Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/72
Nächste Seite
NEDERLANDS HANDLEIDING
SYNQ
®
55/139 DMC1000
Zie hoofdstuk “HOE GEBRUIKEN” voor meer info.
41. ECHO EFFECT toets: druk op deze toets om het echo effect in te schakelen. Afhakelijk van de sync-
mode (manueel of synchroon met de beat), zijn verschillende instellingen mogelijk:
Manual mode: de FX-SYNC toets (48) is uit. U kan alle parameters manueel instellen, gebruik de
volgende controles:
Jog-wiel (24): wordt gebruikt om een echo tijd te kiezen van 1ms tot 2000ms.
HOLD toets (47): wanneer de toets aan is worden de parameters van het jog-wiel behouden.
Wanneer de toets uit is springen de parameters automatisch terug naar hun vorige waarden
van zodra u het jog-wiel niet meer aanraakt.
RATIO toets (46): zo lang de RATIO toets aan is kan u het jog-wiel (24) gebruiken om het
impact (dry/wet) van het effect in te stellen.
Beat synchronized mode: de FX-SYNC toets (48) is aan. U kan de volgende controles gebruiken:
EFFECT SYNC toetsen (44): gebruik een van de beat gesynchroniseerde echo presets.
RATIO toets (46): zo lang de RATIO toets aan is kunt u het jog-wiel (24) gebruiken om het
impact (dry/wet) van het effect signaal te beïnvloeden.
42. FLANGER EFFECT toets: druk op deze toets om het flanger effect in te schakelen. Afhankelijk van de
sync-mode (manueel of synchroon met de beat), zijn verschillende instellingen mogelijk:
Manual mode: de FX-SYNC toets (48) is uit. U kan alle parameters manueel instellen, gebruik de
volgende controles:
Jog-wiel (24): wordt gebruikt om het effect manueel in te stellen.
HOLD toets (47): wanneer de toets aan is worden de parameters van het jog-wiel behouden.
Wanneer de toets uit is springen de parameters automatisch terug naar hun vorige waarden
van zodra u het jog-wiel niet meer aanraakt. De tijd dien nodig is om naar de vorige
instellingen weer te keren kan ingesteld worden in het setup menu.
RATIO toets (46): zo lang de RATIO toets aan is kunt u het jog-wiel (24) gebruiken om het
impact (dry/wet) van het effect signaal te beïnvloeden.
Beat synchronized mode: de FX-SYNC toets (48) is aan. U kan de volgende controles gebruiken:
EFFECT SYNC toetsen (44): gebruik een van de beat gesynchroniseerde sweep presets.
RATIO toets (46): zo lang de RATIO toets aan is kunt u het jog-wiel (24) gebruiken om het
impact (dry/wet) van het effect signaal te beïnvloeden.
43. FILTER EFFECT toets: druk op deze toets om het filter effect in te schakelen. Afhankelijk van de sync-
mode (manueel of synchroon met de beat), zijn verschillende instellingen mogelijk:
Manual mode: de FX-SYNC toets (48) is uit. U kan de parameters manueel instellen, gebruik de
volgende controles:
Jog-wheel (24): wordt gebruikt om manueel de afsnijfrequentie van de filter in te stellen.
HOLD toets (47): wanneer de toets aan is worden de parameters van het jog-wiel behouden.
Wanneer de toets uit is springen de parameters automatisch terug naar hun vorige waarden
van zodra u het jog-wiel niet meer aanraakt. De tijd dien nodig is om naar de vorige
instellingen weer te keren kan ingesteld worden in het setup menu.
RATIO toets (46): zo lang de RATIO toets aan is kunt u het jog wiel (24) gebruiken om het
impact (Q-factor) van de filter in te stellen.
Beat synchronized mode: de FX-SYNC toets (48) is aan. U kunt de volgende controles gebruiken:
EFFECT SYNC toetsen (44): kies een van de beat gesynchroniseerde sweep presets.
RATIO toets (46): zo lang de RATIO toets aan is kunt u het jog wiel (24) gebruiken om het
impact (Q-factor) van de filter in te stellen.
44. EFFECT / LOOP SYNC-bar: deze LED-bar helpt u de juiçste beat presets te kiezen voor uw effecten
(groene lichten) en loops (rode lichten). Met de toetsen aan beide zijden van de sync-bar kunt u de
presets delen/vermenigvuldigen.
45. EFFECT / LOOP SELECT toets: met deze toets kunt u kiezen of de sync-bar toetsen gebruikt worden
voor de effecten synchronisatie (groene licht) of loop lengtes (rode licht)
46. RATIO toets: wanneer deze toets aan is, kunt u enkele parameters van de 3 effecten wijzigen. Zie
punten (41)+(42)+(43) voor meer informatie.
47. HOLD toets: in manuele modus kunt u op deze toets drukken om de “hold” functie te activeren.
Wanneer de toets aan is worden de manuele wijzigingen van de parameters behouden, anders keren de
parameters terug naar hun vorige waarde van zodra u uw hand van het Jog wiel haalt. Sie punten
(41)+(42)+(43) voor meer informatie.
48. FX SYNC toets: druk op deze toets om te navigeren tussen de manuele en beat synchrone effect
modus! Zie punten (41)+(42)+(43) voor meer informatie.
NEDERLANDS HANDLEIDING
SYNQ
®
56/139 DMC1000
49. TAP toets: deze speler heeft een volledig automatische BPM-counter. In sommige uitzonderlijke
gevallen kan de automatische beat counter niet werken zoals het hoort (onregelmatige beats of
eenvoudigweg geen beats te bespeuren). In dit geval kunt u de beat counter helpen door manueel op
deze toets te tokkelen op het ritme van de muziek. Na het gebruik van de TAP functie kan U de BPM-
counter terug in automatische mode zetten door de TAP toets in te drukken tot er in de rechter
bovenhoek van het scherm terug “AUTOBPM” verschijnt.
50. SHIFT toets: wordt alleen gebruikt wanneer de speler dienst doet als MIDI controller. De shift functie
verdubbelt de functies van elke controleknop: druk op de shift toets terwijl u een andere controle gebruikt
voor een extra functie. Zie hoofdstuk “MIDI MAP” voor meer informatie.
51. MIDI PLAYER A/B toets: wordt gebruikt wanneer 2 decks op uw PC aangesloten zijn: gebruik deze
toets om uw speler toe te configureren als MIDI controller A (linker speler) of B (rechter speler)
52. VFD DISPLAY: toont alle belangrijke informatie tijdens het gebruik.
A. PLAY: verschijnt tijdens het afspelen van een CD.
B. PAUSE: verschijnt wanneer de speler in pause of in cue modus staat.
C. CUE: verschijnt wanneer de speler wacht aan een CUE punt.
D. TOUCH INDICATOR: verschijnt wanneer het tactiele gedeelte van het Jog wiel actief is.
E. DISPLAY: geeft allerlei belangrijke informatie weer zoals effect parameters, loop informatie,
ID3-tags,
F. BPM UITLEZING: de automatische beat counter geeft het aantal Beats Per Minuut weer op het
scherm. In manuele modus toont het scherm “BPM”. Als de beat counter in automatische modus
werkt dan toont het scherm AUTOBPM”. (druk de TAP toets gedurende +/-2sec. in om naar
automatische modus over te schakelen)
G. GEHEUGENTANK: geeft de staat van het buffergeheugen weer, welke nodig is voor de anti-
chock functie en enkele andere speciale toepassingen. Elke streep van de tank stelt 2 seconden
buffergeheugen voor.
H. AUTO CUE: verschijnt wanneer de “auto cue” functie geactiveerd is. Zie SGL/CTN toets (14).
I. RELOOP: wijst u erop dat een Loop wordt afgelezen. (herhaalt een bepaald deel van een
nummer)
RELOOP Flitst: een Loop is geprogrammeerd en wordt afgespeeld.
RELOOP blijft aan: een Loop is geprogrammeerd maar wordt niet afgespeeld.
J. SINGLE: verschijnt wanneer men gekozen heeft om slechts één nummer te lezen. Wanneer
Single niet verschijnt, zal de CD speler de volledige CD lezen zonder onderbreking. Deze functie
wordt ingesteld door middel van de SGL/CTN toets (14).
K. MP3 indicator: verschijnt wanneer een MP3 file speelt.
L. TRACK indicator: toont het aantal beschikbare tracks in uw huidige selectie.
Standard lookup: (geen Q-Dbase) de track van de huidig folder (M) worden
weergegeven.
Q-Dbase lookup: de “track” nummers die overeenstemmen met uw Q-Dbase préselectie.
M. FOLDER/SEARCH KEY indicator: de informatie hangt af van de zoekmodus die u gekozen
heeft.
Standard lookup: (geen Q-Dbase) het nummer van de huidige map wordt weegegeven.
Q-Dbase lookup: de gebruikelijke opzoekmethode (Art, Alb of Gen) wordt weegegeven.
N. ELAPSED, TOTAL REMAIN: toont aan dat de tijd die weergegeven is op het scherm de
verstreken tijd (elapsed), de totaal resterende tijd van de CD (total) of de resterende tijd van het
nummer (remain) is.
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Synq DMC-1000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Synq DMC-1000 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info