97839
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
r
Inhoudsopgave
PRODUCTKENMERKEN
FUNCTIES
Waarschuwingsstickers op apparaatbehuizing dvd-speler
+Volledig compatible voor de weergave van dvd's, vcd's, cd's en Kodak picture cd's,
alsmede voor CO-R en CD-RW disks .
Instelbare taalversie voor audie en ondertiteling, instelbare camerahoek, meervoudige
zoomfunctie, weergavemodus en ouderlijk toezicht.
+Scart-aansluiting
GEVAAR: ONZICHTBAAR LASERLICHT KAN VRIJKOMEN ALS APPARAAT
GEOPEND WORDT EN DE VERGRENDELING NIETWERKT OF ONKLAAR
GEMAAKT IS. VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE LASERSTRAAL,
LET OP: GEVAARLIJKE LASERSTRALING KAN UITTREDEN WANNEER DE
BEHUIZING GEOPEND WORDT EN DE VERGRENDELING VAN HET
APPARAAT UITGES_C_H_A_K_E_L_D_'S_, _
Ondertitel keuze
Beeldformaatkeuze
Camerahoek
Closed caption
EBt
leel
@
( EDit apparaat is getest en voldoet aan alle van
kracht zijnde Europese normen en richtlijnen die
de EG stelt aan elektrische apparaten.
Een bliksemschicht met een pijlvormige punt in een
gelijkbenige driehoek wordt gebruikt om de gebruiker
11te wijzen op de aanwezigheid van niet afgeschermde
'gevaarlijk hoge spanningen' in de behuizing van het
apparaat, die zo sterk zijn, dat ze een gevaar voor
elektrische schokken inhouden voor personen.
~,a~~
Audio cd
lillrr~rnl
Video cdIc:mfl.VO,c'l
2Y2
DVD
Vl DEO
[.A~.A.]
Let op: om de kans op brand of
elektrische schokken te voorkomen,
behuizing of achterzijde van apparaat
niet verwijderen!
'I ClASS 1 lASER PRODUCT I
Diskformaten die deze speler ondersteunt:
[][]~ Dolby digital
Ol GIT A L
Sasisbediening
+Sasisbedienirig 6
tTaalinstellingen 7
+Video instellingen 8
+Audio instellingen 9
+i nstellingen voor ouderlijk toezicht.. 10
+Diverse instellingen 10
+Gebruik van de afstandsbediening 11
+Afspelen van Kodak Picture CD's 15
+Mp3-weergave 16
+Productkenmerken 2
+Overzicht bedieningselementen en aansluitingen
voor en achterzijde van apparaat 3
+Afstandsbediening 4
Overige apparaatfuncties / -instellingen
DVD + TV 5
inleiding 1
Aansluitingen
Overige
+Storingen opsporen en verhelpen 17
+Technische specificaties 19
Dit productlabel op de achterzijde van het Het uitroepteken in de d~iehoek is een ~aarschuwin-
apparaat duidt aan dat dit product werkt
Agssymbool dat be~.oeld IS.om.degebrUiker attent t.e
met een laserstraal van geringe sterkte en make~ op belanWIJke bedle~mgs-.en onderh<?udsln-
dat er geen gevaarlijke straling uit het struct!e~ (rep.ara~.levoorschrlften) In de gebruIkersh-
apparaat vrijkomt. andleldmg, dIe biJhet apparaat geleverd werd.
Gooi dit apparaat aan het einde van de levensduur niet zomaar bij het restafval, maar lever
)( het in bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het
product zelf, deze gebruikers-handleiding en de verpakking van het apparaat vermelden
instructies met betrekking tot de verwijdering en het onschadelijk maken van het product.
De gebruikte materialen zijn d.m.v. recycling geschikt te maken voor hergebruik zoals in de
markering aangegeven staat. Door recycling, hergebruik van materiaal of andere vormen
_ van hergebruik van gebruikte apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw gemeente naar de adressen van inzamelpunten voor gebruikte elektrische
huishoudelijke apparaten.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Xiron DVD221 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info