449398
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsung-
wasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de
energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename
bezigheid.
Babykatoensysteem
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma’s die bescherming geven aan de kleren van
kinderen met een gevoelige huid.
Deze programma’s minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te
minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma’s de was in verschillende categorieën
en worden wasprogramma’s uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat
kinderen zich heerlijk schoon voelen wanneer ze hun kleren aantrekken.
Kinderslot
Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden
gehouden.
Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine
spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.
Gecertificeerd voor wol
De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de
machine wasbare wolproducten.
De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel
zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.
Eindtijd
Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. Dit draagt bij aan het gemak
van uw wasmachine wanneer u de deur uit moet.
Kort programma
Geen tijd te verliezen? Een wasduur van minder dan een half uur voorkomt dat u te laat komt.
Ons korte programma van 29 minuten kan de oplossing zijn in uw drukke leven. Nu kunt u uw
favoriete kleren wassen in slechts 29 minuten!
Programma’s voor fijne was en handwas
Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de
correcte hoeveelheid water.
Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en
energiebesparing (geselecteerde modellen)
Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale
elementen.
Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien maakt het de schaal voor waterhardheid
overbodig en bespaart u energie.
WF8604FE-02613D_NL.indd 2 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:01
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF8500AE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Deutsch - 14 seiten

Samsung WF8500AE Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info