725380
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
POWEG9013 NL
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 4 www.varo.com
5.2 Elektrische veiligheid
Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele
wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten.
Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken
afnemen.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch
apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact
te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen
van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische
schokken.
Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is
voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis
vermindert het gevaar voor een elektrische schok. Bij gebruik van een rolhaspel dient u de rol
volledig uit te rollen om opwarming te vermijden.
Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik
dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een
verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
5.3 Veiligheid van personen
Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap.
Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen
leiden.
Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke
veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een
gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te
dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de
stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de
schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot
ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat
of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen
leiden.
Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo
kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en
handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat
die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de
gevaren door stof afnemen.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG9013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POWEG9013

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Powerplus POWEG9013 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info