725414
12
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
POWEG5010 NL
Copyright © 2019 VARO P a g i n a | 12 www.varo.com
14 GARANTIE
Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels,
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de
transportkosten.
Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik.
Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is
van onjuist gebruik van het toestel.
Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
gereedschappen.
Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen werd.
Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het
toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid),
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is),
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is
niet limitatief.
De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval
van een vervanging van het toestel.
Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor
eigendom van Varo NV.
15 MILIEU
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier
behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een
recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg
de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en
verwerking.
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG5010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POWEG5010

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Französisch - 14 seiten

Powerplus POWEG5010 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info