Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
42-NL
3
Draai aan de draaiknop om de gewenste zender te
selecteren en druk vervolgens op /ENTER.
vTuner speelt die zender af en de indicator p licht op.
In andere modi zoeken:
vTuner biedt u veel verschillende manieren om een zender te zoeken,
bijvoorbeeld volgens genre, plaats enz. Sommige zoekcategorieën
omvatten mogelijk ook nog zoekhiërarchieën. Meer informatie kunt u
vinden op http://www.vtuner.com.
1
Druk op /ENTER om de zoekmodus te activeren.
2
Draai aan de draaiknop om de gewenste zoekcategorie te
selecteren en druk vervolgens op /ENTER.
3
Draai aan de draaiknop om de gewenste zoekcategorie of
de gewenste zender binnen de geselecteerde categorie te
selecteren en druk vervolgens op /ENTER.
4
Als na stap 3 de -indicator nog altijd oplicht, herhaalt
u stap 3 tot de gewenste zender wordt gezocht.
Opmerkingen
•Als de -indicator oplicht, betekent dat dat er een subcategorie is
tijdens de zoekmodus.
Als de -indicator oplicht, betekent dat dat de huidige categorie de
laatste zoekhiërarchie is.
Wanneer u in de zoekmodus gedurende 2 seconden ingedrukt
houdt of wanneer gedurende 60 seconden geen handeling wordt
uitgevoerd, wordt de zoekmodus geannuleerd.
•Druk op in de zoekmodus om terug te keren naar de vorige
zoekhiërarchie.
Afhankelijk van de vTuner-toepassing kan de zoekcategorie, de
zoekhiërarchie enz. verschillen.
Als u tijdens de laatste zoekhiërarchie op VIEW drukt, wijzigt het
scherm.
In sommige gevallen is het mogelijk dat bepaalde zoekmodi niet werken
of dat sommige zenders niet normaal kunnen worden afgespeeld.
De aangeboden zenders kunnen worden gewijzigd. Bezoek de
startpagina van vTuner voor de recentste informatie.
Het scherm wijzigen
Druk op VIEW.
Opmerkingen
Enkel alfanumerieke karakters kunnen worden weergegeven.
Het maximumaantal tekens is 128 (128 bytes).
Sommige karakters worden mogelijk niet correct weergegeven.
Bij problemen
Wanneer u een probleem ervaart, schakel dan het toestel uit en daarna
weer in. Indien het toestel nog steeds niet normaal functioneert,
overloop dan de items op de checklist hieronder. Deze gids zal u helpen
het probleem op te sporen indien de oorzaak bij het toestel ligt. Is dit
niet het geval, controleer dan of het systeem correct is aangesloten of
contacteer uw bevoegde Alpine-verdeler.
Geen werking of schermweergave.
Het contact van de auto is niet ingeschakeld.
Indien het toestel volgens de instructies werd aangesloten, zal het
niet werken wanneer het contact van de auto niet is ingeschakeld.
Incorrecte aansluiting van de stroomkabel (Rood) en de batterijkabel
(Geel).
Controleer de verbindingen van de stroomkabel en de
batterijkabel.
Gesprongen zekering.
Controleer de zekering van het toestel; vervang door de juiste
waarde indien nodig.
Er is een storing opgetreden in de interne microcomputer ten gevolge
van interferentieruis, enz.
–Druk op de RESET-knop met een balpen of een ander puntig
voorwerp.
U kunt geen zenders ontvangen.
Er is geen antenne aangesloten of er is een losgekoppelde aansluiting
in de kabel.
Zorg ervoor dat de antenne correct is aangesloten;
vervang indien nodig de antenne of de kabel.
U kunt niet afstemmen op zenders in de zoekmodus.
U bevindt zich in een gebied met zwakke ontvangst.
Zorg ervoor dat de tuner is ingesteld op DX-modus.
Wanneer u zich in een gebied met sterke ontvangst bevindt, is het
mogelijk dat de antenne niet correct is geaard en aangesloten.
Controleer de verbindingen van de antenne; zorg ervoor dat de
antenne correct is geaard aan de montageplaats.
De antenne heeft mogelijk niet de juiste lengte.
Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgestrekt; indien de
antenne stuk is, vervang hem dan door een nieuwe.
Er treedt ruis op bij de ontvangst.
De antenne heeft niet de juiste lengte.
Strek de antenne volledig uit; vervang de antenne indien hij stuk is.
De antenne is slecht geaard.
Zorg ervoor dat de antenne correct is geaard aan de
montageplaats.
Cd-speler werkt niet.
Temperatuur ligt boven de toelaatbare bedieningsomstandigheden
voor cd's (+50°C).
Verlaag de temperatuur in het interieur (of de koffer) van de auto.
Het afspeelgeluid van de cd wordt onvast.
Condensatie in de cd-module.
Wacht voldoende lang (ongeveer 1 uur) tot het vocht is verdampt.
Taal
Genrenaam
Zendernaam
Zendernaam
Informatie
Basis
Radio
CD
42

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info