Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/135
Nächste Seite
4. ViaMichelin verleent echter geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de
Software. Er kan sprake zijn van berekeningsfouten indien de Software in een extern systeem wordt
toegepast, of ten gevolge van bepaalde lokale omgevingscondities. Iedere garantie aangaande de betrouw-
baarheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid, uitvoerigheid van de in de software ingevoerde gegevens is
uitdrukkelijk uitgesloten. De cartografische en thematische gegevens worden met uiterste zorg door
ViaMichelin en haar leveranciers geselecteerd, aan updates onderworpen en in de software aangebracht.
De mogelijkheid bestaat desalniettemin dat er ten tijde van de aankoop of van het gebruik van de Software
bepaalde gegevens of informatie werden gewijzigd zonder dat ViaMichelin of haar leveranciers dienaan-
gaande werden geïnformeerd.
5. De onderhavige garantie is niet toepasselijk op de real time verkeersinformatiediensten die U kunt
raadplegen door middel van de RDS-TMC-technologie, afhankelijk van de de voornoemde diensten in het
land waar U zich bevindt. Deze diensten worden uitgezonden onder de volledige aansprakelijkheid van
hun respectieve uitgevers, ongeacht of het openbare of privé instanties betreft. Ieder garantie aangaande
het raadplegen van voornoemde informatie en de beschikbaarheid ervan is uitdrukkelijk uitgesloten.
Iedere garantie aangaande de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid, het in real time
updaten van deze door voornoemde diensten uitgezonden informatie, boodschappen of waarschuwingen
is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2.4 Verhaalsrecht
In geval van een verborgen gebrek waarvan ViaMichelin binnen de garantietermijn op de hoogte werd
gesteld, bestaat het enige verhaal waarop U recht heeft uit het - naar believen en op kosten van
ViaMichelin - doen repareren of vervangen van de Apparatuur en/of de Software. Indien ViaMichelin het
product redelijkerwijs niet kan repareren of vervangen, heeft ViaMichelin - enkel naar eigen believen - de
mogelijkheid de door U betaalde aankoopprijs van het product te vergoeden. De vervangen componenten
of producten kunnen nieuwe of opnieuw geconditioneerde producten, of met het defecte product
vergelijkbare versies betreffen. ViaMichelin verleent garantie voor iedere voor vervanging aangewende
Apparatuur en/of Software gedurende een termijn van negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending
of tot de datum van verstrijken van de oorspronkelijke garantie indien deze langer toepasselijk is.
16.2.5 Gebruikmaking van de garantie
Om van de garantie gebruik te maken, dient U contact op te nemen met Uw dealer, en de Apparatuur en/of
de Software bij hem te restitueren binnen de toepasselijke garantietermijn, waarbij U de door hem
verstrekte aanwijzingen dient op te volgen. U dient hierbij de oorspronkelijke aankoopfactuur te tonen.
16.2.6 Garantie-uitsluiting
De onderhavige garantie sluit iedere andere garantie, uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke condities en
voorwaarden uit, inclusief de garanties op het vlak van verkoop, geschiktheid voor een bepaald gebruik,
juistheid en overeenstemming ten aanzien van de productbeschrijving, van voldoende kwaliteit, afwezig-
heid van enig virus in de Software en van niet-nabootsing, die ViaMichelin en zijn leveranciers uitdrukke-
lijk afwijzen.
Geen enkele bepaling van de onderhavige garantie kan echter afbreuk doen aan de rechten die U overeen-
komstig de wettelijke bepalingen kunt doen gelden.
16.2.7 Aansprakelijkheidsbeperking
Naar gelang de toepasselijke wetgeving is ViaMichelin en/of zijn leveranciers in geen enkel geval
aansprakelijk voor iedere directe of indirecte, bijzondere, gevolgschade, en met name, ter informatie maar
niet beperkend vermeld, derving van verdiensten of winst, omzetverlies, verlies van gegevens of van soft-
ware, van apparatuur, inclusief de kosten van recuperatie, reproductie en van herstel van de hierboven
genoemde schade, voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product, zelfs
indien ViaMichelin en/of zijn leveranciers op de hoogte werden gesteld van het mogelijk voorkomen van
deze schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ViaMichelin beperkt tot het bedrag van aankoop
van het product.
16.2.8 Gedeeltelijke nietigheid
Indien een van de bepalingen van de onderhavige garantie ongeldig, onwettelijk of niet-toepasselijk zou
blijken te zijn, komt de geldigheid, wettelijkheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen daardoor
niet in geding.
133
134

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Viamichelin x 960 europe wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Viamichelin x 960 europe in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info