725414
10
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
POWEG5010 NL
Copyright © 2019 VARO P a g i n a | 10 www.varo.com
door de montagestappen in omgekeerde volgorde uit te voeren die eerder werden
beschreven.
8.5 Gebruiksinstructies
Plaats het te hakselen materiaal in de opening aan de rechterkant. Het zal dan
automatisch door het mes, dat in tegenwijzerzin draait, in de machine worden getrokken.
Vul de opening niet volledig om te voorkomen dat de machine vastloopt.
Wissel het invoeren van takken af met het invoeren van klein hout dat een beetje vochtig
en aan het vergaan is. Dit helpt ook om het vastlopen van het mes te voorkomen.
Te zacht keukenafval moet gecomposteerd worden, stop het nooit in de hakselaar!
Takken met bladeren moeten altijd volledig door de hakselaar zijn gegaan en volledig
verwijderd zijn vóór er nieuw materiaal aan de machine wordt toegevoerd. Zorg ervoor dat
het gehakselde materiaal vrij in de opvangzak (fig. 1, onderdeel 3) kan vallen zonder de
uitwerpopening te blokkeren.
De ventilatieopening mag niet geblokkeerd worden door het gehakselde materiaal.
Continu hakselen van dik hout of takken kan de machine laten vastlopen.
Zacht materiaal zoals bladeren of twijgjes kunnen de inlaatopening gemakkelijk
verstoppen: gebruik een duwstok om ze naar binnen te duwen.
Controleer houtafval vóór het hakselen altijd op spijkers en stenen: deze kunnen de
hakselaar ernstig beschadigen.
Let op trillingen; trillingen wijzen op versleten of beschadigde messen.
Vervang de messen indien nodig.
9 TECHNISCHE GEGEVENS
Nominale spanning AC
230-240V
Nominale frequentie
50Hz
Opgenomen vermogen
2500W (S6, 40%)
Toerental
4050Min-1
Max diameter
40mm
Beschermingsklasse
II
IP-graad
IPX4
Opvangbak
50L
Snoerlengte
0.35m
Inductiemotor
NO
Stil
NO
10 GELUID
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)
Lpa (Geluidsdrukniveau)
Lwa (Geluidsprestatieniveau)
AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85
dB(A) overschrijdt.
11 REINIGING EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de tuinhakselaar niet meer op het net is aangesloten vóór u begint met
reinigings- en onderhoudswerk. Draag altijd stevige lederen handschoenen wanneer u de
snijbladen reinigt.
De hakselaar moet altijd proper worden gehouden om de beste prestaties te verzekeren.
Reinig de tuinhakselaar altijd onmiddellijk na het gebruik
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG5010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POWEG5010

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Französisch - 14 seiten

Powerplus POWEG5010 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info