480896
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
POW6451 NL
Copyright © 2010 VARO Pagina | 5 www.varo.com
§ Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te
hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte,
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de
war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
§ Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
§ Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is,
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische
schok.
5.3 Veiligheid van personen
§ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
kan tot ernstige verwondingen leiden.
§ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
§ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan
dat tot ongevallen leiden.
§ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
bevindt, kan tot verwondingen leiden.
§ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
§ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
§ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap
§ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat
daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken
wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
§ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
hersteld.
§ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het
apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt
gestart.
§ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door
onervaren personen wordt gebruikt.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW6451 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POW6451

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Deutsch - 15 seiten

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info