Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
FISICHO verwarmingselement met thermostaat
BEDIENINGS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING
BELANGRIJK!
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de thermostaat gaat gebruiken en
bewaar deze handleiding zodat u hem later opnieuw kunt raadplegen.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FISICHO verwarmingselement met thermostaat

  BEDIENINGS- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

  BELANGRIJK!
  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de thermostaat gaat gebruiken en
  bewaar deze handleiding zodat u hem later opnieuw kunt raadplegen. • Page 2

  FISICHO verwarmingselement met thermostaat
  ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
   Deze thermostaat is ontworpen voor het drogen van gewassen kleding en voor verwarming van de ruimte. Gebruik voor
  andere doeleinden is niet toegestaan.
   Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar uit staat voordat u begint met de installatie.
   Gebruik de radiator niet voordat deze correct en volledig is geïnstalleerd.
   Zet de thermostaat pas aan nadat de bedrading is gecontroleerd en alle kabels zijn aangesloten volgens de instructies
  van de fabrikant. Controleer of de eenheid niet beschadigd is en of de O-ring correct is geïnstalleerd.
   Schakel de thermostaat niet uit door de voedingskabel los te koppelen.
   Gebruik de thermostaat niet als het elektrische circuit niet is aangesloten op een veiligheidsschakelaar.
   De nominale spanning van de eenheid moet overeenkomen met de nominale spanning van het elektriciteitsnet (230
  V AC ±10%).
   Het stopcontact (alleen voor apparaten met een stekker) en de voeding moeten geschikt zijn voor de vereiste prestatie.
   Het stopcontact moet geschikt zijn voor de stekker van de eenheid (alleen voor apparaten met een stekker).
   Controleer of het elektrische circuit is aangesloten op een veiligheidsschakelaar.
   Apparaten van Klasse I (voorzien van een aardepen) mogen alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact of
  een geaarde klem, in overeenstemming met de geldende normen.
   Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met chemische stoffen of alcohol, inclusief radiatorvloeistof.
   Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, motorische,
  mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige onder toezicht staan of instructies hebben
  gehad over het gebruik van het apparaat en de gevaren.
   Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden
  gedaan zonder toezicht.
  INSTALLATIE WAARSCHUWINGEN
  Installeer de radiator niet met de Fischio-thermostaat aan de bovenzijde.
  Installeer de radiator niet onder of voor een stopcontact of aansluitdoos.
  De geïnstalleerde thermostaat mag de muur of de vloer niet raken.
  De elektronische thermostaat moet verbonden zijn met een veiligheidsschakelaar.
  Als het apparaat in een badkamer wordt geïnstalleerd, moet het beveiligd zijn met een aardlekschakelaar (30mA).De
  thermostaat is waterdicht in overeenstemming met Klasse I.
  Bij installatie in een badkamer moet het apparaat worden geplaatst in Zone 3 (zie afbeelding), zodat de regeleenheid
  buiten handbereik is van iemand die onder de douche staat of in het bad zit.
  De thermostaat moet op een afstand van 40 tot 80 mm van de muur worden geïnstalleerd. Om gevaar voor kinderen
  te voorkomen, moet het radiator zo worden geïnstalleerd dat het onderste deel ten minste 60 cm boven de vloer zit.

  VEILIGHEIDSINFORMATIE
   Steek geen metalen objecten of vingers - ook niet heel even - in de ruimte waar de thermostaat op het
  handdoekenrek is aangesloten.
   Zorg ervoor dat de thermostaat niet wordt afgedekt - ook niet gedeeltelijk.
   Bij storingen of afwijkingen of als de plastic delen van de thermostaat beschadigd zijn, ontkoppelt u het apparaat
  van het elektriciteitsnet, zet u de meerpolige schakelaar onmiddellijk uit, en neemt u contact op met de leverancier.
   Reparatie van de voedingskabel is niet mogelijk. Als de kabel beschadigd is, neemt u contact op met de leverancier
  voor vervanging van de hele thermostaat . Probeer de thermostaat niet te wijzigen of te repareren. Verwijder de
  knoppen niet van het paneel; dit kan een elektrische schok veroorzaken en het leidt tot het risico dat water in het
  apparaat doordringt en de elektrische componenten beschadigt.
   Sla niet op de thermostaat. Behandel het apparaat steeds met zorg en voorkom dat de omgeving van het apparaat
  langdurig nat is. • Page 3

  FISICHO verwarmingselement met thermostaat
  BEDIENING VAN DE THERMOSTAAT
  De thermostaat heeft vier knoppen en een display (Afb. 8). Met de knop AAN/Stand-by wordt de thermostaat ingeschakeld of in
  stand-by gezet: als de thermostaat in stand-by staat, staat op het display een knipperende stip; als het apparaat AAN staat,
  geeft het display de tijd en het programma weer in de chronomodus, of de temperatuur in de overige standen.
  De ZOEMER geeft een signaal bij de overgang van STAND-BY naar AAN. Dit signaal duurt 1 seconde. Bij de overgang van
  AAN naar STAND-BY geeft de ZOEMER twee korte signalen. Bij het starten van de thermostaat is het signaal van de zoemer
  afhankelijk van de bovenstaande regel.

  Knop Display
  Knop AAN/Stand-by

  Knop +

  Knopfunctie

  Afb. 8
  STAND-BY
  Op het display ziet u alleen een knipperende stip. De temperatuur kan niet worden ingesteld en het elektrische
  verwarmingselement staat uit. Druk op de knop Stand-by om de thermostaat te activeren.
  BESCHRIJVING VAN DE WERKING
  De thermostaat heeft 8 bedieningsstanden (zie onderstaande tabel). Druk op de knop FUNCTIE om naar een andere modus te
  gaan.
  Mode

  Beschrijving
  Toont het weekprogramma op twee temperatuurniveaus (hoog en laag) die door de
  gebruiker van uur tot uur zijn ingesteld.

  CHRONO
  Onbeperkte tijdinstelling voor hoge temperatuur
  COMFORT

  Onbeperkte tijdinstelling voor lage temperatuur

  NACHT
  Onbeperkte tijdregeling op 7°C
  VORSTBEVEILIGING

  Boostfunctie: doorlopende verwarming op het hoogste vermogen gedurende 2 uur

  2H
  LCD-vergrendeling

  F --

  F On

  Functie voor detectie van open venster
  F On: functie ingeschakeld
  F -- : functie uitgeschakeld

  De temperatuur wordt op twee niveaus ingesteld: hoog en laag. De hoge temperatuur wordt gebruikt door de modus Chrono en
  de modus Comfort. De lage temperatuur wordt gebruikt door de modus Chrono en de modus Nacht. De hoge temperatuur kan
  alleen worden gewijzigd in de modus Comfort en de lage alleen in de modus Nacht. Hiervoor gebruik u de knoppen + en -. Bij

  3 • Page 4

  FISICHO verwarmingselement met thermostaat
  aanpassing van de instelling kan de hoge temperatuur worden verlaagd tot de actuele instelling voor de lage temperatuur (de
  temperatuur die wordt getoond in de modus Nacht), en omgekeerd kan de lage temperatuur worden verhoogd tot de actuele
  instelling voor de hoge temperatuur (de temperatuur die wordt getoond in de modus Comfort).
  BELANGRIJK: veranderingen in de omgevingstemperatuur zijn normaal bij een elektrische thermostaat als er veranderingen
  optreden in het vereiste vermogen of als de omstandigheden buiten de ruimte veranderen. De instelling is alleen geschikt voor
  radiatoren die in een standaardomgeving zijn geïnstalleerd. Het is normaal dat de instelling voor de thermostaat in twee
  plaatsen verschillend is om dezelfde temperatuur te bereiken (door het effect van de omgeving).
  Klokfunctie
  Het display toont een klok

  , de actuele tijd, de dag, het dagprogramma en het knipperende tijdvak. De

  omgevingstemperatuur wordt geregeld met het dagprogramma. Druk op de functieknop
  hoog (TH) en laag (TL) te wijzigen.

  om de temperatuurinstellingen voor

  Comfortfunctie
  Op het display ziet u een zonsymbool
  en de hoge temperatuur (TH). Druk op de knop
  of
  om de temperatuurinstelling
  te wijzigen. De omgevingstemperatuur wordt geregeld op basis van de instelling voor de hoge temperatuur (TH).
  Nachtfunctie
  Op het display ziet u een maansymbool
  en de lage temperatuur (TL). Druk op de knop
  of
  om de
  temperatuurinstelling te wijzigen. De omgevingstemperatuur wordt geregeld op basis van de instelling voor de lage temperatuur
  (TL).
  Vorstbeveiliging
  Op het display ziet u het sneeuwvloksymbool
  van 7°C ter bescherming tegen bevriezen.

  en de omgevingstemperatuur wordt geregeld met een minimumtemperatuur

  Boostfunctie
  Op het display staat “2H” en de verwarming werkt op het hoogste vermogen gedurende 2 uur.
  De klok instellen
  Terwijl de klokfunctie actief is, drukt u op
  dag in te stellen.

  tot de tijd begint te knipperen. Gebruik de knop

  om het uur, de minuten en de

  Druk op de knop
  of
  om de instelling aan te passen. Na 5 seconden zonder actie wordt de nieuwe tijd in het geheugen
  geladen en gaat het programma terug naar de klokfunctie.
  Programma instellen
  Terwijl de klokfunctie actief is, drukt u tegelijk op
  week die u wilt programmeren:

  en

  tot de tijd begint de knipperen. Kies met de knop

  de dag van de

  Gebruik
  om de periode in uren in stellen voor de hoge temperatuur en ga dan naar de volgende periode, of gebruik
  periode voor de lage temperatuur in te stellen en ga naar de volgende periode.

  4

  om de • Page 5

  FISICHO verwarmingselement met thermostaat
  Houd
  ten minste 2 seconden ingedrukt om het programma van die dag naar de volgende dag te kopiëren. Na 5 seconden
  zonder actie gaat het programma terug naar de klokfunctie. Als tijdens het instellen van de tijd en het weekprogramma op de
  knop AAN/Stand-by
  wordt gedrukt, gaat de thermostaat naar de modus stand-by en wordt de nieuwe tijd/datum
  opgeslagen, maar het weekprogramma wordt niet opgeslagen. Wanneer opnieuw op de knop AAN/Stand-by

  wordt

  gedrukt, gaat de WHSITLE aan en wordt de modus geactiveerd die actief was voordat de tijd werd ingesteld. Als de 230Vvoeding wordt onderbroken, blijven het weekprogramma en de hoge en de lage temperatuur in het geheugen bewaard, maar de
  actuele tijd gaat verloren. Als de 230V-voeding weer wordt hersteld en de chronomodus wordt gekozen, knipperen het symbool
  en de tijd in het display. U kunt de tijd dan opnieuw instellen met de procedure die aan het begin van deze paragraaf is
  beschreven. Totdat de tijd opnieuw wordt ingesteld, houdt de thermostaat de tijd bij vanaf het moment dat de 230V-voeding is
  hersteld (en deze tijd wordt weergegeven als u de chronomodus kiest).
  Vergrendelfunctie
  Druk minimaal 2 seconden tegelijkertijd op

  en

  om de knopvergrendeling in of uit te schakelen.

  Als de vergrendeling actief is, kan de thermostaat nog steeds in de modus Stand-by of Aan worden gezet door op de knop
  AAN/Stand-by

  te drukken, maar kan de instelling of de modus niet worden gewijzigd.

  Storingsfunctie
  Op het display staat “Err” om aan te geven dat er een storing is in de temperatuursensor of in de elektronica. Neem contact op
  met de dealer.
  Open raam functie
  Het apparaat wordt geleverd met de open venster-functie AAN (functie ingeschakeld). Als de fabrieksinstellingen worden
  hersteld, wordt de open venster-functie standaard ingeschakeld.
  Kies met de knop
  de Comfortmodus
  Ga naar de instelling voor de vensterfunctie (ingeschakeld = ON, uitgeschakeld = --) door de knoppen
  en
  minimaal 1
  seconde ingedrukt te houden. Het display geeft de status van de functie weer: F On als de functie ingeschakeld is; F – als de
  functie uitgeschakeld is. Het display knippert niet.

  F On: Detectie open venster ingeschakeld

  F --: Detectie open venster uitgeschakeld

  Met de wisselfunctie van de knoppen
  en
  kan de functie aan (F On) en uit (F --) worden gezet.
  Met de knop
  wordt de status in het geheugen opgeslagen. Anders verloopt de time out na 1 minuut en blijft de instelling
  ongewijzigd. De vensterfunctie is actief in ELKE BEDIENINGSMODUS, BEHALVE DE VORSTBEVEILIGING. Als de
  vensterfunctie ingeschakeld is (F On) en de temperatuur stabiel is, knippert de decimaalpunt.. Wanneer er een open raam wordt
  gedetecteerd verandert de display; een knipperend sneeuwvloksymbool verschijnt. De temperatuur wordt dan ingesteld op 7°C
  (niet weergegeven). Nadat is gedetecteerd dat het venster is gesloten, keert het systeem terug naar de voorgaande stand
  (comfortmodus, klokmodus, boostmodus of andere modus). Als op Stand-by wordt gedrukt: naar Stand-by-stand (zonder
  zoemersignaal). Als er op een andere knop wordt gedrukt: venster open wordt geannuleerd en het systeem keert terug naar de
  voorgaande stand (comfortmodus, klokmodus, boostmodus of andere modus).

  Opmerking: De openvensterdetectie werkt alleen als de temperatuur in de ruimte stabiel1is (aangegeven door een knipperende
  decimaalpunt). Als de temperatuur in de ruimte niet stabiel is, werkt de openvensterdetectie niet.

  5 • Page 6

  FISICHO verwarmingselement met thermostaat
  1. stabiele temperatuur
  “Stabiel” betekent dat de temperatuur bij de sensor van de thermostaat stabiel genoeg is om een tijdelijke
  temperatuurschommeling (normale variatie) te kunnen onderscheiden van een temperatuurverandering als gevolg een open
  venster (abnormale variatie) Voorbeeld van een instabiele situatie:
  - Als de thermostaat wordt ingeschakeld, duurt het enige tijd voordat de radiator de ingestelde temperatuur bereikt.
  - Als de ingestelde temperatuur wordt gewijzigd, duurt het enige tijd voordat de nieuwe temperatuur is bereikt.
  Technische specificaties:
  Bedrijfsspanning:
  Max. ingangsspanning:
  Isolatieklasse:
  Beschermingsklasse:
  Bedrijfstemperatuur:
  Opslagtemperatuur:
  Vochtigheid in bedrijf:
  Max. hoogte boven zeeniveau:
  Temperatuurregeling:
  Instelbare temperatuur:

  230 V ±10% AC 50 Hz
  2000 W
  Klasse I
  IPX4
  0 ~ 50 °C
  -20 ~ 70 °C
  0 ~ 85% bij 25 °C (zonder condensatie)
  2000m
  Met de knoppen +/7 °C, 15–30 °C

  Opmerking: de ingebouwde standaardinstellingen zijn gebaseerd op normale radiatoren en omgevingen.
  Belangrijk: de Fischio moet worden geïnstalleerd volgens de nationale veiligheidsnormen en -regels van het land waar de
  eenheid wordt geïnstalleerd.
  GARANTIE
  De garantie van de verkoper geldt uitsluitend voor de dichtheid, afwerking, gespecificeerde parameters voor warmteafgifte en
  drukverlies bij verwarmingselementen die professioneel zijn geïnstalleerd in een gesloten warmwatersysteem in
  overeenstemming met de geldende normen en regels, inclusief de corrosie-eigenschappen van de warmte transporterende
  vloeistof die uitsluitend wordt gebruikt ter verwarming en nooit als servicewater.
  Alle verwarmingselementen moeten professioneel worden geïnstalleerd volgens de geldende normen en regels in een gesloten
  watersysteem dat op professionele wijze is aangelegd volgens VDI 2035 voor bescherming tegen schade veroorzaakt door
  corrosie en kalkaanslag.
  De corrosieve effecten van de omgeving waarin de verwarmingselementen zijn geïnstalleerd mogen niet groter zijn dan de
  specificaties van de afwerking die in de toepasselijke norm zijn gedefinieerd.
  Verwarmingselementen moeten professioneel worden geïnstalleerd volgens de geldende normen en regelgeving met
  betrekking tot de IPX4-rating voor de plaats van het apparaat in de badkamer – Zone 2, – Zone 3.
  Garantieperiode:
  2 jaar garantie op witte en gekleurde elektrische radiatoren.
  2 jaar garantie vanaf de verkoopdatum op het verwarmingselement met thermostaat.
  De garantie geldt alleen voor fabricage- en materiaalfouten die tijdens de garantieperiode worden ontdekt.
  Er kan een beroep worden gedaan op deze garantie op vertoon van het originele aankoopbewijs dat is uitgegeven door de
  verkoper bij de verkoop van het product. Op dit document moet het product worden geïdentificeerd en het moet de datum van
  de verkoop en een stempel van het verkooppunt bevatten. Exemplaren en bewijzen waarop gegevens ontbreken worden niet
  geaccepteerd voor garantiedoeleinden. Voor garantie kunt u rechtstreeks beroep doen op de verkoper.
  Het recht van de klant op reparatie onder de garantie vervalt bij verwarmingselementen die: geïnstalleerd zijn in gebouwen of in
  voorzieningen op locaties waar hogere vochtigheid een punt van zorg is, zoals openbare toiletten, autowasserijen,
  dierenhokken, binnenzwembaden, etc.; buiten worden bewaard waar ze zijn blootgesteld aan weersinvloeden en bij een
  temperatuur onder – 5°C; zijn beschadigd en lekkages hebben door roest veroorzaakt door, bijvoorbeeld, onjuiste chemische
  samenstelling van de vloeistof voor warmtetransport; zijn vervormd als gevolg van verkeerd transport of overschrijding van de
  maximale druklimiet; mechanisch zijn beschadigd door de koper of tijdens transport; onprofessioneel zijn geïnstalleerd of als het
  frame is aangepast zonder toestemming van de verkoper; voor andere dan de normale doeleinden zijn gebruikt, met name voor
  het rechtstreeks drogen van textiel op de radiator zonder gebruik van de juiste drooguitrusting en -accessoires, waardoor de
  afwerking beschadigd raakt; wijzigingen op het garantiebewijs door een ongeautoriseerd persoon; niet ingevuld of verloren
  garantiebewijs.
  De garantie geldt niet voor slijtage anders dan door normaal gebruik. Wanneer tijdens inspectie geen defect wordt
  geconstateerd dat door de fabrikant is veroorzaakt of indien niet aan de garantievoorwaarden is voldaan, zijn de kosten van de
  inspectie en/of reparatie voor rekening van de koper. De garantie beperkt zich tot het vervangen van het verwarmingselement,
  na controle van de technische dienst. Ombouwkosten, transportkosten of werkuren worden niet vergoed. Plieger kan nooit voor
  gevolgschade aansprakelijk gesteld worden.

  Afwijkingen in warmteafgifte en materialen onder voorbehoud van wijzigingen.
  www.plieger.nl
  Plieger B.V.

  6


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Plieger FISICHO - verwarmingselement met thermostaat wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Plieger FISICHO - verwarmingselement met thermostaat in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info