Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Voor uw eigen veiligheid moet u dit apparaat in
het dashboard van de auto installeren,
aangezien de achterkant ervan tijdens het
gebruik erg warm wordt.
Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'
(pagina 25).
2NL
Het naamplaatje met de werkspanning enz. bevindt
zich onder op de behuizing.
Waarschuwing
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht; hiermee voorkomt u de kans op brand
of schokken.
Open de behuizing niet, om elektrische
schokken te voorkomen. Laat alle onderhoud
over aan bevoegd personeel.
Geproduceerd in Thailand
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
via het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
De CE-markering is alleen geldig in landen waar
deze markering wettelijk verplicht is, voornamelijk
in de EER-landen (Europese Economische Ruimte)
en Zwitserland.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn
Dit product is geproduceerd door of namens Sony
Corporation.
EU-importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerd
aan de productcompliance in Europa dienen te
worden gesteld aan de geautoriseerde
vertegenwoordiger van de producent, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere
landen met systemen voor
gescheiden inzameling)
Dit symbool op het product, de batterij of op de
verpakking wijst erop dat het product en de batterij
niet als huishoudelijk afval mogen worden
behandeld. Op sommige batterijen kan dit symbool
voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemische symbolen voor lood (Pb)
wordt toegevoegd als de batterij meer dan 0,004 %
lood bevat. Door deze producten en batterijen op
juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die
kunnen worden veroorzaakt door verkeerde
afvalbehandeling. Het recyclen van materialen
draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het
elektrische gedeelte en het elektronische apparaat
op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze
producten aan het eind van hun levenscyclus
overhandigd te worden aan het toepasselijke
inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en
elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Lever
de batterij in bij het toepasselijke inzamelingspunt
voor de recycling van batterijen. Voor meer details
in verband met het recycleren van dit product of
batterij, kunt u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product of batterij hebt gekocht.
Waarschuwing als het contactslot van de
auto geen ACC-positie heeft
Installeer deze eenheid niet in een auto zonder
ACC-stand. Het scherm van de eenheid wordt
niet uitgeschakeld als u het contact uit zet, en
hierdoor zou de accu leeglopen.
Disclaimer betreffende diensten aangeboden
door derden
Diensten die aangeboden worden door derden
kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor dergelijke situaties.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony XAV-AX1005DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony XAV-AX1005DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 156 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info