Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
1515
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
n
gre
arb
Denna produkt kan användas av barn över 8 år
och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller som saknar erfarenhet och
kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om
hur man annder produkten på ett säkert sätt och
förstår riskerna.
• ERGORAPIDO™ får endast användas av vuxna och
endast för normal dammsugning i hushållsmiljö.
• Dammsugaren måste förvaras på en torr plats.
• Servicearbete och reparationer måste utföras av
en av AEG auktoriserad serviceverkstad.
• Koppla ur ERGORAPIDO™ från laddaren före
rengöring eller underhåll av din ERGORAPIDO™.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte
leker med produkten.
• För att undvika kvävningsrisk får
förpackningsmaterial, som t.ex. plastpåsar, inte
förvaras så att barn kan komma åt dem.
• Alla dammsugare är konstruerade för en viss
spänning. Kontrollera att matningsspänningen
är samma som anges på typskylten på
laddningsadaptern.
• Använd bara originalladdningsadaptern som
utformats för ERGORAPIDO™.
Allmänna försiktighetsåtgärder
Använd inte dammsugaren:
• I våtutrymmen.
• Nära brandfarliga gaser, etc.
• När höljet visar tecken på skador.
• På vassa föremål eller vätskor.
• På varm eller kall aska, tända cigarettmpar, etc.
• På nt damm, från t.ex. gips, betong, mjöl, varm
eller kall aska.
• Låt inte dammsugaren stå i direkt solljus.
• Undvik att exponera dammsugaren för stark hetta.
• Battericellerna inuti får inte demonteras, kortslutas
eller placeras mot en metallyta.
• Använd aldrig dammsugaren utan dess lter.
• Ta inte i den roterande borsten när dammsugaren
är påslagen och borsten roterar.
Om dammsugaren används under ovanstående
omständigheter kan produkten få allvarliga skador
eller du kan skadas allvarligt. Sådana skador eller
personskador omfattas inte av garantin eller AEG.
Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet
på grund av batteriets ålder eller användning,
eftersom batteriets livslängd beror på hur mycket
och hur det annds.
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG AG35POWER Ergorapido wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG AG35POWER Ergorapido in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info