Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
32-NL
4
Draai aan de draaiknop om de derde letter te selecteren
(bv. C) en druk vervolgens op ENTER.
De namen in het telefoonboek die beginnen met "MIC" worden
gezocht.
5
Draai aan de draaiknop om de gewenste naam (bv.
Michael James) te selecteren en druk vervolgens op
ENTER om het contact te bellen.
Opmerkingen
De alfabetische zoekfunctie werkt alleen met Engelse alfabetische tekens
wanneer "CYRILLIC" op OFF staat. De alfabetische zoekfunctie in het
telefoonboek is ook van toepassing op Russische letters wanneer
"CYRILLIC" op ON staat. Zie "De taal instellen (CYRILLIC)" op
pagina 24.
Tijdens stappen 2 tot 4 kunt u ook op of drukken om de gewenste
letter te selecteren.
Als er onder de geselecteerde naam verschillende nummers zijn
opgeslagen in het telefoonboek, draait u aan de draaiknop om het
gewenste nummer te selecteren en drukt u vervolgens op ENTER.
•Druk op in stap 3 of 4 om het huidige item te wissen en terug te
keren naar de vorige stap.
U kunt een naam zoeken op de eerste letter, de eerste twee letters of de
eerste drie letters. Druk op ENTER na het invoeren van het
gewenste aantal letters. Er wordt een lijst weergegeven met de namen
die beginnen met de ingevoerde letter(s).
Als er een tweede oproep wordt ontvangen tijdens een huidige oproep,
dan kunt u de eerste beller even laten wachten terwijl u de tweede
oproep beantwoordt. Als u klaar bent met de ene oproep, kunt u naar de
andere overschakelen.
Als er een tweede oproep wordt ontvangen tijdens de
huidige oproep (oproep1), wordt de informatie over de
tweede beller (oproep2) weergegeven in plaats van de
naam van de huidige beller. Druk op 2 om de
wisselgesprekkenmodus te activeren.
In dit geval wordt oproep1 in wacht geplaatst terwijl u oproep2
beantwoordt.
Opmerkingen
Druk in de wisselgesprekkenmodus op 1 of 2 om te schakelen tussen de
huidige oproep en de wachtende persoon.
Houd in de wisselgesprekkenmodus 1 of 2 gedurende minstens 2
seconden ingedrukt om oproep1 of oproep2 te beëindigen; de andere
oproep wordt automatisch beantwoord.
In de functie voor een wachtende oproep kunt u op VIEW drukken om
de weergave te wijzigen tussen het wachtnummer (1 of 2) en de naam
van de beller.
U kunt vaak gebelde nummers toewijzen aan voorgeprogrammeerde
toetsen om deze snel te kunnen bellen. U kunt maximaal zes vaak
gebelde nummers toekennen aan voorgeprogrammeerde cijfertoetsen.
Selecteer een nummer in het telefoonmenu dat u wilt
voorprogrammeren (PHONE BOOK, DIALLED, enz.). Houd
de preselectieknop (1 tot 6) waaronder u het nummer
wilt opslaan, gedurende minstens 2 seconden ingedrukt.
Het telefoonnummer dat u geselecteerd hebt, wordt
opgeslagen in een voorgeprogrammeerde knop.
Opmerkingen
Als er onder een naam verschillende nummers geregistreerd zijn in het
telefoonboek, drukt u op ENTER nadat u de naam hebt
geselecteerd. Draai aan de draaiknop om het gewenste nummer te
kiezen. Houd een van de preselectieknoppen (1 tot 6) gedurende
minstens 2 seconden ingedrukt. Het geselecteerde nummer wordt
opgeslagen als een preselectienummer.
U kunt maximaal 18 telefoonnummers opslaan in het
preselectiegeheugen (6 nummers voor elke mobiele telefoon in de lijst
met gekoppelde apparaten). Als er een mobiele telefoon wordt gewist uit
de lijst met gekoppelde apparaten, worden de opgeslagen
preselectienummers van deze mobiele telefoon eveneens gewist, zelfs als
deze later opnieuw wordt gekoppeld.
Als u een telefoonnummer opslaat in een preselectiegeheugen dat reeds
een nummer bevat, zal het huidige nummer gewist en vervangen
worden door het nieuwe nummer.
1
Druk in de telefoonmodus op een van de
preselectieknoppen (1 tot 6) waaronder een nummer
opgeslagen is.
De informatie (naam/nummer) die is opgeslagen onder het
preselectienummer, wordt weergegeven.
2
Druk op ENTER.
Het opgeslagen preselectienummer wordt meteen gebeld.
U kunt het volume aanpassen terwijl u belt.
Draai aan de draaiknop om het volume te regelen.
Opmerking
Het kan nodig zijn dat u het volume hoger zet dan het volumeniveau
waarop u normaal naar muziek luistert. Als u het volume echter
overdadig verhoogt, kan dit leiden tot terugkoppeling. Terugkoppeling
hangt rechtstreeks samen met het volume. Verminder het volume zoveel
mogelijk om het effect te verminderen. Door de microfoon zo te plaatsen
dat deze weg is gericht van de hoofdluidsprekers van de auto (bv.
vastgeklemd op de zonneklep), kunt u ook terugkoppeling verminderen
bij een hoog volume.
Als u tijdens het bellen de functie voor stemdemping activeert, wordt de
microfooningang onmiddellijk gedempt. De beller hoort uw stem niet
langer.
Druk tijdens het bellen op om de microfooningang te
dempen.
Druk nogmaals op om het volumeniveau van de
microfooningang te herstellen.
Met deze functie kunt u tijdens het bellen de geluidsuitvoer
overschakelen tussen de mobiele telefoon en de luidsprekers in de auto.
Druk tijdens het bellen op ENTER of gedurende
minstens 2 seconden om het gespreksgeluid te schakelen
tussen het toestel en de mobiele telefoon.
Opmerking
Afhankelijk van de mobiele telefoon is het mogelijk dat deze handeling
niet wordt uitgevoerd.
Functie wachtende oproep
Een nummer voorprogrammeren in het
telefoonmenu (sneltoets)
Een preselectienummer bellen
Het volume aanpassen wanneer u een
oproep ontvangt
De microfooningang snel dempen
(stemdemping)
Oproepen overschakelen
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info