Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
28
• Nenaudokite pažeistų ar sugedusių kroviklių; atneškite
kroviklį patikrinti į įgaliotą SBM Group įrankių taisyklą
• Nenaudokite pažeistų akumuliatorių baterijų, jas būtina
tuoj pat pakeisti
• Nemėginkite ardyti akumuliatorių baterijos ar kroviklio
• Nemėginkite akumuliatorių krovikliu krauti baterijų, kurias
įkrauti draudžiama
Prieš pradedant eksploatuoti naują akumuliatorių
reikia:
1) Pilnai iškrauti akumuliatorių darbo režimu.
2) Įkrauti akumuliatorių naudojant kartu tiekiamą įkroviklį.
Įkrovimo laikas 5-7 valandos.
3) Pakartoti prieš tai nurodytus (1-2) veiksmus 3-5 kartus,
kad akumuliatorius įgytų maksimalią talpą.
TECHNINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš atlikdami įrankio techninio aptarnavimo
darbus, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo!
• Kiekvieną kartą baigus dirbti rekomenduojama minkš-
tu audiniu ar servetėle nuvalyti nuo įrankio korpuso ir
ventiliacinių angų purvą bei dulkes. Įsisenėjusį purvą
rekomenduojama šalinti minkštu audiniu, suvilgytu mui-
liname vandenyje. Jokiais būdais negalima naudoti tirpi-
klių: benzino, spirito, amoniako tirpalų ir pan., kurie gali
pažeisti įrankio korpusą
Įrankio nereikia papildomai sutepti
• Sugedus įrankiui, kreipkitės į SBM Group Aptarnavimo
tarnybą
APLINKOS APSAUGA
Siekiant nepažeisti gaminio gabenant, jis yra apsaugotas
specialia pakuote. Daugumą pakavimo medžiagų galima
pakartotinai perdirbti, todėl prašome pristatyti jas į artimiau-
sią atliekų perdirbimo įmonę. Pasibaigus gaminio tinkamu-
mo naudoti laikui, atiduokite jį utilizuoti Aptarnavimo tarny-
bai ar artimiausiam SBM Group platintojui.
Nikelio kadmio akumuliatorius galima pakartotinai perdirbti.
Pasibaigus akumuliatorių tarnavimo laikui, pristatykite juos
į artimiausią atliekų perdirbimo įmonę arba atiduokite SBM
Group platintojui.
Akumuliatorinis atsuktuvas
TECHNINIAI DUOMENYS 1
PRIETAISO ELEMENTAI 2
1. Jungiklis
2. Sukimosi krypties perjungiklis
3. Lempa
4. Lempos išjungiklis
DARBO SAUGA
DĖMESIO! Perskaitykite visas šias nuorodas. Jei
nepaisysite toliau pateiktu nuorodų, gali kilti elektros smū-
gio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.
Akumuliatoriui krauti naudokite tik tuos kroviklius, ku-
riuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo
akumuliatoriams skirtą kroviklį, iškyla gaisro pavojus
Su prietaisu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių.
Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla pavojus susi-
žeisti bei sukelti gaisrą
Saugokite, kad nepažeistumėte prietaiso į ruošinyje
esančius varžtus, vinis ir pan.; prieš pradėdami darbą
juos pašalinkite
Patikrinkite, ar srovės šaltinio įtampa sutampa su prietai-
so vardinėje lentelėje nurodyta įtampa (230 V ar 240 V
pažymėtus įrankius galima įjungti j 220 V įtampos tinklą)
Jeigu pajutote, kad prietaisas veikia ne taip, kaip visada,
arba girdisi nebūdingi garsai, tuojau pat jį išjunkite ir iš-
traukite kištuką iš elektros tinklo lizdo
SBM Group gali garantuoti nepriekaištingą prietaiso
veikimą tik tuo atveju, jei naudojama originali papildoma
įranga ir priedai
Leidžiama naudoti tik tokius įrankius, kurių maksimalus
leistinas sūkių skaičius yra ne mažesnis nei maksimalus
Jūsų prietaiso sūkių skaičius
Asmenims, jaunesniems nei 16 metų, prietaisu naudotis
draudžiama
• Gręždami ar sukdami varžtą neužkliudykite elektros laidų
Nelieskite kroviklio kontaktų
• Jokiu būdu nepalikite prietaiso, akumuliatorių kroviklio ar
akumuliatorių baterijos lietuje
Niekada nekraukite baterijos lauke
Patalpos, kurioje laikomas prietaisas, akumuliatorių kro-
viklis ar akumuliatorių baterija, temperatūra neturi viršyti
40°C ir neturi būti žemesnė nei 0°C
Nekaitinkite baterijos, nedėkite jos į ugnį - ji gali sprogti.
• Pažeidus bateriją, o taip pat esant per didelėms apkro-
voms ar per aukštai temperatūrai, baterija gali tapti ne-
sandari:
- baterijos skysčiui pakliuvus ant odos būtina tuojau pat tą
vietą nuplauti vandeniu su muilu, o po to skalauti citrinų
sultimis ar actu;
- jei baterijos skysčio pateko į akis, tuoj pat bent 10 minu-
čių skalaukite jas švariu vandeniu ir iš karto kreipkitės į
gydytoją
Jei baterija išimta iš prietaiso ar akumuliatorių kroviklio,
saugokite, kad neužtrumpintumėte jos kontaktų vinimis,
varžtais, raktais ar kitais metaliniais daiktais, nes gali at-
sirasti nuotėkio srovė
28

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stomer SAS-48LT-K wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stomer SAS-48LT-K in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info