509678
44
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
44
Прочетете инструкциите и ги запазете. Ако предадете уреда на друго лице, предайте и
инструкциите. Отстранете опаковката, но я запазете, докато се уверите, че уредът работи.
A ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Следвайте основните мерки за безопасност, включително:
1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно лице.
Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.
2 Не поставяйте каната, поставката, кабела и щепсела в течност; не използвайте
каната в баня, в близост до вода или на открито.
3 Не докосвайте горещите повърхности.
4 Не отваряйте капака, докато водата се загрява.
5 Дръжте каната, поставката и кабела на разстояние от края на кухненския плот и далеч
от достъп на деца
6 Поставете поставката на стабилна, равна повърхност.
7 Изключете поставката от контакта, когато не използвате уреда, преди да го преместите,
както и преди почистване.
8 Не използвайте каната за други цели, освен за стопляне на вода.
9 Използвайте каната само заедно с предоставената поставка (и обратно).
10 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или със система за дистанционно
управление.
11 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
12 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов
представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да
се избегне всякакъв риск.
само за домашна употреба
C ПЪЛНЕНЕ
1 Отстранете каната от поставката.
2 Натиснете ключа на капака, за да отворите капака.
3 Напълнете каната с най-малко 2 чаши вода, но без да превишавате обозначението max.
4 Ако препълните каната, от нея може да пръска вряла вода.
5 Затворете капака и до натиснете, за да се заключи.
C ВКЛЮЧВАНЕ
6 Включете поставката в стенния контакт.
7 Поставете каната на поставката.
8 Преместете ключа в позиция 1. Лампичката ще светне и каната ще се загрее.
C ИЗКЛЮЧВАНЕ
9 Когато водата заври, каната ще се изключи и лампичката ще угасне.
10 За да я изключите ръчно, преместете ключа в позиция 0.
11 Повдигането на каната от поставката също ще доведе до изключването й.
C ОБЩИ УКАЗАНИЯ
12 За да избегнете разливане, сипвайте бавно и не накланяйте прекалено каната.
13 Не накланяйте каната назад – в зоната на бутоните може да попадне вода. Ако това се
случи, изчакайте каната да се изсуши преди да я използвате – поставете я на топло
място за период от 12 часа.
14 Когато вдигнете каната, е възможно да забележите влага на поставката. Не се
притеснявайте – това е парата, която спомага за автоматичното изключване и която
след това се кондензира и изтича през отворите под каната.
44

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Russell Hobbs 18534-70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info