725380
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
POWEG9013 NL
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 5 www.varo.com
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap
Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor
bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven
vermogensbereik.
Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat
niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet
vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat
niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt
gebruikt.
Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste
manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking
van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het
apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.
Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de
voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5.5 Service
Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen
herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.
6 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leid de apparaatkabel altijd naar achter van het apparaat weg.
Werken aan hellingen: werk nooit aan uitermate steile hellingen. Werk altijd dwars ten opzichte
van de helling en zorg altijd voor een veilige stand. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u de
werkrichting aan de helling verandert.
Gebruik het apparaat alleen in loopsnelheid en ren nooit.
De zuiger/blazer mag niet gebruikt of ingeschakeld worden vóór hij volledig gemonteerd zit.
Zorg ervoor dat tijdens het werken het netsnoer achterwaarts en uit de buurt blijft van het
apparaat.
Wanneer het netsnoer of de verlengkabel tijdens het werken beschadigd raken, haal dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat op te tillen of te dragen.
Haal in de volgende situaties altijd de stekker uit het stopcontact:
Wanneer de blazer niet in gebruik is, gedragen of getransporteerd wordt of onbeheerd wordt
achtergelaten.
Tijdens het onderzoeken of reinigen of wanneer u een verstopping verwijdert.
Wanneer u het apparaat reinigt, er onderhoud aan uitvoert of er hulpstukken op monteert.
Wanneer het apparaat een vreemd voorwerp raakt of abnormaal begint te trillen.
Gebruik de blazer bij daglicht of met voldoende verlichting.
Onthoud dat de krachten die een elektrisch apparaat veroorzaken ervoor kunnen zorgen dat u uw
evenwicht verliest. Zorg er daarom voor dat uw voeten stevig en stabiel staan en dat uw lichaam
goed in evenwicht is wanneer u met het apparaat werkt.
Gebruik de blazer nooit op nat of vochtig gras.
Gebruik de blazer niet voor het werken op steil golvend terrein.
Gebruik de blazer als volgt wanneer u op hellingen werkt:
Plaats uzelf altijd horizontaal t.o.v. de helling en zorg dat uw voeten stevig en stabiel staan. Wees
bijzonder voorzichtig wanneer u van richting verandert tijdens het werken op een helling.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG9013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POWEG9013

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Powerplus POWEG9013 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info