Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
31
INHOUD NL
VOOR DE INGEBRUIKNAME
PAGINA
32
MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN
PAGINA
32
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
PAGINA
32
ENERGIE EN WATER BESPAREN
PAGINA
32
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
PAGINA
33
HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL
VULLEN
PAGINA
34
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN
PAGINA
35
GEBRUIK VAN DE VAATWASMACHINE
PAGINA
36
AANSLUITINGEN
PAGINA
37
REINIGING EN ONDERHOUD
PAGINA
38
STORINGEN OPSPOREN
PAGINA
39
KLANTENSERVICE
PAGINA
39
Wij raden u aan de gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en de programmatabel te
gebruiken, om de beste prestaties van uw vaatwasmachine te bereiken.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD

  NL

  VOOR DE INGEBRUIKNAME

  PAGINA

  32

  MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN

  PAGINA

  32

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

  PAGINA

  32

  ENERGIE EN WATER BESPAREN

  PAGINA

  32

  HET ZOUTRESERVOIR VULLEN

  PAGINA

  33

  HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL
  VULLEN

  PAGINA

  34

  HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN

  PAGINA

  35

  GEBRUIK VAN DE VAATWASMACHINE

  PAGINA

  36

  AANSLUITINGEN

  PAGINA

  37

  REINIGING EN ONDERHOUD

  PAGINA

  38

  STORINGEN OPSPOREN

  PAGINA

  39

  KLANTENSERVICE

  PAGINA

  39

  Wij raden u aan de gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en de programmatabel te
  gebruiken, om de beste prestaties van uw vaatwasmachine te bereiken.

  31 • Page 2

  VOOR DE INGEBRUIKNAME


  Controleer na verwijdering van de
  verpakking of de vaatwasmachine geen
  schade heeft geleden tijdens het transport,
  en of deur perfect sluit. Wendt u zich in geval
  van twijfel tot een vakman of tot de Dealer.
  Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
  enz.) moet buiten het bereik van kinderen
  gehouden worden, want het zou een bron
  van gevaren kunnen vormen.
  De vaatwasmachine is uitsluitend voor
  huishoudelijk gebruik bedoeld; gebruik hem  alleen voor de functies waarvoor hij is
  vervaardigd.
  Alle aansluitingen op de waterleiding en het
  elektriciteitsnet moeten worden verzorgd
  door vakmensen, in overeenstemming met
  de aanwijzingen van de fabrikant. Bij deze
  werkzaamheden moeten alle plaatselijk
  geldende veiligheidsvoorschriften in acht
  genomen worden (zie ook de bijgaande
  aanwijzingen voor de installatie).

  MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN
  1. Verpakkingsmateriaal
  Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar
  en draagt het recyclingsymbool
  .

  2. Product
  De vaatwasmachine is vervaardigd van
  recyclebaar materiaal.
  Voor het afvoeren van de machine dienen de
  plaatselijke voorschriften voor afvalwerking te
  worden gevolgd. In ieder geval moet de
  vaatwasmachine onbruikbaar worden gemaakt
  door de voedingskabel door te snijden.

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
  Kinderslot
  • Laat kinderen niet met de vaatwasmachine
  spelen.
  • Bewaar het vaatwasmiddel, het
  spoelglansmiddel en het zout op een droge
  plaats, buiten het bereik van kinderen.
  Algemene wenken
  • Gebruik uitsluitend wasmiddelen,
  spoelglansmiddel en regenereerzout die
  specifiek bedoeld zijn voor vaatwasmachines.
  • Schakel de vaatwasmachine aan het einde van
  het programma uit en draai de waterkraan dicht.
  • Zet het apparaat telkens voordat u hem
  schoon gaat maken of onderhoud gaat
  plegen uit, trek de stekker uit het stopcontact
  en draai de waterkraan dicht.
  • Doet er zich een storing voor, schakel de
  vaatwasmachine dan uit en draai de
  waterkraan dicht.
  • De deur kan alleen het gewicht van de
  uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van
  de vaat. Leun niet op de open deur en ga er
  niet op zitten of staan: de vaatwasmachine
  zou kunnen kantelen.
  Als het nodig is moet de verbindingskabel
  met het net worden vervangen door een
  soortgelijk exemplaar, dat verkrijgbaar is bij
  de Servicedienst. De kabel dient te worden
  vervangen door een gespecialiseerd
  technicus.
  Alleen voor apparaten die voorzien zijn
  van een aquastopsysteem:
  In de watertoevoerslang en de plastic doos
  zijn elektrische componenten aanwezig.
  Snijd de slang dus niet door en dompel de
  doos niet in water onder. Als de slang kapot
  is, moet de machine onmiddellijk uitgezet
  worden.
  Gebruik geen oplosmiddelen in de
  vaatwasmachine: explosiegevaar!
  Capaciteit: -12 couverts.

  CE conformiteitsverklaring
  Dit apparaat voldoet aan de volgende
  Richtlijnen:
  • 73/23/EEG
  • 89/336/EEG
  • 93/68/EEG

  ENERGIE EN WATER BESPAREN

  32

  Spoel de vaat niet af onder stromend water.
  Gebruik de vaatwasmachine steeds wanneer
  hij vol is, of selecteer, als er slechts een korf
  vol is, het vaatwasprogramma met halve
  lading (indien beschikbaar).
  Als er ecologische energiebronnen ter
  beschikking staan, zoals verwarming met

  zonnepanelen, warmtepompen of centrale
  verwarming, dient de vaatwasmachine te
  worden aangesloten op de leiding van het
  warme water, tot een temperatuur van
  hoogstens 60° C. Vergewis u ervan of de
  watertoevoerslang van het juiste type is. Zie het
  hoofdstuk “Aansluitingen” in deze aanwijzingen. • Page 3

  HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
  Informeer naar de hardheidsgraad van
  het water in uw gebied.  U kunt hiernaar vragen bij het waterleidingbedrijf
  of de laatste waterrekening bekijken.
  Stel de hardheidsgraad van het water in
  door de keuzeknop (indien aanwezig) aan
  de binnenkant van de deur (linksboven) te
  verdraaien met behulp van een
  schroevendraaier. Zet de keuzeknop op
  de stand die wordt aangegeven in de
  volgende tabel:
  Stand van
  de
  keuzeknop

  Hardheids
  categorie

  Duitse
  hardheid
  °dH

  Franse
  hardheid
  °fH

  0

  1 zacht

  0-5

  0-9

  1

  1 - 2 gemiddeld

  6 - 10

  10 - 18

  2

  2 gemiddeld

  11 - 15

  19 - 27

  3

  3 middel-hard

  16 - 21

  28 - 37

  4

  4 hard

  22 - 28

  38 - 50

  5

  4 zeer hard

  29 - 35

  51 - 63

  6

  4 buitengewoon hard

  36 - 60

  64 - 107

  Als de waterhardheid onder categorie 1 (zacht)
  valt, hoeft u geen zout te gebruiken.


  Als de hardheid van het water hoger is dan
  1-2 (gemiddelde hardheid) moet het
  zoutreservoir voor het eerste gebruik van
  de vaatwasmachine worden gevuld met
  regenereerzout en meteen daarna een
  afwasprogramma worden gestart, zodat de
  naar buiten gekomen zoutoplossing
  onmiddellijk wordt geëlimineerd en
  corrosie vermeden wordt. Om dit resultaat
  te bereiken is voorspoelen niet voldoende.
  Controleer regelmatig het niveau van het
  regenereerzout.
  Let op: gebruik alleen zout voor
  vaatwasmachines!
  Vullen van het zoutreservoir met
  ongeschikte stoffen, zoals bijvoorbeeld
  afwasmiddel, heeft onherstelbare schade
  voor het onthardingssysteem tot gevolg.

  Om het zoutreservoir te vullen:
  1. Trek de onderste korf naar buiten.
  2. Schroef de dop los tegen de klok in.
  3. Alleen voor het eerste gebruik van de
  vaatwasmachine: vul het reservoir tot de
  rand met water.
  4. Vul het reservoir met zou tot aan de rand
  (max. 2 kg) en roer er doorheen met het
  handvat van een lepel.
  5. Schroef de dop vast met de klok mee.

  Indicator van het zoutniveau
  De vaatwasmachine is voorzien van een
  elektrische indicator of een optische indicator
  van het zoutniveau (afhankelijk van het model).

  Elektrische indicator:
  Het lampje
  op het bedieningspaneel gaat
  branden wanneer het zoutreservoir moet worden
  gevuld.
  Optische indicator:
  Wanneer het zoutreservoir voldoende gevuld is, is
  de rode vlotter goed zichtbaar in het venstertje van
  de dop. De vlotter daalt en is niet zichtbaar meer
  wanneer het zoutreservoir moet worden gevuld.
  33 • Page 4

  HET DOSEERBAKJE VAN HET SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
  Het spoelglansmiddel bevordert het drogen van
  de vaat, doordat het het water beter laat
  wegstromen, zodat er geen strepen of vlekken
  achterblijven. Vul het doseerbakje voor het
  eerste gebruik van de vaatwasmachine.
  Controleer vervolgens regelmatig het niveau van
  het spoelglansmiddel.
  Gebruik uitsluitend spoelglansmiddel voor
  vaatwasmachines.
  1. Schroef de dop los, druk op de toets A
  (zie tekening). Giet het spoelglansmiddel
  door de opening tot aan de stippellijn
  (maximum ca. 100 ml).
  2. Neem gemorste spoelglansmiddel
  onmiddellijk af. Zodoende wordt vermeden
  dat er te veel schuimvorming ontstaat,
  waardoor minder goed wordt afgewassen.
  3. Sluit de dop.

  De hoeveelheid spoelglansmiddel
  instellen.
  (Open het deksel en sluit het weer na de
  instelling te hebben verricht).
  Fabrieksinstelling: stand 3.
  Als u niet tevreden bent over het vaatwas- of
  droogresultaat, kunt u de instelling veranderen
  (gebruik het handvat van een lepel, een munt of
  dergelijke).
  Als de vaat strepen vertoont, moet de hoeveelheid
  spoelglansmiddel een stand lager worden gezet.
  Als de vaat niet perfect droog is, moet de
  hoeveelheid een stand hoger worden gezet.

  Indicator van het spoelglansniveau
  (optisch of elektrisch, afhankelijk van
  het model)
  Elektrische indicator:
  Het lampje
  op het bedieningspaneel gaat
  branden wanneer er spoelglansmiddel moet
  worden toegevoegd.
  Optische indicator:
  licht= spoelglansmiddel toevoegen
  donker= voldoende spoelglansmiddel.

  34

  A • Page 5

  HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN
  Gebruik alleen wasmiddelen voor
  vaatwasmachines.
  Als er wasmiddelen van de “nieuwe
  generatie” worden gebruikt, waarin enzymen
  zitten, heeft het de voorkeur de Bioprogramma's te selecteren (deze zijn ook
  geschikt voor alle gewone vaatwasmiddelen).

  Voor programma's met geactiveerde extra
  functie:
  “Halve lading”: vul alleen de bovenste korf of
  alleen de onderste korf. Gebruik een kleinere
  hoeveelheid afwasmiddel.

  Als er wasmiddelen in tabletten worden
  gebruik, dient u zich nauwgezet te houden
  aan de aanwijzingen die door de fabrikant
  ervan worden gegeven.
  Houdt u zich aan de op de verpakking
  aanbevolen dosering. Gebruik niet méér
  wasmiddel dan wordt aangegeven, om niet bij te
  dragen aan milieuvervuiling. De benodigde
  hoeveelheid product verschilt van merk tot merk.
  De cijfers in het grotere bakje dienen als richtlijn
  voor de dosering. De hoeveelheden zijn in “ml” of
  in “cm3”.
  Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas
  voordat u een afwasprogramma start.

  Normale lading:
  Voor programma's met voorspoeling.
  (Voorbeeld: normaal programma 65°C zie
  “Tabel vaatwasprogramma's”).
  Vul eerst het grootste bakje.
  Vul vervolgens het kleinere bakje.
  1. Giet 2/3 van de aanbevolen hoeveelheid
  wasmiddel in het grootste bakje.
  2. Giet 1/3 ervan in het kleinere bakje.
  Opmerking: denk eraan het deksel van het
  grootste bakje te sluiten.
  Inhoud van het grootste bakje: 45 ml (tot aan de
  rand).
  Inhoud van het kleinere bakje: 10 ml (tot aan de
  rand).
  Voor programma's zonder voorspoeling:
  • Giet de hele hoeveelheid wasmiddel in het
  grootste bakje. Als er op de verpakking
  hoeveelheden wasmiddel van meer dan 45
  ml staan aangegeven, moet de resterende
  hoeveelheid in het kleinere bakje worden
  gedaan.

  35 • Page 6

  GEBRUIK VAN DE VAATWASMACHINE
  Sluit de deur en draai de waterkraan open.
  1. Zet de vaatwasmachine aan en selecteer het
  vaatwasprogramma. Selecteer het gewenste
  programma door aan de keuzeknop te
  draaien. Het corresponderende lampje gaat
  branden.
  Indien nodig, de extra functies selecteren.

  2. Druk op de Start toets om het
  vaatwasprogramma te starten.
  Het controlelampje Start gaat branden.
  De in het geheugen opgeslagen gegevens
  kunnen niet meer worden gewijzigd door aan
  de programmakeuzeknop te draaien of de
  toetsen in te dreuken.
  Opmerking: na het indrukken van de Start
  toets, slaat de vaatwasmachine alle
  geselecteerde programma's op in het
  geheugen. Deze gegevens blijven ook in het
  geheugen als de stroom uitvalt.
  3. Het is mogelijk het programma te wijzigen
  door de Start circa 5 seconden ingedrukt te
  houden, totdat het lampje Start dooft.
  Selecteer het nieuwe programma met de
  keuzeknop en druk op de Start toets.
  Het einde van het programma wordt
  gesignaleerd, doordat het lampje End
  (indien aanwezig) kort gaat branden en het
  lampje Start dooft.

  4. Zet de vaatwasmachine uit door de
  programmakeuzeknop naar links in de stand
  “0” te draaien (pas nadat het controlelampje
  End kort heeft gebrand of het lampje a Start
  uitgegaan is). Alle lampjes gaan uit.
  Opmerking: Als de vaatwasmachine tijdens
  het vaatwasprogramma wordt uitgezet,
  wordt het programma hervat vanaf het punt
  waarop het afgebroken is, als de machine
  weer wordt aangezet.
  Open de deur en leeg de vaatwasmachine, te
  beginnen met de onderste korf.

  36

  1

  2

  3

  4 • Page 7

  AANSLUITINGEN
  Neem de apart geleverde installatieinstructies in acht.
  Toevoer en afvoer van het water:
  • Neem de geldende voorschriften van het
  waterleidingbedrijf in acht.
  • Controleer of de watertoevoer- en
  afvoerslangen niet gevouwen of afgekneld zijn.
  • Als de slangen niet lang genoeg zijn, wendt u
  zich dan tot de Servicedienst of de Dealer.
  • De toevoerslangen moeten veilig en perfect
  afgedicht op de waterkraan worden
  aangesloten.
  • De temperatuur van het toegevoerde water is
  afhankelijk van het model: toevoerslang met
  de aanduiding: “25°C max”: maximum
  temperatuur 25°C.
  Alle andere modellen: maximum temperatuur
  60°C.
  • Vergewis u er op het moment van installatie
  van dat het afvoerwater zonder problemen
  weg kan stromen (verwijder indien nodig ook
  het netje in de sifon van de wasbak).
  • Bevestig de afvoerslang aan de sifon met
  een klembandje, zodat hij niet los kan raken.
  • Alleen voor apparaten met
  aquastopsysteem: als de aanwijzingen voor
  installatie in acht genomen worden, is het
  aquastopsysteem in staat te voorkomen dat
  er water uit de machine komt, dat schade zou
  kunnen aanrichten in uw woning.

  Elektrische aansluiting:
  • Neem de geldende voorschriften van het
  waterleidingbedrijf in acht.
  • De voedingsspanning staat vermeld op het
  plaatje dat rechts op de binnenkant van deur
  is aangebracht.
  • De aarding van het apparaat is wettelijk
  verplicht.
  • Gebruik geen verlengingen of meervoudige
  adapters
  • Haal steeds de stekker uit het stopcontact,
  voordat u onderhoud op de machine gaat
  plegen.
  • Gebruik de vaatwasmachine niet als zij
  beschadigd is tijdens het transport. Neem
  contact op met de Servicedienst of met de
  Dealer.
  • De voedingskabel mag uitsluitend worden
  vervangen door gekwalificeerde technici.

  37 • Page 8

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Druk op de toets ON/OFF, alvorens reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden te gaan verrichten.
  1. Maak de buitenkant van de vaatwasmachine
  schoon met een neutraal schoonmaakmiddel.
  Gebruik geen schuurmiddelen.
  2. Maak de pakking van de deur en de binnenkant
  van de deur schoon met een vochtige doek, om
  eventuele voedselresten te verwijderen.
  Maak de sproeiarmen schoon
  (als de gaten verstopt zijn).
  Bovenste sproeiarm:
  • Draai de moer A los (tegen de klok in) en haal de
  sproeiarm weg door hem omlaag te trekken B.
  • Spoel de gaatjes af.
  • Om de sproeiarm terug te monteren, moet hij
  midden op de draaiende steun worden gezet en
  worden vastgeklikt.
  • Draai de moer vast (met de klok mee). Controleer
  of de moer goed vastgedraaid is (u dient een klik
  te horen).
  De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien.
  Onderste sproeiarm:
  • Druk de twee klemmen A, waarmee de sproeiarm
  is vastgezet naar binnen en haal de arm weg door
  hem op te tillen B.
  • Spoel de gaatjes af.
  • Monteer de onderste sproeiarm terug, door hem
  midden op de pen van de rotor te zetten en vast te
  klikken.
  • Druk de arm omlaag, totdat hij vast komt te zitten.
  • Controleer of de klemmen goed op hun plaats
  zitten (u moet een klik horen).
  De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien.

  A

  B

  Reiniging van de zeven:
  1. Draai de middelste, grove zeef tegen de klok in en
  haal hem weg A.
  2. Draai de cilindervormige zeef helemaal en haal het
  uit de middelste grove zeef B (let op de holten in
  de onderkant van de zeef).
  3. Haal de fijne zeef C weg.
  4. Maak alle onderdelen schoon.
  5. Hermonteren:
  Breng de cilindervormige zeef aan in de middelste
  grove zeef. Breng de fijne zeef aan en bevestig de
  zeefgroep door hem met de klok mee te draaien.
  Het is belangrijk dat de zeven op de juiste manier
  worden aangebracht, om bevredigende resultaten
  bij het vaatwassen te behalen.

  38

  C • Page 9

  STORINGEN OPSPOREN
  Mocht de vaatwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht
  de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst.
  Houdt de storing aan, laat het programma
  dan opnieuw starten vanaf het begin.
  • Houd de Start toets circa 5 seconden
  ingedrukt, totdat het lampje Start gedoofd is.
  • Druk kort op de Start toets.
  Zet de vaatwasmachine uit als de storing
  desondanks aanhoudt of opnieuw verschijnt
  en draai de waterkraan dicht. Neem contact
  op met de Servicedienst.
  De vaatwasmachine werkt niet.
  • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
  • Is de stroom niet uitgevallen?
  • Staat de vaatwasmachine aan?
  • Is er op de Start toets gedrukt?
  • Is de timer voor latere start ingesteld (indien
  aanwezig)?
  • Staat de waterkraan wel open? Is dat niet het
  geval:
  • De waterkraan opendraaien.
  • Controleer of de watertoevoer wordt
  verhinderd door vuil.
  Draai om dit te controleren de waterkraan
  dicht, maak de waterslang los, maak de zeef
  schoon, sluit de waterslang aan op de
  waterkraan en draai deze open.
  • Zijn de zeven vuil?
  Is de vaat op zijn kop in de vaatwasmachine
  gezet?
  Let erop, in het bijzonder bij grote stukken, of
  het water onmiddellijk weg kan lopen van de
  vaat en er niet in achterblijft.
  • Is de deur goed gesloten?
  • Is er een foutmelding?
  Het lampje Start knippert:

  End
  Andere foutmeldingen:
  afhankelijk van het model.
  Als het waarschuwingslampje van de programmafase
  knippert
  op het bedieningspaneel:
  Deblokkeer de onderste sproeiarm. Controleer
  of de vaat en het bestek goed geplaatst zijn en of
  de onderste sproeierarm correct gemonteerd is.

  De vaat is niet perfect schoon.
  • Is er een verkeerd programma gekozen?
  • Is er te veel of te weinig afwasmiddel gebruikt?
  • Zijn de zeven vuil of niet goed geplaatst?
  • Zijn de sproeiarmen geblokkeerd of zijn de
  gaatjes verstopt?
  • Is de dop van het zoutreservoir wel helemaal
  vastgedraaid?
  • Is de vaat wel op de juiste manier in de
  vaatwasmachine geladen?
  (De waterstralen moeten alle oppervlakken
  van het vaatwerk kunnen bereiken).
  De vaat vertoont vlekken.
  • Is het doseerbakje van het zout niet goed
  ingesteld?
  • Ontbreekt er zout in het onthardingssysteem
  (zoutreservoir)?
  • Is er onvoldoende reinigingsmiddel gebruikt?
  Glazen en bestek vertonen watervlekken.
  • Is er te veel spoelglansmiddel gebruikt? (Zet
  het doseerbakje van het spoelglansmiddel
  een stand lager).
  Opmerkingen:
  Bij enkele modellen wordt, als op de Start toets
  wordt gedrukt, voor het eigenlijke programma
  een intern voorspoelprogramma gestart; op deze
  manier wordt het onthardingssysteem
  geregenereerd.

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  Servicedienst:
  1. Ga na of u de storing eigenhandig kunt
  verhelpen. (Zie “Storingen opsporen”).
  2. Zet de vaatwasmachine uit en start het
  programma opnieuw, om te controleren of de
  storing verholpen is.
  Neem contact op met de Servicedienst, als de
  storing na de bovengenoemde controles
  aanhoudt of terugkeert.
  U dient de volgende zaken te vermelden:
  • de aard van de storing;
  • het type en model van de vaatwasmachine;  het servicenummer (dit
  nummer bevindt
  zich na het woord
  Service op de
  sticker) rechts op
  de binnenkant van
  de deur;  uw volledige adres en telefoonnummer.

  39


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool 6ADP 5550 WH wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool 6ADP 5550 WH in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool 6ADP 5550 WH

Whirlpool 6ADP 5550 WH Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Whirlpool 6ADP 5550 WH Bedienungsanleitung - Englisch - 10 seiten

Whirlpool 6ADP 5550 WH Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info