Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
19
Akumulátorový šroubovák
TECHNICKÉ ÚDAJE 1
PRVKY PŘÍSTROJE 2
1. Hlavní spínač
2. Spínač na změnu směru otáček
3. Svítilna
4. Vypínač svítilny
BEZPEČNOSTNÍ
POZOR! Čtete všechny pokyny. Chyby při dodržování níže
uvedených pokynů mohou způsobit elektrický úder, požár,
event. těžká poranění.
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je dopo-
ručena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná pro
určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li
používána s jinými akumulátory
• Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené aku-
mulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k pora-
něním a požárům
• Vrtačku nepoužívejte je-li navlhlá a nepracujte v blíz-
kosti snadno zápalných nebo výbušných materiálů; před
zahájením práce je odstraňte
Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako
napětí uvedené na typovém štítku nabíječe (nabíječky
určené k napájení 230V nebo 240V lze použít též v síti
220V)
• V případě atypického chování nebo cizích hluků ihned
vypněte nářadí nebo vytáhněte nabíječ ze zásuvky
SBM Group zajistí bezvadnou funkci nářadí pouze tehdy,
používáte-li původní značkové
• Používejte pouze příslušenství, jejichž dovolené otáč-
ky jsou alespoň tak vysoké jako nejvyšší otáčky stroje
naprázdno
Uživatel tohoto nářadí by měl být starší 16-ti let
Dbejte na to, aby ste se při vrtání nebo šroubování nedo-
stali do styku s elektrickým proudem
Nedotýkejte se kontaktů
• Nevystavujte řadí/nabíječ/akumulátor dešti
Akumulátor nenabíjejte nikdy venku
• Nářadí/nabíječ/akumulátor ukládejte na vhodné, suché a
zajištěné místo, v prostorách s teplotou minimálně 0°C a
maximálně 40°C
• Akumulátory působením vysoké teploty explodují; proto
nesmí přijít do přímého kontaktu s ohněm
• Při poškození nebo přetížení může dojít k úniku elek-
trolytu z akumulátoru a násl potřísnění, v tom případě
postupujte následovně:
- zasažení rukou - potřísněné místo opláchnout vodou a
mýdlem, potřít citronovou štávou nebo octem
- zasažení oka - ihned po zasažení vyplachujte minimálně
10 minut čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření
Nepoužívejte k nabíjeni poškozenou nabíječku; nabíječ-
ku nechte opravit nebo nahraďte novou z naší oficielní
odborné dílny SBM Group
Poškozený akumulátor nepoužívejte, nahraďte jej no-
vým
• Nabíječ nebo akumulátor nikdy nerozebírejte
Baterie, které nejsou určeny k opě
tnému nabíjení, v pří-
stroji nedobíjet
Pro zavedení do provozu nové akumulátorové
baterii je třeba:
1) dočkat se úplného vybití akumulátorové baterie během
použití,
2) dobít akumulátorovou baterii pomocí adaptéru, který je
součástí dodávky, během 5-7 hodin
3) opakovat body 1. a 2. 3 až 5krát pro dosažení jmenovité
kapacity akumulátorové baterie
ÚDRŽBA
Když provádíte údržbu na motoru, přesvědčte
se, že stroj není pod proudem.
Stroje SBM Group byly navrženy tak, aby mohly dlouho
pracovat s minimem údržby. Stálý bezproblémový provoz
závisí od řádné péče o stroj a pravidelného čištění.
Pouzdro stroje pravidelně čistěte měkkým hadrem, nejlépe
po každém použití. Ventilační průduchy nesmí být bloková-
ny prachem a nečistotami. Jestli nečistoty nelze odstranit,
použijte měkký hadr namočený v mýdlové vodě. Nikdy
nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek
apod. Tyto rozpouštědla mohou poškodit plastový kryt.
Stroj nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud se vyskytne závada, např. po opotřebení některé
součástky, obraťte se prosím na místního prodejce
SBM Group.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z důvodů ochrany stroje před poškozením během přepravy
se stroj dodává v masivním obalu. Většinu obalového mate-
riálu lze recyklovat. Odevzdejte tyto materiály na přísluš-
ných recyklačných místech. Nepotřebné stroje odevzdejte
místnímu prodejci SBM Group. Zde budou zlikvidovány
způsobem bezpečným pro životní prostředí.
Akumulátory Ni-Cd jsou recyklovatelné. Odevzdejte je na
skládku chemických odpadů, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí.
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info