466376
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/90
Nächste Seite
2 Philips · LaserMFD 6135hfd
NL
Inleiding
Geachte klant
Inleiding Brand Variabel
Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een
kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de
meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel
gebruik.
Energiebesparingsmodus
Met de ecologische besparingsfuncties bespaart u
stroom en toner, doordat het apparaat snel overscha-
kelt naar de stroombesparing modus of afdrukt in de
tonerbesparing modus. Met de knop ECO kunt u snel
en op eenvoudige wijze tonerbesparende kopieën
maken.
Startercartridge
Uw apparaat print met de modernste laser printtechno-
logie. De inhoud van de verpakking bevat een starter-
cartridge. Deze begincartridge is al geplaatst; u dient
echter de transportverpakkingen te verwijderen voor-
dat u het apparaat kunt gebruiken.
Papierlade
In de papiercassette kunt u een papiervoorraad tot 250
vel plaatsen. In de handmatige papiertoevoer kunt u
speciale papierformaten, enveloppen, transparante
folies, etiketvellen of bedrukte documenten plaatsen.
Crystal
Uw apparaat beschikt over de beeld- en tekstoptimali-
seringsfunctie Crystal, waarmee u een optimale print-
en kopieerkwaliteit van uw documenten realiseert.
Inleiding
Met de visitekaartkopie kunt u beide zijden van een klei-
ner document (bijvoorbeeld van een visitekaartje) op
één vel kopiëren.
Kalender printen
Uw apparaat print een weekoverzicht af als kalenderpa-
gina - voor de huidige week, de komende week of een
vrij te kiezen week.
Uw toestel print sudoku-raadsels uit in vier verschil-
lende moelijkheidsgraden - desgewenst met de oplos-
sing.
Telefoonboek
In het telefoonboek van uw toestel kunt u records met
verschillende nummers opslaan en verschillende
records in groepen onderbrengen. U kunt de records
verschillende beltonen toewijzen.
Er staan u meerdere functies voor het versturen van
faxberichten ter beschikking, bijvoorbeeld diverse reso-
luties of de timer functie. U kunt de faxontvangst met
een code beveiligen. Binnenkomende faxen worden niet
afgedrukt, maar in het faxgeheugen opgeslagen. Via pol-
ling roept u faxberichten op die klaarliggen in het opge-
belde toestel.
Tijdstempel
Het toestel print de ontvangstdatum en de juiste tijd op
elke binnenkomende fax. Hiermee kunt u documente-
ren wanneer u een faxbericht hebt ontvangen. Een buf-
fergeheugen in het toestel waarborgt dat ook na een
stroomstoring de juiste datum en de juiste tijd worden
afgedrukt.
Inleiding
Met de faxontvangst op een USB-opslagmedium slaat
het apparaat binnenkomende faxen op een aangesloten
USB-opslagmedium op. De faxberichten worden als
TIFF-bestand met ontvangstdatum en -tijd opgeslagen.
Inleiding
Het keuzemenu voor USB-opslagmedia verschijnt in het
display zodra u een USB-opslagmedium (USB-stick,
externe harde schijf etc.) op de USB-host-aansluiting
aan de voorkant van het apparaat aansluit. U kunt een
lijst met alle opgeslagen documenten of afzonderlijke
documenten afdrukken en bestanden verwijderen. Sla
ingescande documenten of binnenkomende faxberich-
ten op het USB-opslagmedium op.
Companion Center SFX
U kunt het apparaat op een computer aansluiten en als
printer of scanner gebruiken. Op de meegeleverde
installatie-CD vindt u het programma Companion
Center SFX. Daarmee kunt u foto’s en teksten scannen
en bewerken, faxberichten verzenden en ontvangen en
verder de webinterface van het apparaat oproepen,
waarmee u veel verschillende instellingen kunt maken.
WLAN
Uw apparaat beschikt over een WLAN-aansluiting.
Daarmee kunt u het apparaat in een bestaand draadloos
netwerk (WLAN) opnemen. Alle computers in het net-
werk kunnen dan contact maken met het apparaat en
scannen of printen.
Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies!
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips SFF 6135D wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips SFF 6135D

Philips SFF 6135D Bedienungsanleitung - Deutsch - 90 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info