspelen1Navigeer vanuit de weergegevenbestandsbrowser naar de mappen op hetopslagapparaat.2Als u videobestanden wilt openen, dancontroleert u of het videopictogram aande linkerkant van de bestandsbrowser isgeselecteerd. Selecteer een videobestanden druk op OK om het afspelen van devideo te starten.Bladeren door opslagapparaten17
 • Page 18

  3Tijdens het afspelen wordt debedieningsafspeelbalk onder aan hetscherm weergegeven. U kunt opopde afstandsbediening drukken om debedieningsbalk te verbergen of weer tegeven.Gebruik / op de afstandsbedieningom een bedieningsafspeelpictogram teselecteren en druk vervolgens op OK om tebevestigen. De bedieningsafspeelbalk biedtverschillende functies, zoals: Afspelen pauzeren/hervattenVorige/volgende afspeelbestandselecterenSnel vooruit/achteruitNaar een specifiek deel van de videogaan door de tijd van de scne in tevoeren. / op de afstandsbedieninggebruiken om de tijd in te voeren.Een videogedeelte herhalen.Geluids- en beeldeffecten selecteren.Muziek vanopslagapparaten afspelen1Navigeer vanuit de weergegevenbestandsbrowser naar de mappen op hetopslagapparaat.2Als u muziekbestanden wilt openen, dancontroleert u of het muziekpictogram aande linkerkant van de bestandsbrowser isgeselecteerd. Selecteer een muziekbestanden druk op OK om het afspelen van muziekte starten.3Tijdens het afspelen wordt debedieningsafspeelbalk onder aan hetscherm weergegeven. U kunt opopde afstandsbediening drukken om debedieningsbalk te verbergen of weer tegeven.Gebruik / op de afstandsbedieningom een bedieningsafspeelpictogram teselecteren en druk vervolgens op OK om tebevestigen. De bedieningsafspeelbalk biedtverschillende functies, zoals: Afspelen pauzeren/hervatten18Vorige/volgende afspeelbestandselecterenAfspelen herhalen en in willekeurigevolgorde afspelenGeluidseffecten selecteren.Foto's van opslagapparatenbekijken1Navigeer vanuit de weergegevenbestandsbrowser naar de mappen op hetopslagapparaat.2Als u afbeeldingenbestanden wiltopenen, dan controleert u of hetafbeeldingenpictogram aan de linkerkantvan de bestandsbrowser is geselecteerd.Selecteer een afbeeldingenbestand en drukop OK om de afbeelding weert te geven.3Wanneer de afbeelding wordt geopendwordt de bedieningsafspeelbalk onderaan het scherm weergegeven. U kunt opop de afstandsbediening drukken omde bedieningsbalk te verbergen of weer tegeven.Gebruik / op de afstandsbedieningom een bedieningsafspeelpictogram teselecteren en druk vervolgens op OK om tebevestigen. De bedieningsafspeelbalk biedtverschillende functies, zoals: Vorige/volgende afbeeldingenbestandselecterenIn- of uitzoomen in de afbeeldingDe afbeelding rechts- of linksomdraaien.Afbeeldingseffecten selecterenPhilips NeoPix Prime 2
 • Page 19

  7 Draadlozeprojectie3U kunt met deze projector de volgendeapparaten draadloos naar het projectieschermspiegelen.iOS-apparatenMacAndroid-apparatenWindows-pcScherm spiegelen vooriOS-apparaten en MacNa een succesvolle verbinding wordt descherminhoud van uw iPhone/Mac naar hetprojectieoppervlak geprojecteerd.Video projecteren vooriOS-apparatenU kunt video's van uw iOS-apparaat projecterenop het volledige projectiescherm.Wat hebt u nodig1U kunt de scherminhoud van uw iOS-apparaatof Mac op het projectiescherm delen.Wat hebt u nodig1Schakel WiFi in op zowel de projector alsop uw iPhone/Mac, en de twee bevindenzich in hetzelfde WiFi-netwerk.Zorg ervoor dat AirPlay is ingeschakeld opde projector.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Gebruik denavigatietoetsen op de afstandsbedieningom AirPlayTM te openen om te controlerenof AirPlay in ingeschakeld. Eenmaalingeschakeld, hoeft u het later niet opnieuwin te schakelen.2Schakel WiFi in op zowel de projector alsop iPhone/Mac, en de twee bevinden zichin hetzelfde WiFi-netwerk.Zorg ervoor dat AirPlay is ingeschakeld opde projector.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Gebruik denavigatietoetsen op de afstandsbedieningom AirPlayTM te openen om te controlerenof AirPlay in ingeschakeld. Eenmaalingeschakeld, hoeft u het later niet opnieuwin te schakelen.Bekijk online video op uw iPhone en tik ophet tv-pictogram op het videobeeld omde Apple TV-modus te openen. De videowordt nu gecast en afgespeeld op hetvolledige projectiescherm.MededelingGebruik een 5GHz WiFi-netwerk voorbetere streamingprestaties.Tegen kopiren beveiligde (DRM) inhoudkan niet worden gestreamd.HandelsmerkenApple, AirPlay en het AirPlay logo zijn inde VS en andere landen handelsmerken ofgeregistreerde handelsmerken van Apple, Inc.2Open het 'Control Center' op uw iPhonedoor het scherm omhoog te schuiven ende optie 'Screen Mirroring' (Spiegelenscherm) te selecteren. Selecteer dan deprojectornaam onder 'Screen Mirroring'(Spiegelen scherm) om uw iPhone met deprojector te verbinden.U kunt op de Mac ook de optie Schermspiegelen bovenaan het computerschermopenen en vervolgens de projectornaamselecteren om uw Mac met de projector teverbinden.Google, Android en het Android-logo zijn inde VS en andere landen handelsmerken ofgeregistreerde handelsmerken van Google, Inc.Scherm spiegelen voorAndroid-apparaten/Windows-pcU kunt de scherminhoud van uw Androidapparaat of Windows-pc op hetprojectiescherm delen.Draadloze projectie19
 • Page 20

  Wat hebt u nodig1Een Android-apparaat dat Miracast(of Spiegelen scherm) ondersteunt. Defunctienaam kan ook Screencast, ScreenSharing, WiFi Direct en Wireless Display(Draadloze weergave), enz. worden genoemd.Niet alle Android-apparaten hebben dezefunctie. Raadpleeg de gebruikershandleidingvan uw apparaat voor meer informatie.Schakel WiFi in op de projector en op uwAndroid-apparaat (of Windows-PC).Schakel de Miracast-functie in op deprojector.Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Gebruik denavigatietoetsen op de afstandsbedieningom MiracastTM te selecteren om Miracast inte schakelen.MededelingGebruik een 5GHz WiFi-netwerk voorbetere streamingprestaties.Tegen kopiren beveiligde (DRM) inhoudkan niet worden gestreamd.Scherm spiegelen werkt niet op GooglePixel-telefoons.2Er wordt een berichtenvensterweergegeven waarin u wordt gevraagdde draadloze-weergavefunctie(screenmirroring) op uw Androidapparaat (bijvoorbeeld een mobieletelefoon of tablet) te activeren.Open op uw Android-apparaat (ofWindows-PC) de functie Screenmirroring.Selecteer vervolgens de naam vande projector in de screenmirroringapparatenlijst om uw Android-toestel metde projector te verbinden.3Na een succesvolle verbinding wordt descherminhoud van uw Android-apparaat(of Windows-pc) naar hetprojectieoppervlak geprojecteerd.Het kan enkele minuten duren voordatde foto verschijnt nadat de streaming isgestart.20Philips NeoPix Prime 2
 • Page 21

  8 InstellingenwijzigenIn dit gedeelte kunt u de volgende tweesysteeminstellingen wijzigen:Bluetooth-instellingenGa naar Bluetooth Setting (Bluetoothinstelling)om de projector met de afstandsbedieningvan de projector te koppelen, of met eenBluetooth-toetsenbord/-muis/-gamepad.BesturingssysteemProjectorsysteemBesturingssysteeminstellingen12Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het beginscherm en druk op OK om naarverschillende instellingsopties te gaan.Gebruik de navigatietoetsen en OK ominstellingen te selecteren en te wijzigen.MededelingDe projector kan niet worden gebruiktvoor het streamen van muziek viaBluetooth.BeeldinstellingenGa naar Projection Image Setting (Instellingprojectieweergave) om de volgende instellingente openen.Wifi-instellingenGa naar WiFi Setting (WiFi-instellingen) om devolgende instellingen te openen.WiFi Setting (WiFi-instellingen): Wifi in- ofuitschakelen op de projector. De projectormet het WiFi-netwerk verbinden. Gebruikhet virtuele pop-uptoetsenbord om lettersen cijfers in te voeren.Proxy: Stel de proxyhost en de proxypoortin voor toegang tot internet. Gebruik hetvirtuele pop-uptoetsenbord om letters encijfers in te voeren.Gyro Horizon (Gyro-horizon): Dehorizontale projectie automatisch naaroptimaal kalibreren. Voer de kalibratie uitvoordat u de auto-trapeziumfoutcorrectie(Auto Keystone (Auto-keystone)) van deprojectie inschakelt.Plaats de projector vr de kalibratie opeen vlakke ondergrond.Projection Mode (Projectiemodus): Deprojectie op de juiste positie afstellen opbasis van een andere installatie van deprojector.Keystone Advanced (Geavanceerdetrapeziumcorrectie):4-hoekenbeeldcorrectie in- ofuitschakelen. Selecteer Side (Zijkant) om4-hoekenbeeldcorrectie in te schakelen.Auto Keystone (Auto-keystone):Auto-trapeziumcorrectie van de projectiein- of uitschakelen. Voer de kalibratie uitInstellingen wijzigen21
 • Page 22

  (Gyro Horizon (Gyro-horizon)) voordat u deauto-trapeziumcorrectie van de projectieinschakelt. Manual Keystone (Handmatigetrapeziumcorrectie): De beeldvormhandmatig corrigeren. Of open4-hoekenbeeldcorrectie als de functiewordt ingeschakeld door KeystoneAdvanced - Side (Geavanceerdetrapeziumcorrectie - Zijkant) te selecteren Digital Zoom (Digitaal zoomen): Schaal hetprojectiebeeld binnen het bereik van 60%tot 100%.MededelingAls Side (Zijkant) wordt geselecteerdin Keystone Advanced (Geavanceerdetrapeziumcorrectie), dan is deAuto Keystone (Auto-keystone)optie onzichtbaar en is deManual Keystone (Handmatigetrapeziumcorrectie) ingeschakeld voor4-hoekenbeeldcorrectie.De datum en tijd automatisch updaten ofdatum, tijd en tijdzone handmatig instellen.AppsbeheerGa naar Application Setting (Applicatieinstellingen) om de volgende instellingen teopenen.Taal- en toetsenbordinstellingenGa naar Language and input method Setting(Instelling voor taal en invoermethode) om devolgende instellingen te openen.Controleer een app-versie, de grootte vande app en de cachegrootte.Cachegrootte wissen of een appverwijderen.Standaardinstellingen herstellenLanguage (Taal): Een taal voor onscreenmenu's selecteren.Input Method (Invoermethode): Selecteereen toetsenbordinvoermethode.Android Keyboard Settings (Androidtoetsenbordinstellingen): Verschillendeinstellingen voor Android-toetsenbordopenen (bijv. intelligente tekstcorrectie en-suggesties).Datum- en tijdinstellingenGa naar Date Setting (Datuminstelling) om devolgende instellingen te openen.221Ga naar System Update (Systeemupdate)en selecteer vervolgens Restore Factory(Fabrieksinstellingen herstellen).2Volg de instructies op het scherm om hetherstellen te starten of te annuleren.MededelingNa het herstellen naar destandaardinstellingen zijn alle bestandenen apps die u hebt genstalleerdvolledig gewist. Maak een back-up vanuw bestanden als u de projector moetherstellen.Philips NeoPix Prime 2
 • Page 23

  Andere systeeminstellingenGa naar Other Setting (Andere instelling) om devolgende instellingen te openen.Boot Source Option (Opstartbron-opties):Selecteer of deselecteer een invoerbron omde projector op te starten.Mouse speed (Muissnelheid): Wijzig desnelheid waarmee de on-screenpuntbeweegt.InvoerbronselectieGa naar Input Source (Invoerbron) om devolgende instellingen te openen.Systeemgegevens controlerenGa naar System Info (Systeemgegevens) omde volgende systeemgegevens te controleren:productnaam, systeemversie, vrije en totaleinterne geheugen, vrije en totale ROM enMAC-adres.BeeldoptiesU kunt de beeldinstellingenopties openen,zoals bijvoorbeeld:Projectorsysteeminstellingen1Druk opof opop de afstandsbedieningom de instellingenopties weer te geven.2Gebruik de navigatietoetsen en OK ominstellingen te selecteren en te wijzigen.Selecteer en activeer een invoerbron(HDMI1, HDMI2, VGA, AV) die overeenkomtmet een extern apparaat dat met deprojector is verbonden.Selecteer Philips OS(Philips-besturingssysteem) als er eenUSB-opslagapparaat is verbonden of als ergeen ander extern apparaat is aangesloten.Picture Adjustments (Beeldaanpassingen):De waarden voor helderheid, contrast,verzadiging en scherpte instellen.White Balance (Witbalans): Selecteer eenoptie voor de witbalans om kleuren onderverschillende lichtomstandigheden hetbeste weer te geven. Of configureer uweigen kleurenbalans tussen rood, groen enblauw.Picture Preset (Beeld-voorkeursinstelling):Selecteer een vooraf gedefinieerdekleur-helderheidsinstelling voor weergavevan foto's en video.Instellingen wijzigen23
 • Page 24

  GeluidsoptiesU kunt de volgende geluidsinstellingenoptiesopenen.9 OnderhoudReinigenGEVAAR!Instructies voor reiniging!Gebruik een zachte, pluisvrije doek.Gebruik nooit vloeibare of gemakkelijkbrandbare reinigingsmiddelen(spuitbussen, schuurmiddelen,poetsmiddelen, alcohol enz.). Laatgeen vocht binnenin de projectorterechtkomen. Spuit de projector nietmet reinigingsvloeistoffen.Surround Sound: Surround-soundeffectin- of uitschakelen.Sound Preset (Geluid-voorkeursinstelling):Een vooringesteld geluidseffect selecteren.Veeg voorzichtig over de oppervlakken.Wees voorzichtig, zodat u deoppervlakken niet krast.Geplande uitschakelingGa naar Sleep Timer (Slaaptimer) om eentijd-optie te selecteren waarmee de projectorautomatisch op een bepaalde tijd wordtuitgeschakeld.De lens reinigenGebruik een zachte kwast of lenspapier om delens van de projector te reinigen.GEVAAR!Gebruik geen vloeibarereinigingsmiddelen!Gebruik geen vloeibarereinigingsmiddelen voor het reinigenvan de lens, om schade aan de coatingop de lens te vermijden.Andere optiesU kunt de volgende opties eveneens openen.Software bijwerkenDe meest recente software van de projectorkan worden gevonden op www.philips.com/support, zodat u de beste eigenschappen enondersteuning voor de projector krijgt.Controleer de huidige softwareversie, voordat ude software van de projector bijwerkt:De softwareversie, de hardwareversieen het serienummer van dit productcontroleren.Standaardinstellingen herstellen.Software-update via een USB-apparaat (zieSoftware bijwerken via USB, pagina 25).Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het startscherm en druk op OK en gavervolgens naar About - System Version(Over - Systeemversie).VOORZICHTIG!Schakel de projector tijdens hetbijwerken niet uit en verwijder deUSB-flashdrive niet.24Philips NeoPix Prime 2
 • Page 25

  Software bijwerken via internet1De projector verbinden met het internet.2Druk in het beginscherm een ofmeerdere keren op om de opties voorsnelkoppelingen weer te geven. Selecteervervolgens hetpictogram rechtsbovenin het startscherm en druk op OK, en gavervolgens naar System Update - OnlineUpdate (Systeemupdate - Online-update).3Als een upgrademedium wordtgedetecteerd, krijgt u een melding omde update te starten of te annuleren.Volg de instructies op het scherm om deupdate te voltooien.Software bijwerken via USB12Controleer de meest recente softwareversieop www.philips.com/support. Zoek uwproduct op (modelnummer: NPX542/INT),en ga naar 'Software en drivers'.Download de software op de USB-stick. Pakhet gedownloade softwarebestand uit en slahet op in de hoofdmap van de USB-stick.3Controleer na het uitpakken of hetbestand KJ-3S022.bin aanwezig is.Sluit de USB-stick aan op de projector.4Druk in het beginscherm een of meerderekeren op om de opties voor snelkoppelingenweer te geven. Selecteer vervolgens hetpictogram rechtsboven in het startscherm endruk op OK, en ga vervolgens naar SystemUpdate - Local Update (Systeemupdate Plaatselijke update).5Volg de instructies op het scherm om deupdate te voltooien.ProbleemoplossingUit- en weer inschakelenAls er zich een probleem voordoet dat niet kanworden gecorrigeerd met de instructies in dezegebruiksaanwijzing, volg dan de hier gegevenstappen.1Schakel de projector uit door twee keer opte drukken2Wacht ten minste tien seconden.3Schakel de projector in door eenmaal opte drukken.4Als het probleem aanhoudt, neemdan contact op met ons technischservicecentrum of uw dealer.Onderhoud25
 • Page 26

  ProblemenOplossingenDe projector kan niet worden ingeschakeld. Ontkoppel het netsnoer, sluit het weer aan enprobeer om de projector weer in te schakelen.De projector kan niet wordenuitgeschakeld. Houd langer dan tien seconden ingedrukt. Alsdit niet werkt, ontkoppel dan het netsnoer.Geen beeld van het externe HDMIapparaat. Controleer of de juiste HDMI-ingang isgeselecteerd (HDMI 1 of HDMI 2). Ontkoppel de HDMI-kabel of schakel hetHDMI-apparaat uit. Wacht drie seconden. Sluit de HDMI-kabel weer aan of schakel hetHDMI-apparaat weer in.Geen geluid van het extern aangeslotenapparaat. Controleer de kabels die naar het externeapparaat gaan. Controleer of het geluid op het externe apparaataan staat. Mogelijk werken alleen de originele kabels van defabrikant van het apparaat.Geen geluid van het externe HDMIuitvoerapparaat. Stel de audio-instelling op het HDMIuitvoerapparaat in op Meerkanaals (Rawgegevens) en Stereo (PCM).Geen geluid als u de computer via eenHDMI-kabel aansluit. Controleer of het geluid op de computer aanstaat.Alleen het startmenu verschijnt en niet hetbeeld van het externe apparaat. Controleer of de kabels op de juiste aansluitingenzijn aangesloten. Controleer of het externe apparaat isingeschakeld. Controleer of de video-uitgang van het externeapparaat is ingeschakeld.Alleen het startmenu verschijnt en niet hetbeeld van de aangesloten computer. Controleer of de VGA-uitvoer van de computer isingeschakeld. Controleer of de resolutie van de computer isingesteld op 19201080 (voor VGA-verbinding) of1080P (voor HDMI-verbinding).De projector schakelt zichzelf uit. Als de projector gedurende een langere periodedraait, wordt de oppervlakte warm. Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.De projector kan het USB-opslagapparaatniet lezen. De projector ondersteunt het exFATbestandssysteem niet. Formatteer het USB-opslagapparaat inFAT32- of NTFS-indeling en gebruik het apparaatvervolgens.26Philips NeoPix Prime 2
 • Page 27

  ProblemenOplossingenDe projector reageert niet op commando'svan de afstandsbediening. Controleer de batterijen van deafstandsbediening.Welke maatregelen moet ik treffen alsScherm spiegelen niet meer werkt na eenfirmware-update van een Android- ofiOS-apparaat? We raden aan om regelmatig te controleren opnieuwe firmware voor uw projector (zie Softwarebijwerken, pagina 24).Scherm spiegelen werkt niet met hetbeschikbare Android-apparaat. Uw apparaat moet Miracast ondersteunen,om scherm spiegelen mogelijk te maken. Nietalle Android-apparaten ondersteunen dezefunctie. De functienaam kan ook bekend zijn alsScreencast, Scherm delen, Wifi Direct, WirelessDisplay (Draadloze weergave), enz. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uwAndroid-apparaat om te controleren dat dezefunctie wordt ondersteund en hoe deze kanworden ingeschakeld.Als ik video's bekijk, is het geluid of hetbeeld soms vervormd of is het geluid nietgesynchroniseerd met het beeld. De beschikbare WiFi-bandbreedte isonvoldoende om de video onberispelijk vande smartphone naar de projector te sturen. Ditkan gebeuren als er in een kleine ruimte eenof meer wifi-netwerken actief zijn in hetzelfdefrequentiebereik. Bepaalde IoT-apparaten (bijv.van ZigBee voorziene apparaten) werken ookbinnen dit frequentiebereik. Uw smartphone is niet snel genoeg om deschermgegevens te comprimeren en dezegelijktijdig over WiFi te verzenden. Uw smartphone kan parallelle verbindingenonderhouden met uw thuisnetwerk en deprojector. Dit vermindert de beschikbarebandbreedte. Het kan helpen om tijdelijk deverbinding met uw thuisnetwerk uit te schakelen.De temperatuur van de oppervlakte van de Het is voor deze projector normaal om tijdens hetprojector is hoog.gebruik matige warmte te genereren.Wat te doen als de projector niet werktwanneer aangesloten op een laptop? Controleer of de HDMI-kabel correct isaangesloten. Zorg dat de laptop is ingesteld om weer te gevenvia de projector.Onderhoud27
 • Page 28

  10 AanhangselTechnische gegevensOndersteunde apparatenAndroid ................ Miracast ondersteuning vereistiOS ............................................................... 7/8/9/10/11Technologie/optischAppsSchermtechnologie ..............................................LCDVoorgenstalleerde apps.................. Smart PhilipsbesturingssysteemYouTube, MX Player Pro (wordt continuuitgebreid en kan dus verschillen bijverzending)Lichtbron ...................................................................LedResolutie .........................................1280 720 pixelsOndersteunde resolutie........................1920 1080beeldpuntenLevensduur led ..................langer dan 30.000 uurProductinformatieContrastverhouding......................................... 3000:1Afmetingen (B D H) ...........220 170 90 mmBeeldverhouding ...................................................16:9Gewicht ...................................................................1,2 kgProjectieverhouding ............................................1,31:1Bedrijfstemperatuur................................ 5 C - 35 CSchermgrootte (diagonaal)................... 20" tot 80"Opslagtemperatuur......................................... < 60 CSchermafstand..............................................................80 cm - 200 cmKeystone-correctie.... automatisch of handmatigProjectiemodi.......................... voor, achter, voorkant, plafondAanpassen scherpstellen...................... handmatigDigitaal zoomen...................................Ja (60-100%)4-hoeks correctie............................................. ja (45)Boost-bron........................................... HDMI of appsGentegreerde mediaspeler.....................................jaIntern geheugen...................................................16 GBInhoud van de verpakkingNeoPix Prime 2-projector, afstandsbedieningmet 2 AAA-batterijen, voedingsadapter,netsnoeren (EU, VK, VS, ZW), lenskap,snelstartgidsGeluidIngebouwde luidsprekers...............................2 5WAansluitingWifi ............................802.11a/b/g/n/ac, 2,4+5 GHz,.......................................................Airplay, MiracastBluetooth.......................... aansluiting voor Airmote,toetsenbord, muis of gamepadConnectiviteit.......2 HDMI, VGA, AV in (3,5 mm),.......................... Micro SD-kaartsleuf, USB (2.0),......................... hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm)StroombronStroomverbruik.................................werkend: 100 W........................................................Stand-by: 0,3 WStroomvoorziening...........................lichtnetadapter...........Ingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,4 A (max.).............................Uitgang: DC 24,0 V, 3,0 A, 72,0 W28Philips NeoPix Prime 2
 • Page 29

  CE-verklaring15.105 Informatie voor de gebruiker.Het product mag uitsluitend wordenaangesloten op een USB-interface metversie USB 2.0 of hoger. De adapter moet in de buurt van deapparatuur worden genstalleerd en moetgemakkelijk toegankelijk zijn. De bedrijfstemperatuur van de EUT magniet hoger zijn dan 35C en niet lager dan5C. De stekker wordt beschouwd als apparaatvoor het ontkoppelen van de adapter. De UNII-band 5150 - 5250 MHz isuitsluitend voor gebruik binnenshuis. Het apparaat voldoet aan RF-specicatiesals het apparaat op 20 cm vanaf hetlichaam wordt gebruikt.Hierbij verklaart Screeneo Innovation SA datdit product voldoet aan de essentile vereistenen andere relevante bepalingen van Richtlijn2014/53/EU.Deze apparatuur is getest en inovereenstemming bevonden met debeperkingen voor een digitaal apparaatvan Klasse B, conform Deel 15 van deFCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen omeen redelijke bescherming te verschaffen tegenschadelijke interferentie in thuisinstallaties.Deze apparatuur genereert, gebruiktradiofrequentie-energie, kan dezeuitstralen en kan schadelijke storing aanradiocommunicatie veroorzaken, indien dezeniet in overeenstemming met de instructieswordt genstalleerd en gebruikt. Er is echtergeen garantie dat er zich in een bepaaldeinstallatie geen interferentie voordoet. Als dezeapparatuur wel schadelijke interferentie aanradio- of televisieontvangst veroorzaakt, watkan worden vastgesteld door de apparatuurin en uit te schakelen, dan wordt de gebruikeraangemoedigd om de interferentie door nof meer van de volgende maatregelen tecorrigeren:De conformiteitsverklaring kan wordengeraadpleegd op de site www.philips.com.FrequentiebandenMaximaaluitgangsvermogenBT EDR (EIRP)9,09 dBmBT BLE (EIRP)4,85 dBmWifi 2,4 GHz (EIRP)17,88 dBmWifi 5 GHZ (EIRP)17,89 dBmFCC-verklaring15,19 Eisen voor labeling.Dit apparaat voldoet aan deel 15 van deFCC-regels. Gebruik is onderworpen aan devolgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaatmag geen schadelijke storing veroorzaken, en(2) dit apparaat moet elke ontvangen storingaanvaarden, inclusief storing die ongewenstewerking kan veroorzaken.Herorinteer of verplaats deontvangstantenne.Vergroot de scheiding tussen de apparatuuren de ontvanger.Sluit de apparatuur aan op een stopcontactop een ander circuit dan dat waarop deontvanger is aangesloten.Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.Tijdens het gebruik moet de scheidingsafstandtussen de gebruiker en de antenne ten minste20 cm bedragen. Deze scheidingsafstandverzekert dat er voldoende afstand is van eengoed genstalleerde, extern gemonteerdeantenne om de voldoen aan de vereisten voorblootstelling aan RF.FCC ID: 2ASRT-NPX54215.21 Informatie voor de gebruiker.Door wijzigingen of modificaties aan ditapparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurddoor de partij die verantwoordelijk is voor denaleving, kan de bevoegdheid van de gebruikerom het apparaat te gebruiken vervallen.Aanhangsel29
 • Page 30

  Overige opmerkingInstandhouding van het milieu als onderdeelvan een duurzaam ontwikkelingsplan is eenessentieel belang van Screeneo InnovationSA. Screeneo Innovation SA wil gebruikmakenvan systemen die het milieu ontzien enheeft daarom besloten om milieuprestatieste integreren in de levenscyclus van dezeproducten, van productie tot ingebruikstelling,gebruik en verwijdering.Verpakking: De aanwezigheid van het logo(groene punt) betekent dat er een bijdrageis betaald aan een goedgekeurde nationaleorganisatie ter verbetering van infrastructuurvoor het terugwinnen en recyclen vanverpakkingen. Respecteer de plaatselijke regelsvoor het scheiden van dit soort afval.Batterijen: Als het product batterijen bevat,moeten deze op een geschikt verzamelpuntworden ingeleverd.Product: Het symbool met de doorkruistevuilnisbak op het product betekent dat hetproduct deel uitmaakt van de groep elektrischeen elektronische apparatuur. In dit opzichtvraagt de Europese regelgeving u om dezegescheiden af te voeren:Bij verkooppunten in geval van aanschafvan vergelijkbare apparatuur. Bij de verzamelpunten die lokaal terbeschikking zijn gesteld (afgiftepunt,gescheiden inzameling enz.).Op deze manier kunt u deelnemen aan hethergebruiken en opwaarderen van afval vanelektrische en elektronische apparatuur,die invloed kan hebben op het milieu en demenselijke gezondheid.De gebruikte papieren en kartonnenverpakking kunnen als recyclebaar papierworden afgevoerd. Laat het kunststofverpakkingsmateriaal recyclen of voer het afmet niet-recyclebaar afval, afhankelijk van deeisen in uw land.Handelsmerken: De genoemde referenties indeze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerkenvan de respectieve ondernemingen. Door30ontbreken van de handelsmerken en magniet worden aangenomen dat deze specifieketerminologien vrij zijn van handelsmerken.Overige hierin gebruikte productnamenzijn uitsluitend voor identificatiedoeleindenen kunnen handelsmerken zijn van hunrespectieve eigenaars. Screeneo Innovation SAwijst enige en alle rechten op deze merken af.Noch Screeneo Innovation SA, noch haaraangesloten bedrijven zijn ten opzichte van dekoper van dit product of derden aansprakelijkvoor schade, verliezen, door de koper ofderden opgelopen kosten of uitgaven, alsgevolg van ongevallen, verkeerd gebruikof misbruik van dit product of onbevoegdemodificaties, reparaties of wijzigingen aandit product of bij niet-nakoming van degebruiks- en onderhoudsaanwijzingen vanScreeneo Innovation SA.Screeneo Innovation SA is niet aansprakelijkvoor enige schade of problemen dievoortvloeien uit het gebruik van enige opties ofverbruiksgoederen, anders dan die aangewezenals originele producten van ScreeneoInnovation SA/PHILIPS of door ScreeneoInnovation SA/PHILIPS goedgekeurdeproducten.Screeneo Innovation SA mag niet aansprakelijkworden gesteld voor enige schade als gevolgvan elektromagnetische interferentie diezich voordoet door het gebruik van enigeaansluitkabels anders dan die zijn aangewezenals producten van Screeneo InnovationSA/PHILIPS.Alle rechten voorbehouden. Geen enkeldeel van deze publicatie mag wordenvermenigvuldigd, opgeslagen op eenopvraagsysteem of in enige vorm wordenuitgezonden door enig middel, hetzijelektronisch, mechanisch, fotokopiren,opnemen of anderszins, zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van ScreeneoInnovation SA. De hierin opgenomen informatieis uitsluitend ontworpen voor gebruik metdit product. Screeneo Innovation SA. is nietverantwoordelijk voor het gebruik van dezeinformatie als deze op andere apparaten wordttoegepast.Deze gebruiksaanwijzing is een document datgeen contract vertegenwoordigt.Fouten, drukfouten en wijzigingen zijnvoorbehouden. Copyright 2020 ScreeneoInnovation SA.Philips NeoPix Prime 2
 • Page 31

  PHILIPS and the PHILIPS Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. usedunder license.This product was brought to the market by Screeneo Innovation SA., further referred to in thisdocument as Screeneo Innovation SA., and is the manufacturer of the product.2020 Screeneo Innovation SA.All rights reserved.Headquarters:Screeneo Innovation SA.Route de Lully 5C1131 - Tolochenaz Switzerlandwww.philips.com/welcomeNeoPix Prime 2NLMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips NPX542 - NeoPix Prime 2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips NPX542 - NeoPix Prime 2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 9,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips NPX542 - NeoPix Prime 2

Philips NPX542 - NeoPix Prime 2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 33 seiten

Philips NPX542 - NeoPix Prime 2 Bedienungsanleitung - Englisch - 30 seiten

Philips NPX542 - NeoPix Prime 2 Bedienungsanleitung - Französisch - 31 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info