Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
18
Läs bruksanvisningen och spara den. Om du lämnar vidare apparaten, låt bruksanvisningen följa
med. Ta bort allt förpackningsmaterial.
viktiga skyddsåtgärder
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:
1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av
ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
2 Lägg inte vattenkokare, ställ, sladd eller stickkontakt i någon som helst slags vätska.
Använd inte apparaten i badrum, nära vatten eller utomhus.
3 Rör inte vid heta ytor.
4 Placera därför inte apparat, ställ och sladd på bordets ytterkant och håll apparaten utom
räckhåll för barn.
5 Ställ bottenplattan på en fast och jämn yta.
6 Vinda in överflödig sladd under stället.
7 Dra ur sladden när vattenkokaren inte används, innan den flyttas och före rengöring.
8 Använd inte vattenkokaren för något annat ändamål än att koka vatten.
9 Använd endast vattenkokaren tillsammans med medföljande ställ (och vice versa).
10 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något ärrkontrollsystem.
11 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
12 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med
liknande kompetens för att undvika skaderisker.
endast för hushållsbruk
fylla på vatten
1 Ta bort vattenkokaren från stället.
2 Tryck på locköppningsknappen och locket släpps upp och förs tillbaka.
3 Fyll på minst två koppar vatten men inte över maximal nivåmarkering (max).
4 Om man fyller på för mycket, kan kokande vatten spruta ut från vattenkokaren.
5 Stäng locket och lås det genom att trycka ned det.
slå på strömmen
6 Anslut stället till vägguttaget.
7 Ställ vattenkokaren på stället.
8 Vrid strömbrytaren till 1. Signallampan lyser och vattnet värms i vattenkokaren.
stänga av strömmen
9 När vattnet kokar kommer vattenkokaren att stängas av och signallampan släcks.
10 Sätt strömbrytaren på 0 för manuell avstängning.
11 Vattenkokaren stängs också av när man lyfter den från stället.
allmänt
12 Häll sakta och luta inte vattenkokaren för mycket för att undvika att vattnet stänker ut.
13 Luta inte vattenkokaren bakåt för då kan vattnet komma in i kontaktdelen. Om detta inträffar
ska vattenkokaren torka upp före användning. Placera den på en varm plats under 12 timmar.
14 När man lyfter upp vattenkokaren kan det finnas fukt på stället. Det beror på att den
uppkomna ångan, som leder till automatisk avstängning, kondenseras och förångas genom
öppningar under vattenkokaren och det är ingenting att oroa sig för.
15 Det kan förekomma en viss missfärgning på vattenkokarens botten. Det beror på att
elementet och vattenkokarens botten är i kontakt med varandra och det är inte heller något
att oroa sig för.
använda vattenkokaren med för liten vattenmängd
16 Detta leder till att värmeelementets livslängd förkortas. En brytare för torrkokningsskydd
kommer att stänga av vattenkokaren
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 14962-56 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Russell Hobbs 14962-56 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info