725414
11
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
POWEG5010 NL
Copyright © 2019 VARO P a g i n a | 11 www.varo.com
Laat materiaal niet aan het oppervlak van de hakselaar opdrogen of uitharden. Dit zal
rechtstreeks de hakselprestaties beïnvloeden.
Zorg ervoor dat de vultrechter en de afvoerschacht altijd proper worden gehouden en vrij
zijn van afvalmateriaal.
Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig en vast zijn aangedraaid.
Laat beschadigde of versleten onderdelen altijd herstellen of vervangen door opgeleid
personeel.
Gebruik geen detergenten of oplosmiddelen omdat deze onomkeerbare schade aan uw
machine zouden kunnen toebrengen. Chemicaliën kunnen plastic onderdelen vernietigen.
Olie de trommel om de 4 tot 5 gebruiksbeurten.
11.1 Vervanging van de messen (Fig. 5 & Fig. 6)
Indien de messen moeten vervangen worden, doe dit altijd per 2. Open de hakselaar, blokkeer
de messenschijf met een schroevendraaier. Met de bijgeleverde inbussleutel schroeft u de
inbusbouten eruit. Omgekeerd monteer je de nieuwe messen.
WAARSCHUWING! Draai de instelknop van de aambeeldplaat niet te ver
zodat er niet in het metaal wordt gesneden omdat dit de levensduur van uw
hakselaar zal verkorten.
Laat uw tuinhakselaar controleren en onderhouden door opgeleide
vakmensen. Probeer niet om zelf de machine te herstellen tenzij u daarvoor
de nodige kennis hebt.
OPGELET! Gebruik nooit een hogedrukreiniger of stromend water om de
hakselaar te reinigen! Borstel vuil en plantenresten weg die in het
snijmechanisme achterblijven. Reinig de buitenkant van de hakselaar met
een vod die bevochtigd werd met water en milde detergenten.
12 OPSLAG
Bij een periode van lange inactiviteit is het goed om het snijmes in te wrijven met een gewone
olie: dit voorkomt corrosie.
13 PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
OORZAAK
ACTIE
De motor draait
niet
Veiligheidsvergrendeling.
Draai de handschroef stevig vast.
Stroompanne.
Controleer het snoer, de stekker en
de zekering.
Het materiaal gaat
er niet in
Het materiaal zit
geblokkeerd in de
vulopening.
Schakel de hakselaar UIT.
Haal het materiaal uit de vulopening.
Schakel de hakselaar terug AAN en
duw er opnieuw verse takken in en
niet eerst het materiaal dat
geblokkeerd zat (dit pas geleidelijk
ertussen voegen).
Het te verhakselen
materiaal is te zacht.
Breng hout of verdroogde takken in.
Het snijmes zit
geblokkeerd.
Handschroef losdraaien, open de
hakselaar en verwijder het materiaal
dat de blokkering veroorzaakt.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG5010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POWEG5010

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Powerplus POWEG5010 Bedienungsanleitung - Französisch - 14 seiten

Powerplus POWEG5010 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info